Indhold

Dette afsnit beskriver formålet og lovgrundlaget for tarifering.

Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. Toldunionen er karakteriseret ved fravær af indre grænser for varehandelen, hvorfor varer kan cirkulere frit mellem EU's medlemslande, mens der er en fælles toldmur over for lande uden for Den Europæiske Union.

Den fælles toldmur opnås bl.a ved anvendelsen af én fælles toldtarif.

EU's Fælles Toldtarif er den Kombinerede Nomenklatur - der forkortes KN. KN udgør endvidere grundlaget for indsamling og udveksling af statistiske oplysninger om EU's udenrigshandel samt medlemslandenes interne handel.

Tarifering er fastlæggelse af varekoden (underpositionen), som en vare hører under i EU's Kombinerede Nomenklatur, KN, eller i andre nomenklaturer baseret på KN, herunder Toldtariffen. Dette skal ske ensartet i EU, så der anvendes samme toldsats for en konkret vare, uanset hvilket medlemsland den indføres til. Således opnås der en fælles toldmur og en ensartet behandling af de erhvervsdrivende i EU - uanset hvor varen indføres.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tarifering findes i EU's Kombinerede Nomenklatur, KN. Lovgrundlaget er Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 med ændringer. Bilag 1 til forordningen, hvor KN er optrykt, opdateres og ændres hvert år.

KN er udarbejdet på grundlag af Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem - i daglig tale Det Harmoniserede System, forkortet HS. HS er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen (WCO) og anvendes i flere end 200 lande som grundlag for landenes toldtarif.

KN anvendes som grundlag for tarifering af varer og dermed opkrævning af told mv., se EUTK art. 56-57 samt TDL § 2.