Dato for udgivelse
21 sep 2016 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 aug 2016 12:29
SKM-nummer
SKM2016.416.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0395231
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Forsikringsydelse, momsfritagelse, skader, udbedring
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers aftale med et forsikringsselskab om for en fast periodisk betaling at levere assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade kan anses som forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.5.10.2.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Spørgers planlagte aftale med et forsikringsselskab, beskrevet nærmere nedenfor, er en forsikringsydelse, som er momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab med forskellige aktiviteter inden for skade- ejendoms- og industriservice.

Selskabet driver bl.a. et mangeskadeberedskab, som er det produkt, denne anmodning om bindende svar drejer sig om.

Assistancen iflg. den aftale, som spørgsmålet drejer sig om består i, at Spørger rykker ud til de skadelidte i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade for at udbedre og/eller begrænse skaden.

I forhold til forsikringsselskaber har Spørger udviklet et produkt, som momsmæssigt formodes at være et momsfrit forsikringsprodukt. Det er denne formodning om momsfrihed, der ønskes be- eller afkræftet i denne anmodning.

Spørger har hidtil beregnet moms af hele sin omsætning, og langt hovedparten af Spørgers samlede omsætning vil fortsat være momspligtig.

Spørger påtænker at indgå en aftale med et - på sigt måske flere - forsikringsselskab, således at forsikringsselskabet for en fast periodisk betaling (forsikringspræmie) køber adgang til Spørgers døgndækkende beredskab, således at forsikringsselskabets kunder (private husstande m.m.) er sikret hurtig og effektiv indsats i tilfælde af skader af ovennævnte art.

Spørger overtager således (til dels) forsikringsselskabets risiko, idet Spørger inden for den nævnte faste betaling er forpligtet til at rykke ud til de pågældende private husstande etc.

Forsikringen planlægges begrænset til skader på op til 100.000 kr., beregnet efter Spørgers sædvanlige salgspris for tilsvarende ydelser. For skader over 100.000 kr. vil Spørger fakturere forsikringsselskabet ud over de 100.000 kr. med tillæg af moms efter faktisk ressourcetræk vedr. den pågældende skade.

Risikoen for et større eller mindre antal skader end "budgetteret" vil imidlertid ligge hos Spørger, der således påtager sig en egentlig forsikringsmæssig risiko, da eksempelvis antallet af skader ved skybrud i forsikringsperioden kan blive såvel markant større som markant mindre end forventet.

Der vil ikke være nogen "selvrisiko" i form af et beløb, som forsikringsselskabet som minimum skal betale til Spørger per skade.

Som ved andre forsikringer har Spørger mulighed for at sætte forsikringspræmien op eller ned fremadrettet, afhængig af skadesforløbet i tidligere perioder.

Der vil ikke være noget direkte kundeforhold mellem Spørger og de private husstande m.m., men Spørgers assistance vil blive tilkaldt på den måde, at husejeren m.fl. fra forsikringsselskabet har fået oplyst Spørgers direkte døgnbemandede telefonnummer.

Forsikringen omfatter i øvrigt kun den akut krævede indsats, ikke efterfølgende arbejder som følge af skaden, f.eks. udskiftning af gulv som følge af vandskade.

Der er endnu ikke indgået nogen aftale med forsikringsselskabet om produktet. Men Spørger er opmærksom på, at hvis et bindende svar skal være/forblive bindende, skal aftalen bl.a. afspejle ovenstående vilkår m.m.

Vi bemærker for god ordens skyld, at Spørger er opmærksom på, at hvis SKAT svarer "Ja" til spørgsmålet, vil der skulle ske begrænsninger i Spørgers fradragsret for købsmoms, ligesom Spørger vil blive omfattet af lønsumsafgift.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at der er tale om en forsikringstransaktion, når Spørger er forpligtet til at dække risikoen for en usikker forsikringsbegivenheds indtræden, der er opstået i den periode, som det er dækket af aftalen mellem forsikringsselskabet og Spørger.

Spørger vil derfor påtage sig risikoen for den forsikrede begivenhed, som redegjort for ovenfor. Dette vil blive modsvaret af en forudbetalt præmie fra forsikringsselskabet.

Der er således tale om en ydelse, som nærmest er umuligt for Spørger at kalkulere en pris på, idet udgifterne kan blive såvel ganske store (større end indtægterne) som ganske små i forhold til indtægterne.

Som det følger af EU-Domstolens praksis, er det ikke nødvendigt, at ydelsen som Spørger er forpligtet til at levere ved forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb. Dette kan hermed også omfatte assistancevirksomhed som den her omhandlede, der består i at stille naturalydelser til rådighed for afdækning af den skade, som forsikringen dækker.

Der findes mangeårig momspraksis for, at såvel udvidet garanti på biler, elektriske apparater m.m. og vejhjælp er ydelser, der kan karakteriseres som forsikringsvirksomhed i momsmæssig forstand.

Det er også fastslået flere gange af EU-domstolen, at momsfritagelsen for forsikringsvirksomhed ikke er begrænset til virksomheder, der i almindelig juridisk forstand er (anerkendt/registreret som) forsikringsselskaber.

Spørgers ydelser består ligeledes i assistancevirksomhed af samme karakter som ved vejhjælp. Spørger vil som en del af sin assistancevirksomhed forebygge yderligere skade samt udbedring af allerede forekommet skade.

Spørgers produkt dækker således udelukkende uforudsete hændelser - ligesom vejhjælp, udvidet garanti etc.

Det er derfor Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "Ja" fordi aftalen mellem forsikringsselskabet og er et selvstændigt produkt, der efter nugældende momspraksis skal betegnes som forsikringsvirksomhed, fordi der er tale om afdækning af en risiko mod uforudsete hændelser.

Spørgers høringssvar

I udkastet indstiller SKAT, at spørgsmål 1 besvares med "nej". SKAT er således af den opfattelse, at spørgers salg af det påtænkte skadesforsikringsprodukt ikke er forsikring i momsmæssig forstand.

Vi er ikke enige heri.

SKATs opfattelse synes i alt væsentligt baseret på, at Spørgers produkt ikke vil være "assistance" i forhold til forsikringslovgivningens, herunder EU-forsikringsdirektivers forstand.

Dette bestrides for så vidt ikke. Men som det også er fremhævet i SKATs indstilling, navnlig ved citatet af præmis 10 i EU-domstolens dom i sag C-13/06, er begrebet forsikringstransaktioner "ikke på nogen måde" defineret momsmæssigt.

Der er således i al fald 3 af de domme/afgørelser, som SKAT refererer til i indstillingen, som konkluderer momsfritagelse som forsikringsvirksomhed for ydelser, der så vidt vi har kunnet udlede af afgørelserne ikke er forsikringsvirksomheder i forsikringsjuridisk forstand.

Det drejer sig om C-349/96 Card Projektion Plan om (forsikring mod) ulemper og udgifter ved bortkomst af kreditkort, og C-584/13 Mapfre, og SKM2015.638.SR, der begge handler om (forsikring mod) udgifter til uventede biludgifter, og hvor SKM2015.638.SR i forhold til det her omhandlede spørgsmål baserer konklusionen om momsfritagelse på C-584/13, Mapfre.

I C-349/96 lyder præmis 36 således:

"Det fjerde spørgsmål skal derfor besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a), skal fortolkes således, at en medlemsstat ikke kan begrænse omfanget af fritagelsen af forsikringstransaktioner således, at den kun finder anvendelse på ydelser, der leveres af personer, der i henhold til national ret har tilladelse til at virke som forsikringsgivere."

Herved fastslås utvetydigt, at spørgsmålet om momspligt/momsfritagelse ikke kan afgøres alene ud fra forsikringslovgivningen.

I sag C-584/13 lyder præmis 42 således:

"I denne henseende er selve kernen i en "forsikringstransaktion" som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B), litra a, som anført af generaladvokaten i punkt 28 i forslaget til afgørelse, og som det fremgår af denne doms præmis 28 anførte retspraksis, at forsikringstageren mod en præmie, som med sikkerhed skal betales, men som dog udgør et begrænset beløb, beskytter sig mod risikoen for at lide økonomisk tab, som er usikkert, men potentielt betydeligt."

Hverken C-584/13 eller SKM2015.638.SR forholder sig tilsyneladende til, om der er tale om forsikringsydelser i forsikringslovgivningsmæssig forstand, men konkluderer (alligevel) at der er tale om momsfri forsikringsydelser.

Det er derfor vores opfattelse, at det rejste spørgsmål skal besvares med "Ja", idet vi ikke mener, at et "Nej" kan primært begrundes med, at der ikke er tale om forsikringsvirksomhed i forhold til forsikringslovgivningen.

Vi kan ikke identificere forskelle på vores produkt og de andre produkter vedr. bilreparationer m.m., jf. ovenfor, der kan begrunde, at disse forsikringsydelser skal behandles momsmæssigt anderledes end Spørgers ydelser.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser i henhold til en indgået aftale med et forsikringsselskab om mod en fast periodisk betaling (forsikringspræmie) at levere assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade, kan anses for forsikringsydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

..

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, der udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a) i dansk ret og har følgende ordlyd:

"a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner."

Praksis

C-349/96, Card Protection Plan

CPP tilbød mod vederlag kreditkortkunder en ordning, der havde til formål at begrænse det økonomiske tab og de ulemper, som kunderne ville blive udsat for, hvis deres kreditkort eller visse andre genstande, som fx bilnøgler, pas eller forsikringspolicer, blev stjålet eller bortkom. CPP havde ved tegning af en forsikring hos et forsikringsselskab opnået en en bloc-dækning, for så vidt angik kortbeskyttelsesordningens regler om erstatning til kortkunder, hvis kreditkort er blevet stjålet eller er bortkommet. EU-domstolen kom frem til, at CPPs virksomhed var momsfritaget forsikringsvirksomhed.

C-08/01 Taxatorringen

Momsfritagelsen indeholder ingen definition hverken af »forsikringstransaktioner« eller af »tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere«.

Med hensyn til begrebet »forsikringstransaktioner« menes efter almindelig opfattelse, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse.

C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik

Tjenesteydelser i form af vejhjælp, som et organ som ELPA forpligter sig til yde sine abonnenter mod disses indbetaling af et fast årligt bidrag, i tilfælde af udløsning af risikoen for skade eller ulykke, der dækkes af dette organ, er omfattet af begrebet »forsikringstransaktioner« i momsfritagelsen.

C-584/13, Mapfre

En tjenesteydelse, som består i, at en erhvervsdrivende, der er uafhængig af forhandleren af et brugt køretøj, mod betaling af et fast beløb yder en garanti, der dækker mekanisk svigt, som kan ramme visse dele af dette køretøj, udgør en forsikringstransaktion, der er fritaget for merværdiafgift som omhandlet i momssystemdirektivet.

SKM2015.638.SR, Forsikring mod uforudsete bilreparationsomkostninger

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser i henhold til indgåede serviceaftaler delvist, dvs. de uforudsete løbende reparationer, må anses for forsikringsydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Begrundelse

Spørger er et selskab med forskellige aktiviteter inden for skade- ejendoms- og industriservice.

Spørger påtænker at indgå aftale med et - på sigt måske flere - forsikringsselskab, således at forsikringsselskabet for en fast periodisk betaling (forsikringspræmie) køber adgang til Spørgers døgndækkende beredskab, således at forsikringsselskabets kunder (private husstande m.m.) er sikret hurtig og effektiv indsats i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade.

Der vil ikke være nogen "selvrisiko" i form af et beløb forsikringsselskabet som minimum skal betale til spørger pr. skade, men aftalen planlægges begrænset til skader op til et maksimumbeløb, beregnet efter Spørgers sædvanlige salgspris for tilsvarende ydelser. Overstiger skaden maksimumbeløbet vil Spørger fakturere forsikringsselskabet ud over maksimumbeløbet med tillæg af moms.

Spørgers forpligtelser omfatter kun den akut krævede indsats, men ikke efterfølgende arbejder som følge af skaden, f.eks. udskiftning af gulv som følge af vandskade.

Der vil ikke være noget kundeforhold mellem Spørger og de private husstande m.m.

Når forsikringsselskabet mod betaling af præmier dækker forsikringstagernes (private husstande m.m.) udgifter i forbindelse med f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade, er forsikringsselskabets ydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

I tilfælde af indtrådte forsikringsbegivenheder har forsikringsselskabet brug for leverandører, der kan udbedre skaderne. Sådanne udbedringsarbejder er som udgangspunkt momspligtige, og hverken forsikringsselskabet eller de private husstande har fradragsret for moms af udgifterne.

Spørgsmålet her er således, om Spørger ved at ændre sin prisfastsættelse fra "efter regning" til "en fast periodisk betaling uanset antallet af skader hos forsikringsselskabets kunder", ændrer karakter fra at være leverandør af momspligtige skadesserviceydelser til at være en momsfri forsikringsvirksomhed.

Det er SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser bestående i levering af skadesservice hos forsikringsselskabets kunder ved indtrådte skader mod en fast periodisk betaling, ikke kan anses som forsikringsydelser, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, jf. nedenfor.

Begrebet »forsikringstransaktioner« i henhold til EU-domstolens praksis defineres som transaktioner bestående i, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-08/01, Taksatorringen.

Domstolen har endvidere udtalt, at det ikke er nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at præstere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb, idet der også kan være tale om assistancevirksomhed i form af penge- eller naturalydelser, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik.

I sagen C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik, kom EU-domstolen frem til, at faste månedlige betalinger mod, at betaleren havde ret til ydelser bestående i vejhjælp i tilfælde af skader på- eller ulykke vedrørende en bil, var omfattet af momsfritagelsen af forsikringstransaktioner.

Af dommens præmis 10-12 fremgår:

"10. Hvad nærmere angår begrebet »forsikringstransaktioner«, som anvendes i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a), og som ikke på nogen måde er defineret i nævnte direktiv [6. momsdirektiv, nu momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra a)], har Domstolen gentagne gange fastslået, at en forsikringstransaktion efter almindelig opfattelse er kendetegnet ved, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse (jf. bl.a. dommen i sagen Taksatorringen, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

11. Endvidere har Domstolen tillige præciseret, at det ikke er nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at præstere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb, idet der også kan være tale om assistancevirksomhed enten i form af penge- eller naturalydelser som dem, der er nævnt i bilaget til Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228, s. 3), som affattet ved Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 (EFT L 339, s. 21, herefter »direktiv 73/239«). Domstolen har i så henseende bl.a. fastslået, at der intet er, som kan begrunde, at udtrykket »forsikring« fortolkes forskelligt, alt efter om det er indeholdt i direktiv 73/239 eller i sjette direktiv (CPP-dommen, præmis 18).

12. I så henseende skal det bl.a. fremhæves, at i henhold til artikel 1, stk. 1, i direktiv 73/239 omfatter begrebet direkte forsikringsvirksomhed begrebet assistancevirksomhed i samme artikel 1, stk. 2. Sidstnævnte virksomhed, der vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted, består i mod forudgående præmiebetaling at forpligte sig til omgående at yde den sikrede i henhold til kontrakten om assistance bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed. En sådan bistand kan bl.a. bestå i kontantydelser eller naturalydelser, i givet fald ved benyttelse af tjenesteyderens eget personale eller materiel. Som det fremgår af samme direktivs artikel 2, stk. 3, kan en sådan bistand i tilfælde af skade eller ulykke, der rammer et vejkøretøj, bl.a. bestå i en reparation på stedet eller i en transport af køretøjet til det sted, hvor reparationen vil kunne foretages."

I bilag 7 i Lov om finansiel virksomhed, LBK nr. 182 af 18. februar 2015, oplistes de forsikringsklasser (nr. 1-18), der kan anses for skadesforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler herom på forsikringsområdet.

Assistance defineres i forsikringsklasse 18 som assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted, dvs. på tilsvarende måde som defineret i præmis 12 i sag C-13/06 om vejhjælp.

Det er SKATs opfattelse, at Spørgers levering af assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade, ikke kan anses for omfattet af begrebet assistancevirksomhed i Lov om finansiel virksomhed, bilag 7, og de bagvedliggende EU-regler herom på forsikringsområdet, herunder også EU-domstolens dom i sag C-13/06, præmis 12.

Spørgers levering af assistance til forsikringsselskabet kan på den baggrund ikke anses for forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

SKATs bemærkninger til Spørgers høringssvar

Spørgers høringssvar giver ikke SKAT anledning til at ændre indstilling om, at Spørgers levering af assistance til forsikringsselskabet ikke kan anses som forsikringsvirksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.