Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-262/10, Döhler Neuenkirchen GmbH

Manglende indgivelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist udgør en misligholdelse af en af de forpligtelser, der opstår ved anvendelse af proceduren for aktiv forædling, hvilket medfører at toldskylden skal anses for at være opstået i henhold til TK art. 204, stk. 1, litra a), for samtlige de varer, hvor sidste frist for indgivelse af afslutningsopgørelse er overskredet. Toldskylden anses dog ikke for opstået, hvis betingelserne i GB art. 859, nr. 9) kan anses for at være opfyldt.

EUTK art. 79 om manglende overholdelse af forpligtelse.

EUTK art. 124 og DF art. 103 om toldskyldens ophør.

C-187/99, Eru Portuguesa

Udbyttesatsen skal altid svare til den faktiske sats for at undgå, at varer bliver afsat inden for Fællesskabets toldområde uden at der på noget tidspunkt bliver betalt importafgifter. Den i bevillingen fastsatte udbyttesats kan derfor ikke give bevillingshaver en berettiget forventning om, at udbyttesatsen fortsat vil bestå, hvis omstændighederne er ændret. Bevillingshaver er derfor forpligtet til at underrette toldmyndigheden om enhver ændring, der kan medføre en ændring af udbyttesatsen.

EUTK art. 23 og 28 om underretningspligt og om ændring af en gunstig afgørelse.