Dato for udgivelse
15 feb 2005 10:07
SKM-nummer
SKM2005.68.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
Skper. 2004-321-0
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
LD-bidrag, efterlønsbidrag, overførsel, supplerende engangsydelse
Resumé
Overførsel af indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en pensionsordning med løbende udbetalinger anses ikke som indbetaling, selv om hele LD-indeståendet henføres til den del af pensionsordningen, der udgøres af supplerende éngangsydelse.
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 29 A
Pensionsbeskatningsloven § 41
Pensionsbeskatningsloven § 49 A, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-1 A.C.1.2.1.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-1 A.C.2.2.2.

Efter § 7 a i lov om ændring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond er det muligt at overflytte LD-indestående til en bestående eller nyoprettet pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Muligheden for overførsel omfatter også overførsler til den del af pensionsordningen, der udgør supplerende engangsydelse.

En række pensionskasser har spurgt Skatteministeriets Departement, om dette indebærer, at pensionskasserne kan udforme deres vedtægter således, at overført LD-indestående fuldt ud henføres til den del af pensionsordningen, der udgøres af supplerende éngangsydelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 29 A.

Pensionskasserne har henvist til en tilsvarende forespørgsel fra 2001 om  arbejdsløshedsforsikringslovens § 77 a, stk. 2, hvorefter det i visse tilfælde er muligt at overføre en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet pensionsordning. Overførselsmuligheden var et led i efterlønsreformen. Overførslen skal ske efter en ”rangordning”, hvorefter overførslen primært skal ske til en ordning i ansættelsesforhold, men hvis der ikke kan indbetales på denne, eller der ikke findes en, kan overførslen subsidiært ske til en privat pensionsordning.

Skatteministeriets Departement erklærede dengang, at en overførsel af efterlønsbidrag, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 49 A, i skattemæssig henseende skal behandles som overførsel fra én pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 til en anden, jf. principperne i pensionsbeskatningslovens § 41. Departementet henledte samtidig opmærksomheden på, at den såkaldte 10 pct.’s-regel finder anvendelse. 10 pct.’s-reglen går som udgangspunkt ud på, at kapitalværdien af den supplerende éngangsydelse for et pensionskassemedlem ikke må overstige 10 pct. af kapitalværdien af medlemmets samlede pensionsbidrag. For så vidt angår tværgående pensionskasser har Departementet ved afgørelse offentliggjort i TfS 1996,564 fastslået, at 10 pct.’s-grænsen betyder, at maksimalt 10 pct. af medlemmets indbetalinger på indbetalingstidspunktet må anvendes til finansiering af den supplerende éngangsydelse. Departementet udtalte i 2001 videre, at det i relation til tilbagebetalte efterlønsbidrag kunne accepteres, at pensionskassernes vedtægter udformes således, at hele det tilbagebetalte efterlønsbidrag kan indbetales til den del af pensionsordningen, der udgør den supplerende éngangsydelse, da ”rangordningen” ellers skattemæssigt ville gøre det uhensigtsmæssigt at anvende overførselsretten i forbindelse med en pensionskasseordning. Departementet lagde i den forbindelse afgørende vægt på, at pensionskassernes tekniske grundlag og registreringsprocedurer indrettes således, at det efterfølgende vil være muligt at kontrollere, om 10 pct.’s-reglen er overholdt for øvrige indbetalinger til ordningen, og at Finanstilsynet havde oplyst, at det ville være muligt at overholde ovenstående såvel for de tværgående pensionskassers som for firmapensionskassernes vedkommende.  Departementet gjorde opmærksom på, at 10 pct.’s-reglen fortsat vil blive håndhævet for så vidt angår alle øvrige indbetalinger til en pensionskasseordning, herunder indbetalinger, som i skattemæssig henseende er klassificeret som en overførsel, jf. pensionsbeskatningslovens § 41. 

For så vidt angår overførsel af LD-indestående anfører pensionskasserne, at 10 pct.’s-reglen umiddelbart vil medføre, at medlemmerne i pensionskasserne stilles væsentlig ringere end forsikringstagere i forsikringsselskaber, da der i disse ikke tegnes supplerende engangsydelser, men kapitalpensioner. Ifølge pensionskasserne harmonerer dette ikke med intentionerne i loven om ændring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond om etablering af flytteret, da loven sidestiller pensionsordninger således, at LD-bidragene dels kan overføres til såvel pensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold som til privattegnede forsikringer, dels kan overføres både til kapitalpension, ratepension og livrente. Hvis der derimod ses bort fra 10 pct.’s-reglen, vil pensionskassernes medlemmer have samme muligheder som forsikringstagere i forsikringsselskaberne for at overføre LD-bidrag til en kapitalpension.

På denne baggrund har Skatteministeriet i relation til overførsel af LD-bidrag accepteret, at pensionskassernes vedtægter udformes således, at hele det overførte LD-bidrag kan indbetales på den del af pensionsordningen, der udgør supplerende engangsydelse. Ligesom for overførsel af efterlønsbidrag lægger Skatteministeriet afgørende vægt på, at pensionskassens tekniske grundlag og registreringsprocedurer indrettes således, at det efterfølgende vil være muligt at kontrollere, om 10 pct.’s-reglen er overholdt for øvrige indbetalinger til ordningen. Finanstilsynet har over for Skatteministeriet bekræftet, at det ligesom ved overførsel af efterlønsbidrag vil være muligt at overholde ovenstående såvel for de tværgående pensionskassers som for firmapensionskassernes vedkommende.

10 pct.’s-reglen vil fortsat blive håndhævet for så vidt angår alle øvrige indbetalinger til en pensionskasseordning, herunder indbetalinger, som i skattemæssig henseende er klassificeret som en overførsel, jf. pensionsbeskatningslo­vens § 41.