Dato for udgivelse
18 feb 2005 12:10
SKM-nummer
SKM2005.69.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-317-00325
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
AM-bidrag, social sikring, mellemfolkelig konvention
Resumé
Den Sociale Sikringsstyrelse har meddelt, at Bosnien-Hercegovina ved aftale af 5. januar 2005 er succederet i aftalen om social sikring mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien.
Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 4

Henvisning

Vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2005, C.6

Efter lov om en arbejdsmarkedsfond skal Den Sociale Sikringsstyrelse høres inden der træffes afgørelse om bidragsfritagelse i bl.a. sager, hvor der er tale om beskæftigelse/ophold/bopæl i lande, hvormed Danmark har indgået aftale om social sikring, såfremt disse aftaler omfatter ydelser, som er omtalt i arbejdsmarkedsfondsloven.

Told- og Skattestyrelsen har tidligere ved meddelelse af 19. marts 1998, jf. SKM2001.6.TSS, oplyst at Den Sociale Sikringsstyrelse ikke kunne udtale sig vedrørende Bosnien-Hercegovina i sager om arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfond § 7, stk. 4, da Bosnien-Hercegovinas stilling i forhold til konventionen mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien var uafklaret.

Den Sociale Sikringsstyrelse har nu overfor Told- og Skattestyrelsen oplyst, at Bosnien-Hercegovina ved aftale af 5. januar 2005 er succederet i aftalen om social sikring mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien. Da Bosnien-Hercegovina´s stilling i forhold til konventionen således er afklaret, betyder det, at Den Sociale Sikringsstyrelse skal høres i sager om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovens § 7, stk. 4, når der er tale om beskæftigelse/ophold/bopæl i Bosnien-Hercegovina.

Successionen har tilbagevirkende kraft, og Den Sociale Sikringsstyrelse har meddelt, at de vil genoptage de sager, som hidtil har beroet i Den Sociale Sikringsstyrelse på afklaring af konventionen i forhold til Bosnien-Hercegovina.

I den forbindelse vil Den Sociale Sikringsstyrelse kontakte de regionale told- og skattemyndigheder, hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger til brug for udtalelse i de sager, der genoptages.