Dato for udgivelse
09 mar 2017 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jan 2017 09:31
SKM-nummer
SKM2017.170.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1035-15 og B-1036-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Indskud, værdi, periodisering, overpris, aktier, stiftertilgodehavende, retserhvervelstidspunkt, afdrag, rentebetalinger, virksomhedsdannelse
Resumé

I 2005 stiftede A selskabet H1 ved indskud af unoterede aktier og børsnoterede aktier. A fik betaling for de indskudte aktiver i form af anpartskapitalen i H1 tegnet til en mindre overkurs samt et stiftertilgodehavende. Med henvisning til at A havde fået en overpris for de unoterede aktier, nedsatte skattemyndighederne stiftertilgodehavendets skattemæssige værdi. Det var for domstolene ubestridt, at A havde fået en overpris for de unoterede aktier. Landsretten fastslog, at H1s afdrag på den del af stiftertilgodehavendet, der oversteg det skattemæssigt fastsatte tilgodehavende, måtte anses for maskeret udlodning, ligesom rentebetalingerne på den del af stiftertilgodehavendet, der lå ud over det skattemæssigt ansatte tilgodehavende, ligeledes måtte anses for maskeret udbytte, alt med den følge, at afdragene og renterne skulle kvalificeres som aktieindkomst, samt at selskabet blev nægtet fradrag for renterne. A og H1 kunne ikke støtte ret på den praksis om kursansættelse til kurs 80 i Ligningsvejledningen 2005 -1 E,H.1.3 om omregning til kontantværdi og kursnedskrivning af gælds- og pantebreve, da denne praksis angår virksomhedsomdannelse og forudsætter, at overdragelse sker på grundlag af handelsværdier.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom.

Reference(r)

Ligningsvejledning § 16 A, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.B.3.5.2.1

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.B.3.5.4.4

Appelliste

Parter

H1

(v/Adv. Jan Børjesson)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Søren Horsbøl Jensen)

Og

A

(v/Adv. Jan Børjesson)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Søren Horsbøl Jensen)

Afsagt af Landsretdommerne

Stig Glent-Madsen, Lis Frost og Nadine Mogensen (kst.)

Sagens oplysninger

Byretten har den 3. juni 2015 afsagt domme i 1. instans (rettens nr. BS 1-1194/2014 og BS 1-1193/2014). (SKM2015.542.BR)

Påstande

For landsretten har appellanten, A ApS, gentaget sin påstand 1 for byretten og har subsidiært påstået hjemvisning til SKAT.

For landsretten har appellanten, H1 gentaget sine påstande 1 og 2 for byretten og har subsidiært påstået hjemvisning til SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommene stadfæstet og frifindelse for appellanternes subsidiære påstande.

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring for landsretten.

A har supplerende forklaret, at H1 fortsat ejer aktierne i H1.1, og at han havde fast ansættelse i H1.2 fra 2009 til 2013. Der er ikke andre ansatte. H1.2 driver konsulentvirksomhed, og virksomheden har bortset fra sidste år givet overskud.

H1.1, der har haft en omsætning på ca. 30 mio. kr. i år, er et solidt selskab i god udvikling. Selskabet har det seneste år haft et overskud på 2-3 mio. kr. I slutningen af 2014 tilbød en amerikansk kapitalfond at overtage aktiekapitalen for 33 mio. US dollars, men det blev ikke til noget.

H1 har indtil foråret 2010 løbende betalt afdrag og renter i henhold til gældsbrevet, hvorefter betalingerne blev sat i bero på grund af den aktuelle sag.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Appellanterne har til støtte for de subsidiære påstande gjort gældende, at sagerne bør hjemvises med henblik på opgørelse af kursværdien og de skattemæssige konsekvenser heraf, hvis landsretten når frem til, at stiftertilgodehavendets kursværdi er under 100, men over indstævntes påståede kursværdi.

Indstævnte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at appellanterne ikke har godtgjort, at stiftertilgodehavendet den 2. marts 2005 havde en værdi, der var højere end den værdi, som skattemyndighederne har lagt til grund.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger til grund, at H1 på stiftelsestidspunktet den 2. marts 2005 ikke var i stand til at betale det stiftertilgodehavende, som A havde hos selskabet i forbindelse med stiftelsen. A har derfor ikke godtgjort, at stiftertilgodehavendet den 2. marts 2005 havde en værdi svarende til gældsbrevets pålydende.

A har i øvrigt ikke godtgjort, at kursværdien var højere end den værdi, som skattemyndighederne har anvendt. Særligt om kursansættelse til kurs 80 i Ligningsvejledningen 2005 -1 E,H.1.3 om omregning til kontantværdi og kursnedskrivning af gælds- og pantebreve bemærker landsretten, at den praksis, der henvises til, angår virksomhedsomdannelse og forudsætter, at overdragelse sker på grundlag af handelsværdier.

A lagde efter stiftelsestidspunktet sin personlige konsulentvirksomhed ind i et datterselskab og udviklede efterfølgende overskudsgivende konsulentaktiviteter i dette. De afdrag og renter, som H1 løbende har betalt til A for at afvikle stiftertilgodehavendet, blev kun tilvejebragt og betalt i kraft af A's status som anpartshaver.

På denne baggrund og af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, tiltræder landsretten, at beskatningen af udbytte hos A sker i de indkomstår, hvor beløbene er betalt, og at H1 ikke har fradragsret.

Landsretten stadfæster herefter byrettens domme.

Efter sagernes udfald sammenholdt med parternes påstande skal H1 og A hver især betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med henholdsvis 40.000 kr. og 60.000 kr. Beløbene er inkl. moms.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbene lagt vægt på sagernes økonomiske værdi samt deres omfang og udfald.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens domme stadfæstes.

H1 skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 60.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.