Dato for udgivelse
13 maj 2016 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2016 12:45
SKM-nummer
SKM2016.215.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3123540
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momspligt, almenvelgørende forening
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers salg af ophold i et ferie- og rekreationscenter var omfattet af momspligten jf. momslovens § 4, stk. 1.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 21.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.21.

Grundet kravet om anonymisering offentliggøres det bindende svar i væsentlig redigeret form.

Spørgsmål  

    1. Er spørgers salg af ophold i ferie- og rekreationscentret omfattet af momspligten?

Svar

    1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningen XX er en selvstændig og uafhængig, landsdækkende patientforening med følgende formål:

[...]

Kopi af foreningens vedtægter er forelagt SKAT.

Foreningen blev etableret i 19xx og har i dag ca. 2.000 medlemmer. Hertil kommer et større antal støttemedlemmer.

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside www.ZZZ.dk

Foreningen er momsregistreret eftersom foreningen sælger visse varer og ydelser på kommerciel basis.

Spørgers repræsentant har supplerende bekræftet, at spørger har aktiviteter, som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, pkt.1 - omhandlende momsfritagelse af levering af varer og ydelser fra almenvelgørende foreninger i forbindelse med deres aktiviteter.

Foreningen vil inden for kort tid påbegynde opførelsen af et ferie- og rekreationscenter midt i et naturskønt område ved yy.

Byggeriet og områderne omkring det kommende byggeri skal indeholde en række funktioner, som foruden foreningens egne medlemmer kan benyttes af andre organisationer der arbejder med alvorligt syge personer og deres familier, herunder xx og zz og lignende.

Det kommende center skal primært være et ferie- og rekreationscenter, hvor der kan ydes rådgivning, støtte, kurser, foredrag, fordybelse til børn og voksne samt samvær med andre familier i lignende situationer.

Spørgers repræsentant har supplerende fremsendt en af VX kommune vedtaget lokalplan for "XZ" samt en projektbeskrivelse om "Vision og formål (...)" (Forelagt SKAT i deres fulde længde).

Spørgers repræsentant har i den forbindelse henledt opmærksomheden på særlige punkter i lokalplanen, hvor der kan læses nærmere omkring projektet.

På side pp ses det overordnede formål med lokalplanen, hvoraf det fremgår at

Lokalplanens formål er:

At der kan bygges et ferie- og rekreationscenter med tilhørende ferieboliger mv.

At der etableres faciliteter til understøtning af ferie-  og rekreationscentret.

[...]

Efter repræsentantens vurdering er der relativt gode beskrivelser af de kommende ejendomme.

Det er tanken at medlemmerne af foreningen kan købe et ophold med tilhørende services og anvendelse af foreningens rekreative faciliteter.

Det er tillige tanken at andre end foreningens medlemmer kan købe ophold -

f. eks medlemmer af xyz osv.

Spørgers repræsentant har uddybende oplyst, at der ikke pt. er lagt en egentlig plan for markedsføringen af faciliteterne. Det fremgår af lokalplanen, at det er hensigten at skabe et sted til gavn og glæde for foreningens medlemmer, men også til brug for andre foreningers anvendelse. Det er hensigten, at andre foreninger skal kunne leje faciliteterne i et sådant omfang, at faciliternes tomgang reduceres til et minimum og samtidigt skaber indtægter til foreningen. Der er endnu ikke indgået egentlige aftaler, men der har været positiv dialog med andre foreninger, der ønsker at leje faciliteterne, herunder konferencefaciliterne. Det kan både være som enkeltdage samt som egentlige konference- eller aktivitets-weekender. Det planlægges at udstyre kursus/konferencefaciliteterne med alt i nødvendigt AV-udstyr, så der kan ske anvendelse af alle sædvanlige kommunikationsmidler mv. Endvidere vil der blive etableret køkken til bespisning af gæster, således at andre foreninger mv. vil kunne leje faciliterne incl. forplejning.

Som beskrevet, er der ikke lagt planer for markedsføringen af centret, men det er hensigten, at kommunikation dels vil ske direkte til andre foreningers medlemmer (hvor spørger har adgang hertil iflg. særskilt aftale) men også via kontakt til foreningssekretariater mv. med henblik på samlet udleje af faciliteterne.

Der er endnu ikke fastsat nogen pris for hvad et ophold skal koste. Det er dog forventningen, at prisen skal matche målgrupperne og deres købekraft. Prisen vil derfor være under markedsprisen for hvad et "tilsvarende ophold" koster andet steds.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores formodning, at salg af ophold i det kommende ferie- og rekreationscenter ikke vil kunne omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1., nr. 21, eftersom det ikke alene er foreningens egne medlemmer som kan købe sig til et ophold, men tillige medlemmer af andre velgørende og almennyttige foreninger der arbejder for bedre vilkår.

Det må kunne forventes, at en momsfritagelse vil kunne skabe konkurrencefordrejning samt at aktører der leverer ydelser inden for samme område, vil anføre at foreningen sælger varer og ydelser af forretningsmæssig karakter på ulige vilkår.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes afklaret, om spørgers salg af ophold i ferie- og rekreationscentret er omfattet af momspligten.

Lovgrundlag

Momsloven

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. (...)

§ 13, stk. 1. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

nr. 8.  Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

(...)

nr. 21. Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Forarbejder

L 137 (2001-02, 2. samling)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

(...)

Vedrørende spørgsmålet om konkurrencefordrejning bemærkes, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger i almindelighed kun vil have salg af varer og ydelser i mindre omfang. Der henvises til bemærkningerne i forbindelse med de provenumæssige konsekvenser. Ved vurderingen af om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning vil nedenstående have afgørende betydning.

Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund. Man kan således ikke sammenligne salgspriser på varer, der serveres på en beværtning med salgspriser i en forening.

Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af hvorvidt der er tale om et fast salgssted skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Elementer som salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment m.v. vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Salg fra et lokale, hvor indretningen er af permanent karakter, og hvor der er faste åbningstider, der følger de almindelig butiksåbningstider, vil indikere, at der er tale om salg fra et fast salgssted. Derimod vil faste åbningstider fastsat under hensyntagen til klubbens aktiviteter ikke indikere salg fra et fast salgssted. Salg, der fortrinsvis sker til kunder, der ikke har tilknytning til foreningen eller dennes aktiviteter, vil ligeledes indikere salg af forretningsmæssig karakter, hvorimod salg til klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber og lignende ikke vil indikere salg fra et fast salgssted. (...)

Praksis

SKM2005.514.LSR

Salg af adgang til golfbane til ikke-medlemmer og indtægt ved kantinedrift ved banen blev efter en konkret vurdering anset for momsfritaget.

(...)

Indtægterne fra klubbens kantine må imidlertid anses for momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Der er herved henset til, at en momsfritagelse under hensyn til kantinens geografiske placering ikke kan anses for at ville fremkalde konkurrencefordrejning, samt at der ikke leveres varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, idet åbningstiderne er fastsat under hensyn til klubbens aktiviteter, ligesom det ud fra en konkret vurdering er lagt til grund, at salget fortrinsvis sker til klubbens medlemmer. Retten finder herved, at salg til gæstespillere, herunder salg i forbindelse med firmaarrangementer, må sidestilles med salg til medlemmer mfl., og at alene det salg, som sker uden forbindelse til udøvelsen af golfspillet, skal indgå ved vurderingen af, om salg fortrinsvis sker til andre end medlemmer.

SKM2003.496.LSR

En forening, der drev en minigolfbane, kunne ikke opnå momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, om almenvelgørende foreninger, idet foreningens salg af ydelser i form af minigolfbilletter ansås for salg fra et fast salgssted.

SKM2016.87.SR

Skatterådet bekræfter, at et trossamfund ikke er momspligtig af deltagergebyret for obligatoriske kurser, X-kurser, fyraftensmøder, pædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige, idet kurserne anses for at være omfattet af momsfritagelsen vedrørende varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. Skatterådet afviser derimod, at deltagergebyret for fællesudflugter også er fritaget for moms. Afvisningen begrundes med, at en momsfritagelse vil kunne medføre konkurrencefordrejning, idet de øvrige aktører på markedet skal sælge lignede udflugter med moms.

" SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6

(...)

Efter SKATs vurdering kan Spørgers levering af de i spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte kurser m.v. ikke anses for at være af forretningsmæssig karakter. Ved vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at deltagerne på kurserne må antages fortrinsvis at være medlemmer af trossamfundet, ligesom der er lagt vægt på at kurserne fortrinsvis udbydes til og markedsføres over for medlemmerne af trossamfundet. (...)

SKM2014.132.SR 

Skatterådet kan bekræfte, at foreningens kurser, som principielt set er momspligtige efter momslovens § 4, stk. 1, opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. (...)

(...)

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at foreningens salg af kursus A, B, C og D, som ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum, kan momsfritages i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Det lægges til grund, som en forudsætning for det bindende svar på spørgsmål 1-4, at de omhandlede kurser er momspligtige efter momslovens § 4, stk. 1.

Det skal herefter vurderes om foreningen opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, for at kurserne kan momsfritages.

Det er grundlæggende betingelse, for at være omfattet af momsfritagelsen, at foreningens levering af varer og ydelser ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. pkt.

Foreningens levering af kurser anses efter en konkret vurdering ikke for at være af forretningsmæssig karakter. Der lægges i den forbindelse afgørende vægt på, at deltagerne på kurserne fortrinsvis er foreningens medlemmer og pårørende. Der lægges endvidere vægt på, at kurserne fortrinsvis udbydes og markedsføres direkte overfor medlemmerne. Markedsføringen vil efter det oplyste ske via foreningens medlemsblad og hjemmeside. Endeligt lægges der vægt på, at aktiviteten genererer et samlet negativt økonomisk resultat.

Derudover skal følgende 4 betingelser være opfyldt for at foreningens levering af kurser kan fritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21:

Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter ML § 13, stk. 1, nr. 1-6

Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

(...)

SKM2002.401.TSS

Skatteministeriets departement har efter fornyet overvejelse meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har såvel momspligtige aktiviteter, jf. bestemmelsens 3. punktum vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, jf. bestemmelsens 1. og 2. punktum.

(...)

I anledning af en henvendelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) har Told- og Skattestyrelsen i meddelelse af 27. juni 2002, SKM2002.336.TSS, redegjort for styrelsens opfattelse af rækkevidden af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, vedrørende momsfritagelse for varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.

Det fremgår af meddelelsen, at foreninger m.fl., der har leverancer af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, og/eller fortsat ønsker at være momsregistreret for levering af fx. reklameydelser mv. i forbindelse med sponsorater, ikke er omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

Skatteministeriets departement har efter en henvendelse fra DIF på ny overvejet spørgsmålet. Det er herefter departementets opfattelse, at bestemmelsen ikke efter sin ordlyd er til hinder for, at en forening både har momspligtig omsætning og omsætning, der er fritaget for moms.

Departementet har herved lagt vægt på, at 3. punktum i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, udtrykkelig nævner, at fritagelsen ikke gælder for levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Det kan heraf udledes, at denne del af omsætningen er momspligtig efter lovens almindelige regler.

SKM2002.336.TSS

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om omfanget af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, vedrørende varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse afholdelsen af aktiviteter, jf. lov nr. 291 af 15. maj 2002, lov om ændring af merværdiafgiftsloven. (...)

a. Foreninger m.fl., der kan være momsfritaget

(...)

Som velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. anses herefter foreninger m.fl., der har aktiviteter vedrørende sygdomsbekæmpelse, forbyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp, kirkeligt arbejde samt amatøridrætsarbejde, jf. Momsvejledningen, D.11.18.

(...)

b. Leverancer, der kan være omfattet af momsfritagelsen

DIF har derudover rejst spørgsmål, om der ved anvendelsen af bestemmelsen skal sondres mellem leverancer af varer og ydelser i forbindelse med foreningsaktiviteter, der - under forudsætning af, at aktiviteterne ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning - kan være omfattet af fritagelsen, og leverancer af forretningsmæssig karakter.

Endvidere, om der kan ske opdeling af leverancer af varer og ydelser i forbindelse med foreningsaktiviteter, og som opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 22, men hvor foreningen af hensyn til fx. sponsorer, ønsker fortsat at være momsregistreret for levering af reklameydelser m.v.

Styrelsen har hertil svaret, at såfremt foreningen m.fl. har leverancer af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, og/eller fortsat ønsker at være momsregistreret for levering (i eksemplet) af reklameydelser mv., vil foreningen m.fl. ikke være omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

Fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, må forstås således, at enten er foreningen m.fl. momsregistreret, og skal således betale moms af levering af varer og ydelser, der ikke er fritaget efter andre bestemmelser i momsloven, jf. særligt i denne forbindelse lovens § 13, stk. 1, nr. 5, eller også er foreningen fritaget for at betale moms. Foreninger m.fl. kan således ikke vælge at afmelde sig fra momsregistrering for en del af aktiviteterne. Der henvises tillige i denne forbindelse til bemærkningerne til lovforslaget (L 137), almindelige bemærkninger, pkt. 2, sidste afsnit.

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.8.7 Momspligt ved korttidsudlejning af andre ferieboliger

(...)

Regel

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er momspligtig, dvs. ved lejemål under en måneds varighed.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Dette gælder også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning. Se MNA1979, 599.

Eksempler

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet med ferielejligheder er momspligtig

  • når de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og
  • når udlejning af ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed.

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.8.8 Momspligt ved udlejning af hotelværelser

(...)

Eksempler hoteludlejning og ikke momsfritaget langtidsudlejning af andre feriboliger

Det er momspligtigt at udleje hotelværelser. Det er momsfrit at langtidsudleje andre ferieboliger. Det er derfor vigtigt at sondre mellem, hvornår der bliver udlejet hotelværelser, og hvornår der bliver udlejet andre ferieboliger.

Eksempel: Feriecenters ferieboliger med adgang til aktiviteter

Et feriecenters udlejning af ferieboliger med en række tilknyttede faciliteter er hotellignende udlejning.

Et feriecenter kan fx udleje ferielejligheder med faciliteter såsom restauration, konferencerum, gårdhave, swimmingpools, sauna-, billard-, bordtennis-, tv- og familierum, solarie- og helsecenter og tennisbaner.

Momspligten for hotellignende udlejning gælder, selvom der i nogle tilfælde er indgået aftale om længerevarende lejeperioder.

Se TfS1989, 258MNA.

(...)

Begrundelse

SKAT lægger til grund at foreningen, jf. det oplyste, er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 21, i forhold til visse af foreningens aktiviteter.

Der er tale om en påtænkt disposition.

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Varer og ydelser der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter er omfattet af fritagelsen i lovens § 13, stk.1, nr. 21, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er dog ikke omfattet af fritagelsen.

I bemærkningerne til loven er begrebet forretningsmæssig karakter nærmere beskrevet. Heraf fremgår det blandt andet, at salg af forretningsmæssig karakter ikke er omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Salg, der fortrinsvis sker til kunder, der ikke har tilknytning til en forening eller dennes aktiviteter, vil ligeledes indikere salg af forretningsmæssig karakter, modsat salg til en klubs medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber og lignende.

Udlejning af fast ejendom er også omfattet af en momsfritagelse jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 8. Fritagelsen gælder dog ikke for udlejning i hoteller, feriecentre og korttidsudlejning af værelser mv.

Spørger er en patientforening for xyx. Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 21, for så vidt angår en række af foreningens aktiviteter.

Spørger ønsker nu, at opføre et ferie- og rekreationscenter, hvor der udover ferie og rekreation (primær funktion) skal ydes rådgivning, støtte, kurser, foredrag, fordybelse til børn og voksne samt samvær med familier i samme situation.

Spørger har oplyst, at centret ikke alene skal bruges af eller markedsføres overfor foreningens egne medlemmer. SKAT finder derfor ikke, at nærværende sag kan sammenlignes med SKM2016.87.SR og SKM2014.132.SR, hvor deltagerne på forskellige kurser måtte antages fortrinsvis at være medlemmer af de pågældende trossamfund, ligesom der blev lagt vægt på at de aktuelle kurser fortrinsvis blev udbudt til og markedsført over for medlemmerne af trossamfundene.

I det omfang, at salg af ferie- og rekreationsophold bliver markedsført overfor andre end spørgers egne medlemmer og ikke i uvæsentlig omfang også leveres til andre end foreningens egne medlemmer, er det efter en samlet konkret vurdering SKATs opfattelse, at ophold i det kommende ferie- og rekreationscenter er omfattet af momspligten jf. momslovens § 4, stk.1, da der er tale om levering af ydelser af forretningsmæssig karakter og ydelsen derfor allerede af den grund falder udenfor momsfritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 21. Dette ændres ikke af, at priserne for ophold forventes, at skulle matche kundernes købekraft.

SKAT skal i øvrigt bemærke, at SKAT umiddelbart finder, at der findes andre aktører på markedet for ferie/rekreationsophold og konference- og kursusfaciliteter, som vil kunne tilbyde lignende fysiske faciliteter. Spørger må derfor endvidere anses for, at være i konkurrence med andre udbydere af samme ydelser.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.