Dato for udgivelse
23 maj 2016 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2016 09:58
SKM-nummer
SKM2016.237.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3270340
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - selvstændig gruppe - drift af ejendom
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers ydelser til sine medlemmer i form af medlemsvisitering, besvarelse af såvel telefoniske og som skriftslige medlemshenvendelser, administration af fælles it-drift, fælles bygningsdrift, fælles mødecenter mv. er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, og Spørgers ydelser kan dermed momsfritages.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.19.1.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, og Spørgers ydelser dermed kan momsfritages?

Svar

 1. Ja

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Nogle fagforbund og arbejdsløshedskasser har indgået en aftale om et tættere samarbejde, hvilket bl.a. betyder, at de har overtaget et lejemål i København og efterfølgende flyttet sammen i et bofælleskab på adressen.

Ovennævnte har i fællesskab indgået en uopsigelig lejeaftale med udlejer om leje af lokaler i en ejendom. Der er endvidere indgået aftale med udlejer om bl.a. levering af bespisning til ovennævntes ansatte, som indtages i den fælles kantine i lejemålet.

Som en naturlig konsekvens af ovennævnte stiftede de tre fagforbund Spørger, som er en forening.

Foreningens formål fremgår af vedtægtens § 2, og omfatter opgaver som i dag og tidligere har været udført af medlemmerne af foreningen. Det er bl.a. 

 • Medlemsvisitering i den fælles reception
 • Besvarelse af videreekspedition af såvel telefoniske og skriftslige medlemshenvendelser
 • Administration af fælles it-drift, såsom samkøring af it-systemer via fælles domæne
 • Administration af fælles huslejekontrakt samt bygningsdrift m.v.
 • Administration af fælles mødecenter, herunder booking af interne lokaler til medlemsmøder og evt. bespisning hertil
 • Administration af andre servicefunktioner, som bl.a. drift af fællesarealer, posthåndtering (ind- og udgående) og fællesindkøb til ejendommens drift
 • Alle forekomne opgaver i bogholderiet, herunder opkrævning af medlemskontingenter, registrering af indbetalinger og udbetalinger, indberetning til offentlige myndigheder m.v.

Der er tale om arbejdsopgaver, der er nødvendige for udførelsen af fagforbundenes virke, og som for alles vedkommende tidligere har været udført af det enkelte medlemsforbund, men som nu ønskes samlet. Baggrunden herfor er en forventning om - via stordriftsfordelen - at kunne opnå en besparelse samt muligheden for bedre at udnytte de enkelte ansatte kompetencer på tværs af fagforbundene.

Der forventes ansat 6-8 personer i foreningen.

Et alternativ til ovennævnte ville være, at de enkelte ansatte skal delansættes hos de enkelte medlemsforbund, hvilket efter Spørgers opfattelse vil være en utilsigtet administrativ byrde.

Som det er præciseret i vedtægtens § 2, stk. 2, arbejder foreningen ikke med gevinst for øje. Det er aftalt, at udgifterne i foreningen alt efter udgiftsarter skal fordeles ud fra en af følgende fordelingsnøgler:

 • Kvm
 • Antal ansatte hos medlemmer
 • Antal medlemmer i de enkelte forbund
 • Faktisk tidsforbrug
 • Faktisk forbrug af mødeforplejning m.v.

Fordelingsnøglerne er aftalt ud fra, at alle afholdte udgifter fordeles mellem deltagerne ud fra den enkelte deltagers faktiske forbrug af fællesomkostningerne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, at "Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning".

Som det fremgår af den juridiske vejledning er der fire betingelser, som alle skal være opfyldt for, at ydelser fra gruppen (i dette tilfælde foreningen) er omfattet af momsfritagelsen: 

 1. Den aktivitet, som hver af gruppens deltagere udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde helt uden for momslovens anvendelsesområde.
 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for deltagernes virksomhed.
 3. Medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne.
 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning.

Med hensyn til ovennævnte betingelser

a) kan det oplyses, at deltagerne i Spørger alle er faglige organisationer, hvis aktiviteter er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

b) er det Spørgers opfattelse, at der er tale om opgaver, som er almindelige og nødvendige for at en faglig organisation kan udføre den momsfritagne aktivitet. Der tænkes her bl.a. på tilgængelighed for medlemmer, bogføring og opkrævning af bl.a. kontingentindtægter, it-drift m.v.

c) har deltagerne aftalt, at udgifterne alt efter art skal fordeles ud fra fordelingsnøgler, som løbende vurderes ud fra den enkelte deltagers træk på de fælles ressourcer.

d) er det Spørgers opfattelse, at der i dag ikke samlet findes udbydere af de opgavetyper, som deltagerne i fællesskabet er enedes om at være fælles om. Der er tale om opgaver, som i dag løses af den enkelte deltager, men grundet fald i medlemstal og dermed nødvendige besparelser, med omkostningsoptimering til følge, har deltagerne vurderet, at de sammen kan løse opgaverne billigere, end hvis de selv skulle løse de samme opgaver. Det skal bemærkes, at der er tale om opgaver, som er nødvendige for at organisationerne kan servicere deres medlemmer, og helt naturlige opgaver, som hos andre organisationer løses af organisationen selv; ligesom deltagerne hidtidig også har gjort. Selve momsfritagelsen kan ikke anses for konkurrencefordrejende, da deltagerne i Spørger ikke ønsker, at andre personer - end dem med en ansættelsesmæssig tilknytning til enten Spørger eller de deltagende organisationer - udfører de opgaver, som er samlet i Spørger. 

Spørger er bekendt med, at Skatterådet tidligere i bl.a. SKM2015.472.SR, SKM2015.233.SR, SKM2011.860.SR, SKM2010.644.SR og SKM2007.16.SR har anerkendt at bl.a. administrative samarbejder kan omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Spørger er selvfølgelig også bekendt med, at Skatterådet i en periode i 2013-2014 har givet afslag på momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, men det er Spørger opfattelse, at nærværende samarbejde ikke kan sammenlignes med f.eks. det juridiske arbejde i SKM2013.204.SR eller gartnerarbejdet i SKM2013.851.SR.

Som følge af ovennævnte er det Spørgers opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares med JA, da alle betingelser for momsfritagelse er opfyldt. Det begrundes bl.a. med 

 • at det pågældende arbejde allerede i dag udføres af de enkelte medlemmer selv,
 • at samarbejdet om udførelsen af opgaver er en naturlig følge af, at medlemmerne fysisk er flyttet sammen i et bofællesskab,
 • at medlemskredsen i foreningen er begrænset til kun at omfatte faglige organisationer med tilknyttede A-kasser, der har tilknytning til lejemålet, og
 • at selve momsfritagelsen ikke kan anses for at være konkurrencefordrejende.

Praksis synes efter Spørgers opfattelse næsten udelukkende at være baseret på bl.a. følgende Skatterådsafgørelser:

SKM2015.472.SR: Fritagelse opnået - Skatterådet bekræfter, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål, at yde service i form af administrativ bistand mv. til gruppemedlemmerne i form af administrativ praksis mv. kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. 

SKM2015.233.SR: Fritagelse opnået - Skatterådet kan bekræfte, at leverancer i form af forskellige særlige finansielle ydelser leveret af spørger i form af et aktieselskab, med det formål at levere disse ydelser til de enkelte medlemmer, anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

SKM2014.764.SR: Afslag - Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af konserverings-ydelser mod vederlag til statsanerkendte museer er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Spørger leverer ydelsen i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder.

SKM2013.851.SR: Afslag - Skatterådet kunne ikke bekræfte at en samling af gårdanlæg, der var gået sammen om en gårdmandsstilling, var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Begrundelsen var, at disponering ville medføre konkurrencefordrejning.  

SKM2013.204.SR: Afslag - Juridisk bistand mv. leveret af hovedorganisation for et større antal fagforeninger, er ikke momsfritaget, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 19, fordi en momsfritagelse ville fremkalde konkurrencefordrejning.

SKM2012.600.SR: Fritagelse opnået - Skatterådet bekræftede at ydelser leveret af en europæisk økonomisk firmagruppe til spørger til brug for spørgers ikke-momspligtige virksomhed er fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

SKM2011.860.SR: Fritagelse opnået - Skatterådet bekræftede, at en selvstændig gruppe med det formål, at yde service til medlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, når gruppens aktiviteter er en videreførelse af aktiviteter, der før blev varetaget af et momspligtigt anpartsselskab.

SKM2011.685.SR: Fritagelse opnået - Skatterådet bekræftede, at foreningen ikke skulle opkræve moms af a-kassernes refusion af omkostninger vedr. drift og vedligeholdelse af IT-systemer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Foreningen blev derfor anset som en selvstændig gruppe.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, og Spørgers ydelser dermed kan momsfritages.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

19) Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f, i dansk ret. Direktivet har følgende ordlyd:

"f) levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, der udøver en virksomhed, som er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af denne virksomhed direkte nødvendige tjenester, såfremt disse grupper kun afkræver deres medlemmer en godtgørelse, som nøjagtigt svarer til deres andel af de fælles udgifter, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

C-8/01, Taksatorringen

EF-domstolen har udtalt, at indrømmelse af momsfritagelse i henhold til denne bestemmelse til en forening som den, der er tale om i hovedsagen - der opfylder alle bestemmelsens øvrige betingelser - skal nægtes, hvis der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Domstolen udtaler endvidere, at en national lovgivning godt kan give en tidsbegrænset momsfritagelse på betingelse af, at fritagelsen forlænges, så længe bestemmelsens betingelser er opfyldt.

Endelig udtaler EF-domstolen, at det ikke har betydning, at de største forsikringsselskaber lader taksation af motorkøretøjsskader udføre af deres egne ansatte taksatorer, hvorved de undgår, at disse tjenesteydelser pålægges moms.

SKM2015.472.SR

Skatterådet bekræfter, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål, at yde service til gruppemedlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, når gruppens aktiviteter er en videreførelse af aktiviteter, der hidtil har været i et delvist momspligtigt aktieselskab, samt at den selvstændige gruppe kan etableres som et aktieselskab.

Videre kan det bekræftes, at momsfritagelsen kan bibeholdes for aktiviteter vendt mod gruppemedlemmerne, selv om den selvstændige gruppe samtidig udfører opgaver på kommerciel basis for tredjemand.

Endelig er der ikke noget til hinder for, at de enkelte gruppemedlemmer, ud over deres basale momsfrie aktiviteter, tillige har momspligtige aktiviteter, som er afledt af den basale aktivitet, herunder momspligtig udlejning af fast ejendom.

SKM2011.544.SR

Skatterådet anser tre efterskolers fordeling af udgifter til anskaffelse af it-faciliteter og fordeling af løn til it-undervisning mv. for at være en momspligtig levering i form af tilrådighedsstillelse af it-faciliteter og it-underviserer. Tilrådighedsstillelsen blev ikke anset som en levering af en ydelse i nær tilknytning til undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Skatterådet bekræfter, at samarbejdet mellem de tre efterskoler kan omfattes af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, om selvstændige grupper. Det er en forudsætning, at det er den selvstændige gruppe, der leverer de pågældende it-ydelser.

SKM2010.644.SR

Skatterådet kan bekræfte at en selvstændig gruppe, der leverer forskellige sekretariatsydelser til sine medlemmer, kan være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, når de i bestemmelsen nævnte betingelser er opfyldt.

Med hensyn til betingelsen om konkurrencefordrejning, er det i afgørelsen tillagt vægt, at det ikke er momsfritagelsen i sig selv, der medfører, at der består en reel risiko for, at fritagelsen, vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Begrundelse

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, af ydelser leveret af selvstændige grupper af personer forudsætter, at fem betingelser er opfyldt:

 1. Der skal anvendes en uafhængig enhed, der kan agere selvstændig gruppe, og som leverer ydelserne til sine medlemmer
 2. Medlemmerne skal være enten afgiftspligtige personer, der har momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momsloven, eller ikke-afgiftspligtige personer
 3. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.
 4. Prisen for ydelserne til medlemmerne skal fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter
 5. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning.

Det er oplyst, at Spørger er en forening bestående af nogle fagforbund. Spørger udgør en selvstændig gruppe, som påtænker at levere ydelser til sine medlemmer mod betaling. Den selvstændige gruppe er således en selvstændig juridisk enhed, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, og som derfor opfylder betingelserne for at være en afgiftspligtig person i momslovens § 3.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at den første betingelse er opfyldt.

Medlemmerne af den selvstændige gruppe er nogle faglige organisationer, som driver virksomhed omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Den anden betingelse for momsfritagelse er på den baggrund ligeledes opfyldt.

Spørgeren oplyst, at ydelserne fra den selvstændige gruppe til medlemmerne skal bestå i medlemsvisitering i den fælles reception, besvarelse af videreekspedition af såvel telefoniske og skriftslige medlemshenvendelser, administration af fælles it-drift, såsom samkøring af it-systemer via fælles domæne, administration af fælles huslejekontrakt samt bygningsdrift m.v., administration af fælles mødecenter, herunder booking af interne lokaler til medlemsmøder og evt. bespisning hertil, administration af andre servicefunktioner, som bl.a. drift af fællesarealer, posthåndtering (ind- og udgående) og fællesindkøb til ejendommens drift, samt alle forekomne opgaver i bogholderiet, herunder opkrævning af medlemskontingenter, registrering af indbetalinger og udbetalinger, indberetning til offentlige myndigheder m.v.

Det er en betingelse for momsfritagelse, at de pågældende ydelser er direkte nødvendige for medlemmernes momsfritagne aktiviteter. Ydelserne skal på denne baggrund være specifikt relaterede til medlemmernes momsfritagne leverancer derved, at de er direkte nødvendige og uundværlige for gennemførelsen af medlemmernes momsfritagne leverancer.

Fra EU-domstolens praksis kan henvises til dommen i sagen C-8/01, Taksatorringen, hvor EU-domstolen anerkendte, at taksatorydelser var direkte nødvendige for forsikringsselskabers levering af forsikringsydelser.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at den selvstændige gruppes leverancer må anses for direkte nødvendige for, at de faglige organisationer kan levere deres momsfritagne ydelser til deres medlemmer, og den tredje betingelse er derfor opfyldt. Det forudsættes herved, at ingen af medlemmerne tillige anvender ydelserne til brug for momspligtige aktiviteter.

Det er videre en betingelse, at prisen for ydelserne til medlemmerne fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter. Spørger har i relation hertil oplyst, at medlemmerne har aftalt, at udgifterne alt efter art skal fordeles ud fra fordelingsnøgler, som løbende vurderes ud fra den enkelte deltagers træk på de fælles ressourcer.

Det er med baggrund heri SKATs opfattelse, at den fjerde betingelse for momsfritagelse er opfyldt.

Endelig har Spørger oplyst, at de enkelte faglige organisationer i dag løser de pågældende opgaver selv, men grundet fald i medlemstal og dermed nødvendige besparelser har de faglige organisationer vurderet, at de sammen kan løse opgaverne billigere, end hvis de fortsat selv skulle løse opgaverne hver for sig.

Med udgangspunkt i SKM2010.644.SR og SKM2011.544.SR, er det SKATs vurdering, at de konkrete forhold, der ligger til grund i denne sag, hvor tre faglige organisationer indgår et samarbejde med henblik på at opnå en forbedret rationel drift, vil der ikke alene på grund af momsfritagelsen bestå en reel risiko for at fremkalde konkurrencefordrejning.

Med baggrund i formålet med dannelsen af samarbejdet vurderes det, at det pågældende samarbejde måtte blive dannet, uanset om der gives momsfritagelse eller ej. På baggrund heraf vil en momsfritagelse derfor ikke blive anset for at ville fremkalde konkurrencefordrejning, og den femte betingelse er derfor opfyldt.

Det er herefter SKATs samlede vurdering, at Spørgers levering af de omhandlede ydelser til medlemmerne er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.