Dato for udgivelse
31 okt 2012 08:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 okt 2012 08:48
SKM-nummer
SKM2012.600.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-053214
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Selvstændig gruppe, EØFG, finansielle ydelser, porteføljeforvaltning,
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at ydelser leveret af en europæisk økonomisk firmagruppe til spørger til brug for spørgers ikke-momspligtige virksomhed er fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.19.2

Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at ydelser leveret af en europæisk økonomisk firmagruppe til spørger er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19?

Svar:

 1. Ja, se begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en momsmæssig fællesregistrering, der indgår i en større koncern.

Koncernen udøver virksomhed vedrørende kapitalforvaltning, herunder forvaltning og administration af investeringsforeninger og forvaltning af diskretionære porteføljer.

Fællesregistreringens aktiviteter omfatter således 

 • Salg af værdipapirer
 • Forvaltning af investeringsforeninger
 • Diskretionær porteføljeforvaltning for professionelle investorkunder
 • Kantinedrift.

Dertil kommer salg af ydelser mellem enhederne indenfor Fællesregistreringen, der således falder udenfor momslovens anvendelsesområde.

Europæiske økonomiske firmagrupper ("EØFG'er") er reguleret i Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper.

Formålet med forordningen er at lette og fremme grænseoverskridende samarbejde, og således lette og udvikle medlemmernes økonomiske aktivitet ved at forene ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Den forenede indsats skal gøre det muligt at opnå bedre resultater, end hvis aktiviteterne udøves hver for sig. En EØFG har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst for sig selv, jf. forordningens artikel 3, stk. 1.

Det fremgår endvidere af forordningen, at EØFG'ens virksomhed skal knyttes til medlemmernes økonomiske aktiviteter, og at en EØFG som minimum skal have to medlemmer fra forskellige medlemsstater i EU.

Det fremgår af artikel 5 i momsforordningen (forordning nr. 282/2011), at en EØFG udgør en afgiftspligtig person i henhold til artikel 9, stk. 1, i momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF).

En EØFG udgør ifølge de britiske afgiftsmyndigheder en "selvstændig gruppe" i henhold til momsfritagelsesbestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f, hvor en fællesregistrering eller et medlem heri kan være medlem af gruppen.

Én af deltagerne i spørger (fællesregistreringen) ønsker at blive medlem af en eksisterende EØFG, der i 2011 blev registeret i Frankrig (herefter benævnt "Firmagruppen"), med medlemmer i forskellige EU-lande, herunder i Frankrig, Belgien, Italien, Luxembourg og Holland. Det er således Fællesregistreringen der i momsmæssig henseende modtager ydelserne fra Firmagruppen.

De franske afgiftsmyndigheder har fastslået, at Firmagruppen udgør en "selvstændig gruppe" i henhold til momsfritagelsesbestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f.

Baggrunden for setuppet er et ønske om at optimere driften via samarbejde med de øvrige medlemmer af Firmagruppen, for derigennem at dele omkostningerne til ydelser til brug for udøvelse af medlemmernes momsfritagne virksomhed.

Firmagruppens ydelser til medlemmerne er følgende:   

 • It-ydelser i forbindelse med investeringssystemer, systemer til håndtering af investeringsporteføljer og økonomisystemer samt it-support og it-sikkerhed. 
 • Investment Operations Services ("OPS"), dvs. administrationsydelser i forbindelse med værdipapirhandel og i forbindelse med håndtering af investeringsporteføljer.
 • Ydelser vedrørende Network, Change & Strategy ("NCS"), dvs. ydelser der angår Trade Support, Middle Office, Fund Administration mv.  
 • Markedsføring af produkter og investeringer.     

Ydelserne anvendes hovedsagligt til Fællesregistreringens levering af momsfritagne finansielle ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

Såfremt ydelserne til Fællesregistreringen ikke er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, vil momsen herpå således udgøre en endelig omkostning for Fællesregistreringen.

Firmagruppen indkøber navnlig de omhandlede ydelser hos dens forskellige medlemmer, der fortsat enten indkøber de pågældende ydelser hos eksterne leverandører eller selv producerer disse.

Medlemmernes betaling for ydelserne fastsættes efter internt aftalte fordelingsnøgler. Fordelingsnøglerne tilsigter, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, har følgende ordlyd:

 "Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

19) Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk.1, litra f, der er sålydende:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

f) levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, der udøver en virksomhed, som er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af denne virksomhed direkte nødvendige tjenester, såfremt disse grupper kun afkræver deres medlemmer en godtgørelse, som nøjagtigt svarer til deres andel af de fælles udgifter, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning".

Momsfritagelsen har til formål at give mulighed for større konkurrencemæssig lighed mellem virksomheder, der foretager henholdsvis egenproduktion og eksterne indkøb, jf. herved Højesterets dom i SKM2009.501.HR.

Momsfritagelsesbestemmelsen opstiller fire betingelser for momsfritagelse:

 1. Den aktivitet, som hver af gruppens medlemmer udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde uden for momslovens anvendelsesområde.
 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed.
 3. Det enkelte medlems betaling skal svare nøjagtigt til medlemmets andel af de fælles udgifter.
 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning.

Ad 1) Den aktivitet, som hver af gruppens medlemmer udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde uden for momslovens anvendelsesområde

Firmagruppens ydelser anvendes hovedsagligt til Fællesregistreringens momsfritagne finansielle aktiviteter.

Fællesregistreringens ydelser til Firmagruppen angår denne primære aktivitet.

Hvis Fællesregistreringens aktiviteter vedrørende diskretionær porteføljeforvaltning anses for at være momspligtige, så vil den del af Firmagruppens ydelser, der kan henføres hertil være momspligtig, hvilket bekræftes af Skatterådets bindende svar i SKM2011.860.SR.

På denne baggrund er det spørgers opfattelse, at den første betingelse i momslovens § 13, stk.1, nr. 19 - om at den aktivitet som hver af gruppens medlemmer udøver, enten skal være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde udenfor momslovens anvendelsesområde - er opfyldt.

Ad 2) Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed

Det er ikke muligt for Fællesregistreringen at drive den momsfritagne finansielle virksomhed uden ydelserne fra Firmagruppen.

Der er endvidere i vidt omfang tale om ydelser, som Fællesregistreringen i forvejen forbruger, enten ved at disse indkøbes, eller ved at disse udføres af egne ansatte.

Den omhandlede betingelse er derfor opfyldt, hvilket bekræftes af Skatterådets bindende svar i SKM2010.644.SR, SKM2011.685.SR og SKM2011.860.SR samt Skatteministeriets styresignal i SKM2010.505.SKAT.

Ad 3) Det enkelte medlems betaling skal svare nøjagtigt til medlemmets andel af de fælles udgifter

Medlemmernes betaling for ydelserne fastsættes - som nævnt - efter nærmere angivne fordelingsnøgler, hvor fordelingsnøglerne tilsigter at sikre, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter.

Der sker ikke en omkostningsudligning mellem medlemmerne, og Firmagruppen oparbejder hverken underskud eller overskud i forbindelse med aktiviteterne. 

Den omhandlede betingelse er derfor opfyldt, hvilket bekræftes af Skatterådets bindende svar i SKM2010.644.SR og SKM2011.685.SR.

Ad 4) Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning

Momsfritagelsen må ikke i sig selv medføre, at der består en reel risiko for, at fritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, jf. bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-8/01, Taksatorringen, jf. Højesterets dom i SKM2009.501.HR og Skatteministeriets styresignal i SKM2010.505.SKAT.

Momsfritagelsen har til formål at give mulighed for større konkurrencemæssig lighed mellem virksomheder, der foretager henholdsvis egenproduktion og eksterne indkøb, jf. herved Højesterets dom i SKM2009.501.HR.

EU-Domstolen anfører i sag C-8/01, Taksatorringen, præmis 59, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, når den selvstændige gruppe, uanset momspålæggelse eller momsfritagelse, kan være sikker på at beholde medlemmerne som kunder.

Firmagruppen indkøber - som nævnt - navnlig de omhandlede ydelser hos forskellige medlemmer, der fortsat enten selv indkøber ydelserne hos eksterne leverandører eller selv producerer disse. Firmagruppen leverer herefter de omhandlede ydelser til medlemmerne.

Den omhandlede betingelse er derfor opfyldt, hvilket også bekræftes af Skatterådets bindende svar i SKM2011.685.SR og SKM2011.860.SR.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at ydelser leveret af en EØFG til spørger er momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 19.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
19) Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f, i dansk ret. Direktivet har følgende ordlyd:

"f) levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, der udøver en virksomhed, som er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af denne virksomhed direkte nødvendige tjenester, såfremt disse grupper kun afkræver deres medlemmer en godtgørelse, som nøjagtigt svarer til deres andel af de fælles udgifter, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

C-44/11 (Deutsche Bank AG)
EU-domstolen har udtalt, at porteføljeforvaltning - dvs. en virksomhed, der udføres mod vederlag og består i, at en afgiftspligtig person dels træffer selvstændige beslutninger vedrørende køb og salg af værdipapirer og dels udfører disse beslutninger ved at foretage køb og salg af værdipapirer - består af 2 elementer, der er så nært forbundne, at de objektivt set udgør en enkelt økonomisk ydelse.

Selve købet og salget af værdipapirerne kan høre under anvendelsesområdet for momsfritagelsen i artikel 135, stk.1, litra f) i direktiv 2006/112. Dette gælder ikke for ydelserne bestående i analyse og overvågning af investorkundens formue, da disse ydelser ikke nødvendigvis indebærer, at der gennemføres transaktioner, hvorved rettigheder og forpligtelser for parterne med hensyn til værdipapirer kan opstå, ændres eller ophøre.

Med henvisning til, at det fremgår af domstolens faste retspraksis, at de udtryk, der anvendes til at betegne de i artikel 135, stk. 1, i direktiv 2006/112 fastsatte fritagelser, skal fortolkes strengt, finder domstolen, at porteføljeforvaltning i sin helhed ikke kan være omfattet af artikel 135, stk. 1, litra f).

C-8/01(Assurandør-Societetet som mandatar for Taksatorringen)
EF-domstolen har udtalt, at indrømmelse af momsfritagelse i henhold til denne bestemmelse til en forening som den, der er tale om i hovedsagen - der opfylder alle bestemmelsens øvrige betingelser - skal nægtes, hvis der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning.

SKM2009.501.HR
Sagen vedrørte en forening (Taksatorringen), der udfører autotaksationsydelser for sine medlemmer. Spørgsmålet var, om en momsfritagelse ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning, idet der var enighed om, at alle øvrige betingelser for afgiftsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 20 (nu nr. 19) var opfyldt.

Under sagens behandling for landsretten blev der forelagt præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen, der ved dom af 20. november 2003 bl.a. fastslog, at det afgørende er, om der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv aktuelt eller i fremtiden kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Højesteret lagde til grund, at Taksatorringens andel af marked for autotaksation udgjorde ca. 25 %, mens seks større forsikringsselskaber med egen taksatororganisation dækker ca. 70 %. De resterende ca. 5 % af markedet udgøres af seks mindre forsikringsselskabers køb af momspligtige taksationsydelser hos store forsikringsselskaber. Endvidere lagde Højesteret til grund, at Taksatorringens priser for taksationsydelser er konkurrencedygtige, og at forsikringsselskaber med egen taksatororganisation ikke foretager markedsføring af taksationsydelser. Endelig lagde Højesteret til grund, at der ikke er virksomheder (danske eller udenlandske), der overvejer at etablere sig på markedet med taksationsydelser som forretningsgrundlag.

Fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 20 (nu nr. 19) skal fortolkes under hensyn til dens formål. Inden for forsikringsområdet må det antages at være at give mulighed for større konkurrencemæssig lighed mellem selskaber med egen taksatororganisation (som ikke betaler moms for taksationen), og selskaber uden egen taksatororganisation. Samtidig skal fritagelsesbestemmelsen fortolkes således, at den i praksis får et reelt anvendelsesområde. Under hensyn til at de store forsikringsselskabers salg må anses at udgøre en uvæsentlig del af det enkelte forsikringsselskabs forretningsområde, og at salget kun udgør en beskeden del af det samlede marked for autotaksation fandt Højesteret, at der skal ses bort fra dette salg ved vurderingen af, om en momsfritagelse for Taksatorringen vil kunne fremkalde konkurrenceforvridning.

Højesteret fandt derfor, at der med de nuværende forhold på markedet for autotaksation ikke bestod en reel risiko for, at momsfritagelse af Taksatorringen ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Taksatorringens påstand blev derfor taget til følge.

SKM2011.860.SR
Skatterådet bekræftede, at en selvstændig gruppe, der etableredes med det formål, at yde service til medlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, når gruppens aktiviteter er en videreførelse af aktiviteter, der hidtil har været varetaget af et momspligtigt anpartsselskab.

Momsfritagelsen for den selvstændige gruppe vil kunne bibeholdes for de medlemsvendte aktiviteter, hvis gruppen samtidig udfører opgaver på kommerciel bases for tredjemand, når en sådan levering følger de almindelige momsregler. Skatterådet fandt ikke, at der er noget til hinder for, at de enkelte medlemmer af gruppen, tillige har momspligtige aktiviteter, som er afledt af den basale aktivitet.

SKM2011.685.SR
Skatterådet kunne bekræfte, at foreningen ikke skulle opkræve moms af a-kassernes refusion af omkostninger relateret til driften og vedligeholdelsen af it-systemet med henvisning til ML § 13, stk. 1, nr. 19. Foreningen blev således anset for en selvstændig gruppe bestående af afgiftsfritagne medlemmer (arbejdsløshedskasser) og at foreningen udøvede en virksomhed, der var direkte nødvendig for a-kassernes virksomhed.

SKM2010.644.SR
Skatterådet bekræftede at en selvstændig gruppe, der leverer forskellige sekretariatsydelser til sine medlemmer, kan være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20 (nu nr. 19), når de i bestemmelsen nævnte betingelser er opfyldt.

Med hensyn til betingelsen om konkurrencefordrejning, er det i afgørelsen tillagt vægt, at det ikke er momsfritagelsen i sig selv, der medfører, at der består en reel risiko for, at fritagelsen, vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, at ydelser leveret af en selvstændig "gruppe" til gruppens medlemmer, hvor ydelserne efter deres art som udgangspunkt er momspligtige, kan fritages for moms, hvis betingelserne nævnt i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt.

Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte for, at ydelser fra gruppen er omfattet af momsfritagelsen:

 1. Den aktivitet, som hver af gruppens deltagere udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde helt uden for momslovens anvendelsesområde.
 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for deltagernes virksomhed.
 3. Medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne.
 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning.


Det fremgår af sagen, at spørger er medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe, der består af finansielle virksomheder fra forskellige lande i Europa.

Ifølge Rådets Forordning nr. 2137/85, er en europæisk økonomisk firmagruppe en uafhængig retlig enhed bestående af fx selskaber med hjemsted i forskellige EU-lande. Formålet med en EØFG er at lette og udvikle medlemmernes økonomiske aktiviteter ved at forene ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Det er ikke en firmagruppes formål at skabe økonomisk overskud. Realiserer firmagruppen et overskud fordeles dette mellem medlemmerne i henhold til den interne aftale.

Den firmagruppe, som spørger ønsker at blive medlem af, leverer IT-, administrations- og markedsføringsydelser til medlemmerne, der alle driver virksomhed med kapitalforvaltning mv. Ydelserne leveres fra medlemmerne til medlemmerne gennem firmagruppen. Hvert kvartal foretages der opgørelse af ydelser leveret til eller fra firmagruppen til de enkelte medlemmer. Opgørelsen foretages efter en intern aftalt fordelingsnøgle, der tilsigter, at alle medlemmer betaler nøjagtigt, hvad der svarer til kostpris på deres træk på firmagruppens ydelser.

Ad.1: Den aktivitet, som hver af gruppens deltagere udøver, skal enten være momsfritaget efter andre bestemmelser eller falde helt uden for momslovens anvendelsesområde.

Spørger har oplyst, at firmagruppens ydelser hovedsagligt skal anvendes til fællesregistreringens momsfritagne finansielle aktiviteter.

Spørger har endvidere oplyst, at en del af fællesregistreringens virksomhed består af porteføljeforvaltning for investorkunder.

Med henvisning til EU-domstolens afgørelse i C-44/11 (Deutsche Bank AG) er det Skatteministeriets opfattelse, at ydelser bestående i porteføljeforvaltning for investorkunder er en momspligtig aktivitet.

Det fremgår af Skatterådets afgørelse i SKM2011.860.SR,  at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte medlemmer af gruppen, tillige har momspligtige aktiviteter, som er afledt af den basale aktivitet. Det medfører dog, at den del af firmagruppens leverancer, der anvendes til den momspligtige aktivitet, vil være momspligtig.

Skatteministeriet lægger herefter på baggrund af spørgers oplysninger til grund, at den første betingelse er opfyldt.

Ad. 2: Ydelserne skal være direkte nødvendige for deltagernes virksomhed.

De ydelser, som fællesregistreringen vil aftage fra firmagruppen, er først og fremmest IT-, administrations- og markedsføringsydelser. Der er efter det oplyste tale om ydelser, som spørger i forvejen forbruger enten ved at de udføres af egne ansatte eller ved at de indkøbes fra eksterne leverandører.

Formålet med at blive medlem af firmagruppen er, at ydelser derfra kan leveres omkostningseffektivt og til kostpris.

Skatteministeriet finder på den baggrund, at ydelserne kan siges at være direkte nødvendige for spørgers virksomhed, således at betingelse nr. to er opfyldt.

Ad 3: Medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne

Det fremgår af Den Juridiske vejledning, 2012-2, afsnit D.A.5.19, at medlemmernes betaling ikke må overstige egen omkostningsrefusion. Hvert enkelt medlem skal refundere netop dets andel af de fælles udgifter. Der må således ikke ske en omkostningsudligning mellem medlemmerne, og der må hverken oparbejdes underskud eller overskud i forbindelse med aktiviteterne.

Spørger har oplyst, at medlemmernes betaling for de ydelser, der leveres af firmagruppen, fastsættes efter nærmere bestemte fordelingsnøgler, der er fastlagt i aftalegrundlaget for firmagruppen. Fordelingsnøglerne tilsigter at sikre, at det enkelte medlems betaling for ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel af de fælles udgifter. Der sker ikke omkostningsudligning og firmagruppen oparbejder ikke noget overskud.

Skatteministeriet finder på den baggrund, at betingelse nr. tre er opfyldt.

Ad 4: Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning

Det fremgår videre af Den Juridiske Vejledning, at der foreligger konkurrencefordrejning, når en momsfritagelse påvirker de gældende konkurrencevilkår på markedet til skade for andre virksomheder, der udøver tilsvarende aktiviteter.

Det er tilfældet, hvis det enkelte medlem i kraft af samarbejdet kan få leveret ydelser uden moms, som andre uafhængige virksomheder udbyder med moms.

Det er momsfritagelsen i sig selv, der ikke må kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er altså ikke relevant for spørgsmålet, om der foreligger konkurrencefordrejning, at konkurrencen under alle omstændigheder påvirkes af, at der findes en aktør, som leverer ydelser til sine medlemmer, og som ikke må søge at opnå overskud.

For at momsfritagelse skal kunne nægtes, er det således den omstændighed, at tjenesteydelser, der leveres af en sammenslutning, er fritaget for moms, og ikke den omstændighed, at sammenslutningen opfylder de øvrige betingelser i den pågældende bestemmelse.

Det er ikke alene aktuelle konkurrenceforhold, der skal tages i betragtning. En fritagelse må således ikke kunne være en hindring for etablering af konkurrerende virksomheder. Fritagelse skal dog kun nægtes, hvis der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning. Der skal herefter i hvert enkelt tilfælde ske en konkret vurdering af, om der er en reel risiko for konkurrencefordrejning.

De ydelser firmagruppen leverer, er som nævnt IT-, administrations- og markedsføringsydelser. Hvis ikke ydelserne blev leveret til firmagruppens medlemmer fra firmagruppen, ville medlemmer enten selv udføre ydelserne ved hjælp af egne ansatte eller aftage ydelserne fra eksterne leverandører.

Formålet med at etablere firmagruppen er imidlertid at effektivisere omkostningerne til den slags administrative ydelser, hvortil behovet er fælles for alle firmagruppens medlemmer. Ydelserne leveres fortrinsvis af ansatte hos de enkelte medlemmer via firmagruppen. Medlemmerne betaler alene kostpris for ydelserne.

Skatteministeriet finder således ikke, at der alene på grund af momsfritagelsen vil bestå en reel risiko for at fremkalde konkurrencefordrejning.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at den fjerde betingelse er opfyldt.

Da de fire betingelser, der er angivet i bestemmelsen således er opfyldt, finder Skatteministeriet, at ydelser leveret fra firmagruppen til spørger kan momsfritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Det bemærkes dog, jf. det anførte ovenfor under betingelse nr. 1, at den del af firmagruppens leverancer, der kan henføres til fællesregistreringens momspligtige aktiviteter, vil være momspligtig. 

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja - se begrundelsen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.