EU vedtager inden for rammerne af EU’s fælles handelspolitik såkaldte toldmæssige foranstaltninger og ikke-toldmæssige foranstaltninger, jf. artikel 206 og 207 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

En handelspolitisk foranstaltning er en ikke-toldmæssig foranstaltning, der som led i EU’s fælles handelspolitik angår international varehandel og er vedtaget i form af en EU-retsakt, jf. EUTK, artikel 5, nr. 36. Det kan fx være et krav om, at man skal forelægge et gyldigt sundhedscertifikat, før varerne kan overgå til fri omsætning.

Følgende betingelser skal ifølge Europa-Kommissionen være opfyldt, hvis en bestemmelse skal kategoriseres som en handelspolitisk foranstaltning. Alle betingelserne skal være opfyldt:

  1. Der skal være tale om en bestemmelse i en EU-retsakt.
  2. Retsakten skal angå varehandel.
  3. Retsakten skal have form af enten en forordning eller en afgørelse.
  4. Retsakten skal henvise til artikel 206 og/eller 207 i TEUF eller artikel 133 i den tidligere Traktat om Det Europæiske Fællesskab (TEF).
  5. Retsakten skal angå ikke-toldmæssige foranstaltninger.

Ved at slå retsakten op på EUR-Lex og finde dens hjemmelsgrundlag kan du afgøre, om en retsakt henviser til en af de nævnte artikler (henvisningen vil stå i tekstafsnittet mellem retsaktens titel og forordet/præamblen. Henviser retsakten til en anden retsakt end TEUF eller TEF, skal man slå denne retsakt op og undersøge, om den henviser til en af de nævnte artikler.

Henføres de importerede varer eller forædlingsprodukterne efterfølgende til fri omsætning i EU, skal de handelspolitiske foranstaltninger iagttages på dette tidspunkt.

Beregnes toldskylden for forædlingsprodukterne på baggrund af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af de varer, der oprindeligt blev henført under aktiv forædling, anvendes de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer.

Dette gælder dog ikke for affald og skrot.

Beregnes toldskylden derimod ud fra forædlingsprodukternes art, mængde og værdi, skal de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer kun finde anvendelse, hvis de oprindeligt importerede varer er omfattet af samme handelspolitiske foranstaltning.

Se EUTK art. 202, stk. 1-3 og Afsnit F.A.25 om aktiv forædling.

Handelspolitiske foranstaltninger finder ikke anvendelse på forædlingsprodukter, der overgår til fri omsætning efter passiv forædling, når:

  • Forædlingsprodukterne bevarer deres EU-oprindelsesstatus. Se EUTK art. 60

  • Den passive forædling omfatter reparation, herunder fremgangsmåden med standardombytning jf. EUTK art. 261, eller

  • Den passive forædling følger efter yderligere forædling. Se EUTK art. 258

Se EUTK art. 202, stk. 4.