Indhold

Dette afsnit handler om betalingspligt for moms i forbindelse med tvangsauktionssalg.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Angivelse og betaling
  • Solidarisk hæftelse for rekvirenter
  • Undtagelse for salg fra et fællesbo mv., dødsbo eller et konkursbo.

Regel

Med virkning fra den 1. juli 2017 skal fogedretterne og autoriserede auktionsledere betale momsen til Skatteforvaltningen af momspligtige leverancer, der foretages ved tvangsauktion efter retsplejelovens regler. Se Lov nr. 474 af 17/05/2017, § 6, vedrørende ny ML § 46 b.

Tvangsauktionssalg over fast ejendom og det med ejendommen medfølgende løsøre foretages af fogedretterne, mens tvangsauktionssalg over separat løsøre foretages af autoriserede auktionsledere.

Tvangsauktionssalg anses momsmæssigt som levering mod vederlag, jf. ML § 4, og behandles derfor på samme måde som andre salg. Såfremt tvangsauktionssælgeren er en momspligtig person, der handler i denne egenskab, jf. ML § 3, og leveringen af godet på tvangsauktion ikke er momsfritaget efter andre bestemmelser i momsloven, skal der beregnes og opkræves moms af tvangsauktionssalget

Fogedretternes og auktionsledernes opgave er at sikre opkrævning af moms af levering på tvangsauktion af løsøre og fast ejendom, og sikre indbetaling og indberetning heraf til Skatteforvaltningen på vegne af tvangsauktionssælger, der er den momspligtige person. Det er således også forholdene hos sidst nævnte, hvis faste ejendom eller løsøre sælges på tvangsauktionen, der er afgørende for, om der er tale om en momspligtig leverance.

Bemærk

Hvis det påhviler køberen af leveringen at betale momsen efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11, skal der ikke opkræves moms af tvangsauktionssalget. Det gælder eksempelvis ved salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger spillekonsoller, tablet-pc´ere mv.  omfattet af ML § 46, stk. 1, nr. 8-10. Se D.A.13.2.2.8 .

Se også

  • Se afsnit D.A.5.23.2 Momsfritagelse af salg af virksomhedens driftsmidler m.m., ML § 13, stk. 2
  • Se afsnit D.A.10.1.1.3 Levering af varer til andre EU-lande, ML § 34, stk. 1, nr. 1
  • Se afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5, stk. 2, 7
  • Se afsnit D.A.13.2.2 Omvendt betalingspligt, ML § 46, stk. 1, nr. 1-11, og stk. 2-3

Angivelse og betaling

Fogedretterne og de autoriserede auktionsledere skal indberette oplysninger om de foretagne tvangsauktioner og indbetale momsen heraf til Skatteforvaltningen inden 8 uger efter auktionens afslutning. Se ML § 46 b, stk. 2.

Indberetning af oplysninger skal ske elektronisk til Skatteforvaltningen om tvangsauktioner, der er omfattet af ML § 46 b, stk. 1. Se momsbekendtgørelsens § 98.

Fogedretter og autoriserede auktionsledere skal indberette oplysninger om den registrerede virksomheds registreringsnummer, navn og adresse, budsummen med tillæg af størstebeløbet, og datoen for auktionens afslutning.

Bemærk

Fogedretterne og de autoriserede auktionsledere skal udstede faktura på vegne af den momspligtige tvangsauktionssælger, jf. momsbekendtgørelsens § 61. Se A.B.3.3.1.2 om faktureringspligten og A.B.3.3.1.4 om fakturaens indhold.

Solidarisk hæftelse for rekvirenter

For at sikre bestemmelsens effektivitet samt reducere risikoen for, at staten taber momsindtægter, er det bestemt, at rekvirenten af en tvangsauktion hæfter solidarisk for betaling af momsen med den momspligtige person (tvangsauktionssælger), hvis faste ejendom eller løsøre bortauktioneres. Se ML § 46 b, stk. 3.

Den solidariske hæftelse er begrænset til tilfælde, hvor rekvirenten forsætligt eller groft uagtsomt har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger om, hvorvidt der er tale om en momspligtig tvangsauktion. Det betyder, at det er rekvirentens opgave at undersøge forholdene hos den momspligtige person, hvis faste ejendom eller løsøre begæres solgt på tvangsauktion, for at fastslå, om der er tale om et momspligtigt tvangsauktionssalg.

Det følger af reglen om solidarisk hæftelse for rekvirenter af tvangsauktioner, at der kan være behov for at rekvirenten indhenter oplysninger fra tvangsauktionssælger for at kunne fastslå, om der foreligger et momspligtigt tvangsauktionssalg. Rekvirenten skal således undersøge, om tvangsauktionssælger er en momspligtig person, fx ved at undersøge, om denne har et momsregistreringsnummer, herunder undersøge, om der er tale om momspligtig fast ejendom eller løsøre, samt om den momspligtige person handler i egenskab af  momspligtig person ved salget af den faste ejendom eller løsøret.

Såfremt rekvirenten forsætligt eller groft uagtsomt forsømmer denne opgave, vil rekvirenten hæfte solidarisk sammen med den momspligtige person, hvis faste ejendom eller løsøre bortauktioneres på tvangsauktion, for betalingen af den skyldige moms.

Rekvirenten kan frigøre sig for hæftelsesansvaret ved i forbindelse med tvangsauktionens afholdelse at fremlægge en erklæring fra den momspligtige person, hvis faste ejendom eller løsøre sælges på tvangsauktion, om tvangsauktionssalgets momsmæssige behandling. Hvis rekvirenten vidste eller burde vide, at oplysningerne i erklæringen, som den momspligtige person afgiver, er ukorrekte, vil rekvirenten fortsat kunne ifalde et hæftelsesansvar.

Bemærk

Skatteforvaltningen skal i givet fald som udgangspunkt søge at indkræve eventuel  manglende momsbetaling hos den afgiftspligtige person. Først når dette har vist sig ikke at være muligt, kan den solidariske hæftelse hos rekvirenten gøres gældende.

Undtagelse for salg fra et fællesbo mv., dødsbo eller et konkursbo

Salg af fast ejendom og løsøre, som sker fra et momsregistreret fællesbo mv., der behandles ved en bobehandler, et dødsbo, der behandles ved bobestyrer, eller et konkursbo, efter reglerne om tvangsauktion, er ikke omfattet af reglerne om betalingspligt for fogedretter og autoriserede auktionsledere. Momsen angives og afregnes i disse tilfælde af bobehandler m.fl.

Det samme gælder, når den momspligtige person, hvis faste ejendom, medfølgende løsøre eller separate løsøre sælges på tvangsauktion, er under rekonstruktionsbehandling.