Dato for udgivelse
21 May 2013 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 12:32
SKM-nummer
SKM2013.303.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0075689
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Fritagelse, forvaltning, investeringsforening, underleverandør
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers påtænkte leverancer af forvaltningsydelser, som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af investeringsforeninger, anses for momsfritagne efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.11.9.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.11.9.3

Spørgsmål

Skal de af spørger påtænkte leverancer anses for momsfritagne efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger?

Svar

Ja

Baggrund

Spørger er et kapitalforvaltningsselskab underlagt Finanstilsynet. Selskabet varetager forvaltning af kapital for bl.a. investeringsforeninger.

Spørger påtænker at indgå aftaler med forskellige finansielle institutioner om at udføre forvaltningsydelser som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af visse fonde m.v. Det kan lægges til grund, at de pågældende fonde anses som investeringsforeninger i henhold til de principper for investeringsbegrebet, som er fastsat af EU-Domstolen i sag C-363/05 Claverhouse. Ligeledes opfylder de pågældende fonde mv. kriterierne for at udgøre investeringsforeninger efter SKM2008.353.SR.

Det kan endvidere lægges til grund, at fondene administreres af et investeringsforvaltningsselskab, hvis ydelser er omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Investeringsforvaltningsselskabet vælger dog i nogle tilfælde at lade en underleverandør udføre nogle af de i øvrigt momsfrie forvaltningsydelser. Spørger er i nogle tilfælde en sådan underleverandør. Spørgsmålet er således, om underleverandørens ydelser tillige er omfattet af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.

Spørger skal således levere forvaltningsydelser til forvaltere af investeringsforeninger. De leverede forvaltningsydelser består hovedsageligt i rådgivning om og gennemførelse af diskretionære investeringer af porteføljen på baggrund af et mandat fra investeringsforeningen og retningslinjer udstukket af investeringsforvaltningsselskabet. Som led i aftalen skal spørger rapportere til investeringsforvaltningsselskabet om de foretagne investeringer.

Spørger har som supplerende oplysning fremsendt "Investment Submanagement Agreement" af ( ) mellem ( ) og spørger. Endvidere er fremsendt "Amendment Agreement" af ( ).

Sagsfremstilling

Det fremgår af momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, at forvaltning af investeringsforeninger er fritaget for moms.

EU-Domstolen har i sin afgørelse i sag C-169/04 Abbey National, fastslået, at begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger som anvendt i 6. Direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 6, er et selvstændigt fællesskabsretligt begreb, hvis indhold medlemsstaterne ikke kan ændre.

Bestemmelsens formål må ifølge domstolen fortolkes således, at den omfatter de transaktioner, der specifikt vedrører investeringsforeningernes virksomhed, hvad enten disse transaktioner vedrører porteføljeforvaltningen eller administrationen af foreningerne selv.

Domstolen fastlægger i Abbey National, at fritagelsen også omfatter administrative ydelser, herunder ydelser som anført i den ikke udtømmende liste i bilag II til direktiv 85/611 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer, under overskriften administration d.v.s.:

 • Juridisk bistand og regnskabsydelser i forbindelse med fondsforvaltning
 • Kundeforespørgsler
 • Værdi- og prisfastsættelse
 • Kontrol med overholdelse af lovgivning
 • Ajourføring af deltagerlister
 • Udlodning af overskud
 • Emission og indløsning af andele
 • Kontraktetablering
 • Registrering

Derimod omfatter fritagelsen ikke de opgaver, der varetages af en depositar (eksempelvis ydelser anført i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3 i direktiv 85/611 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer, da disse ikke anses for at udgøre forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet med at sikre, at forvaltningen af instituttet for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven).

SKAT har med udgangspunkt i ovennævnte dom i Juridisk Vejledning, afsnit D.A.5.11.9.3, opstillet en række eksempler på forvaltningsydelser, som er omfattet af fritagelsen.

Endeligt fastslog EU-Domstolen i Abbey National, præmis 67, at ordlyden af fritagelsesbestemmelsen ikke udelukker, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator. Se hertil EU-domstolens afgørelser i sag C-2/95 SDC, præmis 32, hvoraf det fremgår, at de transaktioner, der er fritaget i henhold til 6. Direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 3 og 5, er defineret på baggrund af arten af de leverede ydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren, som netop ikke er omtalt i de nævnte bestemmelser. I samme afgørelses præmis 64 bemærker domstolen yderligere, at ordlyden af 6. Direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 3, i princippet ikke er til hinder for, at overførselstransaktionen består af flere forskellige ydelser, der i så fald udgør transaktioner vedrørende overførsler i bestemmelsens forstand, og som faktureres med specifikation af de enkelte dele af de pågældende ydelser. Det er uden betydning for anvendelsen af den omhandlede fritagelse, hvorledes faktureringen sker, forudsat at de handlinger, der er nødvendige for at gennemføre den fritagne transaktion, kan identificeres i forhold til de øvrige ydelser.

De administrative og regnskabsmæssige ydelser, der leveres af en tredjepartsadministrator er således ifølge EU-Domstolens udtalelser i Abbey National omfattet af begrebet forvaltning af investeringsforeninger, såfremt de samlet set udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

Det fremgår endvidere af Skatterådets afgørelse i SKM2007.295.SR, at Skatterådet ligeledes anser de anførte ydelser under administrationsafsnittet i det anførte bilag til direktiv 85/611 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer for opgaver, der omfattes af definitionen af forvaltningsydelser for investeringsforeninger, som er omfattet af momsfritagelsen. Heraf fremgår ligeledes, at den daglige administration af en portefølje omfattes af begrebet forvaltning af investeringsforeninger.

EU-Domstolen har i sag C-44/11 Deutsche Bank fastslået, at porteføljeforvaltning under de i sagen konkrete omstændigheder ikke skulle anses som momsfri. Deutsche Bank udførte imidlertid porteføljeforvaltning for sine private kunder.

SKAT har udsendt styresignal SKM2012.751 på baggrund af EU-Domstolens afgørelse i Deutsche Bank. Heraf fremgår det, at porteføljeforvaltning pr. 1. juli 2013 skal anses for momspligtig. Det fremgår dog også, at SKAT er af den opfattelse, at dette ikke omfatter tilfælde, hvor tilsvarende porteføljeforvaltningsydelser leveres til investeringsforeninger, idet disse ydelser fortsat vil være momsfrie.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til EU-Domstolens praksis skal forvaltning af investeringsforeninger som omhandlet af momsfritagelsen defineres på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller tjenestemodtageren.

De af spørger påtænkte leverancer består som nævnt hovedsageligt i rådgivning om og gennemførelse af diskretionære investeringer af porteføljen på baggrund af et mandat fra investeringsforeningen og retningslinjer udstukket af investeringsforvaltningsselskabet. Som led i aftalen skal spørger tillige rapportere til investeringsforvaltningsselskabet om de foretagne investeringer.

De pågældende ydelser har utvivlsomt tilsvarende karakter som de i Abbey National beskrevne forvaltningsydelser, da de indebærer udvælgelse og afsætning af investeringsforeningernes forvaltede formuer. Ligeledes er de af en karakter som de forvaltningsydelser, der nævnes i Juridisk Vejledning, afsnit D.A.5.11.9.3, hvorefter "rådgivning og beslutning om placering af midlerne" samt "effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen" er nævnt som eksempler på momsfri forvaltningsydelser.

Det forhold, at spørger i første led leverer ydelserne til et andet investeringsforvaltningsselskab ændrer ikke på ydelsernes karakter og dermed den momsmæssige behandling heraf. I sidste ende er ydelserne en del af en samlet set momsfri forvaltningsydelse. De må således anses for at udgøre en særskilt helhed, der svarer til de ydelser, der leveres af en direkte porteføljeforvalter. De pågældende forvaltningsydelser er dermed specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeningerne.

EU-Domstolen har afgjort, at tjenesteydelser vedrørende forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af tredjepartsadministratorer, i princippet er omfattet af fritagelsens anvendelsesområde, forudsat at de ydelser, der leveres af tredjepartsadministratorer samlet set udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en forvaltningsydelse i fritagelsens forstand. Da de ydelser, spørger leverer, er omfattet af fritagelsens anvendelsesområde og er specifikke og væsentlige funktioner i forbindelse med forvaltningen af investeringsforeninger, er det spørgers opfattelse, at de af spørger påtænkte forvaltningsydelser omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, da de udgør underleverancer til forvaltning af investeringsforeninger og i sin helhed svarer til de ydelser, der leveres direkte til investeringsforeningerne af en investeringsforeningsforvalter.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de af spørger påtænkte leverancer skal anses for momsfritagne efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

Lovgrundlag

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

11) Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

b) Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.

d) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

f) Forvaltning af investeringsforeninger.

Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne"

Praksis

EU-domstolen Sag C-169/04 Abbey National

EU-domstolen har i dommen i sag C-169/04, Abbey National, taget stilling til anvendelsen af udtrykket "forvaltning" af investeringsforeninger. Domstolen udtaler i præmis 57-74:

"57. Herefter skal indholdet af begrebet »forvaltning« af investeringsforeninger undersøges nærmere.

58. I denne forbindelse skal det fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, ikke indeholder nogen definition af dette begreb.

59. Bestemmelsen skal således fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. i denne retning dom af 18.11.2004, sag C-284/03, Temco Europe, Sml. I, s. 11237, præmis 18, og dommen i sagen Fonden Marselisborg Lystbådehavn, præmis 28).

60. Det bemærkes indledningsvis, at eftersom fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal de fortolkes strengt (jf. bl.a. dom af 12.6.2003, sag C-275/01, Sinclair Collis, Sml. I, s. 5965, præmis 23, og af 20.11.2003, sag C-8/01, Taksatorringen, Sml. I, s. 13711, præmis 36).

61. Det fremgår videre af artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/611, at investeringsinstitutters transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af andele, opretter og administrerer investeringsinstitutterne for medlemmernes regning og mod vederlag porteføljer sammensat af værdipapirer (jf. dom af 21.10.2004, sag C-8/03, BBL, Sml. I, s. 10157, præmis 42).

62. Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger. Bestemmelsens nr. 6 har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter.

63. Det følger heraf, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver.

64. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, som ændret, under overskriften »Administration«, som er opgaver, der specifikt vedrører virksomheden for institutter for kollektiv investering, således omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

65. Derimod omfatter denne bestemmelse ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611. Disse opgaver vedrører nemlig ikke forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet er at sikre, at forvaltningen af institutter for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven.

66. Hvad angår tjenesteydelser, der er knyttet til den administrative og regnskabsmæssige forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af en tredjepartsadministrator, bemærkes for det første, at på samme måde som de transaktioner, der er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 og 5 (jf. dom af 5.6.1997, sag C-2/95, SDC, Sml. I, s. 3017, præmis 32), er forvaltning af investeringsforeninger som omhandlet i nævnte artikels nr. 6 defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

67. Endelig er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 64, og for så vidt angår direktivets artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, dom af 13.12.2001, sag C-235/00, CSC Financial Services, Sml. I, s. 10237, præmis 23).

68. Under disse omstændigheder følger det af princippet om afgiftsneutralitet, at de erhvervsdrivende skal kunne vælge den organisationsform, som ud fra en strengt økonomisk synsvinkel passer dem bedst, uden at skulle løbe en risiko for, at deres transaktioner udelukkes fra den fritagelse, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

69. Det følger heraf, at de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, der leveres af en tredjepartsadministrator, i princippet er omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

70. For at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, SDC-dommen, præmis 66, og CSC Financial Services-dommen, præmis 25).

71. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 66).

72. Det skal herefter fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

73. Det tilkommer den forelæggende ret at fastslå, om de tjenesteydelser, der er genstand for tvisten i hovedsagen, opfylder disse kriterier.

74. Det følger af ovenstående, at det andet og det tredje spørgsmål skal besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger. Derimod er tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, ikke omfattet af dette begreb."

EU-domstolen Sag C-275/11 GfBk

Domstolen tog i denne sag stilling til, om og under hvilke betingelser de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" med henblik på den i 6. direktivs art. 13, litra d, nr. 6, fastsatte fritagelse.

Ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, der administrerer en investeringsforening, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i denne bestemmelse fastsatte fritagelse, også selv om tredjemanden ikke har handlet i henhold til delegation som omhandlet i artikel 5g i Rådets direktiv 85/611 som ændret ved direktiv 2011/107.

SKM2008.353.SR

Skatterådet præciserede begrebet investeringsforening i fritagelsesbestemmelsen i momsloven om forvaltning af investeringsforeninger. Begrebet omfatter udover foreninger, som efter dansk skattelovgivning anses for investeringsforeninger, også investeringsselskaber omfattet af visse bestemmelser i dansk eller britisk skattelovgivning samt foreninger og selskaber mv., som efter en konkret vurdering kan anses for at udbyde ydelser, som er sammenlignelige med og i konkurrence med de ydelser, som allerede anerkendte investeringsforening udbyder til medlemmer, aktionærer m.fl. med hensyn til risikospredning i forbindelse med investering i værdipapirer. Rådet udtalte vejledende, at spørger - et børsnoteret aktieselskab - kunne anses for en investeringsforening i momsloves forstand.

SKM2007.295.SR

Såfremt vederlaget for de øvrige ydelser til andelsejerne kun udgjorde en ikke-væsentlig del af det samlede vederlag for ydelserne til andelsejerne kunne disse øvrige ydelser omvendt anses for biydelser til de momsfrie udbetalingsydelser. De omhandlede ydelser kunne alle anses for omhandlet af begrebet af forvaltning af investeringsforeninger, da selskabet ikke var en depotbank. Ydelserne var derfor momsfrie i det omfang, at de blev leveret til en forening, som efter dansk praksis vedrørende skattelovgivningen kunne anses for en investeringsforening. At selskabet indgik i en fællesregistrering efter momsloven i et EØS-land kunne ikke sidestilles med, at selskaberne kunne anses for omfattet af en dansk fællesregistrering.

Når ydelserne leveres til en investeringsforening er de dog fortsat momsfrie.

SKM2012.751.SKAT

Praksisændring fra 1. juli 2013. Individuel porteføljeforvaltning er momspligtig. Momspligten omfatter fremover også den del af vederlaget, som er knyttet til handel med værdipapirer.

Når ydelserne leveres til en investeringsforening er de dog fortsat momsfrie.

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.5.11.9.2 Momsfritagne investeringsforeninger

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.5.11.9.3 Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger"

Begrundelse

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger", jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, defineres som administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, der opfylder følgende betingelser:

 • Set under ét skal de udgøre en særskilt helhed
 • Være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

Forvaltning af investeringsforeninger er omfattet af momsfritagelsen, uanset om denne forvaltning udføres af foreningen selv, af et administrationsselskab eller andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret.

Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om forvaltningsydelser, som er momsfritaget efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, og som er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning D.A.5.11.9.3.

SKAT har gennemgået de fremsendte aftaledokumenter og har vurderet de heri beskrevne ydelser til at være sådanne momsfritagne ydelser som beskrevet ovenfor.

Det forudsættes ved svaret, at de af spørger påtænkte leverancer er sammenlignelige med de ydelser, som er beskrevet i den fremsendte aftale, herunder at ydelserne er omfattede af de eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser, som er angivet i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.11.9.3, og at der ikke er tale om sådanne opgaver, som udføres af en depositar.

Det forudsættes ligeledes, at der er tale om investeringsforeninger som beskrevet i SKM2008.353.SR og Den juridiske vejledning D.A.5.11.9.2.

Som det fremgår af præmis 66 i Sag C-169/04, er forvaltning af investeringsforeninger defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren. Sådanne ydelser er derfor omfattet af fritagelsen uanset at de leveres af en tredjepart.

Det indstilles herefter, at de af spørger påtænkte leverancer anses for momsfritagne efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f om forvaltning af investeringsforeninger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.