Dato for udgivelse
08 dec 2015 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2015 08:36
SKM-nummer
SKM2015.766.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0972859
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Afvisning, værdiansættelse, overdragelse af anpartsklasser
Resumé

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene vedrørende værdiansættelse A Holding ApS samt de anparter i selskabet, der blev overdraget til B Ltd., idet SKAT den 22. september 2015 havde truffet afgørelse om værdiansættelsen af A Holding ApS svarende til handelsværdien i forbindelse med en gavesag.

Da SKAT havde truffet afgørelse om værdiansættelsen af A Holding ApS svarende til handelsværdien den 23. juni 2014 i gavesagen, fandt Skatterådet, i relation til værdiansættelsen af A Holding ApS svarende til handelsværdien ved overdragelsen af anparterne til B Ltd. den 29. august 2014, at der var tale om samme problemstilling, medmindre at der i perioden fra den 23. juni 2014 til den 29. august 2014 kunne påvises væsentlige ændringer i A Holding ApS' forhold. Afgørelsen var påklaget til Skatteankestyrelsen, hvorfor spørgsmålene måtte afklares der.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit A.A.3.9.8 Muligheden for afvisning af en anmodning

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte at værdien af A Holding ApS pr. 29. august 2014 ikke overstiger kr. 260.000.000? 
  2. Såfremt SKAT mod forventning besvarer spørgsmål 1 benægtende, anmodes SKAT om at oplyse værdien af A Holding ApS pr. 29. august 2014 samt hvorledes værdien fremkommer?
  3. Kan SKAT bekræfte, at transaktionen i forbindelse med overdragelsen den 29. august 2014 af i alt 2.500.000 nominelt DKK 0,01 anparter i A Holding ApS til B Ltd., i skattemæssig henseende anses at have fundet sted på markedsvilkår?
  4. Såfremt SKAT mod forventning besvarer spørgsmål 3 benægtende, anmodes SKAT om at oplyse på hvilke punkter, som transaktionen adskiller sig fra markedsvilkår samt oplyse, hvilke markedsvilkår, der kan lægges til grund i skattemæssig henseende i forbindelse med den pågældende transaktion?

Svar

  1. Afvises
  2. Bortfalder
  3. Afvises
  4. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

K og M er gift, og har i en længere årrække hver ejet 50 % af kapitalen i A Holding ApS.

Den 23. juni 2014 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A Holding ApS, hvor det blev besluttet at ændre vedtægterne, således at selskabets kapital blev opdelt i 10 anpartsklasser.

Der vedlægges henholdsvis generalforsamlingsprotokollat og de nye vedtægter. 

Den 29. august 2014 stiftede M en Trust, som straks erhvervede selskabet B Ltd. Både Trusten og B Ltd. er skattemæssigt hjemmehørende på Cypern.

Der vedlægges registreringsbevis for B Ltd.

Samme dag - den 29. august 2014 - solgte K og M deres D-, E-, F-, G-, H-, og J-anparter til B Ltd. Overdragelsesaftalen er vedlagt. Som det fremgår af afsnit 6, er der aftalt et skatteforbehold.

Der vedlægges årsrapporterne 2010, 2011, 2012 og 2013 for A Holding ApS.

A Holding ApS har aktier i C Holding A/S, der har aktier i D Holding A/S.

Den 30. december 2014 blev der gennemført en kapitalforhøjelse i selskabet, D Holding A/S, hvor der blev tegnet nye aktier til kurs EUR 387,00 pr. aktie á EUR 1,00 (selskabskurs 38.700), og dervedlægges protokollat for generalforsamlingen, hvor kapitalforhøjelsen blev gennemført.

Afgørelse fra SKAT, Person/dødsbo af 22. september 2015

SKAT, Person/dødsbo har truffet afgørelse vedrørende værdiansættelsen af A Holding ApS i forbindelse med, at SKAT har modtaget gaveanmeldelser på gaveoverdragelser af anparter i A Holding ApS til de tre børn.

Af SKATs afgørelse af 22. september 2015 fremgår, at "SKAT finder ikke, at den ved overdragelserne anvendte kursværdi svarer til handelsværdien, således som det er krævet i boafgiftslovens § 27, og har derfor ændret værdien og fastsat en ny handelsværdi af anpartskapitalen nominelt 125.000 kr. i A Holding ApS den 23. juni 2014 på 310.000.000 kr. svarende til kurs 248.000".

Repræsentanten oplyser i høringssvaret, at SKATs afgørelse nu er påklaget til Skatteankestyrelsen.

Høringssvar af 21. oktober 2015

Faktiske forhold - supplerende

Efter generalforsamling afholdt den 23. juni 2014, hvor vedtægterne for A Holding ApS blev ændret og kapitalen blev opdelt i flere anpartsklasser, ydede K og M til hvert af deres 3 fællesbørn en gave i form af nominelt kr. 12.500 C-anparter i A Holding ApS. Gavebrevene er vedlagt høringssvaret.

Som redegjort for tidligere overdrog K og M den 29. august 2015 D-, E-, f-, G-, H-, og J-anparter til selskabet, B Ltd., for et beløb svarende til den nominelle værdi af anparterne, hvilket var kr. 25.000.

Gaverne givet den 23. juni 2014 blev anmeldt til SKAT den 16. september 2014.

Den 4. marts 2015 anmodede SKAT om yderligere materiale, hvilket blev fremsendt den 27. marts 2015.

Den 22. september 2015 traf SKAT afgørelse, hvorefter værdien af gaven blev forhøjet. Denne afgørelse er påklaget til Skatteankestyrelsen.

Anmodningen om bindende svar blev indsendt på et tidspunkt, hvor SKAT ikke havde taget stilling til værdien af gaverne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er vores opfattelse, at værdien af den samlede anpartskapital i A Holding ApS pr. 29. august 2014 ikke oversteg 260.000.000 DKK, hvorfor spørgsmålet må besvares med: JA.

Spørgsmål 3

Det er vores opfattelse, at transaktionen, der fandt sted den 29. august 2014 vedrørende overdragelsen af anparterne i A Holding ApS til B Ltd skete på markedsmæssige vilkår, hvorfor spørgsmålet må besvares med: JA.

Høringssvar af 21. oktober 2015

Til spørgsmål 1 og 3

Baggrunden for spørgsmål 1 og 3 er at få fastslået de skattemæssige konsekvenser ved transaktionen, hvor K og M sælger C- til og med J-anparterne til B Ltd for kr. 25.000.

Ved SKATs afgørelse af 22. september 2015 er der ikke taget stilling til de skattemæssige konsekvenser for denne transaktion.

Afgørelsen tager alene stilling, at værdien af gaverne på tidspunktet for gaverne den 23. juni 2014.

Der tages ikke stilling til de skattemæssige konsekvenser for andre end gavegiver og gavemodtager.

Såfremt SKAT finder, at værdiansættelse af en gave er bindende for andre end giver og modtager, opfordres SKAT til at præcisere dette i sin begrundelse, da det efter vores opfattelse ikke umiddelbart er foreneligt med boafgiftsloven § 27, stk. 1, hvoraf det fremgår, at:

"En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager." (vores understregning)

Såfremt SKAT ikke finder, at værdiansættelsen ved gaven er bindende for andre parter end gavegiver og gavemodtager, er der ikke hjemmel til at afvise spørgsmål 1 og 3.

B Ltd er ikke en part i gavedispositionen og kan ikke støtte ret på værdiansættelsen af gaverne, hvorfor B Ltd. har et retskrav på at få et bindende svar.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1-4

Det ønskes bekræftet, at værdien af A Holding ApS pr. 29. august 2014 ikke overstiger kr. 260.000.000.

Det ønskes bekræftet, at såfremt SKAT mod forventning besvarer spørgsmål 1 benægtende, anmodes SKAT om at oplyse værdien af A Holding ApS pr. 29. august 2014 samt hvorledes værdien fremkommer.

Det ønskes bekræftet, at transaktionen i forbindelse med overdragelsen den 29. august 2014 af i alt 2.500.000 nominelt DKK 0,01 anparter i A Holding ApS til B Ltd., i skattemæssig henseende anses at have fundet sted på markedsvilkår?

Det ønskes bekræftet, at såfremt SKAT mod forventning besvarer spørgsmål 3 benægtende, anmodes SKAT om at oplyse på hvilke punkter, som transaktionen adskiller sig fra markedsvilkår samt oplyse, hvilke markedsvilkår, der kan lægges til grund i skattemæssig henseende i forbindelse med den pågældende transaktion.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 14, stk. 1.

Der gælder følgende kompetencebegrænsninger:

1) Skatteministeren kan ikke træffe afgørelse om en ansættelse af skat, en vurdering af fast ejendom eller en registrering af et køretøj, herunder om de med sådanne ansættelser forbundne bevillinger eller dispensationer.

2) Told- og skatteforvaltningen kan ikke træffe afgørelse i en sag, i det omfang Skatterådet, Landsskatteretten, skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har taget stilling til sagen, jf. dog § 27, stk. 3, og § 32, stk. 3, og § 32 a, stk. 3.

3) Et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn kan ikke træffe afgørelse i en sag, i det omfang Skatterådet eller Landsskatteretten har taget stilling til sagen.

1) Skatterådet kan ikke træffe afgørelse i en sag, i det omfang skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten har taget stilling til sagen.

Skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2

Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Forarbejder

Lovforslag nr. L 130 til skatteforvaltningsloven som fremsat den 24. november 2004

Almindelige bemærkninger

Gældende regler

Ordningen med bindende ligningssvar, der er fra 2003 og 2004, giver borgerne mulighed for på et tidligt tidspunkt at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition, hvilket skaber retssikkerhed gennem øget forudsigelighed i skatteretten.

(...)

4.6.3. Forslag til ændringer: Med etableringen af en enhedsforvaltning forekommer det uhensigtsmæssigt at opretholde både en ordning med bindende forhåndsbesked og en ordning med bindende ligningssvar. Det foreslås derfor, at disse regler samles i ét sæt regler om bindende svar, jf. §§ 21-25.

(...)

Reglerne om bindende svar har til formål at give borgerne mulighed for gennem en forenklet sagsbehandling at få et hurtigt og bindende svar på det tidspunkt, der passer den enkelte, på spørgsmål om mere almindeligt forekommende skattespørgsmål.

Reglerne om bindende svar har således til formål at styrke borgernes retsstilling ved at øge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af den enkeltes dispositioner.

Praksis

SKM2015.170.SR

Skatterådet afviste at behandle en anmodning om bindende svar, idet det taler afgørende imod en afgivelse af et bindende svar, at der verserede en sag for Landsskatteretten, der reelt omhandler samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering af samme (løbende) disposition. Der er herved henset til, at Landsskatteretten er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet. Dette gælder uanset, at der ikke er tale om samme periode.

SKM2014.766.SR

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet om, hvorvidt spørger skulle afregne moms af et depositum, som spørger påtænkte at opkræve i forbindelse med indgåelsen af aftaler om sponsorkontrakter og sæsonkort. Anmodningen vedrørte samme (løbende) transaktion, som SKAT allerede havde truffet afgørelse i forhold til for så vidt angår tidligere perioder, og som var påklaget til Landsskatteretten. Skatterådet fandt, at idet afgørelsen var påklaget til Skatteankestyrelsen/Landskatteretten, kunne Skatterådet ikke træffe afgørelse i sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 4. Dette selvom det bindende svar og den påklagede afgørelse således ikke angik den samme periode.

SKM2013.327.SR

SKAT havde i sagen truffet en afgørelse vedrørende en skatteyder for indkomstårene 2006-2010. Sagen vedrørte skattepligt af renteindtægter vedrørende nogle lån, herunder om der var aftalt henstand med rentebetaling. Skatteyderen havde efterfølgende påklaget afgørelsen til Landsskatteretten.  Han havde samtidigt bedt om et bindende svar på de skattemæssige konsekvenser for de ikke betalte renter i forbindelse med en påtænkt omlægning af det eksisterende lån. Skatterådet afviste at behandle anmodningen om bindende svar med den begrundelse, at en besvarelse af det konkrete spørgsmål ville forudsætte en forudgående stillingtagen til det spørgsmål, der var genstand for klagebehandlingen.

Begrundelse

Der verserer en sag ved Skatteankestyrelsen, som materielt svarer til nærværende anmodning om bindende svar, idet begge sager afhænger af en værdiansættelse af A Holding ApS svarende til handelsværdien.

Skat har ved den påklagede afgørelse af 22. september 2015 fundet, at A Holding ApS den 23. juni 2014 havde en handelsværdi på 310.000.000 kr. og spørger i nærværende bindende svar ønsker bekræftet, at samme selskab den 29. august 2014 havde en værdi, der ikke overstiger 260.000.000 kr.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at Skatterådet i øvrigt i særlige tilfælde kan afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Det er SKATs opfattelse, at Skatterådet bør afvise at behandle sagen, idet det taler afgørende imod en besvarelse af et bindende svar, hvis der verserer en sag for Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten, der omhandler samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering af samme forhold. Der er herved henset til, at Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet.

Faktum i den påklagede afgørelse og i nærværende bindende svar er stort set identisk, da det omhandler de skattemæssige konsekvenser af en værdiansættelse af A Holding ApS svarende til handelsværdien, og der er derfor efter SKATs opfattelse tale om samme problemstilling.

SKAT bemærker, at spørgsmål 1 - 4 kan besvares sammen, da spørgsmålene afhænger af en værdiansættelse af A Holding ApS svarende til handelsværdien.

SKATs bemærkninger til høringssvar af 21. oktober 2015

Af SKATs afgørelse af 22. september 2015 fremgår, at "SKAT finder ikke, at den ved overdragelserne anvendte kursværdi svarer til handelsværdien, således som det er krævet i boafgiftslovens § 27, og har derfor ændret værdien og fastsat en ny handelsværdi af anpartskapitalen nominelt 125.000 kr. i A Holding ApS på 310.000.000 kr. svarende til kurs 248.000".

Det er korrekt, at en gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1, 1. pkt. Som nævnt i høringssvaret er gaven givet den 23. juni 2014.

Dernæst fremgår det af boafgiftslovens § 27, stk. 1, 2. pkt., at værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager. SKAT fortolker dette således, at gavegivers- og modtagers værdiansættelse i en gavemeddelelse er bindende for dem, og de har derfor ikke i almindelighed noget retskrav på at få ændret disse værdiansættelser, jf. Boafgiftsloven med kommentarer af J.O. Engholm Jacobsen, 1. udgave, 1. oplag 1998, § 27, note 4.

Ved SKATs afgørelse af 22. september 2015 tages der stilling til en værdiansættelse af A Holding ApS pr. 23. juni 2014. Afgørelsen har ikke direkte skattemæssige konsekvenser for andre end gavegiver og gavemodtager.

SKATs afgørelse af 22. september 2015 og den heri stillingtagen til værdiansættelsen af A Holding ApS pr. 23. juni 2014 har dog formentlig en afledt, indirekte virkning for den efterfølgende overdragelse af anparter i A Holding ApS den 29. august 2014.

Det er nærliggende at antage, at SKAT ved overdragelsen af D-, E-, F-, G-, H- og J-anparterne til B Ltd. den 29. august 2014 må anses for minimum at udgøre samme beløb på 310.000.000 kr., som er fastsat efter boafgiftslovens § 27, pr. 23. juni 2014, medmindre at der i perioden fra den 23. juni 2014 til den 29. august 2014 kan påvises væsentlige ændringer i A Holding ApS' forhold.

Skatteankestyrelsen skal tage stilling til værdiansættelsen af A Holding ApS i klagesagen vedrørende gavesagen, som ved SKATs afgørelse er ansat til handelsværdien.

SKAT bemærker, at anmodningen om bindende svar blev fremsendt den 9. marts 2015, gaveanmeldelsen blev anmeldt den 16. september 2014, og SKATs afgørelse vedrørende gavesagen blev truffet den 22. september 2015. SKAT finder ikke, at dette er relevant for besvarelsen af anmodningen om bindende svar, idet Skatteankestyrelsen nu skal tage stilling til værdiansættelsen af A Holding ApS.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1-4 "Afvises/Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.