åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af lovgrundlaget for aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der er omfattet af LL § 7 P.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttrædelse og senere lovændringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

LL § 7 P giver mulighed for at udskyde beskatningen af tildelte aktier og købe- og tegningsretter til aktier. Hvis aktier, købe- og tegningsretter til aktier er omfattet af LL § 7 P, så udskydes beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Det gælder både, når aktierne er erhvervet direkte, og når aktierne er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret.

Beskatningen sker som aktieindkomst og ikke som lønindkomst.

Der findes en række betingelser, der skal være opfyldt for at anvende reglerne i LL § 7 P. De vigtigste betingelser er følgende:

  • Arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal indgå aftale om, at reglerne i LL § 7 P skal finde anvendelse på de tildelte aktier, køberetter eller tegningsretter.
  • Værdien af den tildelte ret kan højst udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Derudover kan værdien for nye, mindre virksomheder udgøre op til 50 pct. af den ansattes løn.
  • Købe- eller tegningsretterne må ikke overdrages.
  • Aktielønnen skal vedrøre aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab og må ikke udgøre en særskilt aktieklasse.
  • Tildelingen skal ske som led i et ansættelsesforhold.
  • Bestyrelsesmedlemmer kan ikke anvende bestemmelsen.

Der gælder en række yderligere betingelser for, at nye, mindre virksomheder, kan tildele de ansatte aktier, købe- og tegningsretter med op til 50 pct. af årslønnen, se LL § 7 P, stk. 7, og LL § 7 P, stk. 2, nr. 2, 4. pkt. Se afsnit C.A.5.17.3.4 Nye, mindre virksomheder.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.3 Betingelser og anvendelsesområde.

Bemærk

Selskabet skal foretage en markering i indkomstregisteret, når den ansatte og selskabet har indgået aftale om tildeling af købe- og tegningsretter, der skal beskattes efter LL § 7 P.

Herudover skal selskabet indberette en række oplysninger, når købe- og tegningsretter udnyttes til erhvervelse af aktier, eller når aktierne erhverves direkte.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.10 Selskabets indberetningspligt.

Ikrafttrædelse og lovændringer

LL § 7 P er indsat ved lov nr. 430 af 18. maj 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

LL § 7 P har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere, se § 5, stk. 2, i lov nr. 430 af 18. maj 2016.

Ved lov nr. 359 af 29. april 2018 om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven, blev en ny grænseværdi i LL § 7 P vedtaget. Den nye grænse, på 20 pct. af den ansattes årsløn, forudsætter, at adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. 10 pct.s-grænsen, hvor der ikke stilles krav om at ordningen udbydes til 80 pct. af selskabets ansatte, eksisterer sideløbende med den nye 20 pct.s-grænse. Den nye regel har virkning for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. januar 2018 eller senere. Se også afsnit C.A.17.3.4 om 50 pct. grænsen for nye, mindre virksomheder.

I en konkret situation fik medarbejdere i 2013 tilbud om at købe medarbejderaktier til favørkurs. Programmet løb i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begyndte den 1. februar 2013, hvorefter en ny begyndte den 1. august 2013 osv. Medarbejderen kunne henholdsvis forlade programmet og tilmelde sig programmet igen med virkning for en ny købscyklus. Medarbejdere, der var tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kunne ikke anvende reglerne i LL § 7 P, selvom købscyklussen først startede efter den 1. juli 2016. Medarbejdere, som var udtrådt af programmet, kunne anvende LL § 7 P, hvis de den 1. juli 2016 eller senere på ny tilmeldte sig programmet. Se SKM2017.76.SR.

Eksempler på, at matching shares ikke kan omfattes af LL § 7 P

Aktielønsprogrammet løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017. Medarbejderne tilmelder sig aktielønsprogrammet elektronisk frem til den 7. juni 2016. Ifølge programmet tilbydes medarbejderne at indbetale maximalt 100 euro pr måned, som der bliver købt aktier, Purchased Shares, for hver måned. Hvis medarbejderen beholder Purchased Shares til afslutningen af juli 2017 (bindingsperioden), vil Selskabet overdrage een gratis aktie, Matching Share, til medarbejderen for hver to aktier, som allerede er købt. Aftalen om tildeling af Matching Shares kan ikke omfattes af LL § 7 P, som finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016. Se SKM2016.579.SR. Se også SKM2017.287.SR om Matching Shares.

Med virkning fra den 1. januar 2021 er der vedtaget nye regler for medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, se LL § 7 P, stk. 7, og LL § 7 P, stk. 2, nr. 2, 4. pkt. Se lov nr. 2197 af 29/12/2020, lov nr. 84 af 30. januar 2019 og 2020/1 LSF 69.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.287.SR

Medarbejderne kunne i 2015 tilmelde sig Månedlig Investerings Plan, som gav medarbejderne mulighed for at købe investeringsaktier for egne nettomidler. Ved at tilmelde sig Planen accepterede de omhandlede medarbejdere bestemmelserne i Aktiefordelsprogrammet, hvoraf fremgår, at de omfattede medarbejdere kunne få tildelt vederlagsfri aktier, Matching Shares. Efter 3 år ville medarbejderne være berettiget til 1 Matching Share for hver 3 investeringsaktier. Det forudsatte, at medarbejderne fortsat var ansat og ikke havde solgt deres investeringsaktier. Vilkårene vedrørende erhvervelse af Matching Shares er en del af programmet, hvori medarbejderne skulle foretage en elektronisk tilmelding om deltagelse i 2015. Der forelå en endelig og bindende aftale på det tidspunkt i 2015, hvor medarbejderen foretog den elektroniske tilmelding om deltagelse i programmet. Idet aftalen om tildeling af aktier var indgået inden den 1. juli 2016, kunne LL § 7 P ikke finde anvendelse på tildelinger af Matching Shares i henhold til programmet.

 
SKM2017.76.SR

Aftaler om køb af medarbejderaktier til favørkurs i henhold til aktielønsprogram af 2013 kan ikke omfattes af LL § 7 P, når medarbejderens tilmelding til programmet er sket inden den 1. juli 2016. Medarbejdere får tilbud om at deltage i et aktieprogram af 2013, som løber i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begynder den 1. februar 2013, hvorefter en ny begynder den 1. august 2013 osv. Medarbejderen kan forlade programmet med virkning for en ny købscyklus. Hvis medarbejderen ønsker at deltage i programmet igen, så kan dette ske ved endnu engang at følge tilmeldingsproceduren. En medarbejder, der er tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kan ikke anvende reglerne i LL § 7 P, selvom købscyklussen først starter efter den 1. juli 2016. Medarbejdere, som er udtrådt af programmet, kan anvende LL § 7 P, hvis medarbejderen den 1. juli 2016 eller senere igen tilmelder sig programmet.

 
SKM2016.566.SR

Skatterådet anerkendte ikke, at aftalen om tildeling af Matching Shares kunne omfattes af LL § 7 P. Medarbejderne fik tilbud om at deltage i aktielønsprogrammet i maj 2016. Vilkårene vedrørende Matching Shares var en del af aktielønsprogrammet. Medarbejdernes tilmeldelsesfrist udløb den 7. juni 2016, og medarbejderne modtog efterfølgende en bekræftelse om aftalens indgåelse pr. mail medio juli 2016. LL § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Der forelå en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretog den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016. Aftale indgået inden 1. juli 2016.