åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Installation eller montering af maskiner eller udstyr, der efter installation eller montering betragtes som fast ejendom er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra m).

Installation eller montering, vedligeholdelse og reparation, inspektion eller overvågning af maskiner eller udstyr, der ikke udgør eller ikke vil udgøre en del af den faste ejendom, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra f).

For en beskrivelse af i hvilke tilfælde varer efter installering/montering anses for en del af fast ejendom, se D.A.5.9.2.2.3 og D.A.5.9.2.2.4.

Bemærk

Bemærk, at bestemmelsen i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra m), omfatter den ydelse, der udføres på det sted, hvor elementet, udstyret eller maskinen monteres endeligt. Dvs. på det sted, hvor den faste ejendom, som elementet, udstyret eller maskinen er installeret i, er beliggende.

Evt. tillægsydelser er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, medmindre de efter en konkret vurdering er biydelser til installering/montering, som kan anses for ydelser vedrørende fast ejendom. Hvis det er tilfældet, skal tillægsydelsen momsmæssigt behandles på samme måde som hovedydelsen. Se D.A.4.1.6 om sammensatte leverancer.

Bemærk også, at hvis installeringen eller monteringen leveres af den samme leverandør, som også leverer elementet, udstyret eller maskinen til kunden, vil der være tale om en sammensat leverance. Se D.A.4.1.6 og D.A.4.1.7. Normalt vil en sådan sammensat leverance blive anset for en vareleverance. Se D.A.6.1.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.291.SR

Ydelser i form af levering af koblingsdiagrammer, software, koblingsskabe, kabler, kabelveje, softwareinstallering, som alle blev installeret og idriftsat i et palletransportsystem i en lagerbygning i Danmark, havde leveringssted her i landet, da ydelserne vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark. Den udenlandske leverandør havde hverken etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelserne blev leveret. Det var derfor leverandørens kunde, som var betalingspligtig for momsen. Leveringsstedet for ydelser omfattet af ML § 16, stk. 1, som blev leveret til den udenlandske leverandør, var ikke her i landet, da den udenlandske leverandør hverken havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller et fast forretningssted, hvortil ydelserne blev leveret, her i landet.