Fritagelsen for importafgifter gives ikke for varer, som har været omfattet af foranstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik, der indebærer, at de skal eksporteres fra Unionens toldområde.

Dette gælder dog ikke i særlige tilfælde. Se EUTK art. 204.

Disse særlige tilfælde er fastsat i DF art. 159, hvor returvarer indrømmes fritagelse for importafgifter. Denne fritagelse indrømmes kun, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

 • De restitutioner eller andre beløb, der er udbetalt under disse forudsætninger, er blevet tilbagebetalt

 • De kompetente toldmyndigheder har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at tilbageholde beløb, som skulle betales under foranstaltningerne for disse varer - eller de andre finansielle fordele; der var tildelt, er blevet ophævet

 • Varerne befandt sig i én af følgende situationer:

  • De kunne ikke markedsføres i det land, som de var sendt til

  • De blev returneret af modtageren, fordi de var defekte eller ikke-bestillingssvarende

  • De blev reimporteret i EU's toldområde, fordi de på grund af andre omstændigheder, som eksportøren ikke havde indflydelse på, ikke kunne anvendes til de planlagte formål.

 • Varerne er blevet angivet til overgang til fri omsætning i EU's toldområde senest 12 måneder efter opfyldelsen af toldformaliteterne ved deres eksport. Dette kan også ske senere, såfremt det tillades af toldmyndighederne i re-importmedlemsstaten i behørigt begrundede tilfælde.

Se DF art. 159, stk. 1.

Ovenfor fremgår det af én af situationerne, at varerne blev reimporteret, fordi de på grund af andre omstændigheder, som eksportøren ikke havde indflydelse på, ikke kunne anvendes til det planlagte formål. Ved "andre omstændigheder" forstås følgende:

 • Varerne eller de benyttede transportmidler er blevet beskadiget før varernes levering til modtageren

 • Varerne er blevet eksporteret til forbrug eller salg ved en handelsudstilling eller et lignende arrangement, men er ikke blevet det

 • Modtageren har ikke fysisk eller juridisk kunnet opfylde den kontrakt, under hvilken eksporten fandt sted

 • Varernes levering har ikke kunnet finde sted på grund af naturbegivenheder, politiske eller sociale begivenheder, eller som er blevet leveret efter udløbet af den frist, som var fastsat i kontrakten

 • Varer, som henhører under markedsordningen for frugt og grøntsager, er blevet eksporteret og sendt som led i konsignationssalg, men er ikke blevet solgt i bestemmelseslandet.

Se DF art. 159, stk. 2.