Dato for udgivelse
18 Mar 2005 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. marts 2005
SKM-nummer
SKM2005.135.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-0450-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, tilbagesøgning, mindstebeskatningspris, overvæltning
Resumé

Et ægtepar havde købt en bil hos et selskab, som manden var hovedaktionær i via et holdingselskab. Beregningen af registreringsafgiften skete på baggrund af en indregnet fiktiv forhandleravance på 9% af den afgiftspligtige værdi i overensstemmelse med dagældende praksis i henhold til registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, selv om bilen af selskabet var solgt for bilfirmaets indkøbspris hos importøren. Denne praksis var underkendt af Landsskatteretten, og styrelsen havde udstedt et genoptagelsescirkulære. Efter cirkulæret kunne alene de virksomheder, der indbetalte afgiften til ToldSkat, få tilbagebetalt afgiften. Det var endvidere en betingelse for tilbagebetaling af afgift, at afgiften ikke var væltet over på andre.

Landsretten udtalte, at et eventuelt tilbagesøgningskrav tilkom selskabet, da dette havde foretaget anmeldelsen til registrering og indbetalt afgiften. Selskabet havde imidlertid overvæltet hele afgiften på køberne og havde således ikke lidt noget tab. Derfor var selskabet ikke berettiget til at få tilbagebetalt den for meget betalte registreringsafgift.

Det er uden betydning, at manden via et holdingselskab var hovedaktionær i det bilsælgende selskab og identifikationsbetragtninger kunne derfor ikke føre til et andet resultat.

Landsretten frifandt Skatteministeriet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 8, stk. 1
Registreringsafgiftsloven § 15, stk 1
Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 11. af 9. maj 2003, pkt. 3, jfr. cirkulære nr. 37 af 3. december 2003.

Henvisning

Punktafgiftsvejledning 2005 - 1 E 1.5

Henvisning

Punktafgiftsvejledning 2005 - 1 E 1.5.1

Parter

Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen, og Bolding Biler A/S

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke).

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Chr. Bache, og Leon Fredgaard (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 24. februar 2004, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerne, Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S, har et tilbagebetalingskrav mod sagsøgte, Skatteministeriet, vedrørende for meget opkrævet registreringsafgift.

Parternes påstande

Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal tilbagebetale 18.524 kr. med 1 % i rente pr. påbegyndt måned fra april 2002, subsidiært med procesrente fra sagens anlæg.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Med leveringsdato den 18. april 2002 købte Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen en fabriksny VW Passat Variant 1,9 TDI personbil hos Bolding Biler A/S, som Knud Bolding Rasmussen er hovedaktionær i via et holdingselskab. Den samlede købspris for bilen var 374.657 kr., og af faktura af 24. april 2002 fremgik det blandt andet, at registreringsafgiften udgjorde 223.470 kr. Beregningen af registreringsafgiften skete på baggrund af en indregnet fiktiv forhandleravance på 9 % af den afgiftspligtige værdi i overensstemmelse med Told- og Skattestyrelsens daværende praksis i henhold til registreringslovens § 8, stk. 1, selv om bilen blev solgt af Bolding Biler A/S til Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen for bilfirmaets indkøbspris hos importøren.

Den 9. maj 2003 udsendte Told- og Skattestyrelsen et cirkulære om ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer. Det hedder i cirkulæret blandt andet:

"...

Landsskatteretten har den 28. november 2002 truffet afgørelse i tre sager, som alle vedrører efterbetalingskrav vedrørende registreringsafgift, som en region har rejst over for tre autoforhandlervirksomheder . ...

Landsskatterettens kendelser går ud på, at man ikke finder grundlag for at opkræve yderligere afgift, idet der ikke i registreringsafgiftsloven stilles krav om fordeling af den lovpligtige samlede mindsteavance mellem importørvirksomheden og forhandlervirksomheden, når køretøjerne sælges til en pris, der svarer til den anmeldte pris efter standardprissystemet, jf. lovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Køretøjerne er alle solgt af forhandlervirksomhederne til en pris svarende til den anmeldte standardpris, men den faktiske og fakturerede pris for bilerne for importørvirksomheden til forhandlervirksomhederne svarer ikke til den anmeldte pris. Prisen er højere end den anmeldte, hvilket indebærer, at den faktiske forhandleravance nedsættes, og at importøravancen forhøjes.

3. Kendelserne betydning

Kendelserne får den betydning, at den hidtidige definition af mindstebeskatningsprisen ændres.

Mindstebeskatningsprisen er således importørvirksomhedens indkøbspris tillagt en forhandleravance på 9 pct.

Mindstebeskatningsprisen kan anvendes af såvel importørvirksomhederne som forhandlervirksomhederne.

Afgiftsberigtigelse efter mindstebeskatningspris kan ske ved udtagelse af køretøjer til virksomhedens eget brug - demokøretøjer - eller ved salg til bruger.

Ved salg til bruger er det en forudsætning for afgiftsberigtigelse til mindstebeskatningsprisen, salgsprisen svarer til den anmeldte mindstebeskatningspris, jf. kravet i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Der kan således ikke stilles noget krav til fordeling af avancen mellem importør- og forhandlervirksomhederne. Dette gælder uanset, hvordan avancen er fordelt i standardprisanmeldelsen.

Såfremt der tidligere er foretaget afgiftsberigtigelser efter den hidtidige definition på mindstebeskatningspriser, og der er betalt et større registreringsafgiftsbeløb end der skal efter den nye definition, kan anmodning om tilbagebetaling indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.

Det er udelukkende virksomheder, der har indbetalt afgiften til ToldSkat, der kan få tilbagebetalt afgiften. Herudover er det en betingelse for tilbagebetaling af afgift, at afgiften ikke er væltet over på andre.

4. Oplysninger til brug for behandlingen af tilbagebetalingskrav

Det beror på en konkret vurdering af samtlige oplysninger i sagen, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt. Det påhviler virksomheden at give de oplysninger, der er relevante for en konkret bedømmelse af den enkelte sag.

..."

Sagsøgerens tilbagebetalingskrav på 18.524 kr. er størrelsesmæssigt ubestridt.

Den 23. maj 2003 anmodede Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen ToldSkat om tilbagebetaling af den for meget betalte registreringsafgift, og den 22. juli 2003 traf ToldSkat en foreløbig afgørelse om ikke at imødekomme anmodningen. Den 13. november 2003 påklagede Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen ToldSkats endelige afslag til Told- og Skattestyrelsen, der den 2. december 2003 traf afgørelse i sagen. I Told- og Skattestyrelsens afgørelse hedder det blandt andet:

"...

Efter at have gennemgået sagen kan styrelsen meddele, at vi er enige i den regionale told- og skattemyndigheds afgørelse, som vi derfor fastholder.

Det fremgår af sagen, at De har købt bilen til den daværende mindstebeskatningspris, og at De med henvisning til Landsskatteretskendelserne og det efterfølgende TSS-cirkulære 2003-11 af 9. maj 2003, om genoptagelse og tilbagebetaling, har anmodet om at få et afgiftsbeløb på 18.524 kr. tilbagebetalt. Beløbet udgør forskellen mellem den hidtidige mindstebeskatningspris og mindstebeskatningsprisen efter praksisændringen.

De har bl.a. anført, at forhandlervirksomhedens indbetaling af registreringsafgiftsbeløbet må betragtes som et udlæg for Dem, og at De derfor har fuld indsigelsesret med hensyn til den korrekte beregning af afgiftsbeløbet. Endvidere, at cirkulæret efter Deres opfattelse ikke er loyalt over for Landsskatterettens kendelser, og at ToldSkat forsøger at minimere de økonomiske konsekvenser for statskassen. De har også peget på, at det vil være i strid med grundlovens § 43, såfremt der ikke foretages en tilbagebetaling af det for meget betalte registreringsafgiftsbeløb.

Det er korrekt, at ToldSkat's praksis vedrørende mindstebeskatningspriser blev underkendt ved afgørelser truffet af Landsskatteretten, og at der efterfølgende er udstedt et cirkulære om genoptagelse og tilbagebetaling af registreringsafgift.

Styrelsen skal i denne forbindelse understrege, at ovennævnte cirkulære udelukkende henvender sig til de virksomheder, der er registreret i henhold til registreringsafgiftsloven. Det er også direkte nævnt i cirkulæret, at det udelukkende er virksomheder, der har indbetalt afgiften til ToldSkat, der kan få tilbagebetalt afgiften, og at det også er en betingelse for tilbagebetaling, at afgiften ikke er overvæltet på andre.

Vi må i denne relation afvise Deres betragtninger om, at forhandlervirksomheden må anses for at have indbetalt registreringsafgiftsbeløbet på Deres vegne, idet vi - hvis forhandlervirksomheden ikke var i stand til at betale - i givet fald ikke ville have kunnet rette noget afgiftskrav mod Dem.

Når der sker en sådan praksisændring, er der ikke nogen almindelig adgang til genoptagelse af tidligere foretagne afgiftsberigtigelser, der er foretaget på grundlag af den hidtidige opfattelse og forståelse af loven. Det gælder således også for afgiftsberigtigelsen af den bil, som De har købt. Der er beregnet det registreringsafgiftsbeløb, der svarer til salgsprisen for bilen til Dem, og den registrerede virksomhed har efterfølgende indbetalt beløbet til ToldSkat.

En praksisændring vil normalt udelukkende have en fremadrettet betydning.

Til Deres bemærkninger om, at ToldSkat forsøger at minimere de økonomiske konsekvenser for statskassen, skal vi henlede opmærksomheden på, at vi har tillagt afgørelserne tilbagevirkende kraft for de registrerede virksomheder i de tilfælde, hvor der er betalt for meget i afgift, når det kan dokumenteres, at afgiftsbeløbet ikke er blevet overvæltet på køberen.

...

I det aktuelle tilfælde har den registrerede virksomhed heller ikke lidt noget tab, idet det beregnede registreringsafgiftsbeløb er overvæltet på Dem som køber af bilen.

..."

Ved brev af 19. april 2004 til ToldSkat krævede Bolding Biler A/S den for meget erlagte registreringsafgift tilbagebetalt, hvilket ToldSkat afslog den 23. april 2004. Denne afgørelse påklagede Bolding Biler A/S den 25. april 2004 til Told- og Skattestyrelsen, der den 3. maj 2004 fastholdt afslaget på tilbagebetaling, blandt andet med henvisning til, at den beregnede registreringsafgift var overvæltet af Bolding Biler A/S på køberen af bilen.

Procedure

Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S har til støtte for deres påstand gjort gældende, at de har et tilbagebetalingskrav som følge af, at Told- og Skattestyrelsen ubestridt har beregnet registreringsafgiften med 18.524 kr. for meget. Told- og Skattestyrelsens daværende praksis i forbindelse med fastsættelse af mindstebeskatningsprisen blev underkendt ved Landsskatteretten, hvilket førte til, at Told- og Skattestyrelsen ændrede praksis og udsendte cirkulæret af 9. maj 2003. Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen har lidt et tab og kan derfor kræve tilbagebetaling af den for meget opkrævede afgift. Bolding Biler A/S' opkrævning og indbetaling af registreringsafgiften må betragtes som et udlæg på vegne Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen, og Bolding Biler A/S kan derfor ikke anses for at have overvæltet afgiften på Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen. Dette stemmer overens med, at afgiftspligten afhænger af kundens forhold, og at Told- og Skattestyrelsen i forhold til EU's 6. momsdirektiv anser bilforhandlerens betaling af registreringsafgift for at være et udlæg på vegne køberen med den virkning, at der ikke skal betales moms og dermed momsandel til EU.

Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S har i anden række gjort gældende, at der mellem Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S er et til identitet grænsende fællesskab, idet Bolding Biler A/S ejes af Knud Bolding Rasmussen gennem holdingselskabet KBR Holding ApS. På den baggrund kan der ikke anses at være sket overvæltning og tilbagebetalingskravet må kunne gøres gældende af Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen, selv om afgiften blev betalt af Bolding Biler A/S. Hvis kravet ikke kan gøres gældende af Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen, må kravet kunne gøres gældende af Bolding Biler A/S.

Skatteministeriet har til støtte for sin frifindelsespåstand i forhold til Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen gjort gældende, at Told- og Skattestyrelsen med rette har nægtet tilbagebetaling af 18.524 kr., idet de som private købere af bilen ikke har erlagt nogen registreringsafgift, der berettiger til en tilbagebetaling. Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen har betalt Bolding Biler A/S en aftalt købspris for bilen og har derfor ikke lidt noget tilbagebetalingsberettiget tab. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, at debitor for betaling af afgiften er de registrerede virksomheder, det vil sige bilforhandlerne. I denne sag har Bolding Biler A/S foretaget registreringsanmeldelsen og indbetalt registreringsafgiften til told- og skattemyndighederne. Bolding Biler A/S kan på den baggrund ikke anses for at have udlagt registreringsafgiften for Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen. Den momsmæssige behandling af registreringsafgiften er uden relevans for, hvem der er debitor for og betaler af registreringsafgiften ifølge registreringsafgiftsloven.

Det forhold, at bilforhandleren har overvæltet registreringsafgiften på Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen berettiger ikke køberne til nogen tilbagebetaling.

Det bestrides, at Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen kan identificeres med Bolding Biler A/S som følge af, at Knud Bolding Rasmussen via et holdingselskab er hovedaktionær i Bolding Biler A/S.

I forhold til Bolding Biler A/S har Skatteministeriet gjort gældende, at Bolding Biler A/S ikke har et krav på tilbagebetaling af registreringsafgift i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 9. maj 2003, der er udformet i overensstemmelse med almindelige regler om tilbagebetaling af uberettiget opkrævet afgift. Ifølge cirkulærets pkt. 3, sidste afsnit, er det udelukkende virksomheder, der ikke har overvæltet afgiften på andre, der kan få tilbagebetalt afgiften. Eftersom Bolding Biler A/S har overvæltet hele registreringsafgiften på køberne af bilen, Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen, har Bolding Biler A/S ikke lidt noget tab, der berettiger til tilbagebetaling af afgiften.

Skatteministeriet har endvidere bestridt rentekravet efter den fremsatte rentepåstand.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, påhviler afgiftspligten de registrerede virksomheder, der anmelder køretøjer til registrering. Da Bolding Biler A/S har foretaget anmeldelsen til registrering og har indbetalt afgiften, tilkommer et eventuelt tilbagebetalingskrav Bolding Biler A/S. Bolding Biler A/S har i fuldt omfang overvæltet registreringsafgiften på køberne, Birthe Rasmussen og Knud Bolding Rasmussen, og Bolding Biler A/S har således ikke lidt noget tab. I overensstemmelse med Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 11 af 9. maj 2003, pkt. 3, sidste afsnit, er Bolding Biler A/S derfor ikke berettiget til at få tilbagebetalt den for meget betalte registreringsafgift.

Det forhold, at Knud Bolding Rasmussen via et holdingselskab er hovedaktionær i Bolding Biler A/S, kan ikke føre til andet resultat.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgerne, Birthe Rasmussen, Knud Bolding Rasmussen og Bolding Biler A/S skal in solidum betale sagens omkostninger til sagsøgte med 8.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.