Dato for udgivelse
13 Apr 2016 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Mar 2016 08:40
SKM-nummer
SKM2016.159.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3217114
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - undervisning - kursus
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det af Spørger udbudte grundkursus i kognitive træningsmetoder er momsfrit, idet kurset ikke alene har et erhvervsmæssigt sigte.

Rådet kan derimod bekræfte, at det af Spørger udbudte grundkursus for professionelle, er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.3.6.

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det af Spørger udbudte kursus til private er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at det af Spørger udbudte kursus til professionelle, er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.?
 3. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at Spørger er lønsumsafgiftspligtig af den pågældende aktivitet, jf. LAL § 1?
 4. Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, kan Skatterådet da bekræfte, at Spørger er lønsumsafgiftspligtig af den pågældende aktivitet jf. LAL § 1?

Svar:

 1. Nej
 2. Ja
 3. Bortfalder
 4. Bortfalder

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en kursusvirksomhed, der er funderet omkring en teori om hjernens modificérbarhed og metoden til at teste dynamisk og modificere kognitive funktioner. Spørger udbyder kurser i de kognitive træningsmetoder.

Kurserne opdeles i henholdsvis et basiskursus og et standardkursus. Basiskurset retter sig mod børn fra 3-9 år (eller ældre personer med en funktionsalder på 3-9 år), mens standardkurset retter sig mod personer fra 9 år og opefter. Kurserne er rettet mod børn med indlæringsvanskeligheder, ADHD/ADD, opmærksomheds-, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, samt elever med kommunikationsvanskeligheder. Herudover kan metoden skabe ændringer hos alle elever, idet metoden tilpasses den enkelte elev. Kurserne går ud på at modificere eleven til at fungere i sine omgivelser i modsætning til at tilpasse omgivelserne til eleven, samt skabe væsentlige grundlæggende tankefærdigheder, der direkte påvirker en elevs evne til at tænke og ræsonnere, så de bliver mere effektive i klassen og mindre impulsive. Alle elever med læringsudfordringer har gavn af kurserne.

Spørger udbyder basiskurset, der består af tre moduler, der hver varer 5 hverdage. Basiskurset kan købes som all-in-one (alle tre moduler), eller hvert modul kan købes separat. Der opkræves en kursusafgift for hvert modul, og købes alle tre moduler opnås en samlerabat.

Spørger samarbejder med det institut, som har udviklet kurserne, og undervisningen på kurserne forestås af instituttets seniortrænere og mediatorer af teorierne og metoderne, ligesom instituttet tillige leverer undervisningsmaterialerne. På sigt påtænker Spørger selv at forestå undervisningen på kurset, når Spørger har gennemført de relevante programmer mv. for at opnå status som træner.

Basiskurset henvender sig til lærer- og pædagogstuderende, pædagoger, lærere, psykologer, tale-/sprogpædagoger og forældre, der arbejder med børn, unge og voksne med en funktionsalder på mellem 3-4 og 9 år.

Den faktiske deltagerkreds på dette kursus varierer naturligvis, men det anslås, at 2/3 er private kursister og 1/3 er offentlige fagpersoner, hvor arbejdsgiver (typisk en kommune) faktureres for kurset.  Nogle forældre får efterfølgende kurset refunderet i forbindelse med hjemmetræning af deres børn.

Spørger udbyder derudover et mere intensivt kursus med en varighed på 2 samlede uger - basiskursus for professionelle. Indholdsmæssigt adskiller dette kursus sig ikke fra det andet basiskursus, men dette kursus er som anført udelukkende for fagpersoner, som forventes at have en faglig baggrund for at forstå principperne i undervisningen uden at skulle gå dybere ind i læringsteorier. Køber af et sådant kursus kan eksempelvis være en kommune, der ønsker at sende en større gruppe af sine børn- og ungemedarbejdere. Eventuelt har nogle få udvalgte af kommunens ansatte deltaget i basiskurset, og på denne baggrund ønsker kommunen, at en større kreds af medarbejdere gennemføre basiskurset for professionelle.

Spørger markedsfører primært kurserne elektronisk, eksempelvis via Facebook og nyhedsbreve pr. e-mail og hjemmesiden. Derudover har Spørger afholdt offentligt tilgængelige foredrag, som også har fungeret som markedsføring for kurserne. Arrangementerne udbydes af Spørger, eventuelt i samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner inden for det pædagogiske område eller foreninger, der varetager forældreinteresser.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, omfatter følgende:

"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv."

Momspligten for kursusvirksomhed er dermed en undtagelse til momsfritagelsen for undervisning.

I relation til Spørger er der hverken tale om skoleundervisning eller aftenskoleundervisning. Derimod er der efter vores opfattelse tale om faglig uddannelse.

Der er her en betingelse, at: 

 • Undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med et erhvervsmæssigt sigte, og
 • Undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand

Undervisningen på såvel det almindelige basiskursus og basiskurset for professionelle har en faglig/erhvervsmæssig relevans. Undervisningen på kurserne giver deltagerne en række metoder og teknikker, som i høj grad er relevante i forhold til deres daglige arbejde med børn og unge eller voksne med en lav funktionsalder. Der er tale om fagpersoner inden for forskellige faggrupper, men fælles for dem alle er, at de netop beskæftiger sig med børn og unge eller voksne med en lav funktionsalder. Derudover deltager forældre på basiskurserne, da de ligeledes kan have gavn heraf i forhold til egne børn med indlæringsvanskeligheder m.v.

På baggrund heraf er undervisningen på basiskurserne efter deres indhold fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Det skal herefter vurderes, hvorvidt kurserne alligevel kan være momspligtige efter bestemmelsen om kursusvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Momspligten forudsætter først og fremmest, at der er tale om kursusvirksomhed. Egentlig kompetencegivende uddannelse anses ikke for kursusvirksomhed og vil derfor altid være momsfritaget - uanset om det drives med gevinst for øje eller ej.

I relation til de af Spørgers udbudte kurser er det Spørgers opfattelse, at der ikke er tale om egentlig kompetencegivende uddannelse. Dette er blandt andet begrundet i: 

 • Der er ikke tale om en offentlig anerkendt uddannelse
 • Kurserne udgør ikke nogen obligatorisk del af en uddannelse
 • Gennemførelsen af kurserne er ikke en forudsætning for at bestride et bestemt erhverv
 • Der er ikke knyttet adgangskrav til kurserne

Det er derfor Spørgers opfattelse, at kurserne nærmere har karakter af efter- og videreuddannelseskurser.

Det følger af Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.3.6, at "Egentlige kompetencegivende uddannelser er ikke anset som kursusvirksomhed omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Derimod anses fx efter- og videreuddannelseskurser for kursusvirksomhed, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt."

Det er herefter Spørgers opfattelse, at Spørgers kurser skal vurderes ud fra, at undervisningen har form af kursusvirksomhed og derfor er momspligtig efter ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., når kursusvirksomheden samtidig 

 • primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv.
 • drives med gevinst for øje.

Ved afgørelsen af, om et kursus primært retter sig mod erhvervslivet mv., skal der lægges vægt på kursets faglige indhold og den måde, kurset udbydes på, herunder den faktiske deltagerkreds, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.3.6.

Som nævnt ovenfor, henvender basiskurserne sig til lærer- og pædagogstuderende, pædagoger, lærere, psykologer, tale-/sprogpædagoger og forældre, der arbejder med mindre børn i aldersgruppen 3-4 til 9 år.

Kursets markedsføring, der sker i samarbejde med uddannelsesinstitutioner inden for pædagogik og læring, hvor målgruppen er fagpersoner, for hvilke kurset har en erhvervsmæssig relevans, betyder, at kurset til dels retter sig mod offentlige institutioner, som ønsker at ansatte deltager på kurset. Til gengæld er kursets faglige indhold tilrettelagt på en sådan måde, at også personer uden faglig baggrund kan deltage på kurset - undervisningen er eksempelvis fordelt ud over flere moduler. Den faktiske deltagerkreds er således også et mix mellem offentlige fagpersoner og private (forældre), hvor der historisk set har været en overvægt af private. Dette taler umiddelbart for, at kursusvirksomheden ikke er momspligtig.

I forlængelse heraf ønskes Skatterådets stillingtagen til, i hvilket omfang den faktiske deltagerkreds vægter i forhold til de øvrige momenter i vurderingen af, hvem kurset retter sig imod.

I forhold til basiskurset for professionelle retter dette kursus sig utvivlsomt mod offentlige institutioner, da det er en forudsætning, at deltagerne har en faglig baggrund for at deltage på kurset.

Af relevant praksis kan henvises til SKM2005.313.VLR (stadfæstet af Højesteret i SKM2006.621), hvor det blev fastslået, at et kursus, der navnligt sigter mod at gøre de deltagende akupunktører i stand til at anvende en særlig akupunkturmetode, er momspligtig, idet kurset primært må anses for rettet mod personer, der praktiserer akupunktur erhvervsmæssigt, og afholdt med gevinst for øje, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Dette uanset om kurset måtte være omfattet af bestemmelsens 1. pkt.

Spørger drives som almindelig erhvervsmæssig virksomhed med det formål at opnå overskud.

På baggrund heraf er det Spørgers vurdering, at basiskurset primært retter sig mod private, hvorfor kurset ikke er omfattet af momspligten, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., men er fritaget efter samme bestemmelses 1. pkt., og af denne grund skal spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Omvendt er det Spørgers vurdering, at basiskurset for professionelle udgør momspligtig kursusvirksomhed, hvorfor spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Spørgsmål 3 og 4:

Det følger af lønsumsafgiftslovens § 1, at:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. (...)."

Visse former for undervisning er imidlertid fritaget for lønsumsafgift efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2.

Det drejer sig om visse børne- og ungdomsuddannelser samt voksen- og videreuddannelser i form af: 

 • Folkeoplysende voksenundervisning
 • Daghøjskoleundervisning
 • Folkeuniversitetsvirksomhed
 • Almen voksenuddannelse
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge
 • Særlige kompetencegivende voksenuddannelser
 • Erhvervsrettet voksenuddannelse
 • Deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven
 • Åben uddannelse på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
 • Maritime uddannelserProfessionshøjskoler

Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers basiskurser er momsfritaget som faglig uddannelse og dermed er lønsumsafgiftspligtig af aktiviteten, idet ovennævnte fritagelser ikke finder anvendelse.

I forhold til basiskurset for professionelle er Spørger ikke lønsumsafgiftspligtig alene af den grund, at der er tale om kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v., og følgelig skal virksomheden betale moms af aktiviteterne i stedet for lønsumsafgift.

Det er følgelig Spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 skal besvares bekræftende og spørgsmål 4 bortfalder.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det af Spørger udbudte basiskursus er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 har følgende ordlyd:

"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål."

Bestemmelsen implementerer også momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra j) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau."

Praksis

SKM2009.738.SR

Med udgangspunkt i såvel lovbestemmelserne som i praksis, finder Skatterådet, at undervisning i førstehjælp ikke kan anses som faglig uddannelse.

Når en person gennemfører et førstehjælpskursus af generel karakter, er det med henblik på erhvervelse af generelle færdigheder.

Generel undervisning i førstehjælp ses derfor ikke at have tilknytning til et erhverv eller en profession, ligesom det heller ikke sker med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med et erhvervsmæssigt sigte. Der kan derfor ikke være tale om faglig uddannelse eller omskoling som omhandlet i fritagelsesbestemmelserne.

SKM2008.1031.SR

Det er Skatterådets opfattelse, at leverancer i form af coaching, temadage, kurser og teambuilding omhandlende emnerne personaletrivsel og samarbejde er momspligtige i henhold til ML § 4 stk. 1.

Det er oplyst, at ydelserne ikke vedrører medarbejdernes faglige kompetencer.

Af dansk praksis fremgår det, at momsfritagelsen jf. ML § 13 stk. 1 nr. 3 ikke omfatter kurser i selvudvikling og udvikling af sociale kompetencer.

Kursusaktiviteten kan således ikke anses for at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3, idet der hverken er tale om skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med et erhvervsmæssigt sigte.  Der ses at være tale om almindelig virksomheds- og personalerådgivning som omfattes af momspligten i ML § 4 stk. 1.

Begrundelse

Spørger leverer mod vederlag et kursus, hvor der undervises i strukturel kognitiv modifikation. Undervisningen tager derfor udgangspunkt i, at mange adfærds- og følelsesmæssige tilstande kan modificeres gennem kognitiv intervention.

Kurset går ud på at modificere barnet til at fungere i sine omgivelser i modsætning til at tilpasse omgivelserne til barnet, samt skabe væsentlige grundlæggende tankefærdigheder, der direkte påvirker et barns evne til at tænke og ræsonnere.

Kurset udbydes i tre moduler af 5 undervisningsdage, som enten kan købes hver for sig eller samlet.

Kurset retter sig mod lærer- og pædagogstuderende, pædagoger, lærere, psykologer, tale-/sprogpædagoger og forældre, der arbejder med mindre børn i aldersgruppen 4 til 9 år og/eller med børn, unge og voksne med meget lavt funktionsniveau. Spørger har oplyst, at den faktiske deltagerkreds varierer, men det anslås, at 2/3 er private kursister og 1/3 er offentlige fagpersoner, hvor arbejdsgiveren betaler kurset.

Momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., er skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Kurset opfylder ikke betingelserne for hverken at være skoleundervisning eller undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, idet der hverken er tale om faglig grunduddannelse eller anden kompetencegivende uddannelse.

Det bemærkes videre, at undervisning for at kunne anses for momsfritaget faglig uddannelse, herunder omskoling, skal opfylde følgende betingelser: 

 • undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og
 • undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

Der kan herved henvises til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 artikel 44, hvoraf det fremgår, at faglig uddannelse eller omskoling, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte.

Det er med baggrund i det oplyste om, at 2/3 af deltagerne på kurset er private, herunder forældre til børn med indlæringsvanskeligheder, SKATs opfattelse, at kurset ikke kan anses for faglig undervisning i momsfritagelsens forstand. Der er herved henset til, at hovedparten af deltagerkredsen efter det oplyste ikke anvender undervisningen erhvervsmæssigt.

Spørgers basiskursus går derfor ikke ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og kurset opfylder på denne baggrund ikke betingelserne for momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det af Spørger udbudte basiskursus for professionelle, er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

SKM2015.634.SR

En virksomheds kurser kunne ikke anses for faglige grunduddannelser, men derimod for momspligtige efter- og videreuddannelseskurser omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Kurserne kvalificerede ikke kursisten til at udøve et bestemt erhverv, men derimod en bestemt arbejdsopgave. Kurserne blev leveret af en kursusvirksomhed, der blev drevet med gevinst for øje og kurserne rettede sig mod en virksomhed.

SKM2008.1031.SR

Skatterådet finder, at undervisning af kommunale medarbejdere er omfattet af ML § 13 stk. 1 nr. 3, 2. pkt. og dermed er momspligtig som kursusvirksomhed.

Det er oplyst, at ydelsen består i, at arbejde med kvalificering af kommunale medarbejdere, der udøver socialt arbejde. Denne ydelse sælges til kommuner og retter sig mod medarbejdernes faglige kompetencer.

Begrundelse

Spørger leverer mod vederlag et basiskursus for professionelle, hvor der indholdsmæssigt undervises i det samme, som i basiskurset beskrevet under spørgsmål 1.

Kurset er imidlertid udelukkende for fagpersoner, som anvender undervisningen erhvervsmæssigt. Deltagerne på kurset forventes at have en faglig baggrund for at forstå principperne i undervisningen, hvorved undervisningen ikke skal gå dybere ind i læringsteorier. Kurset har endvidere en mere intensiv karakter, idet undervisningen foregår hen over 2 samlede uger.

Det er oplyst, at køberne af kurset er kommuner mv., der ønsker at sende en større gruppe af sine børn- og ungemedarbejdere på kursus i emnet til brug for deres daglige arbejde.

Momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., er skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Kurset opfylder ikke betingelserne for hverken at være skoleundervisning eller undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, idet der hverken er tale om faglig grunduddannelse eller anden kompetencegivende uddannelse.

Det bemærkes videre, at undervisning for at kunne anses for momsfritaget faglig uddannelse, herunder omskoling, skal opfylde følgende betingelser:

 • undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og
 • undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

Der kan herved henvises til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 artikel 44, hvoraf det fremgår, at faglig uddannelse eller omskoling, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte.

Det er SKATs opfattelse, at basiskurset for professionelle alene går ud på at bibringe og vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, ligesom undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

Der er herved henset til det oplyste om, at alle kursusdeltagere er fagpersoner, som anvender undervisningen i deres arbejde med børn og unge med indlæringsvanskeligheder o.lign.

Kurset er derfor omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Undervisningsvirksomhed, der efter sit indhold er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., bliver imidlertid momspligtig efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., når undervisningen har form af kursusvirksomhed, som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv. og drives med gevinst for øje.

Der er tre betingelser, som alle skal opfyldes førend undervisningsydelsen må anses for momspligtig efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.: 

 • Der skal være tale om kursusvirksomhed
 • Det enkelte kursus skal være rettet mod virksomheder og institutioner
 • Kursusvirksomheden skal drives med gevinst for øje.

Det er SKATs opfattelse, at det er kursusvirksomhed, når Spørger leverer basiskurset for professionelle, idet der er tale om et relativt kortvarigt undervisningsforløb om et mere afgrænset emne.

Kurset er endvidere primært rettet mod virksomheder og institutioner, idet køberne af kurset er kommuner mv., jf. også SKM2008.1031.SR.

Endelig drives kursusvirksomheden med gevinst for øje, idet der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, der drives med det formål at opnå et overskud til ejerne.

Spørgers basiskursus for professionelle opfylder på denne baggrund betingelserne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., og er derfor momspligtigt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at Spørger er lønsumsafgiftspligtig af den pågældende aktivitet, jf. LAL § 1.

Begrundelse

Under hensyn til, at spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, bortfalder spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 4

Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, ønskes det bekræftet, at Spørger er lønsumsafgiftspligtig af den pågældende aktivitet jf. LAL § 1.

Begrundelse

Under hensyn til, at spørgsmål 2 besvares bekræftende, bortfalder spørgsmål 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.