Dato for udgivelse
12 May 2016 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2016 08:42
SKM-nummer
SKM2016.205.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0105542
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, forvaltningsydelser, momsfritagelse
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at de beskrevne ydelser ikke kan anses som forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.11.9.3.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at de beskrevne ydelser ikke kan anses som forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers væsentligste aktivitet er at yde konsulentbistand til finansielle institutioner og finans- og økonomiafdelinger i større virksomheder samt i mindre omfang at udvikle software.

Spørgers ydelser, der er genstand for nærværende anmodning om bindende svar, består af:

 • Teknisk integration mellem systemer, herunder ind- og udlæsning af data
 • SQL udtræk/rapporter der benyttes til at skabe rapporteringsudtræk der understøtter afstemning mellem systemer, indberetning til myndigheder, overvågning af limits
 • Implementering af nye finansielle instrumenter på eksisterende systemplatform
 • Konfigurering og test af systemer
 • Analysering af om et system set-up kan effektiviseres/forbedres
 • Implementering af programmerede add-on løsninger, hvor standardfunktionalitet i anvendte systemer ikke er dækkende

Der er som udgangspunkt tale om enkeltstående konsulentarbejde og ikke løbende driftsafvikling af transaktioner hos kunderne. Spørger arbejder alene på kundernes platforme, og stiller ikke egen platform til rådighed for kunderne.

For nærmere information om spørgers ydelser, henvises til spørgers hjemmeside: www.xxx.

Spørger har frem til i dag behandlet ovenstående ydelser som momspligtige uanset hvem aftageren af ydelserne var. Med henvisning til SKATs styresignal vedrørende ATP-dommen er spørger imidlertid blevet mødt af en række krav fra kunder, der kræver moms tilbagebetalt for ydelser, som kunderne historisk har aftaget fra spørger. De kunder, der gør krav gældende, er hovedsageligt pensionskasser og investeringsforeninger.

Med nærværende anmodning om bindende svar ønsker Selskabet en afklaring på, hvorvidt spørger fortsat skal behandle de omhandlede ydelser som momspligtige uanset aftageren eller, om ydelserne momsmæssigt skal anses som forvaltningsydelser, der kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momsfritagelsen for levering af forvaltning til investeringsforeninger.

Spørger har supplerende oplyst, at spørger leverer tekniske løsninger, som bruges af kunderne, ofte er det relateret til en form for rapportering. Spørger har ikke et driftsansvar. Det er projektopgaver. Når en opgave er implementeret så er spørger færdig. Så er det kunderne selv der måned efter måned benytter sig af de tekniske løsninger som spørger har medvirket til at lave.

Det er kunderne selv der "trykker på knapperne". Det er kunderne selv der vedligeholder og benytter data.

Det er kunderne der vedligeholder data såsom handelstransaktioner, stamdata for værdipapirer og priser, alternativt indlæses disse data fra dataleverandører eller fra kapitalforvaltere.

Spørger har ingen indflydelse på de investeringsbeslutninger der træffes.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, spørgsmålet skal besvares med et "Ja".

I SKATs styresignal offentliggjort i SKM2015.734.SKAT vedrørende ATP-dommen (C-464/12), fastslår SKAT, at de ydelser, der var genstand i ATP-dommen, kan anses som forvaltning i momsmæssig forstand og dermed leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

De ydelser, som ATP Pensionsservice leverede, var administrative ydelser i form af:

 • Særskilt information og rådgivning til arbejdsgivere og lønmodtagere (pensionskunder) i relation til indholdet af pensionskassernes pensionsordninger.
 • Systemvedligeholdelse og -udvikling, der angår udvikling og vedligeholdelse af den platform, hvorpå ATP's ydelser til pensionskasserne leveres.
 • Ydelser vedrørende pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger.
 • Som eksempler på konkrete ydelser, som indgik i ATP Pensionsservices leverance, kan nævnes:
 • Registrering af arbejdsgivere, der skal indbetale pensionsbidrag, ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne.
 • Oprettelse af konti i pensionskassens system hos ATP til lønmodtagerne (pensionskunderne) ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne.
 • Tilrådighedsstillelse af faciliteter til brug ved indbetalinger fra arbejdsgiverne, således at indbetaling af det samlede pensionsbidrag for arbejdsgiverens lønmodtagere kan ske til pensionskassens konto i et pengeinstitut via en onlineservice (internettet) eller via indbetalingskort.
 • Modtagelse og registrering af indberetninger fra arbejdsgiverne om allokering af det samlede beløb til de enkelte lønmodtagere (herunder beregning og afregning af arbejdsmarkedsbidrag, som er direkte afledt af pensionsindbetalingen).
 • Tilskrivning af pensionsbidraget på den enkelte pensionskundes konto i pensionskassens system hos ATP, herunder løbende ajourføring af kontoen med registrerede indbetalinger og afkast.
 • Registrering af manglende indbetalinger.
 • Meddelelse til pensionskunderne om indbetalt kapitalpensionsbidrag.
 • Udsendelse af kontoudskrifter.

SKAT finder ikke, at ATP-dommen medfører en udvidelse af det momsmæssige forvaltningsbegreb, og at hidtidig dansk praksis på området derfor fortsat er gældende.

På trods af styresignalet er vi af den opfattelse, at der fortsat hersker usikkerhed omkring afgrænsningen af, hvilke ydelser, der kan anses som forvaltning i momsmæssig forstand.

EU-domstolen har i andre tidligere sager udtalt, at det momsmæssige forvaltningsbegreb omfatter alle de ydelser, som i princippet er nødvendige for drift af det pågældende institut. Momsfritagelsen omfatter således både den rene investeringsforvaltning men også administrationen af selve instituttet og markedsføring af samme.

Da der er tale om en momsfritagelse, skal denne imidlertid fortolkes indskrænkende, og det er vores opfattelse, at forvaltningsbegrebet skal afgrænses i forhold til rent tekniske leverancer. Det er i den forbindelse vigtigt at sondre mellem, om der leveres et rent softwareprogram, eller om der leveres en driftsafviklingsydelse. Førstnævnte kan ikke anses som forvaltning mens sidstnævnt kan anses som forvaltning i momsmæssig forstand.

Da spørger alene leverer enkeltstående og tekniske ydelser og ikke egentlige driftsafviklingsydelser, er det spørgers opfattelse, at de pågældende ydelser ikke kan anses som forvaltning i momsmæssig forstand, og således er momspligtig af ydelserne uanset hvem aftageren er. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at spørger som tidligere nævnt alene arbejder på kundernes platforme / alene leverer add-on løsninger til kundernes eksisterende platforme.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de beskrevne ydelser ikke kan anses som forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Lovgrundlag

Momsloven

§ 4, stk.1.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 13

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

(...)

f) Forvaltning af investeringsforeninger

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har baggrund i Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g.

Momssystemdirektivet

Artikel 135

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne

RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (85/611/EOEF) som ændret ved Europarlamentets og Rådets Direktiv 2009/65/EF

Bilag II

Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning

Investeringsforvaltning

Administration:

a)juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

b)kundeforespørgsler

c)værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d)kontrol med overholdelse af lovgivning

e)ajourføring af deltagerregister

f)udlodning af overskud

g)emission og indløsning af andele

h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i)registrering.

 —

Markedsføring.

Praksis

EU-Domstolens sag C-169/04 - Abbey National

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

26. I slutningen af 2000 indgik Inscape Investments Limited en regnskabsaftale for Inscape Investment Fund med Bank of New York Europe Limited, og herefter med Bank of New York (herefter »Bank of New York«). I medfør af denne aftale forpligtede sidstnævnte sig til at levere en række tjenesteydelser, som Inscape Investments Limited havde uddelegeret, navnlig beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af merværdiafgift (herefter »moms«) samt forberedelse af overskudsprognoser.

27. Bank of New York forpligtede sig ligeledes til at levere andre tjenesteydelser, såsom databehandling, fondsafstemning, beregning og bogføring af fondsafgifter og -udgifter, registrering af virksomhedsbegivenheder, formidling af dagspriser til dele af pressen, udarbejdelse af skatte- og momsangivelser samt indberetninger til Bank of England, beregning af udbyttesatsen og anslået afkast, og besvarelserne af Inscape Investments Limited og/eller depositarens forespørgsler.

57. Herefter skal indholdet af begrebet »forvaltning« af investeringsforeninger undersøges nærmere.

58. I denne forbindelse skal det fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, ikke indeholder nogen definition af dette begreb.

59. Bestemmelsen skal således fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. i denne retning dom af 18.11.2004, sag C-284/03, Temco Europe, Sml. I, s. 11237, præmis 18, og dommen i sagen Fonden Marselisborg Lystbådehavn, præmis 28).

60. Det bemærkes indledningsvis, at eftersom fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal de fortolkes strengt (jf. bl.a. dom af 12.6.2003, sag C-275/01, Sinclair Collis, Sml. I, s. 5965, præmis 23, og af 20.11.2003, sag C-8/01, Taksatorringen, Sml. I, s. 13711, præmis 36).

61. Det fremgår videre af artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/611, at investeringsinstitutters transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af andele, opretter og administrerer investeringsinstitutterne for medlemmernes regning og mod vederlag porteføljer sammensat af værdipapirer (jf. dom af 21.10.2004, sag C-8/03, BBL, Sml. I, s. 10157, præmis 42).

62. Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger. Bestemmelsens nr. 6 har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter.

63. Det følger heraf, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver.

64.Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, som ændret, under overskriften »Administration«, som er opgaver, der specifikt vedrører virksomheden for institutter for kollektiv investering, således omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

65. Derimod omfatter denne bestemmelse ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611. Disse opgaver vedrører nemlig ikke forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet er at sikre, at forvaltningen af institutter for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven.

66. Hvad angår tjenesteydelser, der er knyttet til den administrative og regnskabsmæssige forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af en tredjepartsadministrator, bemærkes for det første, at på samme måde som de transaktioner, der er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 og 5 (jf. dom af 5.6.1997, sag C-2/95, SDC, Sml. I, s. 3017, præmis 32), er forvaltning af investeringsforeninger som omhandlet i nævnte artikels nr. 6 defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

67. Endelig er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 64, og for så vidt angår direktivets artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, dom af 13.12.2001, sag C-235/00, CSC Financial Services, Sml. I, s. 10237, præmis 23).

69. Det følger heraf, at de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, der leveres af en tredjepartsadministrator, i princippet er omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

70. For at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, SDC-dommen, præmis 66, og CSC Financial Services-dommen, præmis 25).

71. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 66).

72. Det skal herefter fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

EU-domstolens dom i sag C-275/11, GfBk

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, i relation til underleverandørydelser. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

19. Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og under hvilke betingelser de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse. 

23. Det følger af det ovenfor anførte, at med henblik på at fastlægge, om de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse, skal det, således som generaladvokaten har anført i punkt 27-31 i forslaget til afgørelse, undersøges, hvorvidt den af tredjemand leverede tjenesteydelse vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer har en tæt sammenhæng med den virksomhed, der er kendetegnende for et kapitalinvesteringsselskab, således at den opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening.

24. I denne henseende bemærkes, at ydelser, der består i til et kapitalinvesteringsselskab at anbefale køb og salg af formueaktiver, har en tæt sammenhæng med dette selskabs virksomhed, der, således som det er anført i denne doms præmis 22, består i at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden.

25. Den omstændighed, at tjenesteydelserne vedrørende rådgivning og information ikke er opregnet i bilag II til direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/107, er ikke til hinder for, at de bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), idet artikel 5, stk. 2, i direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/07, selv fremhæver, at listen i nævnte bilag »ikke er udtømmende«.

26. Den omstændighed, at de af tredjemand leverede tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information ikke medfører en ændring af foreningens juridiske og finansielle situation, er heller ikke til hinder for, at de er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6).

27. Det skal således bemærkes, at Domstolen i Abbey National-dommens præmis 26, 63 og 64 har fastslået, at begrebet »forvaltning« af en investeringsforening ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser. Det er derfor uden betydning, at det ligesom i hovedsagen påhvilede det pågældende kapitalinvesteringsselskab at gennemføre de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som blev leveret af GfBk, efter at have kontrolleret, at de var i overensstemmelse med investeringsgrænserne.

28. I øvrigt er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (Abbey National-dommen, præmis 67), forudsat at hver af nævnte tjenesteydelser opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening. Som anført i denne doms præmis 24, er dette tilfældet for de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som tredjemand leverer til et kapitalinvesteringsselskab.

29. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke kan tilsidesætte princippet om afgiftsneutralitet med henvisning til, at de rådgivningsydelser, der leveres til fysiske eller juridiske personer, som direkte investerer deres penge i værdipapirer, derimod pålægges moms.

30. Det skal nemlig erindres, at de investorer, der direkte investerer deres formue i værdipapirer, ikke er momspligtige, og at formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte forvaltning af investeringsforeninger, er at gøre det lettere for småinvestorer at investere i værdipapirer gennem institutter for kollektiv investering ved at fjerne momsudgifterne, således at det fælles momssystems neutralitet sikres i forhold til valget mellem direkte investeringer i værdipapirer og sådanne investeringer gennem institutter for kollektiv investering (jf. Abbey National-dommen, præmis 62, og dom af 28.6.2007, sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust og The Association of Investment Trust Companies, Sml. I, s. 5517, præmis 45).

EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

35. Østre Landsret har i forelæggelsesafgørelsens punkt 1.2 anført, at de ydelser, som Skatteministeriet og Landsskatteretten ikke har anset for momsfritaget, grundlæggende består af følgende:

(1) registrering af arbejdsgivere, der skal indbetale pensionsbidrag, ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(2) oprettelse af konti i pensionskassens system hos ATP til lønmodtagerne (pensionskunderne) ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(3) tilrådighedsstillelse af faciliteter til brug ved indbetalinger fra arbejdsgiverne, således at indbetaling af det samlede pensionsbidrag for arbejdsgiverens lønmodtagere kan ske til pensionskassens konto i et pengeinstitut via en onlineservice (internettet) eller via indbetalingskort

(4) modtagelse og registrering af indberetninger fra arbejdsgiverne om allokering af det samlede beløb til de enkelte lønmodtagere (herunder beregning og afregning af arbejdsmarkedsbidrag, som er direkte afledt af pensionsindbetalingen)

(5) tilskrivning af pensionsbidraget på den enkelte pensionskundes konto i pensionskassens system hos ATP, herunder løbende ajourføring af kontoen med registrerede indbetalinger og afkast

(6) registrering af manglende indbetalinger

(7) meddelelse til pensionskunderne om indbetalt kapitalpensionsbidrag

(8) udsendelse af kontoudskrifter«.

62. Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelse omfatter en tjenesteydelse som den i hovedsagen omhandlede.

61. Eftersom sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke indeholder en definition af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger«, skal bestemmelsen fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. Abbey National-dommen, præmis 59).

63. For det andet bemærkes, at det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke er udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som dermed er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. Abbey National-dommen, præmis 67, og GfBk-dommen, præmis 28).

65. For det fjerde har Domstolen præciseret, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering udøver (jf. Abbey National-dommen, præmis 63). Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredjepartsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger (jf. i denne retning Abbey National-dommen, præmis 70-72, og GfBk-dommen, præmis 21).

70. De ydelser, hvis momsfritagelse er omtvistet i hovedsagen, er beskrevet i denne doms præmis 35. Visse af disse ydelser forekommer umiddelbart ikke at være af rent teknisk art, men realiserer pensionskundernes rettigheder over for pensionskasserne ved at oprette konti i pensionskassernes system og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på disse konti. Disse ydelser vedrørende tilskrivning på pensionskundernes konti synes at bevirke, at den fordring, som arbejdstageren i denne henseende har over for sin arbejdsgiver, ændres til en fordring over for pensionskassen.

71. Under disse omstændigheder er sådanne ydelser vedrørende kontotilskrivning væsentlige for forvaltningen af en investeringsforening.

73. Hvad angår de andre ydelser, der er opregnet i denne doms præmis 35, synes de i det væsentlige at dreje sig om regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, som er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

74. Hvad angår ydelser som de i hovedsagen omhandlede forekommer det umiddelbart at være væsentligt - for den, der fører kundernes konti - at behandle de nødvendige oplysninger, der modtages fra arbejdsgiverne, eller at fastslå, om de indbetalte bidrag er utilstrækkelige. Den, der fører disse konti, forekommer endvidere at være bedst egnet til at kunne fastsætte det beløb, som arbejdsgiverne mangler at indbetale til pensionskasserne, eller til at udsende kontoudskrifter.

75. Det påhviler dog den forelæggende ret, som råder over alle de oplysninger, der gør det muligt at undersøge hver af de i hovedsagen omhandlede transaktioner, at vurdere, om disse tjenesteydelser er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), således som det fortolkes i denne dom.

76. Henset til disse forhold skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

SKM2013.303.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers påtænkte leverancer af forvaltningsydelser, som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af investeringsforeninger, anses for momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

(...)

"De leverede forvaltningsydelser består hovedsageligt i rådgivning om og gennemførelse af diskretionære investeringer af porteføljen på baggrund af et mandat fra investeringsforeningen og retningslinjer udstukket af investeringsforvaltningsselskabet. Som led i aftalen skal spørger rapportere til investeringsforvaltningsselskabet om de foretagne investeringer."

(...)

SKM2007.295.SR

Skatterådet fandt blandt andet, at en række ydelser måtte anses for omfattet af begrebet forvaltning af investeringsforeninger.

"

Spørgsmål

(...)

7. Omfatter momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), A's forskellige ydelser, når disse leveres til investeringsforeninger ?"

(...)

Svar

Spørgsmål 7 : Ja.

"Beskrivelse af de faktiske forhold

Kunderne vil kunne købe alle eller dele af de forskellige forvaltningsydelser.

De forvaltningsydelser, som A ønsker at afsætte, består af 2 blokke.

Blok 1

Den første blok består af de ydelser, der normalt indgår i værdipapiradministration som opgørelser, prissætning af positioner og corporate actions. Herudover tilbydes tillægsydelser knyttet op imod mid-office funktioner, f.eks. afkast- og risikomålinger samt rapporteringer. De centrale ydelser i denne ydelsesblok består af:

 • Opgørelse af værdipapirtransaktioner - Registrering af handler, komplettere med data, som er nødvendige for den administrative håndtering, evaluering, rapportering m.v. Sammenholde informationer med modparten og instruere kontoførende om levering eller modtagelse af værdipapirer mod betaling.
 • Afstemning af kasse og depot - Afstemning af positionens kasse og depot mod depotbankens beløb. Dette sker ved porteføljeberegning, som også medfører kontrol af, at handlen er udført. Endvidere foretages der opfølgning på differencer i forhold til depotbank, medmindre denne opgave varetages af en ekstern forvalter. Afstemningerne indebærer således kontoafstemninger af både betalinger og instrumenter.
 • Performance control og calculation - Daglig registrering af markedsværdi og kasse samt analyse i forhold til indeks.
 • Håndtering af porteføljer - Opretholdelse af korrekt registrering af stamdata og corporate actions samt daglig prissætning. Ydelsen inkluderer nødvendig kvalitetskontrol og verificering af data fra forskellige kilder. Corporate actions indebærer opfølgning på ejerrettigheder knyttet til de finansielle instrumenter, som indgår i porteføljen, som f.eks. udbyttebetalinger, og er knyttet til vurdering af markedsværdien.
 • Systemforvaltning - Vedligeholdelse af øvrige referencedata og anden systemforvaltning med fejlhåndtering og opgradering af system.

Selve værdipapirhandlerne kan enten gennemføres af kunden/ekstern forvalter eller af A.

I førstnævnte tilfælde er kunden/den eksterne forvalter ansvarlig for handlens gennemførelse og kun herfor. A's ydelser består i at sikre, at transaktionen er gennemført korrekt og foretage opgørelsesinstruks mod f.eks. banken samt afstemning mod modpart.

I sidstnævnte tilfælde gennemføres handelstransaktionen af A efter anmodning fra en forvalter. Der er tale om et tillæg til basisydelsen, jf. ovenfor, og tillægget består herudover af kunderapportering, regnskabsføring, risk og performance (risiko-, afkast- og fordelingsberegninger dagligt og månedligt), limit håndtering (i relation til regler, herunder fondsregler, og mandat) med notifikation til forvaltere og opdragsgivere.

For fonde tilbydes ligeledes i tillæg beregning af nettoandelsværdi. Beregningen baserer sig på værdien af fondens samlede beholdning af finansielle instrumenter og kontante indskud på et givet tidspunkt fordelt på antallet af andele. Den beregnede andelsværdi kontrolleres mod eventuelle relevante indekser. Værdien rapporteres til slutkunder og eventuelt eksterne forvaltere samt forskellige instanser, herunder aviser og børser. Som tillægsydelser tilbydes fremskaffelse af materiale til brug for fondsrapportering, fremskaffelse og kvalitetssikring af myndighedsrapporteringer.

A overvejer yderligere at tilbyde central dealing desk-funktioner, der vil bestå i etableringen af et internt mæglerbord for udførelse af ordrer fra forvaltere. Denne opgave kan dog eventuelt også blive placeret i et selvstændigt selskab, som så skal levere ydelsen som underleverandørydelse til A. A vil så videresælge denne ydelse som en del af ovennævnte ydelser.

Blok 2

Den anden blok består af ydelser tilknyttet andelsejerne. Disse ydelser omfatter verificering og gennemførelse af betalinger, håndtering af udbytte, herunder at instruere om udbetalinger, standardrapportering og systemforvaltning. Kundeydelser og ordreregistreringer forudsættes udført af opdragsgiver.

I tillæg til denne basisydelse tilbydes opdragsgiver tilgang til andelshaverregister med oplysninger om kundernes transaktioner samt registrering af ordrer. For kundemidler kan der desuden tilbydes etablering og håndtering af nominee-konto hos ekstern bank eller lignende. Dette sidste indebærer håndtering, afstemning og føring af klientmiddelkonto samt kommunikation med ekstern bank eller lignende."

(...)

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.11.9.3 Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger"

(...)

Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?

Fritagelsen omfatter ydelser, der er forbundet med sædvanlig formueforvaltning.

Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser

Nedenfor er der angivet en række eksempler på forvaltningsydelser, der er momsfritaget: 

Forvaltningsområde

Eksempler på forvaltningsydelser 

Investeringsforvaltning

 • rådgivning og beslutning om placering af midlerne 
 • effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen 

Markedsføring

 • prospekt 

Administration

 • juridisk bistand i forbindelse med fondsforvaltning
 • regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning
 • kundeforespørgsler
 • værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
 • beregning af investeringsbevisernes indre værdi
 • kontrol med overholdelse af lovgivning
 • ajourføring af deltagerregister
 • udlodning af overskud
 • emission og indløsning af andele
 • kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)
 • registrering
 • daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi
 • udstedelse og indløsning af investeringsbeviser

Aktiviteter udført af andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret

 • afvikling af investeringsaktiviteterne
 • indkassering af dividender og renter
 • afstemning af positioner med korrespondenter
 • opbevaring af værdipapirer
 • salg og rådgivning
 • opbevaring af investeringsbeviser, VP, prisstillergebyr og aktiebog

Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser

Tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, (nu artikel 32, stk. 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)) er ikke er omfattet af momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger. Ydelserne er således momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

(...)

Begrundelse

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. De ydelser, der kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger er dog momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

For at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen er det således både en betingelse, at ydelsen kan betegnes som "forvaltning" og at ydelsen leveres til det der kan klassificeres som en "investeringsforening" i bestemmelsens forstand.

EU-domstolen har i en række domme taget stilling til begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger jf. Momssystemstemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, herunder om og i hvilket omfang ydelser, som leveres af underleverandører, kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen.

I sag C-169/04, Abbey National, præmis 63 og 64 har EU-domstolen anført, at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, omfattet af fritagelsens anvendelsesområde.

De ydelser der fremgår af bilag II til direktiv 85/611 fremgår af Den juridiske vejledning 2016-01, afsnit D.A.5.11.9.3, som eksempler på fritagne forvaltningsydelser.

SKAT skal hertil bemærke, at der ikke er tale om en udtømmende oplistning af fritagne forvaltningsydelser. Se EU-domstolens sag C-275/11, GfBk, præmis 25.

EU-domstolen har i sag C-169/04, Abbey National, præmis 69-71 og i sag C-275/11, GfBk, præmis 28, endvidere udtalt, at fritagelsesbestemmelsen også omfatter forvaltningsydelser, der leveres af underleverandører. For at kunne betegnes som fritagne ydelser skal administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Spørger har oplyst, at selskabet yder EDB-konsulentbistand af forskellig art til blandt andet pensionskasser og investeringsforeninger.

Efter en samlet konkret vurdering af sagens faktiske forhold finder SKAT ikke, at de leverede ydelser er omfattet af det materielle anvendelsesområde for fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra det oplyste er det SKATs opfattelse, at der alene er tale om levering af rene tekniske tjenesteydelser og ikke ydelser der er specifikke for forvaltning af investeringsforeninger. Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om momspligtige leverancer jf. momslovens § 4, stk.1, i de tilfælde, hvor ydelserne leveres til pensionskasser og investeringsforeninger, også i de tilfælde, hvor de pågældende er omfattet af fritagelsesbestemmelsens (§ 13, stk. 1, nr. 11, litra f) subjektive anvendelsesområde.

SKAT har lagt vægt på, at :

 • Der leveres rene tekniske løsninger, der bruges af kunderne
 • Spørger har intet driftsansvar
 • Det er kunden der "måned efter måned" benytter de tekniske løsninger
 • Det er kunden, som "trykker på knapperne"
 • Det er alene kunden, som vedligeholder data
 • Spørger har i øvrigt ingen indflydelse på investeringsbeslutninger

SKAT finder ikke, at de i nærværende sag omhandlede ydelser kan sammenlignes med de ydelser, som leveres i SKM2007.295.SR og SKM2013.303.SR. I disse sager blev ydelserne ikke alene fundet, at være af ren faktisk eller teknisk art.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.