Dato for udgivelse
06 Sep 2016 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2016 09:03
SKM-nummer
SKM2016.379.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0395300
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
El-patronordningen, afgift, afvisning
Resumé

Skatterådet afviste at tage stilling til spørgsmål om elafgiftslempelse efter el-patronordningen.

Hjemmel

Elafgiftsloven § 11, stk.16 og 17,
Gasafgiftsloven § 8, stk. 4 og 5 og
Skatteforvaltningsloven § 24

Reference(r)

Elafgiftsloven,
Gasafgiftsloven og
Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.3.9.

Spørgsmål:

  1. Hvis Fjernvarme a.m.b.a etablere et mindre kraftvarmeværk, vil selskab A/S' kraftvarmekapacitet kunne indgå i beregningen af efterlevelsen af kraftvarmekapaciteten, jf. styresignal udsendt af SKAT (præcisering 2015), således at naturgaskedler kan afregnes efter el-patronreglerne?
  2. Kan Fjernvarme a.m.b.a. afregne naturgasafgiften efter el-patronreglerne på naturgaskedlerne efter lukning af selskab A/S' kraftvarmeanlæg, såfremt det dokumenteres, at kravene om kraftvarmekapacitet tidligere har kunnet efterleves af selskab A/S og uden etablering af eget kraftvarmeanlæg?
  3. Kan Fjernvarme a.m.b.a. etablere elkedel og afregne afgifter på denne efter el-patronreglerne, såfremt det dokumenteres, at kravene om kraftvarmekapacitet tidligere har kunnet efterleves af selskab A/S og uden etablering af eget kraftvarmeanlæg?

Svar:

  1. Spørgsmålet afvises.
  2. Spørgsmålet afvises.
  3. Spørgsmålet afvises.

Anmodningen om bindende svar

Fjernvarme a.m.b.a. har indtil 1. januar 2015 fået leveret varme fra selskab A/S (kraftvarmeværk). Aftalen blev ophævet, da det viste sig, at varmeprisen var højere end den pris, som Fjernvarme ellers skulle betale for at producere varmen. Fjernvarme a.m.b.a. ønskede derfor ikke længere at aftage varmen. Siden er varmen blevet produceret på Fjernvarme a.m.b.a's egne naturgasbaserede spidslastkedler uden mulighed for at få reduceret naturgasafgiften efter el-patronreglerne.

Lempelsen efter el-patronordningen er en ordning, hvorefter momsregistrerede varmeproducenter på visse betingelser har ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af afgiftspligtige brændsler eller af afgiftspligtig elektricitet. Fjernvarme a.m.b.a.s manglende mulighed for reduktion efter el-patronreglerne skyldes, at selskab A/S ikke indkøber naturgassen eller driver naturgaskedlerne. Det følger af SKAT's vejledning, at kraftvarmeproducenten (i denne sag altså selskab A/S) skal have den fulde dispositionsret over varmeproduktionsanlægget. Denne betingelse kan ikke efterleves pt. pga. forholdet mellem de 2 parter.

Det er oplyst, at selskab A/S' kraftvarmeanlæg bliver lukket (tidspunkt uvist), og at virksomheden via sit kraftvarmeanlæg ikke har leveret fjernvarme til nettet siden 1. januar 2015.  For Fjernvarme a.m.b.a har disse oplysninger givet anledning til at få afklaret, hvorvidt selskabet kan opnå lempelse efter el-patronordningen, og dermed gøre varmeproduktionen billigere via en opfyldelse af kravet om "kraftvarmekapacitet" bl.a. på baggrund af en kraftvarmekapacitet, som selskab A/S repræsenterer, uagtet at sidstnævnte ikke længere leverer varme ind på varmenettet.

SKATs afgørelse vedr. selskab A/S og klagesagen hos Skatteankestyrelsen

På baggrund af en kontrol hos selskab A/S af virksomhedens afgiftsregnskab vedrørende el-patronordningen for perioden 1. juli 2012 til 31. december 2014 fandt SKAT ved afgørelse af 13. november 2015, at man ikke kunne godkende selskabets beregning af gasafgiftsgodtgørelse efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og 5, og § 8a.

SKAT begrundede afgørelsen med, at selskabet ikke opfyldte el-patronordningens krav til opgørelse af den producerede mængde varme, idet kedlernes varmeproduktion var opgjort indirekte. Betingelserne for at anvende indirekte opgørelse var ikke opfyldt, da varmeproduktionen var kontinuerlig, og det ikke var forbundet med store omkostninger eller teknisk umuligt at opsætte en særskilt måler. SKAT fandt derfor, at selskabet ikke havde dokumenteret at have kraftvarmekapacitet i el-patronordningens forstand.

SKATs afgørelse er ved brev af 5. februar 2016 blevet påklaget til Skatteankestyrelsen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Anmodningen om bindende svar vedrører lov om afgift af naturgas § 8 stk. 4 og 5, hvor det fastslås, at:

"Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører".

I § 8 stk. 5, defineres kraftvarmekapaciteten som:

"Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen".

Det er spørgers opfattelse, at det er dokumenteret, at kraftvarmeanlægget lever op til kravene om kraftvarmekapacitet, idet 100 % af varmeleverancen i mindst 75 % af året kan dækkes af kraftvarmeenheden mv. Derudover er der dokumentation for kraftvarmeværkets kapacitet og den tekniske installation.

Begrundelse spørgsmål 1

Efterlevelsen af § 8 stk. 4 og 5, kræver dokumentation af, at man har kraftvarmekapacitet, eller af at man pr. 1. oktober 2005 eller senere har kunnet dokumentere denne kraftvarmekapacitet.

Den første overvejelse, som også afspejles i spørgsmål 1, går på, om Fjernvarme a.m.b.a. ved at etablere en ny egen -men mindre - kraftvarmekapacitet, kan opnå efterlevelse af betingelserne for tilbagebetaling af naturgasafgifter på egne kedler. Den etablerede kraftvarmekapacitet forventes ikke i sig selv at efterleve kraftvarmekapacitetskravet. Men et styresignal fra SKAT i 2015 (SKM2015.570.SKAT) præciserede at:

"Det er SKAT's opfattelse, at hvis varmeproducent A ikke via sin egen kraftvarmeenhed opfylder kravet om kraftvarmekapacitet, vil varmeleverancer fra andre kraftvarmeenheder til det samme ledningsnet, kunne indgå i opgørelsen af, hvorvidt kravene om kraftvarmekapacitet er opfyldt".

Derfor mener Fjernvarme a.m.b.a., at svaret på spørgsmål 1 må være et "Ja".

På opfordring har Fjernvarme a.m.b.a. efterfølgende præciseret baggrunden for spørgsmål nr. 1 således:

Spørgsmål nr. 1 relaterer sig til den situation, hvor Fjernvarme a.m.b.a. etablerer et "mindre" kraftvarmeanlæg, der for så vidt angår den leverede varme -ikke i sig selv vil opfylde lovgivningens krav om at opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen, men hvor lempelsen kan opnås  via en kraftvarmekapacitet, som det kan dokumenteres, at selskab A/S har (nu hvor selskab A/S ikke leverer fjernvarme til nettet længere). Dette vil således være i overensstemmelse med budskabet i SKATs styresignal.

Begrundelse spørgsmål 2

Det er Fjernvarme a.m.b.a's fortolkning af § 8 stk. 4 og 5, at retten til tilbagebetaling af afgiften efter el-patronreglerne opretholdes, uanset at leverancer fra kraftvarmeværk (selskab A/S) til nettet er ophørt. Betingelsen må være dokumentation af kraftvarmekravet pr. 1. oktober 2005 eller senere. Efter de hidtidige regler skal den, der indkøber brændslet og anvender brændslet, være kraftvarmeproducenten (SKAT vejledning). Ved ophør af levering fra kraftvarmeanlægget ville den umiddelbare fortolkning være, at det fortsat er ejeren af det tidligere kraftvarmeanlæg, som skal indkøbe brændslet og drive kedelanlægget, uanset at denne part i tilfældet (selskab A/S) ikke længere har nogen forbindelse eller interesse i varmeproduktion. Fjernvarme a.m.b.a. mener, at retten til tilbagebetaling af afgiften ved ophør af levering fra kraftvarmeanlægget bør følge indkøb og anvendelse af brændslet jf. vejledningen. Det er Fjernvarme a.m.b.a., der ejer og driver kedlerne.

Fjernvarme a.m.b.a. mener derfor, at svaret på spørgsmål 2 må være et ja.

På opfordring har Fjernvarme a.m.b.a. efterfølgende præciseret baggrunden for spørgsmål nr. 2 således:

Spørgsmål nr. 2 relaterer sig til den situation, hvor Fjernvarme a.m.b.a., baseret på en i dag allerede etableret naturgaskedel, der for så vidt angår den leverede varme ikke i sig selv vil opfylde lovgivningens krav om at opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen, alligevel vil kunne opnå lempelsen via en kraftvarmekapacitet, som det kan dokumenteres at selskab A/S har eller har haft, nu hvor selskab A/S' kraftvarmeanlæg skal lukkes. Dette vil således være i overensstemmelse med budskabet i SKATs styresignal.

Baggrunden for, at Fjernvarme a.m.b.a. ikke tidligere kunne opnå lempelsen alene via naturgaskedlen er, at der ikke er sammenfald mellem, hvem der driver kedlen (Fjernvarme a.m.b.a.), og hvem der har/havde kraftvarmekapaciteten (selskab A/S).

Begrundelse spørgsmål 3:

Begrundelsen for, at Fjernvarme a.m.b.a. mener, at svaret på spørgsmål 3 skal være et ja, følger samme argumentation som spørgsmål 2, idet det vil være Fjernvarme a.m.b.a., som indkøber elektricitet til elkedlen med en kapacitet på 10 til 12 MW effekt.

På opfordring har Fjernvarme a.m.b.a. efterfølgende præciseret baggrunden for spørgsmål nr. 3 således:

Spørgsmål nr. 3 relaterer sig til den situation, hvor Fjernvarme a.m.b.a., baseret på en i dag ikke etableret elkedel, der for så vidt angår den leverede varme, ikke i sig selv vil opfylde lovgivningens krav om at opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen, alligevel vil kunne opnå lempelsen via en kraftvarmekapacitet, som det kan dokumenteres at selskab A/S har eller har haft, nu hvor selskab A/S's kraftvarmeanlæg skal lukkes. Dette vil således være i overensstemmelse med budskabet i SKATs styresignal.

Baggrunden for at Fjernvarme a.m.b.a. ikke tidligere kunne opnå lempelsen alene via elkedlen er, at der ikke er sammenfald mellem hvem der driver kedlen (Fjernvarme a.m.b.a.) og hvem der har/havde kraftvarmekapaciteten (selskab A/S).

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at såfremt Fjernvarme a.m.b.a. etablerer et mindre kraftvarmeværk, vil selskab A/S' kraftvarmekapacitet kunne indgå i beregningen af efterlevelsen af kraftvarmekapaciteten, jf. styresignal udsendt af SKAT i 2015, således at naturgaskedler kan afregnes efter el-patronreglerne?

Lovgrundlag

Gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og 5, har følgende ordlyd:

"Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 45,4 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45,4 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden 2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter."

"Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Der findes enslydende bestemmelser i elafgiftslovens § 11, stk. 16 og 17, kulafgiftslovens § 7, stk. 3 og 4, mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5 og CO2-afgiftslovens § 7, stk. 6 og 7.

Gasafgiftslovens § 8 a har følgende ordlyd:

"Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 45,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 8, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen."

Skatteforvaltningslovens § 24 har følgende ordlyd:

"En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt."

Praksis

Den Juridiske Vejledning afsnit A.A.3.9 - Muligheden for afvisning af en anmodning:

 (...)

"Afvisning som følge af klagebehandling af samme spørgsmål

Desuden kan en kompetencekonflikt medføre afvisning, nemlig hvis fuldstændig det samme spørgsmål vedrørende samme periode er afgjort af en klagemyndighed eller er under behandling i en klagemyndighed. Her gælder, at en anmodning om bindende svar skal afvises, hvis en klagemyndighed tidligere har truffet afgørelse om samme spørgsmål i samme periode. Se SFL § 14, stk. 1. Hvis klagemyndigheden endnu ikke har truffet afgørelse om et sådant spørgsmål, skal anmodningen om bindende svar afvises, medmindre spørgeren dokumenterer, at klagen er tilbagekaldt."

(...)

SKM2009.106.SKAT

Grundlaget for denne meddelelse er en ombudsmandsudtalelse, der forudsætter, at 1. instansens beføjelser uden særlig hjemmel normalt ophører, når et spørgsmål er under klagebehandling.

SKM2015.766.SR

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene vedrørende værdiansættelse af A Holding ApS samt de anparter i selskabet, der blev overdraget til B Ltd. Afvisningen skyldtes, at SKAT den 22. september 2015 havde truffet afgørelse om værdiansættelsen af A Holding ApS svarende til handelsværdien i forbindelse med en gavesag. Afgørelsen var påklaget til Skatteankestyrelsen, hvorfor spørgsmålene måtte afklares der.

SKM2014.766.SR

Spørger ønskede svar på, om der skulle afregnes moms af et påtænkt depositum, som spørger ville opkræve i forbindelse med indgåelse af aftaler om sponsorkontrakter og sæsonkort. SKAT havde ved en tidligere afgørelse givet spørger afslag på tilbagebetaling af moms, som vedrørte ikke-udnyttede billetter, og denne afgørelse var påklaget. Skatterådet afviste at besvare anmodningen om bindende svar, da anmodningen, efter en samlet vurdering, blev anset for at vedrøre samme (løbende) transaktion, som SKAT allerede havde truffet afgørelse om, og som var påklaget.

SKM2013.327.SR

Der blev anmodet om bindende svar om beskatning af ikke-betalte renter. Anmodningen blev afvist, da samme spørgsmål var påklaget til Landsskatteretten, og derfra indbragt for domstolene i henhold til overspringsreglen i SFL § 48.

Begrundelse

Ved besvarelsen af spørgsmålet skal der tages stilling til, hvorvidt Fjernvarme a.m.b.a. kan opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen, dels ved at etablere en ny egen, men mindre, kraftvarmekapacitet, dels via en kraftvarmekapacitet hidrørende fra selskab A/S

Sideløbende med modtagelsen af anmodningen om bindende svar verserer der en sag i Skatteankestyrelsen, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt selskab A/S kan få afgiftslempelse efter el-patronordningen (og dermed godkendelse af virksomhedens beregning af gasafgiftsgodtgørelse efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og 5, og § 8a) for perioden 1. juli 2012 til 31. december 2014.

Det følger af gasafgiftslovens § 8, stk. 4, at en række betingelser skal være opfyldt for at opnå lempelse efter el-patronordningen:

  1. For det første skal der være tale om, at den momsregistrerede varmeproducent i den situation, som man ønsker, at afgiftslempelsen skal finde anvendelse på, leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet.
  2. For det andet skal der være tale om levering af varme til de kollektive fjernvarmenet.
  3. For det tredje skal der være tale om, at den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1.

I gasafgiftslovens § 8, stk. 5, 1. pkt., defineres "kraftvarmekapacitet" således:

"Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet."

Med henvisning til ovenstående betingelser for at opnå lempelse efter el-patronordningen er det SKATs opfattelse, at den vurdering, der skal foretages i klagesagen hos Skatteankestyrelsen af, hvorvidt der kan gives gasafgiftslempelse efter el-patronordningen til selskab, baserer sig på de samme juridiske og faktuelle forhold, som den vurdering, der vil skulle foretages i dette bindende svar. Anmodningen om bindende svar omhandler selskab A/S' afgiftsforhold, og spørgsmålet om, hvorvidt der kan gives afgiftslempelse efter el-patronordningen til Fjernvarme a.m.b.a.

SKAT har i den forbindelse lagt vægt på, at den ene af de involverede virksomheder (selskab A/S) er den samme i de to sager, at der er overlap mellem afgiftsperioderne i de to sager, at det er de samme varmeleverancer fra de(t) samme anlæg med den samme effekt til det samme varmenet, og at det er de samme lovbestemte kriterier i gasafgiftsloven, der vil indgå i vurderingen af, hvorvidt der kan gives afgiftslempelse i henholdsvis klagesagen hos Skatteankestyrelsen og i anmodningen om bindende svar. Heri indgår også vurderingen af, hvorvidt selskab A/S har kraftvarmekapacitet, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 5, 1. pkt.

SKAT finder derfor, at anmodningen om bindende svar fra Fjernvarme a.m.b.a. må afvises med den begrundelse, at der verserer en klagesag i Skatteankestyrelsen, der vedrører den disposition, som anmodningen drejer sig om. Anmodningen om bindende svar kan således ikke besvares løsrevet fra de forhold, der er under behandling i klagesagen vedrørende selskab A/S' afgiftsforhold.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 afvises.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, hvorvidt Fjernvarme a.m.b.a. kan afregne naturgasafgiften efter el-patronreglerne på naturgaskedlerne efter lukning af selskab A/S's kraftvarmeanlæg, hvis det dokumenteres, at kravene om kraftvarmekapacitet tidligere har kunnet efterleves af selskab A/S og uden etablering af eget kraftvarmeanlæg?

Lovgrundlag

Se lovgrundlag under spørgsmål nr. 1.

Praksis

Se praksis under spørgsmål nr. 1.

Begrundelse

Ved besvarelsen af spørgsmålet skal der tages stilling til, hvorvidt Fjernvarme a.m.b.a. kan opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen. Vurderingen skal foretages dels på baggrund af en i dag allerede etableret naturgaskedel hos Fjernvarme a.m.b.a., og dels via en kraftvarmekapacitet, som det kan dokumenteres, at selskab A/S har eller har haft, nu hvor selskab A/S' kraftvarmeanlæg skal lukkes, og ikke har leveret varme til nettet siden den 1. januar 2015.

SKAT har lagt til grund, at det faktuelle grundlag under spørgsmål nr. 2 alene afviger fra det faktuelle grundlag under spørgsmål nr. 1 på den måde, at Fjernvarme under spørgsmål nr. 2 nu ønsker at opnå afgiftslempelsen på baggrund af en i dag allerede etableret naturgaskedel (i stedet for på baggrund af et mindre kraftvarmværk som under spørgsmål nr. 1). Derudover er der ikke divergenser i faktum i forhold til spørgsmål nr. 1.

SKAT finder derfor, at anmodningen om bindende svar fra Fjernvarme a.m.b.a. må afvises med den begrundelse, at der verserer en klagesag i Skatteankestyrelsen, der vedrører den disposition, som anmodningen drejer sig om. Anmodningen om bindende svar kan således ikke besvares løsrevet fra de forhold, der er under behandling i klagesagen vedrørende selskab A/S' afgiftsforhold.

Der henvises i øvrigt til begrundelsen under spørgsmål nr. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 afvises.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at hvorvidt Fjernvarme a.m.b.a. kan etablere elkedel og afregne afgifter på denne efter el-patronreglerne, såfremt det dokumenteres, at kravene om kraftvarmekapacitet tidligere har kunnet efterleves af selskab A/S, og uden etablering af eget kraftvarmeanlæg?

Lovgrundlag

Se lovgrundlag under spørgsmål nr. 1

Praksis

Se praksis under spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved besvarelsen af spørgsmålet skal der tages stilling til, hvorvidt Fjernvarme a.m.b.a. kan opnå afgiftslempelse efter el-patronordningen. Vurderingen skal foretages dels på baggrund af en i dag ikke etableret elkedel hos Fjernvarme a.m.b.a., og dels via en kraftvarmekapacitet, som det kan dokumenteres, at selskab A/S har eller har haft, nu hvor selskab A/S' kraftvarmeanlæg skal lukkes, og ikke har leveret varme til nettet siden den 1. januar 2015.

SKAT har lagt til grund, at det faktuelle grundlag under spørgsmål nr. 3 alene afviger fra det faktuelle grundlag under spørgsmål nr. 1 på den måde, at Fjernvarme under spørgsmål nr. 3 nu ønsker at opnå afgiftslempelsen på baggrund af en i dag ikke etableret elkedel (i stedet for på baggrund af et mindre kraftvarmværk som under spørgsmål nr. 1). Derudover er der ikke divergenser i faktum i forhold til spørgsmål nr. 1.

SKAT finder derfor, at anmodningen om bindende svar fra Fjernvarme a.m.b.a. må afvises med den begrundelse, at der verserer en klagesag i Skatteankestyrelsen, der vedrører den disposition, som anmodningen drejer sig om. Anmodningen om bindende svar kan således ikke besvares løsrevet fra de forhold, der er under behandling i klagesagen vedrørende selskab A/S' afgiftsforhold.

Der henvises i øvrigt til begrundelsen under spørgsmål nr. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Spørgsmålene afvises.

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.