Dato for udgivelse
21 mar 2005 11:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. marts 2005
SKM-nummer
SKM2005.137.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 96/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom - interesseforbundne - handelsværdi - lejekontrakt - handelsomkostninger
Resumé

Spørgsmålet var fastsættelse af handelsværdien af en fast ejendom i forbindelse med salg heraf fra et selskab til hovedanpartshaverens søn, der indtil overdragelsen har været lejer af ejendommen. Handlen blev foretaget uden medvirken af mægler mv.

I forbindelse med afholdt syn og skøn for landsskatteretten fremkom skønsmanden med fire forskellige vurderinger, idet ejendomsværdien blev fastsat med henholdsvis uden hensyntagen til handelsomkostninger og med henholdsvis uden hensyntagen til lejemålet til sønnen.

Højesteret tiltrådte, at der ved vurderingen af ejendommens handelsværdi ikke skulle tages hensyn til lejemålet mellem sønnen og selskabet. Flertallet på 3 dommere tiltrådte endvidere, at der ved vurderingen af ejendommens handelsværdi ikke skulle tages hensyn til de omkostninger, der ville have været, hvis ejendommen havde været solgt til en uafhængig. Mindretallet ville tage hensyn hertil.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens frifindende dom af Skatteministeriet.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 3
Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 E.J.2.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 S.F.2.3.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.J.2.2.1
Redaktionelle noter
Flertallet ville tage hensyn hertil er ændret til Mindretallet ville tage hensyn hertil.RED

Parter

H1 ApS
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard og Jon Stokholm

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling den 12. januar 2004.

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har gentaget sin subsidiære påstand.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder, at der ved vurderingen af ejendommens handelsværdi ikke kan tages hensyn til lejemålet mellem eneanpartshaverens selskab og hans søn.

Tre dommere - Per Sørensen, Poul Søgaard og Jon Stokholm - udtaler herefter:

Ved skatteansættelsen skal der som anført af landsretten tages udgangspunkt i ejendommens handelsværdi ved salg mellem uafhængige parter på overdragelsestidspunktet. Vi finder ikke grundlag for, at der ved denne vurdering skal tages hensyn til omkostninger, som skønnes at ville være afholdt ved et sådant salg. Vi tiltræder herefter, at handelsværdien er fastsat til 850.000 kr., og stemmer derfor for at stadfæste dommen.

Dommerne Marie-Louise Andreasen og Per Walsøe udtaler herefter:

Vi er enige med flertallet i, at der, når skattemyndighederne vil ændre en selvangiven indkomst, skal tages udgangspunkt i ejendommens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Ved afgørelsen af, med hvilket beløb indtægten eventuelt skal korrigeres, må der imidlertid efter vores opfattelse i en sådan situation af skattemyndighederne tages hensyn til såvel ejendommens handelsværdi som de omkostninger, der skønnes at ville være afholdt ved salg til en uafhængig tredjemand, set i forhold til de omkostninger, selskabet havde ved salget til B.

På dette grundlag stemmer vi for, at ansættelsen af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.