Dato for udgivelse
10 mar 2016 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2016 13:30
SKM-nummer
SKM2016.119.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1114420
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Godtgørelse, motorbrændstof, fly
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et endnu ikke stiftet selskab x vil kunne opnå godtgørelse for afgift af andre varer end jetfuel til fly, i det omfang de flyvninger selskab x foretager kan anses som erhvervsmæssige flyvninger mod vederlag. Det er en forudsætning, at det vederlag der aftales imellem kunderne og selskab x afspejler det sædvanlige og markedsmæssigt fastsatte vederlag.

Skatterådet bekræfter, at ovenstående er gældende i situationer, hvor kunden i selskab x er henholdsvis ejerselskabet, ejerselskaberne og ejerselskaberne samt øvrige kunder.

Hjemmel

Mineralolieafgiftsloven

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 6, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.4.1.8.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunden er ejerselskabet?

  2. Kan Skatterådet bekræfte, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunderne er ejerselskaberne?

  3. Kan Skatterådet bekræfte, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunderne også er øvrige kunder?

Svar

  1. Ja, se begrundelse

  2. Ja, se begrundelse

  3. Ja, se begrundelse 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det påtænkes at stifte selskabet x enten som 100 % ejet af spørger eller i fælleseje mellem andre.

Selskabet x har til formål at operere et eller flere fly, som det selv ejer eller har leaset med gevinst for øje.

Selskab x skal have et driftsmæssigt overskud på flyet, der vedligeholdes via et godkendt værksted (Part 145). På sigt ønskes der eventuelt erhvervelse af yderligere fly. Selskab x afholder samtlige omkostninger til flyet herunder også til motorbrændstof og piloter mv. Selskab x anvender enten fastansatte eller freelance piloter til flyvningerne.

Selskab x anvender dets fly til levering af tjenesteydelser med flyet mod vederlag, idet selskabet sælger flyvningerne til dets kundekreds. Dette kan eksempelvis være transport af kunderne eller gods.

Kunderne er ejerselskabet/ejerselskaberne, og vederlaget er baseret på en kontrakt mellem selskab x som operatør og kunderne, hvor sidstnævnte har kontrol over operatøren. For andre kunder udover ejerselskabet/ejerselskaberne er det baseret på en langtidsaftale mellem selskab x og disse kunder.

Det er for nuværende ikke muligt at angive i DKK hvad priserne for flyvningerne forventes at være. Det kan dog oplyses, at der vil være tale om priser på normale markedsmæssige vilkår. En af faktorerne for fastsættelse af prisen vil derfor også være, hvorvidt brændstof kan indkøbes uden afgiftsbelastning eller ej. Der ud over vil der være tale om normale forretningsmæssige vilkår, således at selskab x drives som en almindelig virksomhed, der skal have omkostninger dækket og en fornuftig indtjening.

Det er heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvor mange flyvninger der foretages, eller hvilket personel, der enten ansættes af selskab x eller insources, eller om eksempelvis vedligeholdelsen af flyene outsources. Dog bliver alle flyvninger mod vederlag. Selskab x fakturerer kunden for flyvningerne.

Selskab x der er operatøren, opnår ikke EU-licens til kommerciel flyvning, da operatørens aktiviteter ikke kræver dette, fordi aktiviteterne falder uden for definitionen af en licenskrævende "erhvervsmæssig operation i EU direktiv 216/2008. Dette vil sige, at flyvningerne ikke udbydes til offentligheden, og kunden udøver kontrol over operatøren, idet kunden har bestemmende indflydelse på operationen, og for eksempel beslutter hvor og hvornår der flyves, samt hvilket konkret fly og personale, der anvendes.

Spørger vil som minimum eje 25% af selskab x i de tilfælde, hvor selskab x ikke ejes 100% af spørger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Indledningsvis henvises til Skatteforvaltningslovens § 21 stk. 1 og 2.

21. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. 

Det er spørgers opfattelse, at der ikke kan være tvivl om, at spørger som minimum, jf. § 21, stk. 2. kan anmode om et bindende svar i forhold til nogle afgiftsmæssige forhold i et selskab som spørger vil være medstifter af.

Efter spørgers opfattelse kan det således ikke have betydning for besvarelsen, hvilken ejerandel spørger har af den påtænkte stiftede selskab x. Det kan dog oplyses, at i spørgsmål 2 og 3, hvor der vil være flere ejere af selskab x, vil spørger minimum være i besiddelse af ¼ af ejerskabet.

Efter dansk praksis er erhvervsmæssig anvendelse af fly generelt omfattet af en afgiftsfritagelse af motorbrændstoffet. Med afsæt i SKM2014.844.SKAT ændres denne praksis til, at fritagelse for afgift af motorbrændstof til fly alene gælder i tilfælde, hvor en virksomhed leverer tjenesteydelser med et fly mod vederlag.

Spørger har undersøgt den engelske fortolkning af de afgørelser, som SKM2014.844.SKAT er baseret på, hvor følgende blandt andet fremgår, at anvendelse af et luftfartøj fra et selskab til transport af passagerer eller gods anses at være berettigede til brændstofafgiftsfritagelse.

Det er spørgers opfattelse, at der med ovenstående er tilstrækkelige oplysninger om den påtænkte disposition til, at der kan svares med tilstrækkelig sikkerhed om der i henhold til mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3 er tale om flyvninger mod vederlag, når selskab x mod betaling foretager flyvninger med eget eller lejet fly med egne eller insourcet personel for kunder (erhvervsvirksomheder), der evt. er medejer af selskab x.

Spørgsmål 1

Ved dette spørgsmål ejes selskab x af spørger som et 100 % ejet datterselskab, og selskab x eneste kunde er spørger. Selskab x leverer tjenesteydelser med fly til en kunde (spørger) mod vederlag.

Det er spørgers opfattelse, at selskab x leverer tjenesteydelser med fly til en kunde mod vederlag og således er omfattet af anvendelsesområdet for fritagelse af afgift på motorbrændstof.

På baggrund heraf er det spørgers opfattelse, at der skal svares "ja" til spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

Ved dette spørgsmål ejes selskab x af spørger og et til flere andre ejerselskaber, hvoraf et af ejerselskaberne har et AOC (er registreret luftfartsselskab). Selskab x´s eneste kunder er ejerselskaberne, og selskab x leverer tjenesteydelser med fly til ejerselskaberne mod vederlag.

Det er spørgers opfattelse, at selskab x" leverer tjenesteydelser med fly til kunderne mod vederlag og således omfattet af anvendelsesområdet for fritagelse af afgift på motorbrændstof.

På baggrund heraf er det spørgers opfattelse, at der skal svares "Ja" til spørgsmål 2.

Spørgsmål 3

Ved dette spørgsmål ejes selskab x som under spørgsmål 1 eller 2, og selskab x´s  kunder er både ejerselskabet/ejerselskaberne og andre kunder på langtidskontrakter. Selskab x" leverer tjenesteydelser med fly til både ejerselskabet/ejerselskaberne og andre kunder på langtidskontrakter mod vederlag.

Det er spørgers opfattelse, at selskab x leverer tjenesteydelser med fly til kunderne mod vederlag og således omfattet af anvendelsesområdet for fritagelse af afgift på motorbrændstof.

På baggrund heraf er det spørgers opfattelse, at der skal svares "Ja" til spørgsmål 3.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunden er ejerselskabet?

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3

Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 1, nr. 2

Der sker afgiftsfritagelse, når en oplagshaver leverer

2) jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt,

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 6, nr. 3

Afgiften godtgøres af:

3) andre varer end de i stk. 1, nr. 2, nævnte, såfremt varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit E.A. 4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Fly

Energibeskatningsdirektivet afgiftsfritager energiprodukter, der leveres til anvendelse som flybrændstof, medmindre der er tale om ikke-erhvervsmæssig privatflytning. Ved "ikke-erhvervsmæssig privatflyvning" forstås ifølge direktivet ejerens eller en fysisk eller juridisk persons brug af et luftfartøj, som den pågældende har rådighed over enten ved leje eller på anden måde, til ikke-erhvervsmæssige formål, navnlig andre formål end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formål.

EU-Domstolen har i dommene sag C-79/10, Systeme Helmholz GmbH, og sag C-250/10, Haltergemeinschaft LBL, fortolket artikel 14, stk. 1, litra b, og c, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (herefter "direktivet").

EU-Domstolen fastslog i disse sager, at fritagelse af afgift af motorbrændstof til fly og skibe alene gælder i tilfælde, hvor en virksomhed leverer tjenesteydelser med et fly eller skib mod vederlag.

I overensstemmelse med EU-domstolens praksis skal begrebet "levering af tjenesteydelser mod vederlag" forstås som "levering af tjenesteydelser med fly eller skib mod vederlag".

Som erhvervsmæssig flyvning anses bl.a.:

Skole- og træningsflyvning, når dette sker mod vederlag.

Flyvning med henblik på transport af personer eller gods mod vederlag.

Levering af tjenesteydelser med fly mod vederlag, fx flyvning, der har til formål at sprøjte afgrøder, trafikovervågning, fotoflyvning mv.,

Som eksempler på aktiviteter, der falder udenfor anvendelsesområdet for afgiftsfritagelsen, kan nævnes:

Ved udlejning af fly med motorbrændstof, gælder fritagelsen kun, hvis lejeren selv leverer tjenesteydelser med fly mod vederlag. Udlejning, leasing og lignende aktiviteter falder ikke under afgiftsfritagelsens anvendelsesområde.

Virksomheder, der anvender fly, som tilhører virksomheden, til at forestå rejser til kunder eller erhvervsmesser mv., for så vidt som disse rejser ikke direkte tjener til levering af en tjenesteydelse med fly mod vederlag, kan ikke opnå fritagelse af energiafgiften af motorbrændstoffet.

Der kan ikke opnås fritagelse af energiafgiften af motorbrændstof, som anvendes under flyvning til og fra et anlæg til vedligeholdelse af fly.

...

Andet flybrændstof end jetfuel vil blive leveret med afgift. Udgangspunktet er, at brændstoffet vil blive betragtet som anvendt til ikke-erhvervsmæssig flyvning. Et eksempel på et andet flybrændstof er AVGAS, som er et blyholdigt benzinprodukt. Produktet beskattes med afgiftssatsen for blyholdig benzin og CO2-afgift af benzin. Se MINAL § 9, stk. 6, nr. 3.

...

Virksomheder, der anvender brændstoffet til erhvervsmæssig flyvning, kan ansøge om bevilling hos SKAT til at få godtgjort den opkrævede afgift efterfølgende. Virksomheden skal i ansøgningen oplyse, hvilke fly (kendingsnummer) der skal være omfattet af godtgørelsesordningen og beskrive det erhvervsmæssige formål.

Virksomheden skal opgøre forbruget af brændstof anvendt til hvert enkelt fly, når den anmoder om godtgørelse. Regnskabet skal indeholde oplysninger om

start- og sluttidspunkt for flyvningen

registrering af antal flyvetimer pr. dag, hvor flyet har været anvendt

dato og tidspunkt for påfyldning af brændstof og mængde.

Hvis flyet har været anvendt til både erhvervsmæssige formål og ikke-erhvervsmæssige formål i perioden, skal flyvetimerne fordeles på erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig flyvning. Det godtgørelsesberettigede forbrug opgøres herefter på grundlag af den andel af det samlede antal flyvetimer, der er anvendt på erhvervsmæssig flyvning og ud fra et gennemsnitligt brændstofforbrug pr. time.

Begrundelse

Generelt om adgangen til at få et bindende svar

SKAT skal indledningsvis bemærke, at der kan gives bindende svar om de afgiftsmæssige virkninger af den endnu ikke etablerede juridiske persons påtænkte dispositioner, forudsat den faktiske spørger har en sådan partsinteresse i relation til den kommende juridiske person, at der er grundlag for identifikation, selv om spørgeren formelt ikke er identisk med den, der påtænker at disponere.

Det fremgår af sagens oplysninger, at spørgers ejerskab i selskab x enten er 100% eller som minimum 25%.

SKAT vurderer, at der i denne sag, er den fornødne partsinteresse imellem spørger, og selskab x.

Levering af tjenesteydelser mod vederlag mellem nærtstående

Det fremgår af anmodningen om bindende svar, at selskab x enten vil være 100% eller som minimum 25% ejet af spørger. Det fremgår ligeledes, at kunderne er ejerselskabet (spørger) eller ejerselskaberne.

Under henvisning til, at spørger vil kunne udøve bestemmende indflydelse på selskab x er det SKATs opfattelse, at spørger og selskab x må anses som nærtstående eller på anden måde interesseforbundne.

Det er SKATs opfattelse, at når der er tale om levering af tjenesteydelser mellem nærtstående eller interesseforbundne parter skal disse kunne redegøre for, at der er fastsat et vederlag, der afspejler det sædvanlige og markedsmæssigt fastsatte vederlag.

Spørger har oplyst, at det for nuværende ikke er muligt, at angive i DKK hvad priserne for flyvningerne forventes at være. Nedenstående indstilling sker derfor under forudsætning af, at det vederlag der aftales mellem spørger og selskab x svarer til det vederlag som to uafhængige parter ville fastsætte.

Andre varer end jetfuel

Spørgsmålene er alene besvaret for: " andre varer end de i stk. 1 nr. 2, nævnte, såfremt varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt". Dette er gjort under hensyn til, at det er mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3. spørger henviser til, samt at afgiftsfritagelsen for jetfuel i dansk lovgivning enten kræver der er tale om en oplagshavers leveringer, eller for ikke oplagshavere kræver en bevilling. Der kan jfr. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt. ikke gives bindende svar om bevillingsspørgsmål.

SKAT har herefter valgt at besvare anmodningen alene vedrørende muligheden for godtgørelse af afgift vedrørende andre varer end jetfuel.

Vedrørende godtgørelse af andre varer end jetfuel

I henhold til § 9, stk. 6, nr. 3, i mineralolieafgiftsloven, kan afgiften af andre varer end de i stk. 1, nr. 2, nævnte godtgøres, såfremt varerne er anvendt til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.

Af Den juridiske vejledning fremgår, at som erhvervsmæssig flyvning anses bl.a. levering af tjenesteydelser med fly mod vederlag, og flyvning med henblik på transport af personer eller gods mod vederlag. Der er derimod ikke afgiftsfritagelse for brændstof til et fly, som tilhører virksomheden, der benyttes til at forestå rejser til kunder eller erhvervsmesser mv., for så vidt som disse rejser ikke direkte tjener til levering af en tjenesteydelse med fly mod vederlag. Det samme gælder for flyvninger til og fra anlæg, hvor flyet skal vedligeholdes.

Det er i anmodningen om bindende svar oplyst, at selskab x anvender dets fly til levering af tjenesteydelser med flyet mod vederlag, idet selskabet sælger flyvningerne til dets kundekreds. Dette kan eksempelvis være transport af kunderne eller gods.

Herudover er levering af tjenesteydelser med flyet mod vederlag ikke nærmere beskrevet. SKAT finder ikke, at der på dette grundlag kan foretages en nærmere vurdering af, om de pågældende flyvninger kan anses for erhvervsmæssige flyvninger.

Det kan dog lægges til grund, at i det omfang de flyvninger som selskab x foretager kan anses som erhvervsmæssige flyvninger mod vederlag, kan selskab x opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunderne er ejerselskaberne?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Se overordnet spørgsmål 1.

I denne påtænkte situation udgør selskab x´s ejerkreds et eller flere andre selskaber end spørger, hvoraf et har AOC.

Det er SKATs opfattelse, at i det omfang de flyvninger som selskab x foretager kan anses som erhvervsmæssige flyvninger mod vederlag, kan selskab x, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3 få afgiftsgodtgørelse. Den beskrevne kunde og ejerkreds ændrer ikke herpå.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at selskab x kan opnå godtgørelse af afgift af andre varer end jetfuel til fly, hvis kunderne også er øvrige kunder?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Se overordnet spørgsmål 1.

Selskab x ejerkreds er som under spørgsmål 1 og 2, og kunderne er henholdsvis ejerselskabet/ejerselskaberne og andre kunder på langtidskontrakter.

Det er SKATs opfattelse, at i det omfang de flyvninger som selskab x foretager kan anses som erhvervsmæssige flyvninger mod vederlag, kan selskab x, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3 få afgiftsgodtgørelse. Den beskrevne kunde og ejerkreds ændrer ikke herpå. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.