Ved henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling suspenderes det told- og afgiftsbeløb, der hviler på de importerede varer, dvs. at dette beløb ikke opkræves på importtidspunktet.

Samtidig med at opkrævning af told og afgifter suspenderes, vil også eventuelle handelspolitiske foranstaltninger for varerne blive suspenderet. Dette gælder dog ikke, hvis der består et forbud mod indpassage af varerne til EU's toldområde.

Se EUTK art. 256, stk. 1, litra c).

I praksis betyder det, at der for varer, som ved import til EU's toldområde straks henføres under proceduren for aktiv forædling, ikke skal afgives følgende dokumenter, selvom de importerede varer måtte være omfattet af en handelspolitisk foranstaltning:

  • Importlicens
  • Importcertifikat
  • Importbevilling
  • Oprindelsescertifikat.

Eventuelle særlige importbestemmelser, fx af sundhedsmæssig, veterinær eller sikkerhedsmæssig art, der er fastsat for import af de pågældende varer, skal dog iagttages på importtidspunktet. Se F.A.31 Varebestemmelser.

Henføres de importerede varer eller forædlingsprodukterne efterfølgende til fri omsætning i EU, skal de handelspolitiske foranstaltninger iagttages på dette tidspunkt.

Beregnes toldskylden for forædlingsprodukterne ved overgang til fri omsætning på baggrund af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af de varer, der oprindeligt blev henført under proceduren for aktiv forædling (beregning i henhold til EUTK art. 86, stk. 3), anvendes de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer.

Dette gælder dog ikke for affald og skrot.

Beregnes toldskylden derimod ud fra forædlingsprodukternes art, mængde og værdi (beregning i henhold til EUTK art. 85), skal de handelspolitiske foranstaltninger for forædlingsprodukterne kun finde anvendelse, hvis de oprindeligt importerede varer, som blev henført under proceduren for aktiv forædling, er omfattet af samme handelspolitiske foranstaltning.

Se EUTK art. 202.

Hvis varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, henføres (også i form af forædlingsprodukter) under en anden særlig procedure, fx toldoplag eller forsendelse, og varerne er omfattet af specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der fortsat er gældende på tidspunktet for afslutning af proceduren for aktiv forædling, skal toldangivelsen for den efterfølgende procedure indeholde følgende oplysninger:

  • angivelsen "IP" (den engelske forkortelse for inward processing (aktiv forædling)),
  • angivelsen "C P M" (den engelske forkortelse for commercial policy measures (handelspolitiske foranstaltninger))samt
  • angivelse af bevillingsnummeret for den relevante bevilling til aktiv forædling eller INF-nummer, hvis der anvendes standardiseret informationsudveksling.

Se DF art. 241, stk. 2.

Se også

Se nærmere om beregning af toldskyld i afsnit F.A.11.

Se nærmere om brug af standardiseret informationsudveksling i afsnit F.A.19.2.9 og F.A.25.9.