åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler, om hvilke køretøjer der kan gives afgiftsfritagelse for.

Afsnittet indeholder:

  • Kongehuset
  • Statsinstitutioner
  • Brandslukning og redningstjeneste
  • Ambulancer og rustvogne
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kongehuset

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der tilhører kongen (dronningen) og dennes ægtefælle samt visse andre medlemmer af kongehuset. Det bemærkes, at ordet "tilhører" betyder, at der skal foreligge ejerskab, og leasing kan derfor ikke accepteres. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 1, om afgiftsfritagelse for køretøjer til kongehuset mv.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Statsinstitutioner

Personmotorkøretøjer og varevogne, der udelukkende anvendes af danske statsinstitutioner, er fritaget for registreringsafgift, bortset fra køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

Ved statsinstitutioner forstås institutioner, hvis budget er optaget på finansloven, fx er Danmarks Radio, Regioner og kommunale institutioner ikke omfattet. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 2, om afgiftsfritagelse for køretøjer til statsinstitutioner.

Selvejende institutioner (eksempelvis en teknisk skole) anses ikke som statsinstitutioner, selv om driften fuldt ud finansieres af det offentlige. Østre Landsret traf i SKM2014.160.ØLR afgørelse om, at H1 Universitet skal anses for at være en statsinstitution, jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 2, således at H1 Universitet er fritaget for at betale registreringsafgift af institutionens køretøjer.

Af Østre Landsrets begrundelse fremgår det indledningsvist, at:

"Efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, skal der ikke betales registreringsafgift af køretøjer, som anvendes af danske statsinstitutioner. Det er ikke nærmere angivet i lovens forarbejder, hvad der præcis menes med "danske statsinstitutioner".

Ved H1 Universitet-loven fra 2000 og universitetsloven fra 2003 ændredes først H1 Universitet’s og dernæst de andre universiteters forhold, således, at de fik væsentlig større uafhængighed af ministeren og blev selvstændige retssubjekter med egen formue, adskilt fra statens formue. I H1 Universitet-lovens § 1, stk. 2 og i universitetslovens § 1, stk. 1, angives blandt andet, at universiteterne skal være "selvejende institutioner".

Landsretten gennemgår herefter en række bestemmelser i loven og i bemærkningerne til loven. Landsretten sammenfatter herefter, at:

"Samlet set er den af staten oprettede institution H1 Universitet herefter i vidt omfang fortsat underlagt de rammer, staten opstiller for dens institutioner, og staten kan ved lov foretage ændringer i H1 Universitets forhold og fastsætte hvilke skatte- og afgiftsregler, der skal gælde for H1 Universitet - eventuelt således at institutionen undtages for regler indenfor skatte- og afgiftsområdet, hvor staten og dens institutioner har en særstilling".

Landsretten bemærker videre, at:

"Det er ikke i H1 Universitet-loven og universitetsloven eller i bemærkningerne hertil udtrykkeligt er anført, hvorledes universiteter generelt set fremover skal være stillet vedrørende skatter og afgifter. Østre Landsret konkluderer herefter, at:

"Det er under sagen ubestridt, at H1 Universitet indtil lovændringen i 2000 og 2003 var en dansk statsinstitution i registreringsafgiftslovens forstand (og SKAT fortsatte i øvrigt indtil 2009 med at anse universiteterne for at være fritaget for at skulle betale registreringsafgift).

Herefter finder landsretten efter en samlet vurdering, at der ved lovændringen i 2000 og 2003 ikke er sket ændring af, at H1 Universitet i registreringsafgiftslovens forstand skal anses som en statsinstitution, og at H1 Universitet dermed er fritaget for at skulle betale registreringsafgift, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2."

SKM2014.160.ØLR vedrører en bestemt selvejende institution, der er omfattet af lov om universiteter. Det må imidlertid lægges til grund, at Østre Landsret ikke blot har taget stilling til, hvorvidt denne bestemte selvejende institution, H1 Universitet, kan anses for at være en statsinstitution i registreringsafgiftslovens forstand, men at der med dommen også er taget stilling til de øvrige selvejende institutioner omfattet af universitetsloven.

I overensstemmelse hermed, lægger Skatteforvaltningen til grund, at selvejende institutioner, der er omfattet af lov om universiteter, skal anses som statsinstitutioner i registreringsafgiftslovens forstand og dermed er fritaget for at skulle betale registreringsafgift, jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 2.

Dette betyder, at Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og IT-Universitetet i København, skal anses som statsinstitutioner i registreringsafgiftslovens forstand.

Det bemærkes, at fritagelsen i REGAL § 2, stk. 1, nr. 2, ikke omfatter "køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende". Hvis en selvejende institution, der er omfattet af universitetsloven, har erhvervsmæssige aktiviteter i konkurrence med private erhvervsdrivende, er personkøretøjer og varevogne, der anskaffes til disse aktiviteter ikke omfattet af afgiftsfritagelsen i REGAL § 2, stk. 1, nr. 2.

Herudover ændres Skatteforvaltningens praksis ikke - heller ikke i forhold til andre selvejende institutioner.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Brandslukning og redningstjeneste

Afgiftsfritagelsen omfatter køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver. Køretøjer, der udelukkende bliver brugt af beredskabskommissioner er også omfattet af afgiftsfritagelsen. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at køretøjerne hverken helt eller delvis bruges erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende. Bortset fra egentlige brandslukningskøretøjer, skal køretøjerne afgiftsberigtiges, før anmeldelsen om indregistrering kan finde sted. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 3, om afgiftsfritagelse for køretøjer til brandslukning og redningstjeneste.

Det bemærkes, at leasing kan accepteres.

Egentlige brandslukningskøretøjer er køretøjer, der klassificeres som brandbil til udrykningskørsel.

 

Køretøjer til brandsluknings- og redningstjeneste bliver således fritaget for afgift og kan anskaffes af alle virksomheder inden for dette brancheområde. Fritagelsesbestemmelsen omfatter derimod ikke køretøjer, som helt eller delvis skal bruges til anden tjenstlig kørsel end udrykningskørsel ved løsning af de nævnte opgaver. Sådanne køretøjer skal afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Det gælder eksempelvis også de tilfælde, hvor en læge kører udrykningskørsel for en region i en del af tiden og resten af tiden anvender bilen i egen praksis.

Det er tidligere fastslået, at brandbiler kan anvendes til at tænde juletræer, uden at det udløser registreringsafgift. Herudover vil - i overensstemmelse med Skatteministerens svar af 15. september 2015 på spørgsmål S 128 af 9. september 2015 - hverken fremvisning eller demonstration af brandbiler udløse registreringsafgift mv. En brandbil kan derfor godt fremvises i forbindelse med fx en kulturnat, uden at det vil udløse registreringsafgift.

Det kan således lægges til grund, at fremvisning og demonstration af et udrykningskøretøj eller et brandslukningskøretøj i forbindelse med arrangementer for skoler eller børneinstitutioner, eller ved sociale og/eller kulturelle arrangementer som fx kulturnat, byfest eller lignede med det formål at fremvise køretøjer eller demonstrere, hvordan en rednings- eller brandslukningsopgave udføres, ikke udløser registreringsafgift.

Udrykningskøretøjer kan endvidere anvendes til kørsel i forbindelse med øvelse, træning og uddannelse af det personale, der skal betjene dem. Udrykningskøretøjer må dog ikke udelukkende anvendes til undervisningssituationer, se SKM2019.71.LSR.

Under forudsætning af, at beredskabsforpligtelsen opretholdes, kan udrykningskøretøjet endvidere anvendes over små afvigelser fra den normale returvej med henblik på indkøb af mad og andre småfornødenheder mv. til brug for vagthold.

Modsætningsvis vil anvendelsen af brandsluknings- og redningskøretøjer til andre formål, som fx fyldning af badebassiner, vandkamp eller anvendelse af liften til at tage luftfotos, være i strid med afgiftsfritagelsen og vil medføre, at køretøjet bliver registreringsafgiftspligtigt.

Ambulancer og rustvogne

Afgiftsfritagelsen omfatter køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende bruges til ambulance- og rustvognskørsel. Køretøjerne kan anmeldes til registrering i Motorregisteret uden afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 4 om afgiftsfritagelse for ambulancer og rustvogne mv.

  • Ambulancer

En ambulance er et køretøj, som er specielt indrettet til båretransport og som er udstyret med andet nødvendigt udstyr for udrykningskørsel. Fritagelsesbestemmelsen omfatter således ikke almindelige personbiler og busser, som skal bruges til transport af siddende patienter. Sådanne køretøjer klassificeres efter færdselsloven som sygetransportkøretøj til erhvervsmæssig personbefordring. En ambulance må ikke benyttes til andet formål, eksempelvis transport af donorer.

På samme måde, som det er tilfældet med brandbiler og redningskøretøjer vil hverken fremvisning eller demonstration af ambulancer udløse registreringsafgift mv. En ambulance kan således fremvises i forbindelse med arrangementer for skoler eller børneinstitutioner, eller ved sociale og/eller kulturelle arrangementer som fx kulturnat, byfest eller lignende, med det formål at demonstrere køretøjerne eller den specielle indretning. Ligeledes kan en ambulance anvendes til kørsel i forbindelse med øvelse, træning og uddannelse af det personale, der skal betjene den. Under forudsætning af, at beredskabsforpligtelsen opretholdes, kan ambulancen endvidere anvendes over små afvigelser fra den normale returvej med henblik på indkøb af mad og andre småfornødenheder mv. til brug for vagthold.

  • Rustvogne

Afgiftsfritagelsen gælder for køretøjer, der er indrettet til transport af kister og udelukkende benyttes til rustvognskørsel. Et køretøj kan ikke godkendes som rustvogn, hvis det er forsynet med indretninger eller udstyr, fx anhængertræk, så køretøjet kan bruges til andet formål (fx godstransport). Se SKM2021.222.VLR.

I bindende svar SKM2016.227.SR har Skatterådet bekræftet, at spørger kan anvende en afgiftsfritaget rustvogn til transport af blomster og kranse i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemanden kan også anvende rustvognen til transport af urner.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
 
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2021.222.VLR

En Mercedes blev af et bedemandsselskab indført som brugt til Danmark og indregistreret som afgiftsfri rustvogn. Ved en ransagning på selskabets adresse konstaterede politiet, at køretøjet var indrettet som en almindelig personbil med bagsæder med nakkestøtter, sikkerhedsseler og armlæn. Selskabets direktør forklarede under ransagningen til politiet, at han havde været i Tyskland for at fremvise bilen til mulige købere, og at han i den forbindelse havde bagsæderne monteret i bilen af sikkerhedsmæssige grunde. Bilen var tillige monteret med anhængertræk.

Landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at der ved ransagningen var monteret bagsæder i den pågældende bil, og at det fremgik af de fotos, der blev optaget i forbindelse med ransagningen, at der tillige var monteret sikkerhedsseler, nakkestøtter og armlæn på bagsædet. Under hensyntagen hertil og efter de øvrige oplysninger fra ransagningen, og da der var monteret anhængertræk på bilen, kunne bilen - uanset direktørens forklaring for byretten og landsretten - ikke anses for specielt indrettet og udelukkende anvendt til rustvognskørsel, jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 4.

Stadfæstelse af SKM2020.405.BR

SKM2014.160.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt H1 Universitet var en statsinstitution, jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 2, således at universitetet var fritaget for at betale registreringsafgift af universitetets køretøjer.

Ved H1 Universitet-loven fra 2000 og universitetsloven fra 2003 blev H1 Universitet og de øvrige universiteters organisatoriske forhold ændret således, at de i højere grad blev uafhængige af Uddannelsesministeriet. Universiteterne blev "selvejende institutioner" (selvstændige retssubjekter) med egne formuer adskilt fra statens formue. SKAT havde i et bindende svar fundet, at H1 Universitet efter lovændringerne ikke længere var en statsinstitution i registreringsafgiftslovens forstand.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at der ikke ved lovændringerne var sket en ændring af, at H1 Universitet i registreringsafgiftslovens forstand skulle anses som danske statsinstitutioner.

Byretsdomme

SKM2020.405.BR

En Mercedes stationcar blev af et bedemandsselskab indført som brugt til Danmark og indregistreret som afgiftsfri rustvogn. Ved en kontrol af køretøjet konstaterede politiet, at køretøjet var indrettet som sædvanlig personbil med bagsæder i kabinen. Retten fandt det ikke godtgjort, at køretøjet var specielt indrettet og udelukkende havde været anvendt til rustvognskørsel. Da betingelserne for afgiftsfritagelsen efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 4, således ikke længere var opfyldt, jf. § 2, stk. 3, var det med rette, at SKAT havde efteropkrævet afgift af køretøjet efter lovens almindelige regler.

Stadfæstelse af SKM2019.219.LSR. Dommen er stadfæstet af Vestre Landsret. Se SKM2021.222.VLR
Landsskatteretskendelser
SKM2019.219.LSR Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter et køretøj, der anvendtes til rustvognskørsel, og bl.a. var forsynet med anhængertræk, var anset for at have været anvendt i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne, jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 4 Afgørelsen er stadfæstet af byretten. Se SKM2020.405.BR.
SKM2019.71.LSR Landsskatteretten fandt ikke, at 2 køretøjer, der skulle anvendes til uddannelse, kunne fritages for registreringsafgift, idet køretøjerne således ikke udelukkende ville blive anvendt til brandsluknings- og redningsopgaver jf. REGAL § 2, stk. 1, nr. 3.  
SKM2012.309.LSR En begravelsesforretnings motorcykel med en specialbygget sidevogn til transport af kister kunne fritages for registreringsafgift efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 4.
Skatterådet
SKM2016.227.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende en afgiftsfritaget rustvogn til transport af blomster og kranse i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemanden kan også anvende rustvognen til transport af urner.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at bedemandens honorar for transporten af blomster og kranse er momsfritaget.