Dato for udgivelse
30 Nov 2016 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2016 15:09
SKM-nummer
SKM2016.557.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1409437
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt – tilflytning – bopæl – ophold - dobbeltdomicil
Resumé

Spørger bor i USA sammen med sin hustru og børn. Spørger skal starte i et ansættelsesforhold hos et dansk selskab. I den forbindelse får spørger stillet bolig til rådighed i Danmark af sin danske arbejdsgiver. Spørgers familie bliver boende i USA.

Skatterådet bekræfter, at spørger i forbindelse med påbegyndelse af ophold i Danmark og ansættelse hos det danske selskab, indtræder i fuld dansk skattepligt i henhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Skatterådet bekræfter også, at spørger bliver skattemæssigt hjemmehørende i USA i henhold til artikel 4 i DBO mellem Danmark og USA. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at spørger har bibeholdt boligen i USA, hvor også hustru og børn fortsat bor.

Hjemmel

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Kildeskattelovens § 7, stk. 1 og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA af 15. marts 2000, artikel 4 om skattemæssigt hjemsted.

Reference(r)

Kildeskattelovens §§ 1, stk. 1, nr. 1 og 7, stk. 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA af 15. marts 2000, artikel 4.

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.1 og C.F.1.2.2 og C.F.9.2.20.5.2 .

Spørgsmål 

 1. Kan SKAT bekræfte, at spørger i forbindelse med påbegyndelse af ophold i Danmark og ansættelse hos et dansk selskab, indtræder i fuld dansk skattepligt, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1?
 2. Kan SKAT bekræfte, at spørger anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. artikel 4 i DBO mellem Danmark og USA?


Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er amerikansk statsborger og har boet i USA i stort set hele sit liv. Spørger er Tax Resident i USA og globalindkomstbeskattes der. Spørger er ansat i et dansk selskab. Spørger forventer at arbejde for det danske selskab i omkring 3 - 3 ½ år.

Ansættelsen i det danske selskab

Jobbet i det danske selskab er en global rolle og spørger vil have mange rejsedage uden for Danmark, hvor han skal være tilstede hos selskabets mange datterselskaber verden over. Ligeledes er det aftalt, at han også kan have nogle hjemmearbejdsdage i USA, dog på et niveau, så det ikke skaber risiko for at det danske selskab etablerer fast driftssted i USA.

Det forventede arbejdsmønster ser således ud:

Samlet antal arbejdsdag pr. år: 225

 • Arbejdsdage i Danmark 127

 • Arbejdsdage i USA 30

 • Arbejdsdage i andre lande 68

Hvad angår antallet af arbejdsdage i andre lande (68 dage), så er det lavt sat. Antallet kan meget vel blive højere, hvilket vil reducere antallet af arbejdsdage i Danmark. Herudover vil en forretningsrejse til andre lande, så vidt muligt, starte eller slutte i hjemmet i USA og ikke nødvendigvis fra Danmark.

Danmark

Spørger har aldrig boet i Danmark tidligere. Han har ingen familie, slægtninge eller bekendte i Danmark. Det eneste der knytter ham til Danmark, er ansættelsen i det danske selskab.

Spørger får stillet en arbejdsbolig til rådighed. Boligen bliver lejet af det danske selskab og stillet til spørgers rådighed. Spørger vil ikke selv leje en bolig i Danmark, hvilket kan ses som et udtryk for, at han betragter Danmark som et land, hvor han midlertidigt har sin arbejdsgiver, og hvor han skal udføre en del af sit arbejde. Det er ikke et land han vil flytte til.

Grundet afstanden mellem Danmark og USA vil spørger udover sine arbejdsdage i Danmark, også have dage i Danmark som ikke er arbejdsdage eller hverdage, men som falder i weekends.

Antallet af disse dage i Danmark kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes nøjagtigt. Spørger forventer, at han udover de nævnte arbejdsdage, vil have ca. 105 dage i Danmark (inkl. brudte dage, som der vil være en del af). Det maksimale antal dage i Danmark, inkl. brudte døgn, kan komme op på ca. 215 dage pr. år. Det kan meget vel blive lavere, f.eks. hvis spørger tilbringer weekender i nogle af de lande, hvor han er på forretningsrejse.

Eftersom spørger ikke har familie i Danmark, kan det ikke afvises, at sådanne weekender vil blive brugt på f.eks. at forberede forretningsrejser.

6 ugers ferie og ca. 10 helligdage pr. år vil blive tilbragt i USA eller udenfor Danmark med spørgers ægtefælle.

Spørger vil få en dansk lønkonto. Herudover har spørger fået dansk arbejds- og opholdstilladelse.

Der er ikke andre forhold der knytter spørger til Danmark.

USA

Spørger bor i USA sammen med sin familie. Spørger er amerikansk statsborger og gift. Hustruen flytter ikke med til Danmark. Hun arbejder i USA, og som det også er tilfældet for spørger, befinder også spørgers hustrus familie og liv sig i USA.

Spørger og hustru har to døtre, som begge bor i USA. Spørger afholder alle udgifter til deres uddannelse og universitet. Herudover har spørger sine forældre i USA.

Hustruen arbejder i USA. Spørger og hustru har deres eget ejendomsfirma i USA, hvor de ejer og driver en række ejendomme. Hustruen er manager i firmaet, hvilket hun bruger alt sin tid på. Derudover er hustru involveret i velgørenhedsarbejde, ligesom hun bruger meget tid med parrets døtre.

Hustruen vil ikke flytte med spørger til Danmark. Dog vil hun besøge spørger. Samlet set tages udgangspunkt i, at hustruen vil opholde sig i Danmark i maksimum 110 dage, inkl. brudte døgn, over et år. Det vil sandsynligvis blive et lavere antal dage pr. år.

Hustruen vil ikke opholde sig i Danmark når spørger ikke også er i Danmark. Hustru har ikke søgt om dansk opholdstilladelse.

Herudover oplyses følgende:

 • Spørger er bestyrelsesmedlem i en bank i USA, bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt fysisk i USA og ikke i Danmark

 • Spørger vil have ca. 30 arbejdsdage for det danske selskab fysisk i USA

 • Spørger er medejer af et ejendomsfirma i USA

 • Spørger ejer 3 ejendomme i USA

 • Spørger har sine investeringer i USA

 • Spørger har alle pensionsordninger i amerikanske pensionsinstitutter og banker mv.

 • Spørger beholder læge, tandlæge mv. i USA

 • Spørger har sine bankkonti i USA (dog undtaget lønkonto til brug for lønudbetaling fra det danske selskab)

 • Spørger har 4 biler i USA

 • Spørger er medlem af en golfklub, sejlklub og fitnessklub i USA

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er repræsentantens opfattelse, at spørger skal anses for fuld skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. DBO mellem Danmark og USA.

Fuld skattepligt til Danmark

Spørger får stillet en arbejdsbolig til rådighed i Danmark. Boligen bliver enten en af det danske selskabs egne medarbejderlejligheder eller en almindelig lejlighed, som det danske selskab lejer til ham. Sandsynligvis får han i første omgang en af det danske selskabs egne lejligheder stillet til rådighed og senere lejer selskabet en almindelig lejlighed til ham.

Spørger får derved en dansk bolig til sin rådighed i op til 3 år, og idet spørger regelmæssigt udfører arbejde i Danmark, er det repræsentantens opfattelse, at spørger indtræder i fuld skattepligt, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.

Bosat i USA, jf. skatteaftalen mellem Danmark og USA

Spørger er "Tax Resident" i USA. Dette svarer til fuld skattepligt og spørger beskattes i USA på global basis, hvilket kan dokumenteres.

Artikel 4 i skatteaftalen mellem Danmark og USA

Artikel 4 i skatteaftalen mellem Danmark og USA er formuleret således:

"Artikel 4

SKATTEMÆSSIGT HJEMSTED

1. I denne overenskomst har en fysisk person bopæl

 1. I De forenede Stater, såfremt han i henhold til De forenede Staters lovgivning er hjemmehørende eller statsborger der;

 2. I Danmark, såfremt han i henhold til dansk lovgivning er hjemmehørende der.

2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 var bosat i begge de kontraherende stater, bestemmes hans status under hensyn til bestemmelserne i stykke 3 efter følgende regler:

 1. den fysiske person skal anses for at have været bosat i den kontraherende stat, i hvilken han havde en fast bolig til sin rådighed; hvis en sådan fysisk person havde en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at have været bosat i den stat, med hvilken han havde de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

 2. hvis det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne den fysiske person havde midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke havde en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at have været bosat i den stat, hvori han sædvanligvis havde ophold;

 3. hvis den fysiske person sædvanligvis havde ophold i begge stater, eller hvis han ikke havde sådant ophold i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale"

Spørger er både hjemmehørende og statsborger i USA, og han har derfor "bopæl" i USA i den forstand der gælder efter artikel 4, stk. 1.

Repræsentanten oplyser at det formodes, at SKAT vil konkludere, at spørger har "fast bolig" til sin rådighed i begge lande. Det betyder, at situationen skal afgøres ud fra, hvor spørger har sine stærkeste personlige og økonomisk interesser.

Det er repræsentantens opfattelse, at spørger vil have sine væsentligste personlige og økonomiske interesser i USA.  

Personlige interesser

Danmark:

 • Interesse for at se Danmark (som turist), undertiden sammen med sin hustru, jf. beskrivelsen ovenfor

 • Herudover ingen

USA:

 • Ægtefælle i USA (bliver uforandret boende i USA og passer sit job og liv der)

 • 2 døtre i USA

 • Mor og far i USA

 • Søskende i USA

 • Læge og tandlæge i USA (som han vil bruge, da der er tale om en "huslæge", som han har været tilknyttet gennem lang tid)

 • Spørger har 4 biler i USA

 • Spørger er medlem af golfklub, sejlklub og fitnessklub, hvor han har personlig træner

Økonomiske interesser

Danmark:

 • Ansættelse hos det danske selskab, (men en stor del af lønnen optjenes ved arbejde uden for Danmark)

 • Forventet 127 danske arbejdsdage

 • En dansk lønkonto

 • Arbejdstilladelse

USA:

 • Spørger er bestyrelsesmedlem i en amerikansk bank. Udgangspunktet er, at bestyrelsesmøderne afholdes fysisk i USA

 • Spørger vil have ca. 30 arbejdsdage for det danske selskab fysisk i USA

 • Spørger er medejer af et ejendomsfirma i USA

 • Spørger ejer 3 ejendomme i USA

 • Spørger har alle pensionsordninger i amerikanske pensionsinstitutter, banker mv.

 • Spørger har sine investeringer i USA

 • Spørger har bankkonti i USA (med undtagelse af lønkonto i Danmark)

 • Spørger har 4 biler i USA

Det er repræsentantens opfattelse, at spørger skal anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. DBO mellem Danmark og USA, og at spørgsmål 2 besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at, spørger i forbindelse med påbegyndelse af ophold i Danmark og ansættelse hos et dansk selskab indtræder i fuld dansk skattepligt, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1 (uddrag)

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

 1. Personer der har bopæl her i landet

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Juridisk Vejledning afsnit C.F.1.2.1. Hvornår er der bopæl i Danmark

(...)

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. (...)

Rådighed

(...)

Hvis lejligheden derimod bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren, kan personen efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. I sådanne tilfælde vil det dog være en forudsætning, at medarbejderen har bevaret sin bopæl i hjemlandet, at opholdet er under 6 måneder, at medarbejderen efter endt ophold tager tilbage til hjemlandet og at medarbejderen ikke tager sin familie med til Danmark. Tilsvarende vil en hotellejlighed eller et fast hotelværelse mv., der midlertidigt stilles til rådighed af arbejdsgiveren ikke statuere bopæl her i landet. (...)

Juridisk Vejledning afsnit C.F.1.2.2. Skattepligten ved tilflytning

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1. (...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139. (...)

Ægtefælle bosiddende i Danmark  

Ægtefællerne skal hver især opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1. Se SKM2012.311.LSR, SKM2014.750.SR og SKM2007.353.SR.

Hvis personens ophold i Danmark ikke overstiger de 3 måneder/180 dage indtræder skattepligten heller ikke for den pågældende person, selvom boligen benyttes som helårsbeboelse for ægtefællen.

Hvis ægtefællerne har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælle tager ophold her og dermed bliver fuldt skattepligtig, fører det ikke i sig selv til, at skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle.

Så længe den pågældende holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af "ferie eller lignende" indtræder skattepligten ikke.

Det kan heller ikke forudsættes, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, hvis der er tale om en midlertidig ordning.

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem. (...)

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Spørger får stillet en lejlighed til rådighed af sin arbejdsgiver så længe ansættelsesforholdet består. Ansættelsesforholdet forventes at bestå i 3 - 3 ½ år.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke alene på grund af erhvervet bopæl her i landet, men først på det tidspunkt hvor personen også tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold her i landet. 

Eftersom spørger får stillet bolig til rådighed af sin arbejdsgiver under opholdet i Danmark, og at opholdet vil vare i mere end 6 måneder, samt at spørger er i Danmark med det formål at udføre erhvervsmæssig beskæftigelse og således ikke har et kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, vil der indtræde fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. artikel 4 i DBO mellem Danmark og USA.

Lovgrundlag

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA af 15. marts 2000, artikel 4 om skattemæssigt hjemsted

Skattemæssigt hjemsted

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af dette stykke, betyder i denne overenskomst udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, statsborgerskab, ledelsens sæde, registrering eller ethvert andet lignende kriterium.

 1. Udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« omfatter ikke en person, som er skattepligtig til denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat eller af fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i denne stat. (...)

Stk. 2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes den pågældendes status således:

 1. Personen skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; såfremt en sådan person har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

 2. Såfremt det ikke kan afgøres, i hvilken af staterne personen har midtpunktet for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;

 3. Såfremt personen sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke sædvanligvis har ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;

 4. Såfremt personen er statsborger i begge stater eller ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. (...)

Stk. 4. En statsborger i De Forenede Stater eller en udlænding, der retmæssigt har fået tilladelse til fast bopæl i De Forenede Stater, er hjemmehørende i De Forenede Stater, men kun såfremt en sådan person har en betydelig tilstedeværelse, en fast bolig eller sædvanligvis har ophold i De Forenede Stater.

Praksis

Artikel 4, stk. 2 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, svarer til OECD´s modeloverenskomst artikel 4, stk. 2.

Kommentarerne til OECD´s modeloverenskomst artikel 4, stk. 2, fremgår af punkt 9 - 15: 

(...) 14. Hvis den fysiske person har en fast bolig i begge kontraherende stater, giver stk. 2 forrang til den stat, med hvilken hans personlige og økonomiske forbindelser er stærkest, forstået som midtpunktet for hans livsinteresser. I de tilfælde, hvor bopæl ikke kan afgøres under henvisning til denne regel, giver stk. 2 et subsidiært kriterium, først sædvanligt ophold og dernæst statsborgerskab. (...)

(...) 15. Hvis den fysiske person har en fast bolig i begge kontraherende stater, er det nødvendigt at se på de faktiske forhold for at fastslå, med hvilken af de to stater han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Der skal således tages hensyn til hans familie og sociale forhold, hans beskæftigelse, hans politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, hans forretningssted, det sted, hvorfra han administrerer sine aktiver osv. Omstændighederne skal bedømmes som et hele, men det er ikke desto mindre åbenbart, at overvejelser grundet på den fysiske persons egne handlinger skal ofres særlig opmærksomhed. Hvis en person, som har en bolig i en stat, etablerer en anden i den anden stat og bibeholder den første, kan det faktum, at han bibeholder den første i de omgivelser, hvor han altid har boet, hvor han har arbejdet, og hvor han har sin familie og ejendele sammen med andre elementer, bidrage til at vise, at han har bevaret midtpunktet for sine livsinteresser i den første stat.

Begrundelse

Dette spørgsmål vedrører fortolkning af artikel 4 i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Begrundelsen indeholder SKATs og dermed alene Danmarks vurdering af skatteyders skattemæssige hjemsted. Såfremt USA ikke er enig i vurderingen, er det efter artikel 4 de kompetente myndigheder i henholdsvis USA og Danmark, der skal forhandle om dette.

Idet USA og Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er det denne overenskomsts artikel 4, der afgør konflikten om dobbeltdomicil.

Spørgsmål om artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA forudsætter, at spørger er omfattet af fuld skattepligt både til Danmark og til USA efter begge landes interne regler, da det er en betingelse for at kunne anvende artikel 4.

Da den fulde danske skattepligt indtræder jf. besvarelsen af spørgsmål 1 og spørger, efter det oplyste, også er omfattet af fuld skattepligt i USA, foreligger der en situation med dobbeltdomicil.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2 følger det, at hvor en fysisk person må anses for hjemmehørende i begge stater, skal vedkommende anses for hjemmehørende i den stat, hvor vedkommende enten,

 • har fast bopæl til sin rådighed,

 • har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelse (midtpunkt for sine livsinteresser),

 • sædvanligvis opholder sig,

 • er statsborger

Der er tale om en prioriteret orden.

Efter artikel 4, stk. 2, litra a, skal spørger anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Da spørger, efter det oplyste, vil have en fast bolig til rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat hvor han har midtpunkt for sine livsinteresser.

Af kommentarerne til OECDs modeloverenskomst artikel 4, punkt 15, fremgår det, at der skal foretages en samlet vurdering af personens personlige og økonomiske forhold for at fastlægge midtpunkt for livsinteresser.

For så vidt angår spørgers personlige interesser i Danmark, har spørger ingen familie eller andet i Danmark. 

Spørgers økonomiske interesser i Danmark udgøres kun af ansættelsesforholdet hos det danske selskab og en til dette formål oprettet lønkonto. Derudover har spørger ikke økonomiske interesser i Danmark. 

For så vidt angår de personlige interesser i USA, har spørger sin hustru, som bliver boende i USA og to døtre. Endvidere bor spørgers forældre og søskende i USA. Herudover er spørger medlem af henholdsvis en golfklub, sejlklub og fitnessklub i USA. Spørger har bibeholdt sin læge og tandlæge i USA.

For så vidt angår de økonomiske interesser i USA, er det oplyst, at spørger er bestyrelsesmedlem i en amerikansk bank. Spørger er medejer af et ejendomsfirma i USA og ejer 3 ejendomme. Derudover har spørger alle sine pensionsordninger i amerikanske pensionsinstitutter og banker, samt øvrige investeringer i USA.

Spørger har alle sine bankkonti i USA, dog med undtagelse af lønkontoen i Danmark, der alene er oprettet af hensyn til ansættelsesforholdet hos det danske selskab. Endelig har spørger 4 biler i USA.

På denne baggrund, er det SKATs samlede vurdering, at spørgers midtpunkt for livsinteresser, som situationen er beskrevet af spørger, er i USA.

SKAT har ved vurderingen lagt vægt på, at spørger har bibeholdt sin bolig i USA, hvor også hustru og børn fortsat bor. Herudover er der lagt vægt på, at spørger har den væsentligste del af sine økonomiske interesser, samt erhvervsmæssige investeringer og pensionsopsparinger mv. i USA.

SKAT bemærker, at hustruen ikke indtræder i fuld skattepligt til Danmark, eftersom hun udelukkende opholder sig i Danmark på grund af ferie eller lignende. Det er lagt til grund, at længden af hustruens ophold i Danmark ikke vil overstige de absolutte grænser for ophold i Danmark uden indtræden af skattepligt, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.1.

SKAT finder på denne baggrund, at spørgers skattemæssige hjemsted i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, vil være i USA. Såfremt det beskrevne faktum i realiteten ændrer sig, kan SKATs vurdering ikke længere lægges til grund.

SKAT kan vejledende oplyse, at det for spørger vil have den skattemæssige konsekvens, at han vil have sit skattemæssige hjemsted i USA og Danmark bliver herefter kildeland.

Når Danmark får status af kildeland, betyder det i praksis, at der i Danmark kun skal selvangives de indtægter, som Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med USA særskilt har beskatningsretten til. Se også SKATs juridiske vejledning afsnit C.F.8.2.2.4.1.1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.