Dato for udgivelse
09 May 2016 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 May 2016 11:21
SKM-nummer
SKM2016.193.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-1871583
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Erhvervsmæssig import
Emneord
Fakturakrav, underskrift, antidumping, eksporttilsagnscertifikater
Resumé

SKAT præciserer i dette styresignal, hvilket formkrav, der stilles til en underskrift på fakturaer eller eksporttilsagnscertifikater fra Kina, der forelægges som bevis, når klarereren anmoder om anvendelse af nedsat eller ingen antidumpingtold.

Hjemmel

Forordning nr. 1238/2013 (EUT L325/2013) vedr. midlertidig antidumping på fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (solceller) med oprindelse Kina.

Reference(r)

Forordning nr. 1238/2013 (EUT L325/2013) vedr. midlertidig antidumping på fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (solceller) med oprindelse Kina.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit F.A.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit F.A.8

1. Baggrund og problemstilling
Antidumpingtold og/eller udligningstold kan pålægges en vare for at modvirke væsentlig skade inden for specifikke erhvervssektorer i EU på grund af dumping eller subsidiering. Antidumpingtold og/eller udligningstolden lægges almindeligvis på en bestemt vare fra et eller flere lande, og opkræves ud over den sædvanlige told på varerne, fx tarifmæssig told eller præferencetold.

Selvom en vare pålægges antidumping eller udligningstold, vil det i visse tilfælde alligevel være muligt for en virksomhed at få nedsat antidumpingtolden. Til brug herfor skal virksomhederne fremlægge en underskrevet faktura vedrørende de importerede varer.

SKAT finder på denne baggrund anledning til at præcisere formkravet til underskrifter på fakturaer fra Kina, der anvendes til nedsættelse af antidumpingtolden.

Styresignalet er udarbejdet på baggrund af meddelelse fra EU-Kommissionen til Toldkodeksudvalget for Toldkontrol og Risikostyring.

2. Regelgrundlaget
Det fremgår af afsnit F.A.6 i Den Juridiske Vejledning, at der indenfor antidumping-/antisubsidieområdet findes tre muligheder for at importøren kan være berettiget til nedsatte antidumpingtoldsatser:

•Tilsagn (eksportør indgår en aftale med EU-Kommissionen om en nedsat antidumpingtoldsats, mod at eksportøren overholder en mindstepris)

•Underskrevet erklæring (EU-Kommissionen har ikke indgået nogen aftale, men overvåger eksportøren)

•Nedsat antidumpingtoldsats uden specielle krav til fakturaen (og uden angivelse af en certifikatkode i toldangivelsen)

I de tilfælde, hvor der anvendes tilsagn eller en underskrevet erklæring, er der specielle krav til fakturaen. Kravene kan dog variere, og fremgår af de enkelte antidumpingforordninger.

Det følger eksempelvis af forordning nr. 1238/2013 vedrørende endelig antidumpingtold på fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (solceller) med oprindelse Kina, artikel 3, stk. 1 litra c:

" 1.   Importerede varer, som angives til overgang til fri omsætning, og som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 8541 40 90 (Taric-kode 8541409021, 8541409029, 8541409031 og 8541409039), og som faktureres af virksomheder, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU, undtages fra den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at:...

c) de importerede varer ledsages af et eksporttilsagnscertifikat, jf. bilag IV til denne forordning. "

Af forordningens bilag IV, pkt. 9 og 11 fremgår selve kravet om underskrift af eksporttilsagnscertifikaterne, samt at disse skal være ledsaget af en underskreven erklæring fra den pågældende medarbejder.

"... 9. Navnet på den medarbejder i CCCME, der har udstedt certifikatet, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at dette certifikat er udstedt til direkte eksport til Den Europæiske Union af de varer, der er omfattet af den handelsfaktura, som ledsager salg omfattet af tilsagnet, og at certifikatet er udstedt inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [VIRKSOMHED], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU. Jeg erklærer, at oplysningerne i dette certifikat er korrekte, og at den af dette certifikat omfattede mængde ikke overstiger den tærskel, der er fastsat i tilsagnet.«

...

 11. CCCME's underskrift og stempel. "

Kravet til indholdet på fakturaen vil normalt fremgå af en fodnote i TARIC. I TARIC fremgår en særlig certifikatkode, som virksomheden skal indsætte i rubrik 44.2 i toldangivelsen.

3. SKATs opfattelse
De kinesiske myndigheder har over for EU- Kommissionen oplyst, at det af hensyn til standardisering og effektivitet er sædvanligt, at fakturaer er påtrykt en stemplet underskrift.

Kommissionen har tilkendegivet, at en stemplet underskrift ikke nødvendigvis er grundlag for afvisning af nedsættelse af antidumpingtolden, så længe de øvrige krav til nedsættelse af antidumpingtolden er opfyldt.

SKAT kan derfor fremover acceptere fakturaer med underskrifter, der er stemplet på fakturaen. Som i øvrigt opfylder kravene.

 

4. Høringssvar

SKAT har modtaget et enkelt høringssvar. Der er ingen bemærkninger til styresignalet.

 

5. Gyldighed
Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-2, afsnit F.A.6. Herefter vil styresignalet være ophævet.