Dato for udgivelse
12 jan 2018 12:03
SKM-nummer
SKM2018.24.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-2537062
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegode, erhvervsklub, golfklub, golfturneringer
Resumé

Et erhvervsdrivende selskab, der var medlem af en erhvervsklub, der fungerede som støtteforening til en golfklub, betalte et årligt kontingent herfor. SKAT havde anset dette kontingent for at være skattepligtigt for en medarbejder, der via et holdingselskab var aktionær i selskabet, som et personalegode. Landsskatteretten fandt, at den primære interesse for virksomheden med medlemskabet var at blive nævnt som sponsor på en hjemmeside og et skilt, og at det betalte kontingent kr. 7.500 excl. moms ikke stod i misforhold hertil. Som medlem af erhvervsklubben fik virksomheden mulighed for at lade en medarbejder deltage i 4 årlige golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede mellem klubbens medlemmer. Landsskatteretten fandt ikke, at deltagelse i de nævnte kampe adskilte sig væsentligt fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk i virksomheder eller på restauranter. Da deltagelse i de 4 golfturneringer endvidere krævede, at deltagerne var private medlemmer af golfklubben, og kunne spille frit på golfbanen i forvejen, forelå der ikke nogen besparelse af private udgifter, hvorfor der ikke var grundlag for – hverken helt eller delvist - at beskatte medarbejderen af det kontingent, virksomheden havde betalt.

 

Reference(r)

Skattekontrollovens § 7 A, stk. 3
Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3
Indkomstregisterlovens § 3, stk. 1, nr. 2, § 4

 

Henvisning

-

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2018-1, afsnit 5.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning (2018-2), afsnit C.A.5.16.3.

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014
Selskabet pålægges at indberette værdi af personalegode til Indkomstregisteret

9.375 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger
H1 A/S (i det følgende kaldet selskabet) handler med […], […] og […].

Det fremgår af cvr.dk, at selskabets formål er at drive handel en gros og detail med […], […], […] samt anden hermed beslægtet virksomhed.

SKAT har været på kontrolbesøg i selskabet den 22. april 2015. Den 27. maj 2015 har SKAT sendt en kontrolrapport til selskabet, hvoraf der blandt andet fremgår følgende:

”I forbindelse med gennemgang af konto 2070 ”Sponsorudgift m/moms” er det konstateret, at der er bogført 7.500 kr. + moms 1.875 kr. i alt 9.375 kr. vedr. kontingent til Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub] (By Y1 Golfklub). I forbindelse med besøget er det oplyst, at det er A, der har deltaget.”

A er medlem af selskabets bestyrelse. Selskabet ejes 100 % af F1 Holding ApS. A er også medlem af bestyrelsen i dette selskab, hvori han har en ejerandel på mellem 25-33,32 %.

Af By Y1 Golfklubs hjemmeside fremgår følgende om Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub]:

Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub] blev stiftet i 2006 som en selvstændig forening med egen bestyrelse og vedtægter. 

Formålet med foreningen er at støtte junior- og elitearbejdet i [By Y1 Golfklub].

Af foreningens vedtægter fremgik blandt andet følgende: 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub]”. Foreningens hjemsted er [By Y1] Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at yde støtte til elite- og juniorarbejdet i By Y1 Golfklub. De indsamlede midler fordeles fortrinsvis efter forud given indstilling fra Sportsudvalget i By Y1 Golfklub.

§ 3. Medlemskab:
Firmaer og enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Udmeldelse af foreningen fremsendes skriftlig til bestyrelsen ved formanden, og skal ske senest den 15. november.

§ 4. Kontingent:
Medlemskontingentet fastsættes af den årlige ordinære generalforsamling, og opkræves umiddelbart herefter. Manglende rettidig betaling af kontingent medfører, at medlemmet udelukkes af foreningen. Kontingent indtil afholdelse af foreningens første ordinære generalforsamling udgør kr. 7.500,00 + moms, og opkræves hos medlemmerne snarest efter vedtagelsen af nærværende vedtægter.

Endvidere fremgår det, at Erhvervsklubben havde følgende aktiviteter i 2014:

Dato

Aktivitet

[…]

Match 1

[…] & […]

Årets golf tur til Land Y1: […]

[…]

Match 2

[…]

Match 3 mod […]

[…]

Match 4”

Der er fremlagt en redegørelse af 27. april 2017 udarbejdet af formand og kasserer for [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub og Golf Manager for By Y1 Golfklub. Af redegørelsen fremgår:

1. ”By Y1 Golfklub er en medlemsstyret forening, der driver et golfbaneanlæg i […] området. Et medlemskab giver ret til at bruge foreningens baneanlæg og andre faciliteter.

[By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er en selvstændig og uafhængig forening, hvor formålet er at støtte junior- og eliteaktiviteter i By Y1 Golfklub via et kombineret medlemskab og sponsorat.

[By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er juridisk organiseret med egne vedtægter, egen bestyrelse, egen økonomi osv. (Dette er et krav for at kunne få egen bankkonto).

Det præciseres således, at By Y1 Golfklub og [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er separate juridiske enheder.

2. Retten til at spille golf på By Y1 Golfklubs golfanlæg er betinget af et personligt medlemskab af golfklubben.

Alle medlemsvirksomheder i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er registreret med en person tilknyttet virksomheden (ejer, hovedaktionær, ansat). Det er ikke et krav, at disse personer tillige er medlemmer af By Y1 Golfklub (og medlemsskabet af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub har så ledes ingen kobling med retten til at spille på golfanlægget).

Motivet til at blive medlem af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er således ikke at opnå en spilleret til golfanlægget.

Medlemskontingentet i By Y1 Golfklub fastsættes årligt på generalforsamlingen. Der gives ikke rabat for et samtidig medlemskab/sponsorat af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub.

Sammenfattende er grundstrukturen således, at den private del af golfengagementet er adskilt fra det forretningsmæssige engagement både økonomisk og organisatorisk.

3. En virksomhed kan tegne et sponsorat i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub uden et medlemskab af erhvervsklubben.

4. By Y1 Golfklub udbyder en pallette af sponsor- og reklameydelser. Bl.a.

 1. Annonce i klubbens klubblad
 2. Firmanavn og -logo på flag på greens på hver bane
 3. Reklameskilt på teesteder
 4. Firmanavn og -logo på bænke
 5. Firmanavn og - logo på scorekort
 6. Etc.

Prisniveauet for 2017 ligger mellem 9.000 kr. og 35.000 kr. ex. moms.

Virksomheder kan kombinere forskellige reklame- og sponsorydelser.

For flere ydelser er knyttet forskellige netværksarrangementer.

Virksomheder, der ikke har en relation til By Y1 Golfklub, vælger typisk en annonce i klubbladet.

En reklameydelse i By Y1 Golfklub giver en bred eksponering over for alle brugere af baneanlægget.

Virksomheder vælger typisk et medlemskab af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub, når eksponeringen ønskes knyttet til sportslige junior- og eliteaktiviteter.

Prisen for et medlemskab/sponsorat i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er balanceret i forhold til By Y1 Golf Klubs reklameydelser.

5. Eksponering af virksomheder sker via et navne- og logoskilt på en tavle i klubhuset, og en bannerreklame på [By Y1 Golfklubs] hjemmeside. Endvidere kan medlemmerne deltage i netværksarrangementer, der alle indeholder elementer fra golfverdenen.

Naturstyrelsen stiller krav om en maksimal størrelse af skiltereklamer anbragt i naturarealer.

Reklameværdien af et firma logo og navne, kan vanskeligt estimeres, men beløbet på 7.500 kr. ex. moms forekommer lavt sammenlignet med sponsorater i andre sportsgrene. [By Y1 Golfklub] har x medlemmer, der kommer i klubhuset adskillige gang inden for et år, og besøges af ca. x gæstespillere om året. Endvidere bruges klublokaler og restaurant til f.eks. konfirmationer, fødselsdage, hvor der også deltager ikke-golfspillere.

6. Golf er karakteriseret ved, at alle medlemmer er aktive udøvere af golfspillet, og at golf ikke er en publikumssport. Det giver derfor ikke mening at være medlem af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub, uden at den registrerede person selv spiller golf (hvilket fordrer et medlemskab af en golfklub). Og derfor er arrangementer primært bygget op omkring golf- og sportsemner. Diskussioner og samtaler i små og større fora kan naturligvis handler selvfølgelig også om andre emner.

Netværksarrangementer i By Y1 Golfklub og [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub afvikles separat.

Ingen sponsor har et kontraktligt krav på at deltage i netværksarrangementer. Deltagelse er betinget af modtagelse af en invitation fra enten By Y1 Golfklub og [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub. Dette vilkår gælder, fordi der er begrænset kapacitet på golfbaneanlægget ved visse aktiviteter.

7. Ydelser indeholdt i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklubs sponsoraftalen er ikke separat prissat, da alle sponsorer betaler samme beløb, og tilbydes adgang til arrangementer. Der er således ikke behov herfor ud fra en ren foreningsmæssig synsvinkel.”

SKATs afgørelse
SKAT har pålagt selskabet at indberette 9.375 kr. som et personalegode til A.

SKAT har begrundet afgørelsen således:

”Under hensyntagen til at Erhvervsklubben [By Y1 Golfklubs] formål er ”at yde støtte til elite- og juniorarbejdet i By Y1 Golfklub” samt at aktiviteterne i klubben har været Match 1, Årets golftur til Land Y1, Match 2, Match 3 og Match 4 er SKAT af den opfattelse, at det erhvervsmæssige indhold er begrænset, og at der er tale om et privat medlemskab.

På det foreliggende grundlag er SKAT derfor af den opfattelse, at der er tale om betaling af en privat udgift/ et personalegode, som A skal beskattes af i 2014 jf. ligningslovens § 16 (lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014).

Da godet overstiger bagatelgrænsen på 1.100 kr. i ligningslovens § 16 stk. 3, er SKAT af den opfattelse, at selskabet har pligt til at indberette godet jf. § 13 stk. stk. 4 nr.1) i bekendtgørelse til skattekontrolloven nr. 1148 af 26. september 2013.

Med henvisning til ovenstående pålægges selskabet at indberette 9.375 kr. i 2014, som et personalegode til A.

Hvis selskabet ikke inden den 7. september 2015 har indberettet de 9..375 kr. i 2014, som et personalegode til A, vil SKAT foretage indberetning til eIndkomstregisteret.

…”

SKAT har i supplerende udtalelse af 27. marts 2017 til Skatteankestyrelsen anført:

”Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Af mailen fra revisions- og rådgivningsfirmaet R1 fremgår der bl.a. følgende:

"Den væsentligste del af kontingentet anvendes til at betale for skiltningen på en tavle ved indgangen i By Y1 Golf Klubs lobby. Her optages alene erhvervsklubbens medlemmer. Endvidere annonceres der på golfklubbens hjemmeside om, hvem der er med i erhvervsklubben".

Vi er af den opfattelse, at betaling af skiltning på en tavle ikke kan anses for at være et personalegode, hvorfor der ikke skal ske beskatning af den del af kontingenter, der vedrører skiltningen.

Endvidere fremgår det, at "A i 2014 alene har deltaget i et arrangement, Match 1.
Som A tidligere har oplyst til dig i telefonen, er han en "habil" golfspiller. Han deltager derfor alene i erhvervsklubbens arrangementer af erhvervsmæssige årsager." Videre fremgår der også følgende: "Det er vores vurdering, at der alene er tale om et erhvervsmæssigt medlemskab, der i det væsentlige er medgået til betaling af profilering af virksomheden, H1 A/S"

Vi er af den opfattelse, at der ikke primært er tale om profilering af virksomheden, men at kontingentet også er afholdt på grund af A private interesse for golf, idet han som oplyst er en habil golfspiller, og det i forbindelse med kontrolbesøget er oplyst, at A har været elitegolftræner.”

SKAT har den 3. maj 2017 fremsat følgende bemærkninger til sagen:

”Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Revisions- og rådgivningsfirmaet R1 har bl.a. fremsendt et notat fra formanden for [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub, hvoraf der bl.a. fremgår:

 • At [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er en selvstændig og uafhængig forening, hvor formålet er at støtte junior- og eliteaktiviteter i By Y1 Golfklub via et kombineret medlemskab og sponsorat.
 • At [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er juridisk organiseret med egne vedtægter, egen bestyrelse, egenøkonomi osv.
 • At By Y1 Golfklub og [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er separate juridiske enheder.
 • At alle medlemsvirksomheder i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er registreret med en person tilknyttet virksomheden. Det er ikke et krav, at disse personer tillige er medlemmer af By Y1 Golfklub.
 • At motivet til at blive medlem af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub ikke er at opnå en spilleret til golfanlægget.
 • At en virksomhed kan tegne et sponsorat i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub uden et medlemskab af erhvervsklubben.
 • At By Y1 Golfklub udbyder en pallette af sponsor- og reklameydelse. (Prisniveauet for 2017 ligger mellem 9.000 kr. og 35.000 kr. ex. moms)
  • Annonce i klubbens klubblad
  • Firmanavn og logo på flag på greens på hverv bane
  • Reklameskilt på teesteder
  • Firmanavn og logo på bænke
  • Firmanavn og logo på scorekort
 • At virksomheder typisk vælger et medlemskab af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub, når eksponeringen ønskes knyttet til sportslige junior- og eliteaktiviteter.
 • At prisen for et medlemskab/ sponsorat i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er balanceret i forhold til By Y1 Golf Klubs reklameydelser
 • At netværksarrangementer i By Y1 Golfklub og [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub afvikles separat
 • At ydelser indeholdt i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklubs sponsoraftalen ikke er separat prissat, da alle sponsorer betaler samme beløb, og tilbydes adgang til arrangementer. Der er således ikke behov herfor ud fra en ren foreningsmæssig synsvinkel.

Vi er af den opfattelse, at ovenstående beskrivelse af medlemskabet af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub netop viser, at der ikke er tale om betaling for en reklameydelse/ eksponering, idet en sådan eksponering i stedet vil foregå i regi af By Y1 Golfklub og ikke i regi af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub.

Vi er fortsat af den opfattelse, at der er tale om et kontingent, som er afholdt på grund af A private interesse for golf, idet han som oplyst er en habil golfspiller, og det i forbindelse med kontrolbesøget er oplyst, at A har været elitegolftræner.

På det foreliggende grundlag er vi derfor fortsat af den opfattelse, at der er tale om betaling af en privat udgift/ et personalegode, som A skal beskattes af i 2014 jf. ligningslovens§ 16 (lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014).”

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse er forkert.

Til støtte for påstanden har klageren anført:

”[By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub har til formål at støtte junior- og elitegolf i By Y1 Golfklub. Penge til dette rejses via en promovering af medlemmerne af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub.

Der er ikke tale om personlige medlemsskaber men medlemskab til et firma, hvor den pågældende virksomhed har mulighed for at lade medarbejdere, kunder m.v. deltage i Erhvervsklubbens arrangementer.

Hvis der skal, kan der derfor alene være tale om beskatning af evt. udnyttelse af disse tilbud.

Det bemærkes i denne forbindelse, at eneste økonomiske omkostning i forbindelse med afholdelse af arrangementer i Erhvervsklubben er bespisningen af medlemmerne (typisk 100 – 200 kr. per deltager pr. arrangement), idet deltagerne i forvejen er personlige medlemmer af By Y1 Golfklub og derfor har Erhvervsklubben ikke udgifter til greenfee.

I forbindelse med større arrangementer – eksempelvis den årlige udlandstur – dækkes omkostningerne via egenbetaling fra deltagerne.

A har deltaget i et af erhvervsklubbens arrangementer i 2014, Match 1.

Alle erhvervsklubbens medlemmer har et skilt med logo hængende i By Y1 Golf Klubs lobby, som hænger lige inde for døren så alle der kommer i klubhuset ser logoerne.

Hvis man fra skats side vil privat beskatte alle erhvervsklubber, vil det få stor indvirkning på alt junior, ungdoms og elitearbejde i samtlige danske sportsklubber. De manglende indtægter fra erhvervsklubberne vil for de fleste klubber og foreninger få store økonomiske konsekvenser.

Vi har talt med flere erhvervsklubber i [områdeangivelse] (golf, fodbold, håndbold osv.) og de er alle enige om at denne afgørelse er forkert og derfor vælger vi at klage over denne afgørelse.”

Selskabet har fremlagt følgende supplerende indlæg fra revisions- og rådgiverfirmaet R1 i sagen:

”Vi fremsender hermed yderligere oplysninger om det private og erhvervsmæssige indhold af H1s medlemskab af By Y1 Golfklubs erhvervsklub, [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub.

Faktiske forhold
Som SKAT skriver, er det erhvervsklubbens formål at støtte elite- og juniorarbejdet i By Y1 Golfklub.

[By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub har ca. x medlemmer. Der er alene tale om medlemmer, der driver erhvervsmæssig virksomhed. Der afholdes ikke møder mv. for medlemmer, og aktiviteterne i klubben er alene mulighed for deltagelse i de 4-5 årlige arrangementer.

Den væsentligste del af kontingentet anvendes til at betale for skiltningen på en tavle ved indgangen i By Y1 Golf Klubs lobby. Her optages alene erhvervsklubbens medlemmer. Endvidere annonceres der på golfklubbens hjemmeside om, hvem der er med i erhvervsklubben.

Da alle medlemmer i forvejen er medlem i golfklubben, så koster det ikke noget at deltage i arrangementerne på golfbanen. Der er alene tale om erhvervsrelaterede arrangementer, hvor det er muligt for erhvervsklubbens medlemmer at netværke med hinanden, samt i nogle tilfælde at invitere kunder eller leverandører med til arrangementerne.

Der afholdes også årlig en match sammen med […] golfklubs erhvervsklub.

Endvidere er der mulighed for at modtage beklædning med erhvervsklubbens logo.

Der er en årlig udenlandsk tur for erhvervsklubben medlemmer. Der er her tale om egenbetaling.

Det er virksomheden, der er medlem af erhvervsklubben. Virksomheden kan derfor sende medarbejdere, kunder mv. deltage i erhvervsklubbens arrangementer. Det er således ikke A personligt, der er medlem af klubben.

Det kan oplyses, at den eneste omkostning, der er for erhvervsklubben ved afholdelse af arrangementer er betaling af bespisning for de personer, som virksomheden lader deltage i arrangementet.

A har i 2014 alene deltaget i et arrangement, Match 1. Som A tidligere har oplyst til dig i telefonen, er han en "habil" golfspiller. Han deltager derfor alene i erhvervsklubbens arrangementer af erhvervsmæssige årsager.

Lovgrundlag
Lovgrundlaget er anført i SKATs skrivelse, så der er ingen grund til at komme nærmere ind på det.

Praksis
Er også anført i SKATs skrivelse. Det er blot vigtigt at vurdere, om der er tale om et medlemskab af erhvervsmæssige årsager.

Hvis SKAT fastholder, at der er tale om et skattepligtigt gode, så skal beskatningen fastsættes til den værdi, som det vil koste at erhverve i almindelig fri handel.

Det er dog ikke muligt at finde en sådan værdi. A har alene deltaget i et arrangement, og det vil ikke være muligt at købe sig til deltagelse i dette arrangement. Det er alene for medlemmer af erhvervsklubben.

Det er således ikke muligt at finde en sådan værdi.

Vores vurdering
Det er vores vurdering, at der alene er tale om et erhvervsmæssigt medlemskab, der i det væsentlige er medgået til betaling for profilering af virksomheden, H1 A/S. H1 A/S har som modydelse for betalingen på 7.500 kr. fået opsat et skilt med navn og logi i By Y1 Golf Klubs lobby.

Endvidere annonceres der på golfklubbens hjemmeside om, hvem der er med i erhvervsklubben. Selskabet har således modtaget en reklameværdi, der efter vores opfattelse langt overstiger det betalte beløb.

Der er efter vores opfattelse, slet ikke tale om nogen form for privat anvendelse - og det er ikke muligt for private at deltage i dette netværk eller disse arrangementer. Endvidere er det ikke A personligt, der er medlem af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub. H1 A/S har således fra arrangement til arrangement mulighed for at vælge, hvem af de ansatte, som skal deltage i de enkelte arrangementer ud fra, hvad der vil være mest optimalt for selskabet. A har kun deltaget i et enkelt arrangement i 2014 – Match 1.

Formålet med virksomhedens medlemskab af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er alene at profilere virksomheden. Medlemskabet af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub kan derfor ikke sammenlignes med et medlemskab af eksempelvis Rotary, hvor man er personligt medlem.”

Selskabets repræsentant har den 11. maj 2017 fremsat følgende kommentarer til SKATs bemærkninger af 3. maj 2017:

”Vi har gennemgået SKAT bemærkninger, som vi står helt uforstående overfor.
Det må være af afgørende betydning, om H1 får en modydelse, og det er der jo ingen tvivl om. Det fremgår tydeligt, at virksomheder typisk vælger et medlemskab af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub, når eksponeringen ønskes knyttet til sportslige junior- og eliteaktiviteter. Endvidere fremgår det, at den væsentligste del af kontingentet anvendes til at betale for skiltningen på en tavle ved indgangen i By Y1 Golf Klubs lobby. Her optages alene erhvervsklubbens medlemmer.
Endvidere annonceres der på golfklubbens hjemmeside om, hvem der er med i erhvervsklubben.
Det kan ikke være af afgørende betydning, om sponsor personligt er interesseret i golf. Modydelse i form af reklamer (skilt mv.) er det afgørende moment. Sponsor får jo umiddelbart ingen personlig vinding af kontingentet.
Det må være en misforståelse, når SKAT anfører, ”at der ikke er tale om betaling for en reklameydelse/eksponering, idet en sådan eksponering i stedet vil foregå i regi af By Y1 Golfklub og ikke i regi af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub.
Det kan oplyses, at A privat er medlem af By Y1 Golfklub, og han betaler kontingentet privat. Vi forstår derfor slet ikke, at SKAT ikke kan acceptere, at kontingentet til [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub er erhvervsmæssigt med modydelse i det væsentlige i form af reklame.”

Selskabets repræsentant har den 31. juli 2017 fremsat følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen:

”Værdiansættelsen
Som vi læser Skatteankestyrelsens indstilling, så er det værdien af at kunne deltage i golf matcher der skal værdiansættes. Men hvad er værdien af at kunne spille på By Y1 Golfklubs bane 4 gange om året? Værdien er efter vores opfattelse 0 kr., da A allerede er personligt medlem af golfklubben og derfor, allerede af den grund, har betalt for at spille på By Y1 Golfklubs baner de 4 dage hvor der er match i Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub]. Det er særdeles vanskeligt at finde ud af, hvad det er, Skatteankenævnet værdiansætter til 4.687 kr. i 2014. Vi mener ikke det fremgår tydeligt af indstillingen hvad det reelt er der værdiansættes.

Indberetningspligten
Vi synes ikke indstillingen argumenterer overbevisende om, at det påståede gode ikke er ydet af hensyn til As arbejde, når der henses til, at han allerede uden det beskattede gode har ret til at spille golf på By Y1 Golfklubs bane de dage der er arrangement i Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub]. Godet kan derfor næppe anses for at have nogen reel værdi for A. Hvis det overhovedet har en værdi, så er der ikke holdbare argumenter for, at værdien ikke er ydet i overvejende grad af hensyn til As arbejde og dermed ikke indberetningspligtig.

For god ordens skyld skal vi påpege, at A kan spille golf med nogen af de samme mennesker på alle andre tidspunkter af året og formodentlig også har gjort det.

Praksis
Vi mener ikke Skatteankestyrelsen har henvist til nogen afgørelser der i praksis understøtter den indstilling der er fremsendt til udtalelse.

Afsluttende kommentarer
Vi er fortsat af den faste overbevisning, at der ikke er noget beløb at beskatte, fordi A allerede har retten til at spille golf på golfbanen i kraft af sit personlige medlemskab af [By Y1 Golfklub]. Hvis der er et beløb at beskatte er det ydet i overvejende grad af hensyn til As arbejde og dermed ikke indberetningspligtigt. A sikrer arbejdsmæssigt goodwill og netværk til virksomheden H1. Vi skal for god ordens skyld bemærke, at A ikke er hovedaktionær i selskabet og at de øvrige aktionærer således er dem, der i overvejende grad bærer den økonomiske belastning af udgiften.

I praksis vil den løbende indberetningspligt være ganske vanskelig at gennemføre, fordi Skatteankenævnet lægger op til beskatning af 50% af udgiften relateret til retten til at deltage i arrangementer. Hvad hvis nu andre aktionærer eller ansatte efterfølgende viser sig at deltage i et af 4 arrangementer hver, indenfor et kalenderår. Forestiller Skatteankenævnet sig så, at den første indberetning skal annulleres og nye indberetninger foretages eller at der så skal ske beskatning af 200% af den faktiske udgift? Denne problemstilling viser blot, at der ikke er tale om et gode til A, som er entydigt til ham og indberetningspligtigt for selskabet.

Vi håber ovenstående kan danne grundlag for at indstillingen ændres, således at skattepligten og indberetningspligten frafaldes.”

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge skattekontrollovens § 7 A, stk. 3, skal alle, der i en kalendermåned som led i et ansættelsesforhold eller som led i valg til en tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag herfor, foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, i det omfang skatteministeren fastsætter regler herom.

Af indkomstregisterlovens § 3, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at der skal ske indberetning af skattepligtige fordele som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk. 3.
Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde får stillet formuegoder til rådighed, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel.

Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb, som i 2014 udgjorde 5.600 kr.

Selskabet har betalt et kontingent på 9.375 kr. for et medlemskab af Erhvervsklubben [By Y1 Golfklub] (By Y1 Golfklub).

Selskabet har til SKAT oplyst, at det er A, der har deltaget. Selskabet har til Skatteankestyrelsen oplyst, at A kun har deltaget i et af klubbens arrangementer.

Af Erhvervsklubben [By Y1 Golfklubs] vedtægter fremgår det, at foreningens formål er at yde støtte til elite- og juniorarbejdet i By Y1 Golfklub. Det fremgår endvidere, at såvel firmaer som enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Af klubbens aktivitetsoversigt for 2014 fremgår fem arrangementer, bestående af fire golfturneringer og en golftur til [Land Y1].

Erhvervsklubbens ledelse har blandt andet oplyst, at retten til at spille golf på By Y1 Golfklubs golfanlæg er betinget af et personligt medlemskab af golfklubben, at en virksomhed kan tegne et sponsorat i [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub uden et medlemskab af erhvervsklubben, at eksponering af medlemsvirksomheder sker via et navne- og logoskilt på en tavle i klubhuset og en bannerreklame på [By Y1 Golfklubs] hjemmeside, og at det ikke giver mening at være medlem af [By Y1 Golfklubs] Erhvervsklub uden at den registrerede person selv spiller golf.

Landsskatteretten finder, at det primære hensyn bag medlemskabet for virksomheden har været den reklamemæssige værdi i at blive nævnt som sponsor på et skilt og på klubbens hjemmeside, og at det betalte beløb på 7.500 kr. + moms ikke står i misforhold hertil.

Retten finder ikke, at der skal ske beskatning af nogen del heraf som personalegode hos personer, der har deltaget i golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede mellem sine medlemsvirksomheder. Retten finder ikke, at deltagelse i disse turneringer adskiller sig væsentligt fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk i virksomheder eller på restauranter. Retten har også henset til, at deltagelse i golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede, krævede, at de deltagende repræsentanter for virksomheden i forvejen var medlem af By Y1 Golfklub og kunne spille frit på golfbanen, hvorfor de ikke opnåede nogen besparelse af private udgifter.