Dato for udgivelse
22 Feb 2017 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2017 14:22
SKM-nummer
SKM2017.108.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1080904
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fri bil - beskatningsgrundlag - brugt bil - leasing
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag for leasede biler, der er over 36 måneder, da det er leasingselskabets faktiske anskaffelsessum, som skal anvendes.

Skatterådet bekræfter, at der skal være samtidighed ved indgåelsen af den 1. leasingaftale mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen.

Skatterådet bekræfter endvidere, at ved efterfølgende nye leasingaftaler vedrørende den samme bil, der tilsvarende er mere end 36 måneder, skal den vurderede markedspris anvendes, da der i sådanne tilfælde ikke foreligger en aktuel fakturapris.

Hjemmel

Ligningsloven § 16, stk. 4

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.5.14.1.7.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder?
  2. Hvis Skatterådet besvarer spørgsmål 1 benægtende, ønskes det besvaret, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af den 1. leasingaftale efter anskaffelsen af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen.
  3. Er Skatterådet enig i, at i det omfang samtidigheden mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen er forskellig med en måned eller mere, kan spørger anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag?
  4. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved indgåelse af efterfølgende nye leasingaftaler?

Svar

  1. Nej
  2. Ja
  3. Ja, se indstilling og begrundelse
  4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

I forbindelse med aftaler om erhvervsleasing er spørger forpligtet til at oplyse beskatningsgrundlaget for fri bil beskatningen, hvis bilen skal stilles til rådighed som fri bil af arbejdsgiveren til en arbejdstager.

I forbindelse med fastsættelsen af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af en leasingaftale er det konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem lovbemærkningerne til ligningslovens § 16, stk. 4 og Den Juridiske Vejledning omkring fastsættelse af beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder, når beskatningsgrundlaget skal fastsættes i tilknytning til indgåelse af en leasingaftale.

Spørger ønsker derfor afklaret, hvorvidt spørger, ved oplysning om beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil beskatningen, kan anvende den vurderede markedspris for bilen som beskatningsgrundlag, eller hvorvidt spørger skal anvende spørgers anskaffelsespris med tillæg af den beregnede registreringsafgift.

Formålet med nærværende anmodning er at sikre, at spørger oplyser det korrekte beskatningsgrundlag for fri bil beskatningen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

1. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende

Der skal med spørgsmål 1 tages stilling til, om spørger skal fastsætte beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder på grundlag af den vurderede markedspris, som en enkeltstående køber måtte forvente at skulle købe et tilsvarende køretøj til.

Spørger henviser til Ligningslovens § 16, stk. 4, og dens forarbejder, herunder bilaget til betænkningen for så vidt angår spørgsmål 8 og spørgsmål 32.

Spørgers henvisninger er angivet neden for under "Lovgrundlag" og "Forarbejder".

Reglernes anvendelse på biler over 36 måneder

Ligningslovens § 16, stk. 4, indeholder alene en udtrykkelig stillingtagen til, hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren selv anskaffer bilen.

Prisfastsættelsen af arbejdsgiverens "anskaffelsessum" i leasingtilfælde bygger derfor på en fortolkning af ligningslovens bestemmelser om fri bil.

Det er fremhævet i forarbejderne, at der i leasingtilfælde skal tages udgangspunkt i den pris, arbejdsgiveren "måtte" have betalt, hvis han havde købt bilen.

Det kan ikke på baggrund heraf konkluderes, at det efter forarbejderne fremgår, som anført i SKATs Juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7, at det er leasingselskabets faktiske anskaffelsespris (fakturapris), som skal lægges til grund for beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder.

Det fremgår direkte af Skatteministeriets svar på spørgsmål 8 og 32-34, at det er bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, som skal anvendes.

I spørgsmål 32 spørges der direkte til, hvordan man i praksis finder ud af, hvilken værdi en leaset firmabil har.

Skatteministerens svar hertil er klar - der må som udgangspunkt skønnes over bilens markedsværdi.

Dernæst svarer Skatteministeren, at dette også er tilfældet, hvor der indgås leasingaftale på månedsbasis.

Det fremgår således klart af Skatteministerens svar, at det ved leasing er den vurderede markedspris, som skal anvendes som beskatningsgrundlag for "brugte" biler over 36 måneder.

Det kan ikke lægges til grund, at Skatteministerens svar alene tager udgangspunkt i biler, hvoraf der ikke foreligger nogen aktuel fakturapris hos leasingselskabet på det tidspunkt, hvor der bliver indgået en leasingaftale.

Et sådan forbehold fremgår hverken af de stillede spørgsmål eller af Skatteministerens svar.

Det fremgår således hverken af lovens ordlyd eller forarbejderne til loven, at det er leasingselskabets fakturapris, som skal lægges til grund, men derimod den pris leasingtager må forventes at skulle anskaffe bilen til.

Spørger skal derudover henlede SKATs opmærksomhed på, at i det omfang beskatningsgrundlaget fastsættes til den vurderede markedspris, sikres det, at der ikke sker en forvridning af fri bil beskatningsgrundlaget afhængig af leasingselskabets aktuelle købekraft/forhandlingsposition, adgang til flåderabatter mv.

Et beskatningsgrundlag, der fastsættes til markedsværdien af den pågældende bil, er dermed det mest retvisende billede på, hvad den enkelte arbejdsgiver kunne have anskaffet den pågældende bil til i fri handel.

Det er derfor spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

2. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Der skal med spørgsmål 2 tages stilling til, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af den 1. leasingaftale efter spørgers anskaffelse af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen.

Spørgsmålet vedrører således det tilfælde, at en bil er en del af spørgers varebeholdning og dermed ikke er anskaffet i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen.

Efter spørgers vurdering er dette tilfælde sammenlignelig med genleasing i SKM2011.278.SR og SKM2011.279.SR, idet prisen for biler, der er på lager, ændrer sig.

I begge afgørelser kom Skatterådet frem til, at genleasing i relation til arbejdsgiveren/leasingtageren skulle sidestilles med "et nyt køb", og der skulle således fastsættes et nyt beskatningsgrundlag for fri bil beskatningen uagtet, at der var tale om samme bil og samme arbejdsgiver/leasingtager.

Skatterådet konkluderede herefter, at der ikke i sådan et tilfælde forelå en fakturapris på den pågældende bil vedrørende "det nye køb", og værdien af bilen skulle dermed fastsættes på baggrund af markedsværdien, bl.a. med henvisning til Skatteministerens svar, som er gengivet ovenfor under spørgsmål 1 (flyttet nedenfor til "Forarbejder"; SKAT).

I det tilfælde, at der indgås en leasingaftale for en bil over 36 måneder, som allerede indgår i spørgers varelager, foreligger der på samme måde som ved genleasing ikke nogen aktuel fakturapris, som kan sidestilles med den pris, som arbejdsgiveren (leasingtageren) skulle have givet for bilen på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse.

I dette tilfælde vil beskatningsgrundlaget således efter Skatterådets praksis skulle fastsættes til den vurderede markedspris.

På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

3. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 3 skal besvares bekræftende.

Spørgsmålet vedrører det tilfælde, at bilen anskaffes inden indgåelse af en leasingaftale, og at bilen dermed forinden leasingaftalens indgåelse indgår i spørgers varelager, men efter en måned eller mere leases ud.

Det fremgår af Skatteministerens svar i bilaget til betænkningen til lovforslaget vedrørende ligningslovens § 16, at:

"Spørgsmål 33:

"Hvorledes opgøres værdien af fri bil (leaset) for sælger, der hver måned får stillet en leaset vogn til rådighed i ca. 14 dage? Der indgås ny leasingaftale hver måned".

...

Svar:

Normalt leaset ubrugte biler.

Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende.

I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk.

Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel.

Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på".

Det fremgår således af Skatteministerens svar, at der ved indgåelse af en leasingaftale af en måneds varighed efterfulgt af en ny leasingaftale af en måneds varighed, skal foretage en ny værdiansættelse for hver leasingperiode.

Det er dermed indirekte forudsat, at der er grundlag for at foretage en ny værdiansættelse af bilen, uanset at den tidligere værdiansættelse alene er en måned gammel.

Der er spørgers vurdering, at det på baggrund af Skatteministerens svar kan lægges til grund, at der skal foretages en fornyet værdiansættelse af bilen til brug for beskatningsgrundlaget, i det omfang købet af bilen og indgåelsen af leasingkontrakten sker med en forskydning på en måned eller mere.

På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

4. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 4 skal besvares bekræftende.

Med spørgsmål 4 ønsker spørger afklaret, om spørger ved indgåelse af efterfølgende leasingaftaler (genleasing) for en bil over 36 måneder altid skal anvende den vurderede markedspris.

Med henvisning til SKM2011.278.SR og SKM2011.279.SR, hvor Skatterådet kom frem til, at genleasing i relation til arbejdsgiveren/leasingtageren skulle sidestilles med "et nyt køb", hvorfor der skulle fastsættes et nyt beskatningsgrundlag på grundlag af en vurderet markedspris, idet der ved genleasing ikke foreligger en fakturapris på den pågældende bil vedrørende "det nye køb", og spørgsmål 33 i relation til ligningslovens § 16, hvor ministeren har svaret, at der i princippet skal foretages en ny vurdering hver måned i det tilfælde, at der blev indgået en ny leasingaftale hver måned, vil dette efter spørgers vurdering betyde, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris, uanset hvor lang leasingperioden er for periode 1.

På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmål 4 skal besvares bekræftende.

Spørgers høringssvar af 4. januar 2017

"Vi har alene bemærkninger til spørgsmål 1, hvor SKATs indstilling til bindende svar går imod vores forslag til bindende svar.

I henhold til SKATs indstilling fremgår det, at spørger skal anvende spørgers egen faktiske fakturerede købspris, når køretøjet er mere end 36 måneder gammel.

I tilknytning til SKATs indstilling henvises der bl.a. til Skatteministerens svar til Skatteudvalget, SAU alm. del, svar på spørgsmål 175 og 176 af 19. november 2010. På baggrund af de pågældende svar, er det SKATs opfattelse, at udtalelsen om, at priserne af flere årsager kan være forskellige, også må gælde i de situationer, hvor der er tale om biler, der er mere end tre år gamle.

Vi er ikke enige i, at svarene også kan finde anvendelse på køretøjer, der er mere end tre år gamle.

Vi skal i den sammenhæng henvise til ligningslovens § 16, stk. 4, hvoraf det fremgår, at bilens værdi skal opgøres til den oprindelige nyvognspris, når bilen er under 3 år fra første indregistrering. Det vil sige, at for nye biler skal der ikke henses til arbejdsgiverens anskaffelsespris, men derimod til den pris bilen er anskaffet til ved første indregistrering. For nye biler skal der således ikke skeles til, hvilken værdi arbejdsgiveren kan anskaffe køretøjet til.

Er der derimod tale om biler, der er mere end tre år, fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 4, at bilens værdi skal opgøres til arbejdsgiverens købspris, inkl. eventuelle istandsættelsesudgifter.

Da ligningslovens § 16, stk. 4 skelner mellem, hvordan værdien skal opgøres for henholdsvis biler, der er over eller under 3 år, vil der efter vores vurdering ikke kunne drages en parallel til Skatteministerens udtalelse omkring beskatningsværdien for biler under tre år.

Vi fastholder således, at spørgsmålet skal besvares med et ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder.

Begrundelse

Det bemærkes indledningsvist, at SKAT lægger til grund for svaret, at spørgsmålet vedrører den situation, hvor spørger i tilknytning til indgåelse af en leasingaftale indkøber en bil, som er mindst 3 år gammel. Bilen stilles til rådighed for privat kørsel for én af leasingtagerens ansatte.

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., skal den skattepligtige værdi af en bil, der stilles til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten.

For brugte biler, dvs. biler, der er anskaffet mere end tre års efter første indregistrering, fremgår det videre af ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., at bilens værdi skal opgøres til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke selv har købt bilen, men derimod har leaset bilen, som således er anskaffet af et leasingselskab, er det spørgsmålet, hvilken værdi, der i så fald skal anvendes.

Af forarbejderne til ligningslovens § 16, stk. 4, jf. LFF 286 1992-1993, side 6, spalte 2, 7. afsnit, fremgår det, at "Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering".

Dette fremgår tilsvarende af forarbejderne til ændringen af ligningslovens § 16, stk. 4, jf. LFF 195 2011-2012, punkt 3.2.1 Øget beskatning af fri bil - Gældende ret, at "Har arbejdsgiveren leaset den bil, der stilles til rådighed, kan den pris, som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget" og vedrørende biler, som anskaffes mere end tre år efter første indregistrering anføres det, at "Biler, som arbejdsgiveren lejer eller leaser, værdiansættes på samme måde som biler, arbejdsgiveren ejer. Det vil sige, som om bilen var erhvervet til eje på tidspunktet for indgåelsen af leje- eller leasingaftalen".

Når leasingselskabet anskaffer bilen i tilknytning til indgåelsen af leasingaftalen er det, med henvisning til ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4, og ovenstående formulering i forarbejderne til bestemmelsen, SKATs vurdering, at det er spørgers konkrete anskaffelsessum for den enkelte bil, inkl. moms og levering, som skal anvendes som grundlag ved beskatning af fri bil.

Dette bekræftes efter SKATs opfattelse af afgørelsen i SKM2011.680.SR. Sagen handlede om, hvilken værdi en leaset brugt bil, importeret fra Tyskland, skulle sættes til ved beregning af beskatningsgrundlaget for fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Skatterådet bekræftede, at den skattepligtige værdi skulle beregnes som den tyske reelle (faktiske) købspris hos den tyske forhandler, ekskl. den tyske moms, tillagt registreringsafgift. Denne pris svarede til markedsprisen.

Spørger har anført, at hvis beskatningsgrundlaget fastsættes til den vurderede markedspris sikres det, at der ikke sker en forvridning af fri bil beskatningsgrundlaget afhængig af leasingselskabets aktuelle købekraft/forhandlingsposition, adgang til flåderabatter mv.

SKAT finder ikke, at den omstændighed, at der kan være forskel på, hvilken pris en leasingvirksomhed i en given købssituation kan forhandle sig frem til, skal bevirke, at den faktiske købspris ikke burde anvendes.

SKAT skal henvise til Skatteministerens svar til Skatteudvalget, SAU alm del, svar på spørgsmål 175 og 176 af 19. november 2010.

I spørgsmål 175 svares det, at udgangspunktet for nye biler er, at beskatningsgrundlaget beregnes på grundlag af bilens fakturapris, og at hvis arbejdsgiveren leaser bilen, kan den pris, som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget. Der henvises i den forbindelse til SKM2006.763.LSR. Denne afgørelse vedrører opgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatningen af fri bil ved nye leasede biler.

I spørgsmål 176 gentages, at hvis bilen leases, anvendes den pris, som leasingselskabet har givet for bilen. Det tilføjes: "Disse priser kan være forskellige. Det kan der være mange årsager til, hvoraf den væsentligste formentlig er såkaldte flåderabatter. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at nogle virksomheder også kan opnå fordelagtige indkøbsaftaler på samme måde som leasingselskaberne".

Uanset ovenstående svar tager udgangspunkt i, at der er tale om nye leasede biler, er det SKATs opfattelse, at udtalelsen om, at priserne af flere årsager kan være forskellige, også må gælde i de situationer, hvor der er tale om biler, der er mere end tre år gamle.

Spørger har indsendt høringssvar til SKATs indstilling i dette spørgsmål.

Spørgers bemærkninger giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det besvaret, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af 1. leasingaftale efter anskaffelsen af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen.

Begrundelse

Spørgsmål 2 drejer sig om den situation, hvor leasingselskabet har en bil i sin varebeholdning, som indgår i en leasingaftale. Bilen er således anskaffet af leasingselskabet forud for indgåelsen af aftalen. Der foreligger således ikke en aktuel fakturapris på bilen.

Det er SKATs opfattelse, at i en sådan situation skal markedsprisen på bilen findes til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Der henvises til Skatterådets afgørelser i SKM2011.278.SR og SKM 2011.279.SR. Disse sager handler om beskatningsgrundlaget for fri bil, hvor der sker genleasing efter tre år af samme bil til samme eller ny leasingtager. Da der i sådanne situationer ikke foreligger en ny fakturapris ved indgåelsen af de nye leasingaftaler, skal markedsværdien på genleasingtidspunktet anvendes ved beskatning af fri bil.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at i det omfang samtidigheden mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen er forskellig med en måned eller mere, kan spørger anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag.

Begrundelse

Hvis bilen, der er mere end tre år gammel, er anskaffet af leasingselskabet på et tidspunkt forud for indgåelsen af en ny leasingaftale, skal den vurderede markedspris på tidspunktet for indgåelsen af leasingaftalen, danne grundlag for beskatningsgrundlaget af fri bil. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

Det fremgår af Skatteministerens svar på spørgsmål 33 vedrørende genleasing, at i de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned.

Det afgørende er, efter SKATs vurdering, at der foretages en vurdering af markedsprisen på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse, når bilen ikke er indkøbt i forbindelse med den pågældende leasingaftale. Det må i princippet gælde uanset hvor kort eller lang tid efter købet, leasingaftalen indgås. Hvis købsprisen anvendes i en situation, hvor bilen har været en del af leasingselskabets varebeholdning, skal leasingselskabet sikre sig, at denne pris er i overensstemmelse med markedsprisen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved indgåelse af efterfølgende nye leasingaftaler.

Begrundelse

Ved efterfølgende indgåelse af nye leasingkontrakter vedrørende den samme bil, der er mere end tre år gammel, er der reelt tale om nye kontrakter, hvorfor leasingselskabets anskaffelsespris i princippet skal anvendes som grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt.

Da der er tale om en bil, som er anskaffet af leasingselskabet forud for aftalernes indgåelse, foreligger der ingen aktuelle fakturapriser, hvorfor den vurderede markedspris skal anvendes ved hver enkelt aftaleindgåelse.

SKAT skal henvise til Skatterådets afgørelser i henholdsvis SKM2011.278.SR og SKM2011.279.SR i hvilke, der var tale om tilsvarende genleasing og hvor Skatterådet bekræftede, at den vurderede markedspris skulle danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil beskatning, da der ikke forelå fakturapriser.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16, stk. 4:

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 600.000 kr.  (...) For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgiften, opgøres bilen værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

(...)

Forarbejder

LFF 286 1992-1993

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:

(...)

Til § 1

(...)

Efter stk. 4 ansættes den årlige værdi af bil til rådighed...

(...)

Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering.

(...)"

Betænkning til LFF 286 1992-1993

(...)

Bilag

(...)

Spørgsmål 8

"Hvorledes beskattes værdien af at have leaset brugt bil til rådighed?

Nogle eksempler bedes givet på en beregningsmetode, som den vil blive anvendt i praksis.

Vil beskatningen falde måned for måned eller år for år, såfremt der er tale om samme bil"?

Svar:

Efter lovforslaget er det uden betydning for beskatningen af den ansattes rådighed over en firmabil til privat kørsel, om virksomheden ejer firmabilen eller har leaset firmabilen.

Den ansatte får forhøjet sin skattepligtige indkomst med 25 pct. af firmabilens markedsværdi på leasingtidspunktet, jf. lovforslaget side 6, spalte 2, 7. afsnit.

Stilles således en leaset brugt firmabil, der på leasingtidspunktet har en markedsværdi på f.eks. 200.000 kr., til rådighed for privat kørsel, forhøjes den ansattes skattepligtige indkomst med 50.000 kr. Er bilens markedsværdi 250.000 kr., er indkomstforhøjelsen 62.500 kr. Er bilens markedsværdi 300.000 kr., er indkomstforhøjelsen 75.000 kr.

Værdiansættelsen ændres ikke i leasingperioden. Således anvendes i hele leasingperioden bilens markedsværdi på leasingtidspunktet for værdiansættelsen af det gode, det er for den ansatte at have firmabilen til rådighed for privat kørsel.

Spørgsmål 32

Idet der henvises til svar på spm.8, jf. bilag 38, ønskes følgende oplyst:

"Hvordan finder man i praksis ud af, hvilken værdi en leaset firmabil har"?

Spørgsmål 33

"Hvorledes opgøres værdien af fri bil (leaset) for sælger, der hver måned får stillet en leaset vogn til rådighed i ca. 14 dage? Der indgås ny leasingaftale hver måned".

Spørgsmål 34:

"Skal en sådan sælger bilægge sin selvangivelse 12 vurderinger på forskellige leasingbiler?

Eller finder der en nemmere måde at opgøre dette på"?

Svar

Normalt leases ubrugte biler.

Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende.

I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk.

Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel. Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på.

(...)"

Praksis

SKM2011.680.SR

Skatterådet bekræftede, at den skattepligtige værdi af leasede biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske reelle købspris, ekskl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter, svarende til bilens markedsværdi.

Skatterådet bekræftede således også, at hverken den tyske annoncerede købspris eller den af SKAT fastsatte afgiftspligtige værdi skulle anvendes ved beregningen af den skattepligtige værdi af fri bil.

Skatteministeriet indstillede følgende, som blev tiltrådt af Skatterådet:

"Som nævnt ovenfor fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. I overensstemmelse lovens ordlyd, skal der således anvendes bilens markedsværdi.

Bilens markedsværdi er således den pris, som firmaet faktisk betaler, inklusive leveringsomkostninger, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse. Prisen skal dernæst indeholde moms og registreringsafgifter.

I forbindelse med behandling af forslag til ligningslovens § 16, stk. 4 (der henvises til det ovenfor citerede svar på spørgsmål 34), er det anført, at markedsværdi af brugte biler, der leases, skal skønnes på leasingtidspunktet, samt at støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende. Landsskatteretten har ligeledes i SKM2005.472.LSR henset til, at beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til selskabets medarbejder skal beregnes på grund af bilens markedspris på overdragelsestidspunktet.

I lyset af ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at den skattepligtige værdi af biler, der beregnes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt. skal beregnes på baggrund af den pris, som firmaet har betalt til den tyske forhandler, tillagt moms, leveringsomkostninger, herunder transportudgifter fra Tyskland og udgifter til de danske nummerplader, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse.

Skatteministeriet lægger dernæst vægt på, at den pris, som spørger betaler til den tyske forhandler, må anses for at være udtryk for bilens markedsværdi, da der er tale om en handel mellem uafhængige parter".

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7

(...)

Beregningsgrundlaget for biler, der på anskaffelsestidspunktet er over tre år

Hvis firmaet har anskaffet bilen mere end tre fulde år (36 måneder) efter bilens første indregistreringsdato ("gammel bil"), fastsættes beregningsgrundlaget ud fra arbejdsgiverens købspris inklusive moms og eventuelle istandsættelsesudgifter. Se LL § 16, stk. 4, 4. pkt.

(...)

Leasede biler

LL § 16, stk. 4, gælder også for biler, som firmaet har leaset. Den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet.

Se mere om forskellige leasingordninger i afsnit C.A.5.14.1.10 Særlige bilordninger.

Hvis arbejdsgiveren leaser bilen, kan den pris som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget. Se Skatteministerens svar på alm. del spørgsmål 175 af 19. november 2010 til Folketingets skatteudvalg.

(...)

Landsskatteretten har i en konkret sag fastslået, at beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil i en leaset bil var leasingselskabets fakturapris, uanset at den afveg fra den almindelige listepris. Se SKM2006.763.LSR.

Reglerne om nedsættelse af beregningsgrundlaget til 75 pct. for det fjerde indkomstår efter bilens første indregistrering gælder derfor også i leasingsituationer. Se afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi.

Landsskatteretten har i en konkret sag om en leaset firmabil fastslået, at den skattemæssige værdi for en tidligere leaset firmabil kan fastsættes til arbejdsgiverens købspris, når firmaet anskaffer bilen mere end tre år efter første indregistrering. I kendelsen var der tale om et salg mellem interesseforbundne parter, og både før og efter købet var firmabilen til rådighed for den samme skatteyder. Landsskatteretten lagde til grund, at den aftalte salgspris var udtryk for den reelle handelspris. Der var derfor ikke tale om et uafbrudt forløb, blot fordi den samme firmabil var til rådighed for den samme skatteyder før og efter salget/købet. Se TfS 1997, 183 LSR.

Landsskatteretten har desuden bekræftet hidtidig praksis i TfS 1997, 183 LSR for fastsættelse af grundlaget for beregning af værdi af fri bil. Se SKM2005.472.LSR.

Genleasing

Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en "gammel bil". Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges.

Eksempel

Et leasingselskab genleasede biler ud efter 36 måneder til samme eller en anden virksomhed til brug for en af denne virksomheds medarbejdere.  Skatterådet lagde vægt på, at genleasing indebar et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver og leasingtager (arbejdsgiver), og at kontraktforholdet var indgået mellem indbyrdes uafhængige parter. Ændringen i kontraktforholdet skulle anses som et nyt "køb" foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bilbeskatning efter LL § 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved genleasing ikke skete nogen handel med firmabilen, forelå der ingen fakturapris, der kunne danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde brugte Skatterådet bilens markedsværdi på genleasingstidspunktet. Se SKM2011.278.SR".

Spørgsmål 2-4

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Praksis

SKM2011.278.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at beregningsgrundlaget for fri bil beskatning i forbindelse med releasing til samme eller en ny leasingtager efter tre år, kunne opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt. Skatterådet lagde vægt på, at releasing indebærer et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver og leasingtager (arbejdsgiver), og at kontraktforholdet er indgået mellem indbyrdes uafhængige parter.

Ændringen i kontraktforholdet skulle anses som et nyt "køb" foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bil beskatning, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved releasing ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, der kan danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde anvendes bilen markedsværdi på releasingtidspunktet.

SKM2011.279.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at beregningsgrundlaget for fri bil beskatning i forbindelse med genleasing til samme eller til en ny leasingtager efter tre år, kunne opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt.

Skatterådet lagde vægt på, at genleasing indebærer et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver (spørger) og leasingtager (arbejdsgiver). Ændringen i kontraktforholdet skal anses som et nyt "køb" foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bil beskatning, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved genleasingen ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, der kan danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde anvendes bilens markedsværdi på genleasingstidspunktet.