Dato for udgivelse
03 May 2017 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Apr 2017 08:58
SKM-nummer
SKM2017.332.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0643-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Beskatning, fiktiv, jagtleje, rådighed, nærstående, skønserklæring
Resumé

I dom afsagt af Vestre Landsret samme dag (B-1468-16) fandt retten, at et selskab skulle beskattes af en fikseret jagtleje ved at have stillet selskabets jagtarealer til rådighed for ægtefællen til selskabets eneanpartshaver og et jagtkonsortium, som ægtefællen var deltager i. Spørgsmålet i denne sag var, om aktionæren skulle beskattes af denne rådighedsstillelse over jagtarealerne som maskeret udbytte.

Da JS for indkomstårene 2010-12 havde disponeret over jagtretten på en måde og i et omfang, der svarer til en ejers, da der ikke var ydet selskabet vederlag herfor, da JSs deltagelse i jagten i indkomståret 2010 ikke havde været forhindret af hans helbredsmæssige forhold, og da jagtretten således vederlagsfrit havde været stillet til rådighed for As ægtefælle i hele indkomståret, tiltrådte landsretten, at et beløb svarende til markedsværdien heraf reguleret for forskydningerne mellem jagt- og indkomstår må anses for udloddet til hovedanpartshaveren, og at dette beløb skulle beskattes i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom (SKM2016.400.BR).

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Ligningslovens § 16A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.A.5.1.6

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit C.A.5.1.6

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit C.A.5.16.6

Appelliste

Parter

A

(v/Adv. Kim Munk-Petersen)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokat Søren Horsbøl Jensen v/advokat Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af Landsretdommerne


Hanne Aagaard, Vogter og Anders Raagaard (kst.)

Sagens oplysninger

Byretten har den 5. april 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 18- 1728/2014). (SKM2016.400.BR)

Påstande

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hendes skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 skal nedsættes med yderligere 19.337 kr., 20.166 kr. henholdsvis 21.809 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om stadfæstelse, subsidiært ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved SKAT.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er behandlet sammen med ankesagen vedrørende G1 (landsrettens sag V.L. B-1468-16), hvori A er eneanpartshaver.

I sagen er der fremlagt yderligere bilag. De er nærmere omtalt i den supplerende sagsfremstilling i dommen vedrørende holdingselskabets sag.

Forklaringer

JS og LC har afgivet supplerende forklaring for landsretten.

Forklaringerne er gengivet i dommen vedrørende holdingselskabets sag.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

A har for landsretten yderligere gjort gældende, at det i marts 2010 var forbudt at gå på jagt, hvorfor jagten i denne periode heller ikke kan anses for at være stillet til rådighed for JS. 

Skatteministeriet har bestridt dette.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er for landsretten enighed om, at G1, der i det hele er ejet af A, i indkomstårene 2010-2012 har været ejer af de omhandlede arealer, der er indrettet til brug for jagt, blandt andet med hytter og udkigstårne. Efter udfaldet af skønsforretningen er der endvidere enighed om, at markedsværdien af jagtretten på arealerne for disse indkomstår udgør henholdsvis 19.337 kr., 20.166 kr. og 21.809 kr.

As ægtefælle, JS, der har jagttegn og i en årrække har været aktiv jæger, deltog i begyndelsen af 2010 i stiftelsen af G4. I forbindelse med stiftelsen indgik G1 aftale med konsortiet om jagtretten på selskabets arealer, idet det i overensstemmelse med den almindelige opfattelse i konsortiet dog blev anført i konsortiets vedtægter, at jagtarealerne ejedes af JS, ligesom JS ved aftalen blev tillagt visse særrettigheder i forhold til de øvrige medlemmer. Efter forklaringerne fra JS og LC sammenholdt med jagtaftalen og konsortiets timeoversigter og kassebogsregnskaber er det i forhold til holdingselskabet lagt til grund, at selskabet for ingen af indkomstårene 2010-12 har registreret indtægter af jagtretten, og at det ikke i øvrigt er godtgjort, at driften af jagtarealerne har tilgodeset andet end JSs personlige interesse for jagt.

Herefter, og da JS for indkomstårene 2010-12 har disponeret over jagtretten på en måde og i et omfang, der svarer til en ejers, da der ikke er ydet selskabet vederlag herfor, da JSs deltagelse i jagten i indkomståret 2010 ikke har været forhindret af hans helbredsmæssige forhold, og da jagtretten således vederlagsfrit har været stillet til rådighed for As ægtefælle i hele indkomståret, tiltræder landsretten, at et beløb svarende til markedsværdien heraf reguleret for forskydningerne mellem jagt- og indkomstår må anses for udloddet til hende, og at dette beløb skal beskattes i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Efter sagens udfald, omfang og økonomiske værdi skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 10.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Der er ved fastsættelsen endvidere lagt vægt på, at sagen er behandlet sammen med ankesagen vedrørende holdingselskabet.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 10.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.