Dato for udgivelse
08 Aug 2017 08:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2017 07:14
SKM-nummer
SKM2017.477.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0604-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fri, bil, hovedaktionær, blandet benyttelse, special indrettet, privatbenyttelsesafgift, rådighed
Resumé

Ankesagen angik, om appellanten havde haft privat rådighed over en Mercedes-Benz i indkomstårene 2007-2009 og derfor skulle beskattes i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4.

Appellanten var direktør og indehaver af selskabet, der havde købt bilerne, og forestod den daglige ledelse af virksomheden. Selskabet havde betalt privatbenyttelsesafgift for begge biler. Bilerne var parkeret på sagsøgerens bopælsadresse, der tillige udgjorde hjemsted for virksomheden.

Køretøjet var indrettet med reolsystem i varerummet. Landsretten fastslog, at Mercedesen ikke havde en sådan indretning, at den kunne anses som et specialindrettet køretøj, der var uegnet som alternativ til en privat bil.

Landsretten fandt videre, at der i sagen var en formodning for, at appellanten havde haft den omhandlede Mercedes til rådighed til privat benyttelse. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at køretøjet var indregistreret til blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse, samt at selskabet havde betalt tillægsafgift for privat anvendelse.

Endelig fandt landsretten, at formodningen for privat rådighed ikke var afkræftet.

Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.A.5.14.1

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Christian Falk Hansen)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Sune Riisgaard)

Afsagt af landsretsdommere

Erik P. Bentzen, Esben Hvam og Mette Koue(kst.)

Byretten har den 23. marts 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 71121/2015).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at der ikke er grundlag for beskatning af værdien af fri bil i relation til en Mercedes-Benz, reg.nr. …Q, efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, i relation til As skatteansættelser for indkomstårene 2007, 2008 og 2009, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt en anmeldelse til registrering af den omhandlede Mercedes-Benz underskrevet af A den 9. april 2007. Der er i anmeldelsesblanketten sat kryds ud for "Alm. registrering", og det fremgår desuden, at bilen anmeldes til firmakørsel, ligesom det af en rubrik fremgår, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt.

Der er endvidere fremlagt en anmeldelse til registrering af bilen underskrevet af A den 26. november 2007. Der er i denne anmeldelsesblanket sat kryds ud for "Ændring". I en rubrik om anvendelsen er anført "GODSBEFORDRING/PRIVAT", ligesom det af en anden rubrik fremgår, at anvendelsen er blandet privat og erhvervsmæssig.

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af KR.

A har supplerende forklaret, at han købte den omhandlede Mercedes-Benz i første halvdel af 2007. Der var nogle problemer med bilens trækkapacitet, og der gik derfor noget tid, før bilen blev leveret. Han mener, at det var grunden til, at han underskrev dokumenter om indregistrering af bilen ad to omgange. Det var en fejl, at bilen blev indregistreret til blandet benyttelse. Bilen skulle ikke anvendes privat. Han var ikke opmærksom på, at han underskrev, at bilen skulle benyttes både erhvervsmæssigt og privat. Han er ordblind, og papirer er ikke hans stærke side. Kort efter at han havde modtaget bilen, fik han monteret reolerne i bilens bagagerum hos et firma, der specialindrettede biler.

Han valgte Mercedesen, fordi den kunne trække virksomhedens store maskiner. Billedet på side 146 i ekstrakten viser læggemaskiner, som skulle transporteres ud til pladserne, hvor hans virksomhed udfører arbejde. De ladbiler, der ses på billedet, kan kun trække 2800 - 3200 kg, hvorimod Mercedesen kan trække 3500 kg. Billedet side 148 i ekstrakten viser pladevibratorer, som normalt køres rundt til pladserne på trailer. Han medbringer en lille pladevibrator som den, der også ses på billedet, når han skal rundt på pladserne. Den kan være i bagagerummet på Mercedesen. Han er altid til stede og sætter arbejdet igang, når virksomheden påbegynder arbejdet på en plads, og han er også til stede, når virksomheden skal slutte på en plads. Han er ofte på flere pladser på en dag.

Billedet på side 151 i ekstrakten viser sandudlæggere, som programmeres til at lægge sand ud på pladserne. Virksomheden har udlagt i alt cirka 400.000 kvadratmeter sand sidste år. En sandudlægger vejer 1800 kg. Når den står på en trailer, vejer disse til sammen 3500 kg. Han havde derfor brug for Mercedesen til at transportere sandudlæggere rundt på pladserne. Den Mercedes, som var en del af sagen i byretten, anvendes også til at transportere sandudlæggere. Han transporterer også beboelsesvognene rundt med Mercedesen, således som det er vist på billedet på side 154 i ekstrakten. Når han kører rundt til pladserne, transporterer han altid maskiner eller beboelsesvogne bag på Mercedesen. På grund af den forskellige beskaffenhed af overfladerne på pladserne, havde han brug for en bil med firehjulstræk.

Der er 20 medarbejdere beskæftiget i virksomheden, som har opgaver i hele landet. Virksomheden har 9 varebiler og 3 lastbiler. Virksomhedens bogholder ØA står for det administrative arbejde med bilerne og sørger blandt andet for bilernes forsikringsforhold og den løbende betaling af afgifter, forsikringspræmier mv. Selv om han selv godkender betaling af fakturaerne, har han ikke overblik over disse. Hvis han har godkendt betaling af privatbenyttelsesafgift vedrørende Mercedesen, beror det på en fejl.

Den Mercedes Viano, som han og hans tidligere hustru, KR, brugte privat, er en bus med plads til syv personer. De købte Vianoen i 2007. De havde kun en aupair pige ad gangen. KR var hjemmegående og stod derfor for at hente og bringe børnene. Når han kørte privat, var det i Vianoen. Vianoen var en komfortabel bil at køre i.

Hans svigerforældre havde kørekort, men brugte ikke bilen. Han købte en Mercedes i Miami i 2010, som han ikke ejer længere.

Sagen startede med en henvendelse fra SKAT, som anmodede ham om at fremsende billeder af hans Mercedes-Benz. Han støvsugede bilen og gjorde den ren, inden han tog de billeder, som han sendte til SKAT. Hans revisor gav udtryk for, at SKATs henvendelse alene var af formel karakter. Han overlod til sin revisor at drøfte sagen med SKAT. Han kan ikke svare på, hvorfor hans revisor den 30. august 2010 skrev til SKAT, at Mercedesen var indregistreret til blandet benyttelse, fordi A ville sikre sig mod privat anvendelse efter de dagældende regler.

Under mødet i Skatteankenævnet den 25. oktober 2011 troede han fortsat, at sagen alene drejede sig om noget formelt. Han sagde på mødet, at Mercedesen alene blev anvendt erhvervsmæssigt. Han mener, at det blev nævnt, at han heller ikke ville kunne hente begge børn i Mercedesen, da den kun havde et passagersæde. Under sagens behandling i Landsskatteretten blev han ikke indkaldt til møde.

Når advokat JA i sit brev af 20. januar 2012 til Landsskatteretten har skrevet, at virksomheden har ønsket at lade muligheden for privat anvendelse være åben, må det skyldes, at bilen var indregistreret til blandet benyttelse.

Han har først efter de relevante skatteår udarbejdet de fremlagte kørebøger for Mercedesen. Han har gjort dette ud fra indholdet af sine lommebøger, som han løbende noterede sin kørsel i, samt virksomhedens fakturaer.

KR har forklaret, at hun og A fik deres tredje barn i 2007. Hun var hjemmegående i årene 2007-2009. Deres ældste pige, KM, gik i skole, og deres dreng, KA, startede i 2008 i institution.

Hun stod for kørslen med børnene. Hun brugte deres Mercedes Viano. Når hun og A kørte sammen, var det også i Vianoen. Det var hovedsageligt i weekenderne, de kørte sammen. Hun kan ikke redegøre for A’s kørsel i virksomhedens Mercedes-Benz.

Hendes svigerforældre, som boede på ejendommen, kørte enten med hende eller i den bil, de delte med hendes søster. De boede også dele af året i udlandet. Det kunne være et halvt år ad gangen, hvor den ene eller begge hendes forældre boede i udlandet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder, at den omhandlede Mercedes-Benz efter sagens oplysninger, herunder de fremlagte billeder, ikke har haft en sådan indretning, at den kan anses som et specialindrettet køretøj, der er uegnet som alternativ til en privat bil, og at Mercedesen derfor ikke af denne grund er undtaget fra beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Det kan lægges til grund, at A som hovedanpartshaver og direktør i G1 kort tid efter virksomhedens erhvervelse af Mercedesen i 2007 omregistrerede bilen til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse. Erklæringen om anvendelse af bilen til blandet benyttelse er ubestridt underskrevet af A. Der blev fra registreringen - og i de følgende skatteår - betalt tillægsafgift for privat anvendelse af bilen efter § 2 a i lov om vægtafgift af køretøjer mv. Det er under sagens behandling hos skattemyndighederne om baggrunden herfor oplyst af As revisor, at A ville sikre sig mod privat anvendelse efter de dagældende regler, mens As advokat har oplyst, at virksomheden ønskede at lade muligheden for privat anvendelse af bilen stå åben. Det fremgår endvidere af Skatteankenævnets sagsfremstilling, at det på et møde i nævnet med klager og dennes repræsentant blev fremført, at A betalte privatbenyttelsesafgiften for at have mulighed for bl.a. at hente sit barn i skolen.

A havde rådighed over bilen i det daglige, og bilen stod efter arbejdstid på den adresse, der både var adresse for virksomheden og A privat. Det kan endvidere i overensstemmelse med As egne oplysninger lægges til grund, at hans husstand udover ham selv, hans hustru og tre børn bestod af en au-pair pige og hans to svigerforældre, der begge havde kørekort, og at husstanden i de relevante skatteår alene havde en privat bil med plads til syv personer til rådighed.

Der er efter det anførte en formodning for, at A har haft den omhandlede Mercedes-Benz til rådighed til privat benyttelse.

Da denne formodning ikke er afkræftet alene ved As forklaring og det kørselsregnskab, som han først har udarbejdet efter de pågældende skatteår, tiltræder landsretten, at As rådighed over bilen i skatteårene 2007-2009 skal beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 35.000 kr. Beløbet, der er til dækning af udgifter til advokatbistand, er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi, karakter og omfang.

T h i  k e n d e s  f o r r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med

35.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.