åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fornyet sambeskatning, efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet, tillades kun, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet.

Ansøgning om tilladelse til fornyet sambeskatning forelægges Ligningsrådet. Da der ikke er nogen administrativ klageinstans for sådanne afgørelser, kan afslag på ansøgning om fornyet sambeskatning alene indbringes for domstolene.

I SKM2003.189.LR havde et selskab gennem en årrække været sambeskattet med sit helejede datterselskab. Selskabernes repræsentant meddelte den skatteansættende myndighed, at sambeskatningen skulle bringes til ophør, da moderselskabet havde afstået en del af aktierne i datterselskabet. I det efterfølgende indkomstår opstod der et skattemæssigt underskud i datterselskabet. Repræsentanten tilbagekaldte i samme forbindelse sin meddelelse om ophør af sambeskatningen. Da selskaberne havde tilbagekaldt den fremsatte anmodning om sambeskatningens ophør samt selvangivet i overensstemmelse hermed inden udløbet af fristen for rettidig aflevering af selvangivelsen, måtte dette - uanset det opståede underskud i datterselskabet - anses som en ændret tilkendegivelse af den tidligere fremsendte meddelelse om sambeskatningens ophør. Der forelå derfor efter Ligningsrådets opfattelse ikke nogen ophævelse af sambeskatningen og derfor ej heller nogen fornyet sambeskatning. Sambeskatningen kunne på den baggrund fortsat finde sted, såfremt betingelserne for sambeskatning i øvrigt var opfyldt.

I SKM2004.339.LR blev Ligningsrådet spurgt om, hvorvidt Ligningsrådet kunne bekræfte, at M kunne sambeskattes med A, B, C og D i 2004, hvis sambeskatningen fra 1. januar 2004 blev udvidet med det nystiftede moderselskab, M, og A's datterselskaber, B og C, i løbet af 2004 blev solgt til M. Ligningsrådet blev samtidig anmodet om tilladelse til fornyet sambeskatning, hvis Ligningsrådet fandt, at der ville være tale om en fornyet sambeskatning. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed. Ligningsrådet fandt herudover ikke, at der var tale om fornyet sambeskatning, da sambeskatningen fortsatte uafbrudt efter udvidelsen.

Ikke forretningsmæssigt begrundetHvis afbrydelse af sambeskatningen er sket ved et koncerninternt salg, kan der normalt ikke forventes tilladelse til fornyet sambeskatning, jf. TfS 1998, 335 LR samt TfS 1998, 342 LR. Se også TfS 2000, 1001 LR hvor Ligningsrådet fandt at der var tale om en fornyet sambeskatning - og ikke ny sambeskatning. Ligningsrådet imødekom herefter ikke ansøgningen om tilladelse til fornyet sambeskatning, da der ikke var dokumentation for, at ophøret af den oprindelige sambeskatning var forretningsmæssigt begrundet.

om fornyet sambeskatning med tre andre koncernselskaber fra indkomståret 2000. Selskabet havde i 1995 solgt anparterne i selskaberne. Salget af anparter i 1995, der betingede ophøret af sambeskatning, var sket koncerninternt til hovedaktionæren i koncernmoderselskabet. Ligningsrådet fandt derfor, at der ikke kunne antages at være udelukkende forretningsmæssige motiver til sambeskatningsophøret, og betingelserne for fornyet sambeskatning var følgelig ikke opfyldt.

►I SKM2005.120.LR begærede moderselskabet A i selvangivelsen for indkomståret 2001 sambeskatning med datterselskabet B. B's aktiviteter bestod i at eje, udleje og administrere en ejendom. I selvangivelsen for indkomståret 2002 meddelte A, at sambeskatning skulle ophøre. Baggrunden for ophør af sambeskatning var ifølge rådgiver, at A ønskede at sælge B, idet ejendommens lejemål var blevet opsagt. Af hensyn til salget valgte man at begære sambeskatningen ophævet, så den ikke ville spille ind i forhold til nye ejere. Ejendommen blev imidlertid ikke solgt, hvorfor man i indkomståret 2003 atter ønskede sambeskatning, idet lokalerne søgtes udlejet på ny. Hovedaktionær i A døde i juni 2004, hvorefter bestræbelser på salg blev genoptaget af boet. Told- og Skattestyrelsen fandt ikke, at der var givet oplysninger, der dokumenterer eller sandsynliggør, at anmodningen om genindtræden i sambeskatning er forretningsmæssigt begrundet.◄

Forretningsmæssigt begrundetSom eksempel på et tilfælde, hvor Ligningsrådet fandt, at anmodningen om fornyet sambeskatning var forretningsmæssigt begrundet, kan nævnes TfS 1998, 340 LR, hvor et eksternt salg af koncernmoderskabet midt i regnskabsåret blev anset for forretningsmæssigt begrundet. Tilsvarende vedrørende medarbejderes midlertidige køb af aktier, se TfS 1998, 336 LR og TfS 1998, 339 LR. Se endvidere TfS 1998, 338 LR, hvor der blev givet tilladelse til fornyet sambeskatning, da ejerbetingelsen havde været afbrudt på grund af rekonstruktion af insolvente selskaber.

Ved afgørelsen SKM2003.57.LR meddelte Ligningsrådet afslag på anmodning om tilladelse til sambeskatning. I konsekvens heraf udtrådte datterdatterselskaberne af sambeskatningen. Sambeskatningen ønskedes etableret på ny for det følgende år. Da det ikke havde været hensigten, at de pågældende selskaber skulle udtræde af sambeskatningen, og da aktieombytningen, der havde medført ophævelsen af sambeskatningen, i øvrigt i relation til sambeskatningsenheden ansås for forretningsmæssigt begrundet, meddelte Ligningsrådet tilladelse til fornyet sambeskatning, jf. SKM2003.361.LR.