Dato for udgivelse
14 mar 2005 16:23
SKM-nummer
SKM2005.120.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4312-00432
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fornyet sambeskatning, afslag, ej forretningsmæssig begrundelse
Resumé

Der anmodes om tilladelse til fornyet sambeskatning mellem moderselskabet A og datterselskabet B fra og med indkomståret 2003. Der er ikke for styrelsen forelagt oplysninger, der dokumenterer eller sandsynliggør, at anmodningen om genindtræden i  sambeskatningen er forretningsmæssigt begrundet. Styrelsen indstillede anmodningen afslået, hvilket Ligningsrådet tiltrådte.

Reference(r)
Selskabsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 S.D.4.7.

Der anmodes om tilladelse til fornyet sambeskatning mellem moderselskabet A og datterselskabet B fra og med indkomståret 2003. B´s aktivitet består i at eje, udleje og administrere en ejendom.

A begærede i selvangivelsen for indkomståret 2001  sambeskatning hvorved B´s skattepligtige indkomst på -46.846 kr. modregnes i A´s positive indkomst.

A meddeler i selvangivelsen for indkomståret 2002, at sambeskatningen skal ophøre.

B har for indkomståret 1998 et uudnyttet skattemæssigt underskud, der senest kan anvendes i indkomståret 2003. B udnytter underskuddet i indkomståret 2002, hvorved den skattepligtige indkomst udgør 0 kr.

I indkomståret 2003 ønskes atter sambeskatning således at B´s skattepligtige indkomst på -162.472 kr. modregnes i A´s positive indkomst på kr. 300.537 kr.

Selskabernes repræsentant anfører i brev til den skatteansættende myndighed i august 2004, at baggrunden for anmodningen er at A  - indtil salg til tredjemand 1. januar 2001 - også ejede aktier i C. Sidstnævnte selskab boede til leje i lokalerne ejet af B. De nye ejere valgte imidlertid at opsige lejemålet til fraflytning i sommeren 2003.

På baggrund af opsigelsen valgte A at sætte B til salg, hvilket blev iværksat i foråret 2003.

For at selskabet kunne sælges "ubehæftet" - d.v.s. uden at en ny ejer via sambeskatningen skulle hæfte for skat i det tilbageværende selskab - valgte man i ifølge repræsentanten at begære sambeskatningen ophævet, så den ikke skulle spille ind i forhold til nye ejere.

Imidlertid blev ejendommen ikke solgt og har heller ikke kunnet udlejes, hvorfor sambeskatningen ønskes retableret.

I  november 2004 har repræsentanten yderligere oplyst:

"I forbindelse med årsafslutningen pr. 30. september 2002 oplyste A´s hovedaktionær D , at der var en vis risiko for at lejemålet ville blive opsagt, da lageret m.v. formentlig skulle flyttes.

Vi udarbejdede derfor selvangivelse med henblik på at opsigelse af lejemålet og evt. efterfølgende salg af ejendommen kunne blive aktuelt, mens D beholdt selvangivelsen til efter den faktiske opsigelse blev modtaget - vist nok i slutningen af februar 2003 - hvorefter selvangivelsen blev indsendt.

Efter nogen tid, hvor D via sin bekendtskabskreds søgte købere, besluttede han - vist nok i maj-juni 2003 - at overgive salg af ejendommen til ejendomsmægler.

Da D i løbet af efteråret skønnede, at de igangværende salgsbestræbelser ikke ville lykkes, besluttede han i stedet at søge lokalerne udlejet på ny, hvorfor sambeskatningen atter blev aktuel.

D afgik ved døden i juni 2004, hvorefter salgsbestræbelserne blev genoptaget af boet."             

Told- og Skattestyrelsens indstilling

Betingelserne for tilladelse til fornyet sambeskatning fremgår af  TSS-cirkulære 2003-40 af 16. december 2003 (sambeskatningscirkulæret).    

Ifølge betingelse 1.3 tillades fornyet sambeskatning - efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning for ophævet - normalt kun, hvis denne ophævelse og genindtræden i sambeskatning er forretningsmæssigt begrundet.

På baggrund af  det  af repræsentanten anførte,  er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er givet oplysninger, der dokumenterer eller sandsynliggør, at anmodningen om genindtræden i  sambeskatningen er forretningsmæssigt begrundet.

Det bemærkes, at der - uanset der kan siges at foreligge en ny situation efter hovedaktionærens død - søges om tilladelse til genindtræden i sambeskatning fra indkomståret 2003, uagtet at det af repræsentanten er anført, at baggrunden for at man i februar 2003 udtrådte af sambeskatning, var at ejendomsselskabet skal sælges "ubehæftet", så hæftelsen  for skat i det tilbageværende selskab - via sambeskatningen - ikke skulle overgå til en mulig ny ejer.

I den forbindelse bemærkes, at salgsbestræbelsene - ifølge revisionsselskabets seneste oplysninger - efter hovedaktionærens død i juni 2004 blev genoptaget af boet.    

Anmodningen indstilles ikke imødekommet, da baggrunden for den ønskede genindtræden i sambeskatning ikke af styrelsen anses for forretningsmæssig. Betingelse 1.3 i  sambeskatningscirkulæret er derfor ikke opfyldt.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.