Dato for udgivelse
15 Aug 2016 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2016 13:29
SKM-nummer
SKM2016.349.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2185408
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Overdragelse - succession - virksomhedsordningen
Resumé

Spørger påtænkte at overdrage sin ejendom med succession efter kildeskattelovens § 33 C.

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af berigtigelsen, der bestod i passivpost eller overtaget latent skattebyrde, ikke skulle anses for en hævning i spørgers virksomhedsordning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den andel af en i forbindelse med overdragelsen ydet gave, hvor gaveafgiften blev reduceret med tinglysningsafgift jf. boafgiftslovens § 29, stk. 2, ligeledes skulle reducere størrelsen af gaven, og dermed hævningen i relation til virksomhedsordningen.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 117 af 29/1 2016
Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18/9 2013

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 33 C og 33 D
Virksomhedsskatteloven §§ 1 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.C.6.7.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.C.5.2.13.8

Spørgsmål

  1. Ved salg af en del af virksomheden med succession kan der indgå en passivpost som en del af berigtigelsen af handelen jf. kildeskattelovens § 33 D. Kan Skatterådet bekræfte, at denne del af berigtigelsen ikke skal anses for en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven?
  2. Ved salg af en del af en virksomhed med succession kan man i stedet for en passivpost reducere selve værdien af aktiverne jf. SKM2008.876.LSR og SKM2011.406.SKAT. Kan Skatterådet bekræfte, at denne kompensation for den overtagne latente skattebyrde ikke skal anses for en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven?
  3. Ved salg af en del af virksomheden indgår en gave, hvoraf gaveafgiften kan reduceres med tinglysningsafgiften, jf. boafgiftslovens § 29 stk. 2. Kan Skatterådet bekræfte, at den del af gaven, som på denne måde indirekte er afgiftsfritaget, ikke skal anses for en hævning efter virksomhedsskattelovens § 5?

Svar

Ad. 1. Ja.
Ad. 2. Ja.
Ad. 3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger solgte den 1. juli 2015 en del af sin virksomhed, herunder primært landbrugsejendommen B og landbrugsejendommen Y til sin søn.

Salget omfattede også 4 mindre ejendomme. Salget omfattede ikke løsøret, idet dette allerede var ejet af S ApS. Dette selskab forpagtede allerede de væsentligste dele af de solgte ejendomme og selskabet fortsætter indtil videre denne forpagtning. Selskabet har i de senere år fuldt ud været ejet af spørgers søn

Spørger ejer fortsat en virksomhed herunder især den landbrugsejendommen N, som han bebor. Denne ejendom ejes personligt. Ejendommen er i det væsentlige bortforpagtet til ovennævnte selskab ejet af sønnen.

Spørger anvender regnskabsåret 1. juli - 30. juni. 

De 2 solgte landbrugsejendomme blev solgt med succession i ejendomsavancen og genvundne afskrivninger. De øvrige ejendomme blev solgt med beskatning i ejendomsavancen. 

Spørger bruger virksomhedsordningen og vil efter overdragelsen til sønnen fortsætte hermed. I denne ordning var ved status den 30. juni 2014 i alt et opsparet overskud på 6.671.930 kr. Der var samlet betalt en acontoskat i virksomhedsordningen på 1.752.934 kr.

Dertil kommer en forventet opsparet overskud i regnskabsåret 2014/15 på ca. 600.000 kr.

Der blev i handlen tillige succederet i 62 pct. af opsparet overskud. Dette svarede til den forholdsmæssige andel af opsparet overskud, som kapitalafkastgrundlaget af de solgte ejendommen udgjorde af det samlede kapitalafkastgrundlag den 30. juni 2015. Der er alene taget hensyn til kapitalafkastgrundlaget af de fysiske aktiver jf. kildeskattelovens 33 C, stk. 5. 

Successionen omfatter også 62 pct. af den forventede opsparing i regnskabsåret 2014/15.

Aktiverne i handlen er værdiansat til 85 pct. af seneste vurdering. Der er ikke foretaget ombygninger, nybygninger m.m. eller matrikulære ændringer siden sidste alm. vurdering.

Den samlede pris for de solgte ejendommen er aftalt til 32.728.400 kr.

I berigtigelsen af handelen indgår passivposter på i alt 4.977.208 kr.

Derudover indgår en gave på 1.498.000 kr. Gaveafgiften heraf på ca. 215.000 kr. reduceres med den variable tinglysningsafgift vedr. de overdragne landbrugsejendomme jf. bo- og gaveafgiftslovens 29, stk. 2.

I den udstrækning, der foretages opsparing i regnskabsåret 2014/15 foretages en regulering af passivposten. Derudover vil der kunne ske en regulering af passivposten, hvis der i øvrigt sker ændringer i den opgjorte avance, som der succederes i.

I tilfælde af, at disse reguleringer medfører at passivposten samlet set forøges nedsættes den kontante udbetaling tilsvarende, og modsat forøges den kontante udbetaling, hvis passivposten samlet set reduceres.

Dette fremgår af første afsnit af skatteforbeholdet i aftalens punkt 15.1.

Som nævnt anvender spørger virksomhedsordningen. Efter at 62 pct. af opsparingskontiene er overtaget af køber, vil der stadig være et opsparet overskud hos Spørger på ca. 2.760.000 kr. inkl. regulering med den i 2014/15 forventede opsparede overskud.

Det er en betingelse for handelen, at den del af berigtigelsen, som modsvares af passivposten, ikke skal anses for hævet efter § 5 i virksomhedsordningen.

Handelen er således i sin helhed betinget af dette forhold jf. 2. afsnit af punkt 15.1 i købsaftalen.

Derfor anmodes om bindende svar vedr. dette forhold.

Det bemærkes, at der er tale om anmodning om svar på en handling, som er gennemført men hvor handlen i sin helhed er betinget af at der svares " ja"  til spørgsmål 1 og spørgsmål 2.

Handlen er ikke betinget af, at der svares " ja" til spørgsmål 3.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Der kan kompenseres for den overtagne skatteforpligtigelse vedr. de overtagne aktiver ved, at der i handelen indgår en afgiftsfri gave, der modsvares af passivposten opgjort efter kildeskattelovens § 33 D eller der kan beregnes et nedslag i selve aktivernes værdi jf. SKM2008.876.LSR.

Man kan frit vælge mellem disse 2 metoder til at kompensere køber for konsekvenserne af at overtage ejendommene med succession, jf. SKM2011.406.SKAT.

Ved succession i opsparingsordningen kan man dog kun bruge reglen om passivposten jf. SKM2014.871.LSR

Vedrørende spørgsmål 1 og 2

Anmodningen om bindende svar på spørgsmål 1 og 2 svarer til spørgsmål 1 og 2 i SKM2014.70.SR.

I svaret på dette spørgsmål 1 i SKM2014.70.SR, var der af Skatterådet svaret " Ja, se dog begrundelse." .

Det fremgår dog ikke særlig tydeligt af svaret, hvad det er for et forbehold, der reelt henvises til ved tilføjelsen " se dog begrundelse".

I svaret på spørgsmål 2 henvises i nogen udstrækning til samme overvejelser som i spørgsmål 1.

På denne baggrund ønskes derfor en bekræftelse på, at Spørger ikke ved opgørelsen af hævningerne jf. § 5 i virksomhedsskatteloven skal medregne et beløb svarende til passivposten.

Som begrundelse for, at der ikke foreligger en hævning, henvises til skatteyderens begrundelse i anmodningen om bindende svar i SKM2014.70.SR.

Navnlig bemærkes, at det fremgår af SKM2011.406.SKAT, at man kan berigtige en handel, hvori køber succederer i sælgers skattemæssige forhold, med en kompensation til køber enten beregnet som en passivpost eller ved et værdinedslag som følge af den overtagne skattebyrde. I begge tilfælde er der i afgørelsen SKM2011.406.SKAT, vist eksempler på, at dette værdinedslag anses for en del af berigtigelsen af handelen, dvs. at værdinedslaget antages at være et passiv i handelen.

I afgørelsen SKM2008.876.LSR ser det dog ud til at korrektionen for den overtagne skattebyrde skal ske ved en nedsættelse af selve aktivernes værdi. Dette svarer også til de eksempler, der henvises fra bemærkningerne ved indførelsen af kildeskattelovens § 33 C, skt. 12 jf. landsskatterettens præmisser i kendelsen SKM2008.876.LSR.

I handlen er der korrigeret med en passivpost. Man vil evt. bruge en korrektion på basis af den overtagne skat jf. SKM2008.876.LSR, hvis praksis inden indsendelsen af gaveanmeldelsen den 1. maj 2016 viser, at dette værdinedslag kan ansættes til et noget større beløb end passivposten.

Da de overdragne aktiver er virksomhedsaktiver påstås, at både den del af berigtigelsen, der består af en passivpost eller det " værdinedslag", man kan beregne med henvisning til SKM2008.876.LSR, er erhvervsmæssigt og at passivposten/værdinedslaget derfor ikke skal anses for en hævning efter § 5 i sælgers virksomhedsordning.

Det påstås derfor at der skal svares ja til både spørgsmål 1 og 2.

Vedr. spørgsmål 3

I handelen indgår en gave på 1.498.000 kr. Gaveafgiften heraf er på ca. 216.000 kr.

Denne gaveafgift reduceres med tinglysningsafgiften på de overdragne landbrugsejendomme.

Denne tinglysningsafgift vedrører overdragelsen af ejendomme, som hos sælger er placeret i hans virksomhedsordning. Derfor vedrører tinglysningsafgiften den af sælger drevne virksomhed.

Dermed må den gave, der reelt kan overdrages afgiftsfrit, tilsvarende anses for overdraget fra sælgers virksomhedsordning.

Det påstås derfor jf. spørgsmål 3, at den gave, der på denne måde kan overdrages afgiftsfrit, ikke skal anses for hævet i sælgers virksomhedsordning.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT skal indledningsvis bemærke, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt betingelserne for succession efter kildeskattelovens § 33 C er opfyldt.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den del af berigtigelsen, ved salg af en del af virksomheden med succession, der består i en passivpost, jf. kildeskattelovens § 33 D, ikke skal anses for en hævning efter virksomhedsskattelovens § 5.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 33 C

Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14. (...)

Stk. 2. Fortjeneste ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Ved beskatning af erhververen skal virksomhedens aktiver med hensyn til skattemæssige af- og nedskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg behandles, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Eventuelle skattemæssige af- og nedskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses for foretaget af erhververen. Hvis aktiverne er anskaffet af overdrageren som led i dennes næringsvej eller i spekulationsøjemed, skal fortjeneste eller tab, som fremkommer ved salg af aktiverne foretaget af erhververen, medregnes ved opgørelsen af dennes skattepligtige indkomst i det omfang, fortjenesten eller tabet skulle have været medregnet ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst, hvis salget var foretaget af denne. Er der ved overdragelsen beregnet passivpost efter § 33 D vedrørende det pågældende aktiv, lægges de omstændigheder med hensyn til anskaffelsestid og anskaffelseshensigt, som blev lagt til grund ved beregningen af passivposten, til grund for beskatningen af aktivet hos erhververen. Er erhververen af en fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven, men ikke med hensyn til gevinst efter afskrivningslovens kapitel 3 for bygninger tilhørende den faste ejendom eller kun i en del af disse, skal erhververen ved opgørelsen af gevinst eller tab ved afståelse af ejendommen nedsætte anskaffelsessummen med beløb svarende til, hvad overdrageren skulle have nedsat ejendommens anskaffelsessum med efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 1-5, såfremt ejendommen var blevet solgt på overdragelsesdagen.

(...)

Kildeskattelovens § 33 D

Hvis en person efter § 33 C, stk. 1, 12 og 13, eller aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til aktiver, der er overdraget til den pågældende som hel eller delvis gave, skal der tages hensyn hertil ved henholdsvis afgiftsberegningen og indkomstbeskatningen. I tilfælde, hvor der skal erlægges gaveafgift, skal der i tilknytning til aktiverne i gaveopgørelsen optages passivposter til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. I tilfælde, hvor gaven skal indkomstbeskattes efter statsskattelovens § 4, litra c, nedsættes gavens værdi med et beløb svarende til en passivpost til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver.

Stk. 2. Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse. Indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling i forhold til en fast ejendom, beregnes passivposten udelukkende på grundlag af den eller de gevinster, hvori der indtrædes.

Stk. 3. Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst, udgør 22 pct.

(...)

Praksis

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.C.6.7

Passivpost

Hvis der efter KSL § 33 D er beregnet en passivpost ved successionsoverdragelsen, skal det anskaffelsestidspunkt og den anskaffelseshensigt, der blev lagt til grund ved beregningen, også bruges ved erhververens senere avanceopgørelse. Se KSL § 33 C, stk. 2.

Ved overdragelse til den personkreds, der er omfattet af KSL § 33 C, vil der kunne opstå en gave. Det afhænger af, om den værdi, der bliver fastsat ved overdragelsen, er mindre end den værdi, der kan godkendes. Se Skatteministeriets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, som er ændret med virkning fra og med den 5. februar 2015 for så vidt angår værdiansættelse af aktier og konvertible obligationer. Se styresignal SKM2015.96.SKAT samt afsnit C.B.2.1.4.5.

Værdiansættelsen skal foretages, uanset om der ydes helt eller delvist vederlag, og uden hensyntagen til om der sker succession eller ej.

Hvis en person efter KSL § 33 C, stk. 1, 12 eller 13, eller ABL §§ 34, 35 og 35 A, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling vedrørende aktiver, der er overdraget til den pågældende som hel eller delvis gave, skal der i opgørelsen af gavens værdi tages hensyn til eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende de aktiver, der er overdraget som gave.

Hvis gaveafgiften skal betales, skal der i tilknytning til aktiverne i gaveopgørelsen optages passivposter til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. Hvis gaven skal indkomstbeskattes efter SL § 4, litra c, nedsættes gavens værdi med et beløb svarende til en passivpost til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. Se KSL § 33 D.

Eventuelle passivposter skal beregnes på baggrund af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren (overdrageren) havde solgt aktivet på tidspunktet for overdragelsen. Bliver passivposten negativ, skal denne sættes til 0. Se KSL § 33 D, stk. 2.

(...)

Latent skat

Skatterådet fandt i en sag om overdragelse med succession efter KSL § 33 C, at de overdragne aktiver skulle prissættes til værdien i handel og vandel. Værdiansættelsen skulle ske uden hensyn til en eventuel latent skatteforpligtelse. Hvis værdien var mindre end den værdi, som kunne godkendes efter de almindelige regler om værdiansættelse af overdragelse mellem interesseforbundne parter, skulle der beregnes gaveafgift eller indkomstskat. Hvis køber blev kompenseret for den latente skat, ville dette således indebære en gave fra overdrager, hvoraf der eventuelt kunne beregnes en passivpost ved gaveopgørelsen, henholdsvis nedslag i gavens værdi ved indkomstbeskatningen. Se SKM2007.231.SR.

Landsskatteretten ændrede Skatterådets ovennævnte afgørelse, da retten fandt, at de overdragne aktiver, der var omfattet af successionen efter KSL § 33 C, skulle værdiansættes til handelsværdien under hensyntagen til den udskudte skatteforpligtelse, som køberen ved successionen overtog. Da der ikke var tale om en faktisk betalingsforpligtelse, men en eventualforpligtelse, skulle skatteforpligtelsen kursfastsættes sådan, at overdragelsessummen afspejlede handelsværdien i fri handel. En kursfastsættelse til pari (100) ville ikke afspejle eventualforpligtelsens handelsværdi, der måtte antages at ligge under 100. Der skulle derfor i forbindelse med en overdragelse foretages en konkret vurdering af, til hvilken kursværdi forpligtelsen skulle fragå ved opgørelsen af handelsværdien for aktiverne. Landsskatteretten tog ikke stilling til, om der konkret var ydet en gave og dermed heller til spørgsmålet om en passivpost efter KSL § 33 D. Se SKM2008.876.LSR.

På baggrund af Landsskatterettens kendelse i SKM2008.876.LSR har Skatteministeriet i styresignal af 15. juni 2011 meddelt sin opfattelse om den latente skatteforpligtelse ved gaveoverdragelse efter KSL § 33 C og om passivpost efter KSL § 33 D. Skatteministeriet præciserer således, at der ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både kan gives nedslag for eventualskat efter KSL § 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D. Se SKM2011.406.SKAT og de der anførte eksempler på valg mellem nedslag efter KSL § 33 C eller efter KSL § 33 D. Se også SKM2012.477.LSR.

Tilsvarende gælder ved succession i aktier efter ABL §§ 34, 35 og 35 A. Se også foranstående afsnit: "Passivpost" og SKM2012.479.LSR.

(...)

SKM2014.70.SR

Skatterådet blev som spørgsmål 1 spurgt, om en passivpost, jf. kildeskattelovens § 33 D, i forbindelse med overdragelse af en eller flere ejendomme med succession fra spørger til dennes børn, hvor passivposten blev berigtiget med en gave, skulle anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen for spørger. Skatterådet besvarende spørgsmålet med "Ja", idet der dog henvistes til begrundelsen som den fremgik af sagsfremstillingen.

Skatterådet bemærkede i begrundelsen, at spørgsmålet reelt bestod af 2 spørgsmål. Det ene var, om den beregnede passivpost skulle anses som en hævning og det andet var, om gaven skulle anses som en hævning.

Vedrørende det første delspørgsmål bemærkede Skatterådet, at passivposten optages som "overtaget gæld" i forbindelse med beregningen af gavens størrelse, da køberen ved succession overtager en latent skat og denne beregnes enten som en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D eller som et nedslag i værdien af det overdragne. Beregning af en passivpost eller et nedslag for den overtagne latente skat var således ikke en hævning hos overdrageren, men havde alene betydning hos modtageren.

Det andet delspørgsmål blev besvaret med, at hvor overdragelsen skete i form af hel eller delvis gave, måtte gaven anses hævet i virksomhedsordningen.

Skatterådet blev som spørgsmål 2 endvidere spurgt til, om et værdinedslag på værdien af den med succession overdragne ejendom som følge af overtagen latent skatteforpligtelse, hos overdrageren skulle anses for en hævning i virksomhedsordningen.

Skatterådet svarede i forlængelse af bemærkningerne afgivet til spørgsmål 1, at det var uden betydning for spørger, om der blev beregnet et nedslag for den latente skat, da dette alene havde betydning hos modtageren.

SKM2016.198.SR

Spørger påtænkte at overdrage sin landbrugsejendom med succession efter kildeskattelovens § 33 C til sit barnebarn.

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af berigtigelsen, der bestod i en gave fra spørger, skulle anses som en hævning i spørgers virksomhedsordning. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at en passivpost beregnet efter kildeskattelovens § 33 D, ikke skulle anses som en hævning. Ved fastsættelsen af gavens værdi blev der taget hensyn til passivposten.

Begrundelse

Som det fremgår af Skatterådets besvarelse af spørgsmål 1 i SKM2014.70.SR samt SKM2016.198.SR, vil fastsættelse af en passivpost efter KSL § 33 D ikke indebære en hævning i overdragerens virksomhedsordning.

Spørger har anført, at det ikke tydeligt af svaret i SKM2014.70.SR fremgår, hvad det er for et forbehold, der reelt henvises til ved tilføjelsen " se dog begrundelse".

Den ved rådets besvarelse af spørgsmål 1 i SKM2014.70.SR indsatte henvisning til begrundelsen for svaret må henføres til det forhold, at spørgsmålet af rådet blev opfattet som omfattende både et spørgsmål om hvorvidt fastsættelse af en passivpost måtte anses som en hævning og et spørgsmål om hvorvidt et, som forudsætning for anvendelsen af kildeskattelovens § 33 D, i forbindelse for overdragelsen aftalt gaveelement måtte anses som en hævning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at kompensation for overtaget latent skattebyrde i forbindelse med salg af en del af en virksomhed med succession, ikke skal anses for en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Forarbejder

Praksis

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Begrundelse

Som det fremgår af Skatterådets besvarelse af spørgsmål 2 i SKM2014.70.SR, vil et nedslag for latente skatter i forbindelse med overdragelse af en virksomhed med succession, ikke indebære en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven. Der henvises vedrørende forståelse af skatterådets besvarelse til begrundelsen vedrørende spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja.".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at den del af en i forbindelse med overdragelse med succession ydet gave, der som følge af bestemmelsen i boafgiftslovens § 29, stk. 2 indirekte er afgiftsfritaget, ikke skal anses for hævet i overdragerens virksomhedsordning.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Se også:

Boafgiftsloven

§ 29. I gaveafgiften kan fratrækkes gaveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af dér beliggende eller beroende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske gaveafgift af de pågældende aktiver. 174

Stk. 2. I gaveafgiften kan fratrækkes tinglysningsafgift, som gavemodtager eller gavegiver har betalt af gaveandelen i forbindelse med ejendomsoverdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan tinglysningsafgiften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. 1. og 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for den faste del af tinglysningsafgiften. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis gavegivers eller gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.

§ 30. Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen.

(...)

Praksis

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Begrundelse

SKAT forstår det stillede spørgsmål således, hvilket er bekræftet af spørger, at der søges en bekræftelse på, at den andel af gaven, hvor gaveafgiften reduceres med tinglysningsafgift jf. boafgiftslovens § 29, stk. 2, ligeledes reducerer størrelsen af gaven, og dermed hævningen i relation til virksomhedsordningen.

Ydes der i forbindelse med en overdragelse med succession efter kildeskattelovens § 33 C en gave fra overdrager til erhverver, vil et beløb svarende til gavens størrelse blive anset hævet i overdragerens virksomhedsordning. Dette fremgår af SKM2014.70.SR og SKM2016.198.SR.

Gavens størrelse, og hævningen, vil ikke blive påvirket af, om og i hvilket omfang gaven hos modtageren belægges med gaveafgift.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej.".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.