Dato for udgivelse
09 jan 2018 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2017 14:09
SKM-nummer
SKM2018.15.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1277724
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, ikke er fuldt skattepligtige af stipendiet, hvis de studerer på kandidatniveau eller derunder. Men ph.d.-studerende er fuldt skattepligtige.

Udenlandske studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, er ikke begrænset skattepligtige af stipendiet.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1,
Kildeskatteloven § 7 og
Kildeskatteloven § 8

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1,
Kildeskatteloven § 7
Kildeskatteloven § 8
Ligningsloven § 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.6.5.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.F.3.1.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.F.1.3.

Spørgsmål

  1. Er studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, fuldt skattepligtige af stipendiet?
  2. Er studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, begrænset skattepligtige af stipendiet?

Svar

  1. Se indstilling og begrundelse.
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (Universitet A) har oplyst følgende:

Som indehaver af et Erasmus Charter for Higher Education administrerer Universitet A de EU-midler, som tildeles os gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse, i forbindelse med EU Kommissionens Erasmus+ Program. Der er alene tale om en administrationsordning.

Som en del af Erasmus+ programmets Key Action 1 er det muligt at udsende eller modtage studerende til eller fra deltagende institutioner, således at de studerende kan gennemføre et praktik- og/eller et studieophold i udlandet. I henhold til programmet kan Universitet A modtage studerende fra program- og partnerlande, som inkluderer lande både inden for og uden for EU.

De studerende kan i forbindelse med Erasmus+ programmet modtage et EU-stipendium som tilskud til dækning af merudgifterne forbundet med deres ophold i udlandet. Størrelsen af tilskuddet beror på landets leveomkostninger. Varigheden af indkommende studerendes studieophold i Danmark udgør mellem 3 - 12 måneder, hvorfor den studerendes ophold i Danmark normalt vil være af tilsvarende varighed.

Ved mobilitetsprojekter, som involverer mobilitet programlandene imellem - andre EU lande, Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien og Tyrkiet - varetages håndteringen af betalingen af stipendiet for udgående studerende altid af den sendende institution. Da institutioner i partnerlande ikke har mulighed for anmode om et Erasmus Charter for Higher Education, har de heller ikke ret til at administrere EU-midlerne, som tildeles igennem Erasmus+ programmet. Ved mobilitetsprojekter, som involverer mobilitet til/fra partnerlande, varetager Universitet A derfor håndteringen af betalingen af EU-stipendiet for både indkommende og udgående mobilitet.

Studerende fra tilskudsberettigede partnerlande modtager et individuelt tilskudsbeløb på 850 EUR pr. måned som tilskud til deres merudgifter i forbindelse med opholdet i Danmark. EU-tilskuddet udbetales af Universitet A til den studerende i henhold til en Grant Agreement mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse (’National Agency’) og Universitet A.

På baggrund af aftalen indgås der en grant agreement mellem Universitet A og den enkelte studerende.

Universitet A indberetter stipendierne til SKAT i forbindelse med udbetaling. Stipendierne kan være skattefrie efter ligningslovens § 7K, stk. 5, hvis den pågældende studerende kommer fra et partnerland, som ligeledes er på Skatterådets liste over udviklingslande. Stipendiaterne er dog ofte ikke omfattet af ligningslovens § 7K, stk. 5, fordi stipendiaten ikke kommer fra et udviklingsland. Det er i disse tilfælde derfor relevant at vide, om stipendiet er begrænset skattepligtigt for stipendiaten, hvis vedkommende ikke er fuldt skattepligtig til Danmark (hvilket ofte ikke vil være tilfældet).

Universitet A har tidligere i forbindelse med Erasmus+ fået oplyst fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at stipendier som udgangspunkt er skattepligtige. Ved en anmodning om uddybning i forhold til begrundelse har Styrelsen for Forskning og Uddannelse henvist til SKAT.

I langt de fleste tilfælde vil det dreje sig om bachelor- og kandidatstuderende, men forespørgslen omfatter også ph.d.-studerende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til kildeskattelovens § 8, stk. 2, indtræder den fulde skattepligtig for personer, der som turister eller i studieøjemed tager ophold her i landet, som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed her, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer, først når opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år.

Stipendier til studerende i henhold til Erasmus+ programmet har en varighed af mellem 3-12 måneder, hvorefter de udenlandske studerende almindeligvis vender tilbage til deres hjemland. De studerendes ophold i Danmark er i studieøjemed, og af midlertidig karakter af under 2 års varighed, hvorfor de efter Universitet A's opfattelse som udgangspunkt vil opfylde betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2, jf. f.eks. Skatterådets bindende svar af 20. oktober 2015 i sag 14-4271310.

Selvom stipendiaten ikke måtte være fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 8, stk. 2, vil stipendiaten kunne være begrænset skattepligtig af en eventuel indkomst, jf. kildeskattelovens § 2.

Der er i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1-29, anført en række forskellige indkomstarter som er begrænset skattepligtige, herunder en række stipendier til dækning af leveomkostninger.

Det er dog Universitet A’s opfattelse, at et Erasmus+ stipendie ikke er et stipendie, som ydes i henhold til universitetsloven (kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 27) eller et stipendie som ydes efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser (kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 28), eller som i øvrigt er omfattet af nogle af de øvrige indkomstarter anført i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1-29, hvorfor der efter Universitet A’s opfattelse ikke er hjemmel til indeholdelse og beskatning af de pågældende stipendier.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, ikke er fuldt skattepligtige af stipendiet.

Begrundelse

Der foreligger som udgangspunkt fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Det lægges til grund, at de studerende har rådighed over en helårsbolig her i landet i form af et kollegieværelse eller lignende og har taget ophold i denne. Derfor er de studerende som udgangspunkt fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7.

Men personer, der i studieøjemed tager ophold her i landet og i øvrigt opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2, anses ikke for skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, selvom de under opholdet råder over en boligfacilitet, der kan benyttes som helårsbolig. De bliver først fuldt skattepligtige, når de har opholdt sig 365 dage her i landet indenfor et samlet tidsrum af to år.

"Ophold i studieøjemed" efter kildeskattelovens § 8, stk. 2, omfatter ikke personer, der efter afsluttet uddannelse påbegynder en specialuddannelse eller videreuddannelse indenfor deres fag. Dette følger af Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit C.F.1.3.6. Ifølge administrativ praksis betyder det, at kun uddannelser til og med kandidatniveau er omfattet af reglen.

SKAT finder, at de udenlandske studerende på de Erasmus+ uddannelser, der er på kandidatniveau eller derunder, ikke er fuldt skattepligtige. De opfylder efter det oplyste betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2, da de er her i landet i studieøjemed, og deres ophold her ikke strækker sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år. Det forudsættes, at de opfylder de øvrige betingelser i kildeskattelovens § 8, stk. 2. Det er bl.a. en betingelse, at de pågældende "vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer", hvilket kan kræves dokumenteret af skattevæsenet i Danmark.

SKAT finder, at de udenlandske studerende på de Erasmus+ uddannelser, der er på ph.d.-niveau, er fuldt skattepligtige. "Ophold i studieøjemed" efter kildeskattelovens § 8, stk. 2, omfatter ikke personer, der efter afsluttet uddannelse påbegynder en specialuddannelse eller videreuddannelse indenfor deres fag. De opfylder således ikke betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2. De er dermed fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7. Der henvises til SKM2017.495.SR og SKM2017.496.SR, hvor Skatterådet fandt, at to tyske ph.d.-studerende var fuldt skattepligtige til Danmark, da de ikke var omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2.

Stipendier til de ph.d.-studerende er som udgangspunkt skattepligtige efter statsskattelovens § 4, forudsat der er tale om studerende, der er fuldt skattepligtige.

Ligningslovens § 7 K fritager visse typer legater og stipendier fra beskatning.

Bestemmelsen kan dog ikke finde anvendelse på de omhandlede Erasmus stipendier til de ph.d.-studerende, jf. SKM2017.496.SR.

Anvendelsen af ligningslovens § 7 K, stk. 1, forudsætter, at legatet/stipendiet anvendes til studierejser og studieophold i udlandet. Af CIRK. Nr. 72 af d. 17. april 1996 fremgår det i afsnit 2.11.1, at bestemmelsen ikke finder anvendelse for studierejser i Danmark. Bestemmelsen kan således ikke anvendes af de udenlandske Erasmus studerende.

Ligningslovens § 7 K, stk. 4, der vedrører legater til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, kan heller ikke finde anvendelse, da bestemmelsen ikke omfatter legater eller stipendier, som anvendes til dækning af ph.d.-studerendes private udgifter til kost og logi mv.

Afhængig af den pågældende DBO, vil stipendiemidlerne, som en ph.d.-studerende modtager, og som hidrører fra kilder uden for Danmark, efter omstændighederne ikke kunne beskattes her i landet, selv om de er omfattet af den fulde skattepligt, jf. SKM2017.495.SR og SKM2017.496.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Se indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus+ programmet, ikke er begrænset skattepligtige af stipendiet.

Begrundelse

De omhandlede stipendiemidler til Erasmus-studerende er kun omfattet af begrænset skattepligt her til landet, hvis de er omfattet af den udtømmende opremsning af indkomstarter i kildeskattelovens § 2, stk. 1.

De relevante bestemmelser i kildeskattelovens § 2, stk. 1, er følgende:

(…)

nr. 13) Erhverver indkomst her fra landet i form af stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

nr. 27) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter (universitetsloven).

Nr. 28) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.

(…)

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har oplyst til SKAT, at der med hensyn til stipendierne til Erasmus+ studerende ikke er tale om stipendiemidler, der udbetales med hjemmel i universitetsloven eller lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser, sådan som det forudsættes i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 27 og 28. Spørger har samme opfattelse.

Stipendiemidlerne udbetales med hjemmel i EU's uddannelsesprogram, Erasmus+, og finansloven. SKAT forudsætter på denne baggrund, at der heller ikke er tale om indkomst her fra landet i form af stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, da disse er begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 13).

Da administrationen af såvel universitetsloven som lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har SKAT lagt Styrelsen for Forskning og Uddannelses oplysninger herom til grund.

SKAT kan på denne baggrund bekræfte, at de omhandlede stipendiemidler ikke er omfattet af den begrænsede skattepligt i kildeskattelovens § 2, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Lovgrundlag og praksis, spørgsmål 1

Kildeskattelovens § 1.

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1) personer, der har bopæl her i landet,

2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende

Kildeskattelovens § 7.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Kildeskattelovens § 8.

For de i § 1, nr. 2, nævnte personer indtræder skattepligten fra begyndelsen af det ophold her i landet, der begrunder skattepligten.

Stk. 2. For personer, der som turister eller i studieøjemed tager ophold her i landet, som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed her, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer, indtræder skattepligt i henhold til § 1, nr. 2, først, når opholdet her med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år.

Ligningslovens § 7 K.

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Legater er indkomstskattefri, såfremt de er betinget af, at de anvendes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, herunder en højere uddannelsesinstitutions udgifter til ph.d.-studerendes studier.

SKM2017.496.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers ph.d.-legat, som var udbetalt fra Tyskland, ville være omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 7K.

Skatterådet kunne bekræfte, at det følger af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, at Danmark ikke kan beskatte legatet.

SKM2017.495.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, som var ph.d.-studerende fra Tyskland, ikke skulle betale skat i Danmark af det stipendium, hun ville modtage fra en fond i Tyskland. Hun var fuldt skattepligtig, men Danmark kunne ikke beskatte legatet som følge af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

TfS 1996, 168SKM

Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 22. december 1995, j.nr. 99/95-4061-00301

Stipendium - EU - Dobbeltbeskatning - Italien - studerende

Told- og Skattestyrelsen udtalte, at udbetaling af EU-midler efter reglerne om statens uddannelsesstøtte til en italiener, der var tildelt et PhD-stipendium ved et universitet i Danmark, ikke medførte, at stipendiet hidrørte fra kilder i Danmark. Beskatningsretten tilkom derfor ikke Danmark.

DBO Italien, Art. 21.

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel om udbetaling af EU-midler, der sker efter reglerne i Lov om statens uddannelsesstøtte, udtalt, at der er tale om beløb, der hidrører fra kilder udenfor Danmark, og som derfor ikke skal beskattes i Danmark.

Der var tale om en italiener, som var blevet tildelt et PhD-stipendium ved et universitet i Danmark. Universitetet havde søgt og fået en godkendelse fra EU til finansiering af den pågældendes forskeruddannelse. Midlerne gik dels til et PhD-stipendium, som blev udbetalt efter reglerne i Lov om statens uddannelsesstøtte, og dels til dækning af driftsomkostninger i forbindelse med den pågældendes ophold.

Told- og Skattestyrelsen udtalte, at beløbene hidrører fra kilder udenfor Danmark, da midlerne kommer fra EU og er personrelaterede. At udbetalingen sker efter reglerne i Lov om statens uddannelsesstøtte, betyder i den konkrete situation ikke, at stipendiet kommer fra kilder i Danmark. Beskatningsretten til det pågældende stipendium vil derfor ikke tilkomme Danmark efter den dansk-italienske dobbeltbeskatningsoverenskomst, art. 21.

Lovgrundlag, spørgsmål 2

Kildeskattelovens § 2, stk. 1 (uddrag):

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

  • nr. 13) Erhverver indkomst her fra landet i form af stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.
  • nr. 27) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter (universitetsloven).
  • Nr. 28) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser