Dato for udgivelse
02 Feb 2018 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Dec 2017 12:00
SKM-nummer
SKM2018.50.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-427-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Posteringer, mellemregningskonti, bevisbyrde, gæld, indfriet, ugyldig, bevisførelse, gældsforhold, bogførte, udgifter
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten, der var hovedaktionær i selskabet A, var skattepligtig af yderligere løn i årene 2008-2011 på baggrund af en mellemregning med selskabet G1 ApS.

SKATs forhøjelse af appellantens skattepligtige indkomst var bl.a. baseret på et excel-ark fundet af SKAT på selskabet G1 ApS’s computer. Excel-arket indeholdt en række posteringer vedrørende flere forskellige mellemregningskonti med appellanten. I sagen indgik desuden en mailkorrespondance mellem appellanten og en økonomikonsulent tilknyttet selskabet G1 ApS, hvor mellemregningen blev beskrevet.

Under henvisning til fundet af data på selskabet G1 ApS’s computer samt mailkorrespondancen om mellemregningen fandt Landsretten, at SKAT havde været berettiget til at anse posterne i det nævnte excel-ark for appellantens private udgifter afholdt af selskabet G1 ApS og i overensstemmelse hermed skønsmæssigt forhøjet hans skattepligtige indkomst.

Landsretten bemærkede videre, at appellantens forklaring om, at G1 ApS’s bogføring vedrørende selskabets betaling af hans private udgifter var fejlagtig, idet udgifterne enten rettelig var afholdt af ham selv eller afholdt af selskabet på grund af hans tilgodehavende hos dette, ikke var støttet af objektive kendsgerninger. Landsretten fandt på den baggrund, at appellanten ikke havde godtgjort, at SKATs skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom (SKM2017.241.BR).

Reference(r)

Personskattelovens § 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.B.3.5.3.3

Den Juridiske Vejledning 2017-2, G.A.3.3.8

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom SKM2017.241.BR.

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Nicolai B. Sørensen)


Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten, v/adv. Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Julie Arnth Jørgensen og Mohammad Ahsan (kst.)

Sagens oplysning og parternes påstand

Retten i Lyngbys dom af 9. februar 2017 (BS 159-664/2016) SKM2017.241.BR er anket af A med endelig påstand om, at hans skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008- 2011 nedsættes med henholdsvis 276.665 kr., 200.845 kr., 401.317 kr. og 217.619 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Ved e-mail af 17. juni 2011 sendte NA til A en opgørelse over "Saldo ny mellemregning G1.2 A/S / A" pr. 16. juni 2011 på i alt 32.918,60 kr. og anførte i den forbindelse blandt andet:

"På mødet med revisionen blev jeg spurgt til beløbet på din mellemregning der skulle være afregnet i forbindelse med halvårsregnskabet 31/12/10 - dengang omkring kr. 4K mener jeg.

De påpegede endnu en gang, at det er meget kritisk hvis der er aktionærlån og at det vil give en note i årsregnskabet.

Din saldo på mellemregningen har i mellemtiden løbet sig op på 32.918,60 - hvordan vil du afregne den? Hvad synes du vi skal gøre ved saldoen så vi undgår note i årsregnskabet?"

I en e-mail af 22. august 2011 til A med emnet "Møde med OL og mellemregninger" anførte ST blandt andet:

"G1.2 A/S har været igennem meget og du har fået opbygget kæmpe potentiale for G1.2 A/S

Men hvis OL fra F1-bank ikke giver G1.2 A/S den nødvendige likviditet, der skal til at bestille de ordre - der kan skabe et rigtig godt resultat pr. 31.12.2011. Så vil G1.2 A/S ikke kunne klare de 2 mill i gamle moms, der skal betales til SKAT, når årsregnskabet bliver afleveret

SL og jeg skal mødes med OL på torsdag - et af OL’s krav til G1.2 A/S er at der er lukket for mellemregningerne med private poster, således at der ikke kommer flere til, og at der er en plan for afvikling af de eksisterende.

Det er derfor rigtig vigtigt at NA kan sige hun har implementeret disse, når han spørger hende om dette - så det har vi derfor givet hende besked om at gøre med det samme

NA har været alle bilagene for de gamle mellemregninger igennem og ud fra dem har jeg lavet vedhæftede pivot - det er vigtigt at vi hurtigst muligt efter at du er kommet hjem gennemgår disse, så du kan hjælpe med at fjerne de bilag, der er mulighed for at fjerne fra din mellemregning. Så vi får et entydigt beløb på disse som revisionen også vil kunne godkende.

Vi har lavet en mappe med alle bilagene, så vi kan se nærmere på dem der er tvivl omkring"

Af e-mail af 29. august 2011 fra ST til A med emnet "Mellemregninger" fremgår blandt andet:

"Er du enig med i at vi aftalte det følgende i dag - du må meget gerne svare tilbage så hurtigt, som muligt da dit svar er en [af] forudsætningerne for at vi kan søge ekstra kredit hos F1-bank - derudover har jeg også lovet SL en status på disse poster

Nuværende poster

  • G1.2 A/S Eurocard: kortet må ikke bruges privat, sker dette vil beløbet blive trukket ved næste lønkørsel - vi fik ikke talt om denne, men er du enig
  • Private kreditkort: betales ikke af G1.2 A/S, beløb der er blevet brugt til G1.2 A/S refunderes ved bilag - vi fik heller ikke talt om denne, men er du enig
  • SAS flybilletter - der kan ikke købes private billetter gøres dette trækkes de i nettolønnen
  • Benzin kort til Mini og LM - disse skal fortsætte men navnet skal ændres til A
  • Mini - indtil du får likviditet lægges den som et anlægsaktiv i G1.2 A/S
  • G9 - vi talte ikke om dette, er du enig i at adresseændringen flyttes til Y4-adresse
  • Mobil numre … - vi talte ikke om disse, skal de flyttes til de private personer der bruger dem

Mellemværendesiden F1-bank overtagelse

JH: -diff. på 33t.kr. dette fik vi ikke talt om, vil du betale dette til G1.2 A/S og hvis ja hvornår vil du betale det?

JH

Eurocard JH
19.063

Amex JH
10.005

Udskiftn dæk …Q
7.924

Rep …Q
28.687

JH Total
65.679

Privat indb/Udlæg
-32.129

Rejse til Thailand: Dette beløb vil du betale til G1.2 A/S - hvornår vil du betale det?

Priv rejse

Flybilletter - A/JH
13.014

Taxa lufthavn v/rejse Thailand
720

Thailand
39.918

Privat rejse Total
53.652

Mini: Du siger at Mini’en tilhører G1.2 A/S og G1.2 A/S derfor skal betale omkostningerne til denne

LM Total
38.302

Sportsudstyr: Det fandt vi ikke en løsning på - vil du betale for disse og i givet fald hvornår

Sportsudstyr Total
17.315

Kontant: Du vil komme med dokumentation der viser at disse omkostninger er virksomheds relaterede

Kontant Total
15.490

Gammelt mellemværende: Rødt beløb på 863 t.kr. (heraf 366 t.kr. i 2010/11) og gråt beløb på 232 t.kr.

- Her skal vi finde en løsning med SC, så det kan blive bogført væk fra den private konto - og du vil ikke som udgangspunkt betale noget af dette til G1.2 A/S

- Du vil så hurtigt som muligt gennemgå posterne og sende kommentarer på de af posterne, som der ved dine kommentarer kan flyttes fra private til virksomheds omkostninger, hvornår vil du gøre dette?"

Forklaringer

A har for landsretten forklaret blandt andet, at han havde private kreditkort, som han benyttede til betaling ikke alene af private udgifter, men også af G1.2 A/S’s udgifter, idet G1.2 A/S først fik et kreditkort, da virksomheden medio 2011 fik F1-bank som bankforbindelse. Når han modtog kontoudtog med tilhørende regninger fra eksempelvis Eurocard, betalte han selv for sine private udgifter, hvorefter han medbragte kontoudtoget til G1.2 A/S, hvor bogholderiet sørgede for betaling af virksomhedens udgifter. Der er formentlig sket det, at bogholderiet har foretaget posteringer både af hans private udgifter og af virksomhedens udgifter, som de fremgik af kontoudtoget, selvom han havde betalt alle private udgifter. Det var en standardprocedure i G1.2 A/S, at en modtaget regning blev bogført, også selvom den ikke skulle betales af virksomheden. I forbindelse med, at G1.2 A/S skulle have nye investorer, blev der igangsat en oprydningsproces i forhold til bogføring og posteringer, og NA, der var ansat som økonomichef, fik ansvaret herfor. Han ved ikke, hvorledes mellemregningssaldoen på ca. 32.000 kr., som NA henviste til i sin e-mail af 17. juni 2011, kunne opstå, da G1.2 A/S som sagt ikke havde kreditkort før medio 2011.

ST var konsulent og ikke fastansat i G1.2 A/S. ST’s bemærkning i emailen af 29. august 2011 om, at G1.2 A/S’s Eurocard ikke måtte benyttes privat, må skyldes, at ST ville have dokumentation for at have gjort opmærksom herpå, idet han ikke kan forestille sig, at han skulle have benyttet G1.2 A/S’s Eurocard privat. Han havde tre private kreditkort og havde derfor ingen grund til at benytte virksomhedens kreditkort. ST havde ikke kendskab til, hvilke mellemværender han havde med G1.2 A/S, og han kan ikke forklare, hvorledes de mellemværender, som ST henviste til, skulle være opstået. Han ved således ikke, hvorfor regninger til JH fremgik af G1.2 A/S’s bogholderi, og han mener, at han selv betalte rejsen til Thailand. Han skrev derfor også til ST, at der var tale om fejlposteringer, og at opgørelserne ikke havde hold i virkeligheden. Når det af G1.2 A/S’s kontoudtog fra F2-bank fremgår, at virksomheden havde betalt hans private udgift til Y3, vil han tro, at virksomheden blot havde lagt ud for ham, og når det af G1.2 A/S’s kontoudtog fra F1-bank fremgår, at G1.2 A/S havde betalt hans private udgift til G9, må det bero på en fejl. Han skyldte ikke G1.2 A/S noget, da det tværtimod var ham, der havde et stort tilgodehavende hos virksomheden. Han havde således stillet en kassekredit på 1.000.000 kr. til rådighed for G1.2 A/S, hvilket dog ikke fremgik af G1.2 A/S’s regnskaber, men det var der mange forhold, der ikke gjorde. Han havde endvidere et tilgodehavende hos G1 ApS på ca. 600.000 kr., som han havde lånt selskabet til at investere i værdipapirer for. Han nåede ikke at reagere på ST’s opfordring i e-mailen af 29. august 2011 til at gennemgå posteringerne, inden G1.2 A/S blev taget under konkursbehandling. Af konkursboet fik han besked på at forlade virksomheden og om ikke at medtage materiale, men regnearket med posteringer lå da på hans skrivebord. Efter konkursen fik han ikke adgang til G1.2 A/S’s papirer, og han kan derfor vanskeligt nærmere redegøre herfor. Han anmeldte ikke noget krav i konkursboet, dels fordi han lå i forhandlinger med konkursboet om køb af virksomheden, dels fordi han først efter modtagelsen af indstillingen fra SKAT blev bekendt med, hvorledes SKAT så på forholdene i G1.2 A/S.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

A har supplerende og præciserende gjort gældende, at han havde et nettotilgodehavende hos G1.2 A/S.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge A’ endelige påstand for landsretten angår sagen alene forhøjelsen af hans skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008 - 2011.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder fundet af data på G1.2 A/S’s computer vedrørende selskabets mellemregning med A for perioden 2008 - 2011, navnlig regnearket benævnt "Mellemregn. alle konti A" og karakteren af de heri anførte poster, samt ST’s e-mail af 29. august 2011, finder landsretten, at skattemyndighederne har været berettigede til at anse posterne i nævnte regneark for A’ private udgifter afholdt af selskabet og i overensstemmelse hermed skønsmæssigt forhøjet hans skattepligtige indkomst.

A’ forklaring om, at G1.2 A/S’s bogføring vedrørende selskabets betaling af hans private udgifter var fejlagtig, idet udgifterne enten rettelig var afholdt af ham selv eller afholdt af selskabet på grund af hans tilgodehavende hos dette, støttes ikke af objektive kendsgerninger, og A har således ikke godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans skattepligtige indkomst er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal i sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet betale 50.000 kr. til dækning af ministeriets udgift til advokatbistand, hvorved er henset til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.