Med forbehold af EUTK art. 60, stk. 1 (varer der er fuldt ud fremstillet), er nedenstående produkter fritaget for importafgifter ved overgang til fri omsætning:

  1. produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages fra et søterritorium, der hører under et land eller et område uden for EU's toldområde, af skibe, som udelukkende er registreret i en medlemsstat eller anmeldt til dens skibsregister og fører denne stats flag

  2. produkter, der er fremstillet af produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages fra et søterritorium om bord på fabriksskibe, der opfylder de samme fastsatte betingelser, som fremgår af punkt 1.

Fritagelsen for importafgifterne skal støttes af beviser for, at betingelserne i ovenstående punkter er opfyldt. Se EUTK art. 208.

Beviset for at betingelserne er opfyldt, kan gives som anført i GF artiklerne 208, 209 og 210 eller i DF artiklerne 213, 214 og 215, alt efter hvad der er relevant.