Dato for udgivelse
05 Apr 2018 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2018 12:54
SKM-nummer
SKM2018.135.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-273-18
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
-
Resumé

I en administrativ straffesag havde T vedtaget et bødeforlæg på 45.000 kr. Den takstmæssige bøde udgjorde 95.000 kr.

Byretten fastsatte salær på 10.985 kr. med tillæg af moms som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede advokat. Den henviste til, at T havde vedtaget et bødeforlæg vedrørende skatteunddragelse for et betydeligt beløb og derfor som udgangspunkt er pligtig til at erstatte det offentlige de nødvendige udgifter til sagens bistand. Uanset at omfanget af skatteunddragelsen er reduceret beløbsmæssigt i forhold til den oprindelige sigtelse, at SKAT har fundet, at bødeforlægget kunne nedsættes som følge af formildende omstændigheder, og at et spørgsmål om forældelse har været drøftet, fandt landsretten ikke at der forelå sådanne omstændigheder, der kunne gøre at udgangspunktet skulle fraviges.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Retsplejelovens § 1008, stk. 4.

Henvisning

-

Parter

SKAT

Mod

T

(v/Adv. Tobias Stenkær Albrechtsen besk.)

Afsagt af Landsretsdommerne

Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Alex Puggaard

Sagens oplysning

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 23. januar 2018, hvori SKAT har kæret Frederiksberg Rets afgørelse af 11. januar 2018 om, at det til den beskikkede forsvarer Tobias Stenkær Albrechtsen tilkendte salær endeligt betales af statskassen.

Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Frederiksberg Ret med rettens fremsendelsesbrev af 29. januar 2018 og den kærede afgørelse.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede. Efter votering afsagdes

k e n d e l s e:

Det fremgår, at T var sigtet for skatteunddragelse for i alt 393.733,28 kr. Efter mødet den 22. november 2017 lagde SKAT til grund, at unddragelsen alene udgjorde 285.291,68 kr., ligesom SKAT lagde til grund, at der forelå formildende omstændigheder, således at bødeforelægget blev nedsat til 45.000 kr. i forhold til den takstmæssige bøde på 95.000 kr. Det er endvidere oplyst, at der under mødet blev drøftet et spørgsmål om forældelse. Den beskikkede forsvarer har oplyst, at han har anvendt 6,30 time på sagen, men har reduceret sit salærkrav efter aftale med T.

T har vedtaget et bødeforelæg vedrørende skatteunddragelse for et betydeligt beløb og er derfor som udgangspunkt pligtig at erstatte det offentlige de nødvendige udgifter til sagens bistand, herunder til forsvarerbistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. august 2008 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1. Uanset at omfanget af skatteunddragelsen er reduceret beløbsmæssigt i forhold til den oprindelige sigtelse, at SKAT har fundet, at bødeforelægget kunne nedsættes som følge af formildende omstændigheder, og at et spørgsmål om forældelse har været drøftet, findes der ikke at foreligge sådanne omstændigheder som nævnt i retsplejelovens § 1008, stk. 4. Det pålægges derfor T at betale salæret til den beskikkede forsvarer. Derfor

b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres, således at det pålægges T at betale salæret på 10.985 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Tobias Stenkær Albrechtsen.

Retten hævet.