Dato for udgivelse
25 jan 2017 09:25
SKM-nummer
SKM2017.55.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-2771622
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Ejendomsværdiskat, ekstraordinær genoptagelse, indkomstansættelse.
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om ekstraordinær genoptagelse, der var begrundet med, at klageren som følge af salg af bolig ikke skulle have betalt ejendomsværdiskat for indkomstårene 2008-2011. Det fandtes ikke godtgjort, at der var begået fejl fra SKATs side, eller at der i øvrigt forelå særlige omstændigheder, der berettigede til ekstraordinær genoptagelse.

 

 

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Skattekontrolloven § 1, stk. 1, 1. pkt.

Ejendomsværdiskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt. og § 4.

Statsskatteloven § 4, litra b, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, A.A.8.2.2.2.2.8.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, A.A.8.2.2.2.4.

Redaktionelle noter

Senere instanser:

Byrettens dom SKM2018.308.BR

Østre Landsrets dom SKM2019.132.ØLR

Appelliste

Sagen drejer sig om, hvorvidt der kan gives tilladelse til ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen.

Indkomstårene 2008-2011
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2008-2011.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren ejede i perioden 1980-2008 Adresse Y1, By Y1 sammen med sin ægtefælle. I 2003 afgik klagerens ægtefælle ved døden og klageren overtog herefter ejendommen.

I oktober 2008 solgte klageren ejendommen Adresse Y1, By Y1 til tredjemand, og klageren flyttede herefter i andelsbolig på Adresse Y2, By Y2.

I forbindelse med salget af Adresse Y1, By Y1 sendte klageren efter det oplyste skødet ind til By Y1 Kommune til påtegning, der noterede ejerskiftet.

SKAT modtog ikke oplysninger fra klageren omkring ejerskiftet. Klageren stod derfor i SKATs system som ejer af Adresse Y1, By Y1 fra 2008 frem til 2015. Som følge heraf blev klageren ejendomsværdibeskattet af ejendommen i indkomstårene 2008-2014. Ejendomsværdiskatten udgjorde i perioden 12.660 kr. pr. år, og beløbet fremgik af den "fortrykte" selvangivelse som klageren modtog.

Af årsopgørelse nr. 2 for 2008, der er lagt i klagerens skattemappe den 7. december 2010, fremgik ejendomsværdiskatteopkrævningen på 12.660 kr. Skatteopkrævningen fremgik tillige af årsopgørelse nr. 1 for 2009, der er lagt i klagerens skattemappe den 5. marts 2010, af årsopgørelse nr. 1 for 2010, der er lagt i klagerens skattemappe den 4. marts 2011, samt af årsopgørelse nr. 1 for 2011, der er lagt i klagerens skattemappe den 15. marts 2012.

Klageren indgik på et ikke nærmere oplyst tidspunkt et nyt ægteskab. Efter ca. 3 års samliv blev klageren i 2015 skilt fra sin nye ægtefælle.

Klageren efterså ikke sine skatteoplysninger og årsopgørelser, herunder den opkrævede ejendomsværdiskat, i indkomstårene 2008-2014.

I forbindelse med skilsmissen i 2015 gennemgik klagerens ven klagerens papirer. I forbindelse med gennemgangen af skattepapirerne, blev klageren opmærksom på, at hun havde betalt ejendomsværdiskat på ejendommen Adresse Y1, By Y1 efter salget af ejendommen i 2008.

Klageren henvendte sig herefter til SKAT og anmodede om genoptagelse af skatteansættelserne for 2008-2014. SKAT genoptog skatteansættelsen for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. For indkomstårene 2008-2011 blev klageren henvist til skriftlig at rette henvendelse til SKAT med anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

Den 30. juni 2015 anmodede klageren SKAT om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008-2011. 

Den 28. juli 2015 traf SKAT afgørelse om ikke at genoptage indkomstårene 2008-2011 ekstraordinært.

SKATs afgørelse
SKAT ændrer ikke på klagerens skat for 2008-2011, idet anmodningen om genoptagelse er modtaget for sent.

"Begrundelse
Anmodning om ordinær genoptagelse af tidligere års skatteansættelse skal fremsættes overfor skattemyndigheden senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. For f.eks. 2011 skulle anmodningen således være fremsendt senest den 1. maj 2015, og tilsvarende for tidligere år. 

Hvis skatteansættelserne for 2008 - 2011 skal ændres, skal betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27 være opfyldt. I denne sag er det spørgsmålet, om du kan opfylde betingelsen i stk. 1, nr. 8, om at der skal foreligge særlige omstændigheder.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 er ifølge forarbejderne tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Særlige omstændigheder kan foreligge, hvis SKAT har begået fejl af ansvarspådragende karakter eller har foretaget en åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse. Der er derimod ikke mulighed for ekstraordinær genoptagelse som følge af et glemt fradrag.

I dit tilfælde er der tale om en situation, der kan sidestilles med et glemt fradrag, der ikke kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse. Du kan læse nærmere om reglerne i Den juridiske vejledning A.A.8.2.3.10.

Endvidere er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at anmodning om genoptagelse fremsættes senest 6 måneder efter at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

SKAT anser, at du er blevet bekendt med forholdet i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelserne for 2008 - 2011, hvor det fremgår, at du betaler ejendomsværdiskat vedrørende Adresse Y1, By Y1. Du har pligt til selv at kontrollere indholdet af årsopgørelserne. Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er derfor heller ikke opfyldt.

SKAT ændrer derfor ikke dine skatteansættelser for 2008 - 2011.

Dine bemærkninger
Du har i mail af 27. juli 2015 fremsendt dine bemærkninger. Du mener ikke, at fejlen kan sidestilles med et glemt fradrag, idet der er tale om en helt elementær fejl begået af SKAT. Du mener, at SKAT er ansvarlig for fejlen og skal ændre den. Du anfører endvidere, at ejendomsværdiskat jo kun skal betales af en ejendom, som man ejer og bebor, og da du også har meldt adresseændring pr. 1. oktober 2008, er der jo reelt tale om en dobbeltfejl. Du håber derfor, på grund af ovenstående, at SKAT vil genoptage skatteansættelserne for 2008 - 2011.

SKATs endelige afgørelse
Der er ikke fremkommet nye oplysninger til sagen.  

Af Den juridiske vejledning A.A.8.2.3.10 fremgår bl.a. "Det centrale anvendelsesområde for tilladelse til genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8, er, når en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat er forkert som følge af, at SKAT har begået ansvarspådragende fejl, dvs. erstatningslignende situationer. Dette suppleres af, at der også kan være grundlag for genoptagelse, hvis fejlen hos SKAT ikke har en ansvarspådragende karakter, nemlig hvis fejlen har været årsag til en materielt urigtig ansættelse, som det efter en konkret vurdering må anses for urimeligt at opretholde.

Det vil som udgangspunkt ikke være en fejl hos SKAT, hvis SKAT ikke af egen drift har korrigeret fejl i selvangivelsesmateriale. Efter omstændighederne vil passivitet hos SKAT dog efter en konkret vurdering kunne kvalificeres som fejl hos SKAT, fx hvis SKAT ved aktiv behandling af det modtagne materiale overser iøjnefaldende fejl". 

SKAT har ikke af egen drift korrigeret dine skatteansættelser for 2008 - 2011. SKAT har derfor ikke begået en sådan ansvarspådragende fejl, at betingelsen for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 8.

Spørgsmålet om hvorvidt betalt ejendomsværdiskat kan sidestilles med et glemt fradrag har netop været behandlet af Byretten. Byretten fastslog i SKM2015.509.BR, at fortrykt ejendomsværdiskat sidestilles med glemte fradrag, der ikke kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse.

Adresseændring bevirker ikke, at man automatisk fritages for ejendomsværdiskat for den ejendom man fraflytter, idet man i henhold til ejendomsværdiskattelovens § 1 godt kan betale ejendomsværdiskat for flere ejendomme. 

SKAT finder derfor ikke, at du er berettiget til ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 8. 

Endvidere er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at du reagerer inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Ejendomsværdiskatten vedrørende Adresse Y1, By Y1, fremgår af årsopgørelserne for 2008 - 2011. Du har ikke reageret inden for 6-måneders fristen, som regnes fra det tidspunkt, du modtog årsopgørelserne.

Begge betingelser skal være opfyldt, før der kan foretages ekstraordinær genoptagelse.

SKAT finder derfor ikke, at du opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 8, eller efter § 27, stk. 2.

SKAT genoptager derfor ikke dine skatteansættelser for 2008 - 2011."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at indkomstårene 2008-2011 skal genoptages. Klageren har ikke skullet svare ejendomsværdiskat af ejendommen Adresse Y1, By Y1 fra tidspunktet for overdragelsen af ejendommen til tredjemand i oktober 2008.

Klageren har anført følgende begrundelse:

"I SKATs afgørelse henviser man til Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8, som iflg. forarbejderne til loven er tiltænkt et snævert anvendelsesområde f.eks. hvis SKAT har begået fejl af ansvarspådragende karakter.

Det er netop den situation, jeg mener kan anvendes i mit tilfælde, da det udelukkende er en eklatant fejl begået af SKAT.

Ved udfærdigelse af skødet for ejendommens overdragelse, blev skødet fremsendt til påtegning hos By Y1 Kommunes Ejendomsbeskatning, som har noteret ejerskiftet.

Jeg formoder at de nye ejere tilsvarende er blevet noteret som ejere af ejendommen fra 1. oktober 2008 og herefter har betalt ejendomsværdiskat af ejendommen.

Det betyder, at SKAT reelt har modtaget ejendomsværdiskat for ejendommen 2 gange!

I SKATs afgørelse henviser man til at min situation kan sidestilles med et glemt fradrag, der ikke giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse, hvilket efter min opfattelse er helt forkert.

Den situation, som SKAT henviser til - Byrettens afgørelse SKM2015.509.BR, er jo i den situation, hvor man ejer en ejendom, som udlejes, hvilket mange familier har været tvunget til grundet finanskrisen, da man ikke har kunnet sælge sin tidligere ejendom.

I mit tilfælde er der jo tale om at ejendommen er SOLGT og jeg har opfyldt min meddelelsespligt om ejerskiftet overfor By Y1 Kommune og jeg kan kun beklage, at jeg gennem årene slet ikke har været opmærksom på at en sådan fejl kunne opstå, men det mener jeg ikke skal komme mig til skade nu.

Jeg har reageret umiddelbart efter, at jeg har fået kendskab til fejlen, som jeg først har konstateret her i 2015."

Efter Skatteankestyrelsens udsendelse af sagsfremstilling og forslag til afgørelse har klageren fremlagt følgende, yderligere, bemærkninger:

"Vedrørende betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr.8:

Jeg mener, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter den pågældende bestemmelse, da der foreligger en fejl, hvor ansvaret må ligge hos SKAT.

Det må være SKAT's ansvar at sikre sig at de grundliggende oplysninger om et skattesubjekt er korrekte, herunder ejerskabet til danske ejendomme. Det er oplysninger som SKAT har adgang til via de relevante registre m.v., jf. de forvaltningsretlige principper om en myndigheds pligt til at sikre sig, at de grundliggende oplysninger i sager i forhold til borgere er til stede og korrekte.

Ansvaret for, at disse oplysninger har været fejlagtige kan således ikke pålægges mig som skatteborger. Disse oplysninger kan derfor heller ikke sidestilles med et glemt fradrag, således som Skatteankestyrelsen anfører.

Der kan yderligere argumenteres for dette, idet jeg har oplyst min daværende bopælskommune om ejerskiftet ved fremsendelse af skøde.

Det er et sædvanligt forvaltningsretligt princip, at en borger kan regne med at have opfyldt sin oplysningspligt, når der er rettet henvendelse til relevant myndighed, i dette tilfælde den kommunale skattemyndighed.

Vedrørende anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, som betingelse for genoptagelse af skatteansættelsen:

Jeg har i årene 2008 - 2015 ikke været opmærksom på den fejlagtige ejendomsværdibeskatning, hvilket jeg skal beklage. Først da en bekendt i 2015 hjælper mig ved at gennemgå mine skattepapirer, bliver jeg opmærksom på fejlen. Jeg mener derfor ikke, at Lovens § 27, stk. 2 kan bringes i anvendelse på den af Skatteankestyrelsen nævnte måde."

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af skattekontrollovens § 1, stk. 1, 1. pkt., at enhver, der er skattepligtig her til landet, over for told- og skatteforvaltningen årligt skal selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og om sin ejerbolig. Bestemmelsen angiver den almindelige pligt for skattepligtige her i landet til at selvangive deres indkomst og visse dele af deres formue. Det følger heraf, at en skattepligtig har pligt til at kontrollere, at de fortrykte oplysninger i selvangivelsen er korrekte.

Det fremgår af ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1, 1. pkt., at skattepligtige skal betale ejendomsværdiskat af boligværdien af egen ejendom som nævnt i lovens § 4 i stedet for skat af lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt.

Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 fremgår, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske ekstraordinær genoptagelse, såfremt betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 fremgår, at anmodning om ekstraordinær genoptagelse kan imødekommes, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, fremgår, at en genoptagelsesanmodning i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, skal fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Af forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 (L 175, fremsat den 12. marts 2003) fremgår, at bestemmelsen er tænkt anvendt, hvis der er begået en ansvarspådragende fejl af skattemyndighederne, eller hvis der i øvrigt er begået en fejl af den skatteansættende myndighed, uden at fejlen kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materiel urigtig ansættelse. Bestemmelsen tænkes derudover anvendt, hvor en urigtig skatteansættelse skyldes andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige. Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige f.eks. har glemt et fradrag.

Med vedtagelsen af lov nr. 427 af 6. juni 2005 blev de kommunale skattemyndigheder pr. 1. november 2005 sammenlagt med de statslige told- og skattemyndigheder, og der blev samtidigt etableret en statslig enhedsforvaltning - SKAT. Med lovvedtagelsen ophørte det kommunale ligningsarbejde.

På baggrund af sagens oplysninger lægger Landsskatteretten til grund, at der mellem SKAT og klageren er enighed om, at klageren har krav på at få genoptaget ansættelsen af ejendomsværdiskatten for 2008 - 2011, hvis betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er opfyldt.

Det er klageren, der skal godtgøre, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt.

Det er ikke godtgjort, at det skyldes en fejl begået af SKAT, at SKAT ikke fik kundskab om, at klageren i 2008 havde solgt ejendommen Adresse Y1, By Y1. Det kan således ikke bebrejdes SKAT, at By Y1 Kommune ikke videresendte klagerens oplysning om ejerskiftet til SKAT. Årsopgørelserne er dannet på grundlag af de indberettede oplysninger. Skatteyderen er den nærmeste til at sikre sig, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Klageren var allerede fra modtagelsen af de fortrykte tal om ejendomsværdiskat på årsopgørelserne for 2008 - 2011 i 2010 - 2012 i besiddelse af oplysninger, som gjorde hende i stand til at opdage, at hun svarede ejendomsværdiskat af en ejendom, som hun havde solgt. Klagerens private forhold begrunder ikke, at hun har været forhindret i at søge om ordinær genoptagelse.

Det er i øvrigt ikke godtgjort, at der foreligger andre særlige omstændigheder, der begrunder, at klageren har krav på, at SKAT genoptager klagerens skatteansættelse ekstraordinært. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.