Dato for udgivelse
31 okt 2014 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 okt 2014 10:33
SKM-nummer
SKM2014.750.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0192687
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, udland
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved erhvervelse af sommerhus og helårsbolig i Danmark eller ved ægtefællens tilbageflytning til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Skatterådet har vurderet, at spørger har erhvervet bopæl, da han råder over helårsbolig, men at skattepligten ikke er indtrådt, da spørger ikke udfører arbejde i Danmark og dermed ikke opfylder opholdsbetingelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Skatterådet bekræfter endvidere, at skattepligten ikke indtræder såfremt spørger evt. udfører arbejde 1-2 dage om året i Danmark. Det er ved denne vurdering lagt til grund, at det er oplyst, at der er tale om en situation, der ikke er forudsigelig og påregnelig, og at spørgers ophold i Danmark ikke overstiger den absolutte grænse for ophold efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

 1. Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved erhvervelse af ejendom i Danmark? 
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved ægtefællens tilbageflytning til Danmark? 
 3. Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke vil indtræde ved kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie og lignende og evt. udført arbejde i Danmark 1-2 gange om året?

Svar 

 1. Ja. 
 2. Ja. 
 3. Ja. 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger blev i 2007 ansat som Country Manager for A GmbH i Tyskland. Som følge heraf flyttede spørger og dennes familie til Tyskland, og boligen i Danmark blev solgt. Dette medførte, at den fulde skattepligt til Danmark ophørte for hele familien.

En ny højere titel i selskabet medførte, at spørgers ansættelsesforhold hos selskabet i Tyskland ophørte ultimo 2013, da den nye ansættelse var hos B i England. Spørger er dermed pr. 1. januar 2014 flyttet til England.

I forbindelse med udnævnelsen af spørger og den dermed fremtidige flytning til England besluttede spørger og dennes hustru, at hustruen og børnene skulle vende hjem til Danmark i stedet for at flytte med til England.

Som følge heraf erhvervede spørger og dennes hustru i 2013 en helårsbolig i Danmark og pr. 1. juni 2013 flyttede hustruen og børnene tilbage til Danmark, så børnene kunne starte i en dansk skole ved den almindelige skolestart i august.

Spørgers primære base var indtil d. 31. december 2013 fortsat Tyskland og pr. 1. januar 2014 er den primære base i England. Efter hustruen og børnenes tilbageflytning til Danmark har spørger alene været i Danmark på kortvarige ophold på grund af ferie, dvs. i weekenderne.

Det bemærkes, at spørger og dennes hustru i 2009 erhvervede et sommerhus i Danmark.

Om arbejdet har repræsentanten efterfølgende oplyst, at spørger alene vil udføre arbejde i Danmark 1-2 gange om året. Der er ikke tale om egentligt arbejde.

Arbejdet udføres i England, hvor spørger opholder sig det meste af tiden. Der vil kun blive udført arbejde for dette selskab. Selskabet har en dansk distributør og det kan ikke udelukkes, at spørger 1-2 gange om året skal besøge denne distributør. Men det vil ikke være noget, som er planlagt på forhånd, således at mødet har været i spørgers kalender i forvejen.

Hvis spørger besøger den danske distributør vil det alene være fordi, der er opstået nogle udfordringer, som ikke kan klares på normal vis, og hvor det er nødvendigt, at spørger møder personligt op. Ovennævnte procedure gælder også for de distributører, som selskabet har i andre lande.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at personer med bopæl her i landet er fuldt skattepligtige.

Den juridiske vejledning 2013, afsnit C.F.1.2.2 anfører følgende om indtræden af skattepligt ved tilflytning:

"For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidigt at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark, se KSL § 7.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

...

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, efter samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende."

Vedrørende den situation, hvor ægtefællen er bosiddende i Danmark anføre den juridiske vejledning følgende:

"Ægtefællerne skal hver i sær opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Hvis personens ophold i Danmark ikke overstiger de 3 måneder/180 dage indtræder skattepligten heller ikke for den pågældende person, selvom boligen benyttes som helårsbeboelse for ægtefællen.

Hvis ægtefællerne har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælle tager ophold her og dermed bliver fuldt skattepligtig, fører det ikke i sig selv til, at skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle.

Så længe den pågældende holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af "ferie eller lignende" indtræder skattepligten ikke. Efter SKATs opfattelse kan det heller ikke forudsættes, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, hvis der er tale om en midlertidig ordning."

Af praksis på området skal henvises til Skattecenter Københavns afgørelse af den 16. september 2010, sagsid. 97346915.

I denne sag var spørgsmålet, om skatteyderen havde taget ophold i Danmark og dermed var fuldt skattepligtig til Danmark. Skatteyderens ægtefælle og børn boede i Danmark og skatteyderen havde haft enkeltstående møder i Danmark, samt besvaret sin arbejdstelefon og besvaret arbejdsmails i forbindelse med ophold i boligen i Danmark.

Uanset at skatteyderen havde udført arbejde i Danmark, fandt Skattecenter København ikke, at skatteyderen var fuldt skattepligtig til Danmark. Det blev i den forbindelse tillagt betydning, at afholdelse af møder, samt besvarelse af arbejdstelefon og -mails ikke kunne anses for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller varetagelse af erhverv her i landet.

Der skal videre henvises til Østre Landsrets dom af den 5. november 2012, refereret i SKM2012.732ØLR, samt Landsskatterettens kendelse af den 19. februar 2013, journalnr. 12-0238468.

I denne sag var spørgsmålet, om skatteyderen var blevet fuldt skattepligtig til Danmark som følge af udførelse af modelarbejde i Danmark. Skatteyderen havde udført enkeltstående opgaver i Danmark, i hvilken forbindelse hun havde opholdt sig i sin og ægtefællens fælles bolig i Danmark.

I Landskatterettens kendelse anføres følgende:

"Østre Landsret fastslog i dommen af den 5. november 2012 i straffesagen, at den af klageren udøvede erhvervsvirksomhed ikke er udtryk for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse her i landet, ligesom hendes ophold i Danmark ikke har været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og at hendes erhvervsopgaver i Danmark derfor ikke i sig selv kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark i årene 2001-2003."

Praksis accepterer i mindre omfang, at en person håndterer enkeltstående arbejdsopgaver, uden at det kortvarige ophold mister sin karakter af ferie eller lignende."

Da skatteyderen samtidig ikke havde opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage om året, fandt Landsskatteretten herefter, at skatteyderen ikke var fuldt skattepligtig til Danmark.

I nærværende sag erhvervede spørger og dennes hustru en helårsbolig i Danmark i 2013.

I henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, kræver det dog, at spørger også har taget ophold i helårsboligen for at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder.

Spørgsmål 1, kan herefter besvares bekræftende.

Det fremgår videre af såvel den juridiske vejledning samt seneste praksis på området, at spørgers hustrus tilbageflytning til Danmark og dermed genindtræden af fuld skattepligt til Danmark heller ikke i sig selv kan medføre, at spørger bliver fuldt skattepligtig til Danmark igen.

Det er spørgers opfattelse, at ægtefællens tilbageflytning til Danmark ikke medfører gen-indtræden af fuld skattepligt til Danmark for ham.

Spørgsmål 2 kan herefter besvares bekræftende.

Spørgsmålet er herefter alene, om spørger kan anses for at have taget ophold i Danmark.

Som oplyst i sagsfremstillingen var spørgers primære base indtil 31. december 2013 i Tyskland og pr. 1. januar 2014 er spørgers primære base i England. Spørger udfører således sit arbejde for selskabet i England.

Når spørger kommer til Danmark, er det for at være sammen med sin hustru og børn, og dette foregår derfor således primært i weekenderne. Her er tiden helliget til familien, og spørger vælger således at arbejde lange dage og aftener i løbet af ugen, hvor han opholder sig i England.

Samtidig sikrer spørger sig, at han på intet tidspunkt inden for en 12 måneders periode opholder sig i Danmark i mere end 180 dage, og han vil på intet tidspunkt opholde sig i Danmark i en sammenhængende periode på 3 måneder.

Spørgers ophold i Danmark må derfor karakteriseres som "kortvarige ophold, der alene har karakter af ferie eller lignende".

Som følge heraf vil spørgers fulde skattepligt til Danmark ikke genindtræde, da opholdene i Danmark alene kan anses for kortvarige ophold af ferielignende art eller lignende.

Det er spørgers opfattelse, at hans fulde skattepligt til Danmark ikke genindtræder, da han ikke opholder sig i Danmark mere end 180 dage om året, og han alene vil udføre arbejde i Danmark 1-2 gange om året.

Spørgsmål 3 kan herefter besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved erhvervelse af ejendom i Danmark.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler

1)personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.1

(...)

Regel

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og 
 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

(...)

Sommerhus mv.

Sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl.

Hvis fx et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl. Dette er også tilfældet hvis personen eller dennes ægtefælle har opnået ret til at benytte sommerhuset som helårsbolig.

(...)

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2

(...)

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus. Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer.

(...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

(...)

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Så længe den pågældende holder sig under den absolutte grænse for opholdets længde, og opholdet ikke mister sin karakter af ferie eller lignende indtræder skattepligten ikke.

Det fremgår af sagen, at spørger og dennes ægtefælle har erhvervet sommerhus i Danmark i 2009. Dette er alene anvendt som sommerhus i forbindelse med ferie i Danmark. I 2013 erhverver ægtefællerne en helårsbolig i Danmark. Spørgers ægtefælle og deres børn flytter til Danmark 1. juni 2013 og bosætter sig i denne helårsbolig. Indtil 31. december 2013 udføres der ikke arbejde i Danmark.

Det er SKATs vurdering, at spørger ikke har erhvervet bopæl i Danmark ved køb af sommerhuset i 2009, da sommerhuset alene har været anvendt til ferie af spørger og dennes ægtefælle. Da spørger har købt helårsbolig i Danmark i 2013 anses spørger for at have erhvervet bopæl i Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, fra dette tidspunkt.

Det er dog SKATs vurdering, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved erhvervelsen af helårsboligen i 2013. Der er lagt vægt på, at spørgers ophold i Danmark alene har karakter af ferie og lignende, og at spørgers ophold i Danmark holder sig under den absolutte grænse for ophold. Betingelserne for indtræden af skattepligt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, anses således ikke for opfyldt.

Der er ved denne besvarelse alene taget stilling til perioden fra erhvervelse af sommerhuset i 2009 til 31. december 2013. Den efterfølgende periode behandles under spørgsmål 3, da karakteren af opholdene efter denne periode ændres.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved ægtefællens tilbageflytning til Danmark.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2

(...)

Ægtefælle bosiddende i Danmark

Ægtefællerne skal hver især opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1. Se

SKM2012.311.LSR og SKM2007.353.SR.

Hvis personens ophold i Danmark ikke overstiger de 3 måneder/180 dage indtræder skattepligten heller ikke for den pågældende person, selvom boligen benyttes som helårsbeboelse for ægtefællen.

Hvis ægtefællerne har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælle tager ophold her og dermed bliver fuldt skattepligtig, fører det ikke i sig selv til, at skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle.

Så længe den pågældende holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af "ferie eller lignende" indtræder skattepligten ikke.

(...)

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at ægtefællens og børnenes tilbageflytning til Danmark ikke ændrer besvarelsen af spørgsmål 1.

Hvis ægtefæller har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælle tager ophold her og dermed bliver fuldt skattepligtig, fører det ikke i sig selv til, at skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle.

Ægtefællerne skal hver især opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Så længe spørger holder sig under den absolutte grænse for et ophold, der har karakter af "ferie eller lignende", indtræder skattepligten ikke. Se i øvrigt begrundelsen under spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt ikke vil indtræde ved kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie og lignende og evt. arbejde udført i Danmark 1-2 gange om året.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se også spørgsmål 1.

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2

(...)

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR. 
 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR. 
 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR. 
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR. 
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR. 

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP. 
 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR. 
 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.
 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom

SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Bemærk

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Eksempel

I SKM2002.252.LR indtræder skattepligten ikke for en person, der anvender 14 dage af sin sommerferie til forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz . Forberedelsen ansås at udgøre en så lille del af personens hovedbeskæftigelse, som var undervisning i Schweiz, at det ikke havde den fornødne karakter af regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Se også SKM2009.813.LSR og SKM2006.41.SR.

I SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Bemærk

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Eksempel

En operasangerindes enkeltstående koncertarrangementer her i landet retter sig ikke specifikt mod Danmark, hvis den pågældende er fast engageret i et andet land eller i øvrigt har koncertarrangementer i mange lande.

Arbejdet skal direkte eller indirekte have økonomisk betydning for den pågældende. Hvis det pågældende arbejde er uegennyttigt, ulønnet eller på anden måde helt uden økonomisk betydning for den pågældende person, vil arbejdet ikke føre til indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Eksempel

Hvis den pågældende under sit ophold her i landet fx udfører ulønnet arbejde for en almen velgørende forening, fx deltager i en indsamling, vil dette ikke i sig selv føre til indtræden af skattepligt.

Se også

Se også TfS 1990, 163 LSR, hvor en far var ulønnet medhjælp på søns minkfarm i nogle uger om året.

Besvarelse af e-mails og lignende

Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Se også

Se også SKM2014.158.LSR, hvor skattepligten ikke ville genindtræde for en person, der var flyttet til Kina, hvis den pågældende som direktionsmedlem og chief operating manager og general manager for et udenlandsk selskab deltog i bestyrelsesmøde i et dansk selskab af en dags varighed under sit ophold i Danmark.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Eksempel

Skatterådet fandt, at skattepligten indtrådte, selvom den pågældende i videst muligt omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv.

Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Se SKM2012.311.LSR.

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

SKM2006.41.SR

A, som har bopæl til rådighed i Danmark, blev anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark. Skatterådet fandt endvidere, at han er skattemæssigt hjemmehørende i X-land i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, indtil han flytter til Danmark.

SKM2009.813.LSR

Klager opgav sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytning i 2006. Den fulde skattepligt blev anset for indtrådt såfremt klager lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab er medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

SKM2006.212.SR

En kunstner spurgte, om hun ville få fast driftssted, såfremt hun drev galleri fra sin sommerbolig i Danmark. Skatterådet svarede, at spørgerens fulde skattepligt ville genindtræde ved ophold i forbindelse med varetagelse af indtægtserhvervelse fra galleriet. Galleriet ville udgøre et fast driftssted for spørgeren under forudsætning af, at hun kunne anses for hjemmehørende i Schweiz samt at galleriet blev drevet erhvervsmæssigt.

TfS 1992, 198 LR

En dansk statsborger, der med sin familie boede og havde ansættelse i England påtænkte at erhverve en ejerlejlighed i Danmark. Denne skulle anvendes under forretningsrejser til Danmark og til ophold som til møder mv. Desuden skulle den anvendes til feriebolig for ham og familien og til bolig for børnene under en eventuel videreuddannelse i Danmark. Ligningsrådet fandt, at anvendelse af boligen i forbindelse med arbejdsmæssige aktiviteter, der var af løbende og regelmæssig karakter, bevirkede, at opholdene her i landet ikke kunne anses for at have feriemæssig karakter. Den pågældende ville derfor blive fuldt skattepligtig her, selvom opholdene her ville være kortvarige.

SKM2012.732.ØLR

Landsretten fandt ikke, at T1s erhvervsopgaver i sig selv kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark. Landsretten fandt det ikke bevist, at T1 havde opholdt sig i Danmark mere end 180 dage om året i årene 2001-2003 og T1 fandtes derfor ikke at have taget ophold i Danmark i kildeskattelovens § 7´s forstand før 2004.

TfS 1997, 590 LSR

En operasanger, bosat i udlandet blev ikke fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet.

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

TfS 1990, 163 LSR

En skatteyder og hans hustru flyttede i 1980 til England, hvor de erhvervede en bolig og blev fuldt skattepligtige til England. Skatteyderen købte også et sommerhus i Spanien. Før udrejsen havde skatteyderen købt et sommerhus i nærheden af sin minkfarm, som han uopsigeligt bortforpagtede til sin søn. Under senere ophold i Danmark har ægtefællerne boet i sommerhuset, og skatteyderen har under ophold her deltaget aktivt i virksomhedens drift i travle perioder. Efter en samlet bedømmelse af omstændighederne, herunder at sommerhuset i Danmark ikke var godkendt til helårsbeboelse og ikke var usædvanligt med hensyn til pris og størrelse, var der ikke grundlag for at anse bopælen her i landet for bevaret.

Begrundelse

SKAT anser spørger for at have erhvervet bopæl i Danmark ved køb af helårsbolig i 2013, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, da denne har rådighed over helårsbolig i Danmark. Spørgsmålet er herefter alene om spørger har taget ophold i Danmark efter kildeskattelovens § 7, stk. 1. Der skal i den forbindelse foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Det er oplyst, at spørger arbejder for et engelsk selskab, og at spørger primært udfører sit arbejde i England. Spørgers ægtefælle og børn bor i Danmark. Spørger opholder sig som udgangspunkt alene i Danmark for at besøge ægtefælle og børn. Opholdenes varighed i Danmark overskrider, efter det oplyste, ikke den absolutte grænse for tilladte ophold efter kildeskattelovens § 7, stk. 1. Det er imidlertid oplyst, at spørger fra 2014 kan være nød til at arbejde 1-2 dage om året under ophold i Danmark. Det engelske selskab har en dansk distributør. Hvis der skulle opstå en situation, hvor den danske distributør har brug for hjælp fra spørger, kan dette være sammenfaldende med spørgers ferieophold i Danmark.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at arbejde under ophold i Danmark uden at skattepligten indtræder efter kildeskattelovens § 7, stk. 1. Efter praksis ser man dog bort fra arbejde der har enkeltstående karakter. Egentligt arbejde som har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv er ikke tilladt.

Det er SKATs vurdering, at spørgers ophold i Danmark ikke mister sit feriemæssige præg efter skift af arbejdsgiver i 2014, og at spørgers skattepligt derfor ikke indtræder efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Det er lagt til grund, at det er oplyst, at det er en situation, der ikke er forudsigelig og påregnelig, og at spørgers ophold i Danmark ikke overstiger den absolutte grænse for ophold efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKAT har lagt vægt på, at spørgers arbejde normalt ikke udføres i Danmark, og at der er tale om en ekstraordinær situation, hvis spørger har kontakt til en dansk distributør under ophold hos familien i Danmark. Der er således ikke tale om en påregnelig, løbende, regelmæssig kontakt med den danske distributør, som indebærer møder i Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.