Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan og hvornår medarbejderen beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktiernes anskaffelsessum
  • Aktiernes anskaffelsestidspunkt
  • Uudnyttede købe- og tegningsretter
  • Samspillet med andre skatteregler
  • Genoptagelse af årsopgørelsen.

Se også

Se også afsnit C.B.2.10.3 om beskatning ved salg af aktier og tegningsretter til det udstedende selskab, LL § 16 B.

Regel

Hovedprincippet i en medarbejderaktieordning efter LL § 7 P, er, at der først skal ske beskatning, når aktierne sælges.

Medarbejderen skal ikke medregne værdien ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det modtagne vederlag skal altså ikke beskattes som løn.

Først ved salget af de aktier, der modtages direkte eller erhverves på grundlag af de tildelte købe- og tegningsretter, skal der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, da LL § 7 P ikke indeholder en selvstændig beskatningshjemmel.

Se også

Se også afsnit C.B.2.2 om beskatning af aktier efter aktieavancebeskatningsloven.

Aktiernes anskaffelsessum

Aktierne anses som udgangspunkt for anskaffet til den værdi, som medarbejderen betaler for aktien med beskattede midler. Hvis medarbejderen modtager aktierne uden betaling, er anskaffelsessummen 0 kr.

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel egenbetaling for købe- og tegningsretterne.

Aktiernes anskaffelsestidspunkt

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, er anskaffet på udnyttelsestidspunktet. Det er de samme principper, som gælder i KGL § 33, stk. 1, sidste pkt.

Hvis medarbejderen har modtaget aktier og ikke købe- og tegningsretter, anses aktien for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet.

Se også

Se afsnit C.B.2.1.6.1 Hvornår er en aktie anskaffet eller afstået.

Uudnyttede købe- og tegningsretter

Tildelte købe- og tegningsretter til aktier er omfattet af LL § 7 P, selv om de udløber uudnyttet.

Hvis en tegningsret, der er omfattet af LL § 7 P, stk. 1, udløber uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Se LL § 7 P, stk. 9.

For køberetter følger det af kursgevinstloven, at skattelovgivningens almindelige regler skal finde anvendelse. Se KGL § 30, stk. 3, 3. pkt., jf. stk. 6. Når køberetter udløber uudnyttet, sker der ingen beskatning hos medarbejderen. Selskabet vil heller ikke have fradragsret for lønomkostningen.

Samspillet med andre skatteregler

Reglen i LL § 7 P går forud for reglerne i LL §§ 16 og 28 om beskatning som løn på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det betyder, at vederlaget ikke beskattes som løn efter reglerne i LL § 16 eller LL § 28, jf. SL § 4, i de tilfælde, hvor vederlaget er omfattet af LL § 7 P, stk. 1-10. Se LL § 7 P, stk. 11.

Der er ikke noget til hinder for, at den ansatte i samme år modtager købe- og tegningsretter for 10- eller 20 pct. af årslønnen efter LL § 7 P og herudover modtager købe- og tegningsretter efter LL § 28.

Hvis en købe- eller tegningsret udnyttes ved kontant udbetaling til den ansatte, vil betingelserne for at anvende LL § 7 P ikke være opfyldt. Retten skal derfor beskattes på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL § 28. Hvis betingelserne i LL § 28 ikke er opfyldt, beskattes retten på retserhvervelsestidspunktet efter reglen i LL § 16. Se LL § 7 P, stk. 12.

Ophører den ansattes skattepligt til Danmark, kan aktier, købe- og tegningsretter ikke længere være omfattet af LL § 7 P. Vederlaget bliver derfor omfattet af reglerne i LL §§ 16 og 28, jf. SL § 4. Se LL § 7 P, stk. 13.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.8 om fraflytning.

Genoptagelse af årsopgørelsen

Hvis det konstateres, at LL § 7 P alligevel ikke kan anvendes, og modtagne aktier, mv. derfor skal beskattes på retserhvervelsestidspunktet eller på udnyttelses- eller salgstidspunktet, skal årsopgørelsen genoptages med henblik på lønbeskatning af aktierne mv.

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget sin årsopgørelse med henblik på at få fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller SFL § 27, stk. 2, nr. 1.

Se også

Se også afsnit