Dato for udgivelse
19 May 2016 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 May 2016 12:14
SKM-nummer
SKM2016.227.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0252602
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende en afgiftsfritaget rustvogn til transport af blomster og kranse i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemanden kan også anvende rustvognen til transport af urner.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at bedemandens honorar for transporten af blomster og kranse er momsfritaget.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.1.3.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.16.

Spørgsmål

  1.  Kan det bekræftes, at spørger kan køre blomsterkørsel (dvs. transportere blomster og kranse fra kirke til gravsted) i en rustvogn, og samtidigt opretholde afgiftsfritagelsen iht. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4?
  2.  Kan det bekræftes, at spørger kan køre urnekørsel (dvs. transportere urner fra krematoriet til gravsted) i en rustvogn, der er afgiftsfritaget iht. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4?
  3. Såfremt der svares ja til spørgsmål 1, kan det så bekræftes at bedemandens honorar for at transportere blomster og kranse fra kirken til gravsted, er momsfritaget som en ydelse i direkte tilknytning til en bisættelse - Jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, hvis blomsterkørslen foretages i en rustvogn?
  4. Kan det bekræftes, at bedemandens honorar for at transportere blomster og kranse fra kirken til gravsted, er momsfritaget som en ydelse i direkte tilknytning til en bisættelse - jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, hvis blomsterkørslen foretages i en varevogn?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, der er medlem af en brancheforeningen, er i tvivl om hvorvidt det, dels er lovligt at anvende en rustvogn til blomster- og urnekørsel, dels om der skal betales moms af transport af blomster og kranse fra kirke til gravsted.

Ved henvendelse til vores øvrige medlemmer har det vist sig at også andre bedemænd, er i tvivl om samme spørgsmål.

Brancheforeningen har derfor på vegne af spørger påtaget sig at få sagen afklaret via denne anmodning om bindende svar.

Spørger er en almindelig bedemandsvirksomhed, der mod honorar forestår begravelser og bisættelser.

Som én ud af mange ydelser for de pårørende påtager spørger sig at transportere blomster fra kirken til gravstedet, hvor den afdøde skal stedes til hvile. Denne transport er hidtil foretaget ved anvendelse af en varevogn. I en del tilfælde kunne det dog være praktisk at anvende rustvognen til formålet, da den alligevel anvendes i forbindelse med transport af den afdøde fra kirken til gravstedet.

Herudover transporterer spørger urner fra krematoriet til gravsted. Denne transport kan både foretages i varevogn og rustvogn. 

Det bemærkes at rustvognen ikke er forsynet med andet udstyr end det der er nødvendigt for at transportere kister.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Ifølge registreringsafgiftsloven er en rustvogn afgiftsfritaget iht. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Som følge af afgiftsfritagelsen må en rustvogn udelukkende anvendes til rustvognskørsel.

Efter vores opfattelse er transport af blomster fra kirken en ydelse der ligger i direkte og nær tilknytning til rustvognskørsel, der efter vores opfattelse ikke diskvalificerer fra afgiftsfritagelsen.

Ad spørgsmål 3 og 4

Ydelser i direkte tilknytning til begravelser og bisættelser er ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 16 momsfritaget.

Efter vores opfattelse er transport af blomster og kranse en ydelse i direkte tilknytning til begravelser og bisættelser, og den kan derfor udføres momsfrit, hvad enten blomsterne/kransene transporteres i en rustvogn eller i en varevogn.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan køre blomsterkørsel (dvs. transportere blomster og kranse fra kirke til gravsted) i en rustvogn, og samtidigt opretholde afgiftsfritagelsen iht. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1:Fritaget for afgift er

(...)

4) ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel.

(...)

Praksis

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.1.3.2

"Køretøjer til kongehuset, staten, brandslukning, redningstjeneste mv. Afgiftsfritagelsen gælder for køretøjer, der er indrettet til transport af kister og udelukkende benyttes til rustvognskørsel. Et køretøj kan ikke godkendes som rustvogn, hvis det er forsynet med indretninger eller udstyr, fx anhængertræk, så køretøjet kan bruges til andet formål (fx godstransport) ".

Begrundelse

Spørger ønsker, at anvende rustvognen til at transportere blomster og kranse fra bisættelsen eller begravelsen til gravstedet.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4, at en rustvogn er afgiftsfritaget, når den er indrettet og udelukkende anvendes til rustvognskørsel.

Det er SKATs opfattelse, at transport af blomster og kranse fra kapel eller kirker til gravstedet i forbindelse med en bisættelse eller begravelse sker i direkte tilknytning til transporten af kisten. SKAT finder på den baggrund, at transport af blomster sammen med kisten eller i øvrigt i forbindelse med transport af kisten fra kapel eller kirke til gravsted ved begravelse eller bisættelse falder inden for formålet med afgiftsfritagelsen for rustvogne, der udelukkende anvendelse til rustvognskørsel.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan køre urnekørsel (dvs. transportere urner fra krematoriet til gravsted) i en rustvogn, der er afgiftsfritaget iht. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Praksis

Se spørgsmål 1

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en bedemand kan anvende en rustvogn til kørsel med urner fra krematoriet til gravstedet.

Registreringsafgiftsloven angiver, at en rustvogn udelukkende skal anvendes til rustvognskørsel. Kørsel med en urne kan efter SKATs opfattelse sidestilles med kørsel med en kiste, og falder ind under betegnelsen "rustvognskørsel" i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Hvis spørgsmål 1 besvares med ja, ønskes det bekræftet, at bedemandens honorar for at transportere blomster og kranse fra kirke til gravsted, er momsfritaget som en ydelse i direkte tilknytning til en bisættelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, hvis blomsterkørslen foretages i en rustvogn.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, har følgende ordlyd:

"13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

16) Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser. "

Der er ingen tilsvarende bestemmelse i momssystemdirektivet. Direktivet indeholder imidlertid i artikel 371, en særlig undtagelse for de stater, der var medlem af Fællesskabet pr. 1. januar 1978. Denne undtagelsesbestemmelse har følgende ordlyd:

"De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 fritog de transaktioner, der er anført i bilag X, del B, kan fortsætte med at fritage dem på de betingelser, der var gældende i hver af de berørte medlemsstater på samme dato."

Det er med hjemmel i momssystemdirektivets artikel 371, muligt for Danmark fortsat at momsfritage ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Praksis

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.16, Bedemandsvirksomhed (uddrag)

"Momsfritagne ydelser

SKAT betragter følgende ydelser som leveret i direkte tilknytning til bisættelser eller begravelser:

Udlejning af gravsted og kapel

Erhvervelse og fornyelse af retten til et gravsted

Ligbrænding, herunder opbevaring af kister i kølerum

Gravning og tilkastning af grav

Nedsætning af urne

Flytning af kister og urner

Ligbæring

Ligvognskørsel

Klokkeringning

Orgelspil samt anden musik og sang i kapellet

Ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelsen/begravelsen.

Se også

Se afsnit D.A.22.16 om rustvogne.

Varer er ikke omfattet af momsfritagelsen

Bestemmelsen omfatter kun ydelser. Der skal derfor betales moms i forbindelse med levering af varer mv. i tilknytning til bisættelser og begravelser, herunder kister, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lignende."

Begrundelse

SKAT betragter bedemandens ydelse med at transportere blomster og kranse fra kirke til gravsted, som leveret i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16.

Momsfritagelsen er ikke betinget af, om flytningen foretages i en rustvogn eller på anden måde.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at bedemandens honorar for at transportere blomster fra kirke til gravsted, er momsfritaget som en ydelse i direkte tilknytning til en bisættelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, hvis blomsterkørslen foretages i en varevogn.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 3.

Praksis

Se under spørgsmål 3.

Begrundelse

SKAT betragter bedemandens ydelse med at transportere blomster og kranse fra kirke til gravsted, som leveret i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16.

Momsfritagelsen er ikke betinget af, om flytningen foretages i en varevogn eller på anden måde.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse