Dato for udgivelse
08 Feb 2005 08:54
SKM-nummer
SKM2005.56.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
001009/04-000451
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anparter, fast ejendom, interessentskab, omdannelse, kommanditselskab, fradragskonto, saldo, opgørelse, indgangsværdier
Resumé
Et interessentskab der ejede faste ejendomme som et anpartsprojekt påtænkte at omdanne interessentskabet til et kommanditselskab. Anparterne var erhvervet før d.12.maj 1989, fra hvilken dato anpartsreglerne i personskatteloven har virkning. Anpartsreglerne finder derfor ikke anvendelse. Reglerne om fradragsbegrænsning og opgørelse af fradragskonto for kommanditister indførtes ved SD-cirkulære nr. 443 af 17.december 1975, og indkomsten fra anparterne, der var erhvervet i 1982 vil blive omfattet af fradragskontoreglerne, når omdannelsen af interessentskabet til et kommanditselskab har fundet sted. Ved opgørelsen af fradragskontoen udgør den enkelte kommanditists hæftelse dels en forholdsmæssig del af kommanditselskabets egenkapital, der svarer til kommanditanparten og dels kommanditistens resthæftelse. Ved omdannelsen af interessentskabet til et kommanditselskab opgøres værdien af de indskudte aktiver og passiver i kommanditselskabet til handelsværdierne på omdannelsestidspunktet. Omdannelse af interessentskabet til et kommanditselskab uden at der sker ændringer i deltagernes ejerandele medfører ikke afståelsesbeskatning.
Reference(r)

-

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.F.2.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.F.2.1
Spørgsmål

I/S N påtænkes omdannet til et kommanditselskab, der har begrænset hæftelse. Under denne forudsætning spørges:

1.Vil interessenterne i I/S N - der har erhvervet anparterne forud for den 12.maj 1989 - blive omfattet af Ligningsrådets anvisninger om førelse af fradragskonto ?

2. Under positiv besvarelse af spørgsmål 1 - vil fradragskontoen så efter omdannelse til kommanditselskab udgøre 35.000 kr. pr. anpart uanset investorernes tidligere konstaterede driftsunderskud samt foretagne skattemæssige afskrivninger herunder eventuelle forlods afskrivninger mv. ?

3. Under negativ besvarelse af spørgsmål 2 bedes Ligningsrådet anvise en metode for opgørelsen af fradragskontoen for investorerne i tilfælde af, at der sker omdannelse til et kommanditselskab.

4. Vil denne strukturændring have øvrige skattemæssige konsekvenser for deltagerne i interessentskabet?

Svar

Ad 1. Ja.

Ad 2. Nej. Fradragskontoen vil udgøre 71.529 kr. pr. anpart.

Ad 3. Bortfalder, jf. svaret på spørgsmål 2

Ad 4. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I/S N blev udbudt i 1982 som et interessentskab med 1.100 anparter. Interessentskabsandelene blev udbudt som et anpartsinvesteringsprojekt.

Interessentskabet ejer og udlejer erhvervsejendomme.

Ejendommen A er opført i 1970´erne og består dels af et butikscenter og dels af kontorlokaler, der bl.a. er udlejet til liberale erhverv.

Ejendommen B består af 2 bygninger. Den ene bygning er indrettet til undervisningsbrug. Den anden bygning er en produktions - og lagerbygning. Bygningerne er opført i henholdsvis 1960´erne og 1970´erne.

Ejendommen C, der er en lager - og kontorejendom, består af 2 sammenhængende bygninger, der er opført i henholdsvis 1960´erne og 1970´erne.

Ca. 86 % af interessentskabets samlede udlejningsareal er udlejet.

Baggrunden for ønsket om at omdanne interessentskabet til kommanditselskab sker med udgangspunkt i at begrænse de nuværende investorers risiko, herunder blandt andet risiko for erstatningsansvar o.lign.

Resthæftelsen udgør pr.30.september 2002 35.000 kr. pr. andel.

Ved omdannelsen vil der ikke ske nogen ændring af interessenternes nuværende ejerandele.

Der henvises til, at Ligningsrådet tidligere har taget stilling til en næsten analog problemstilling, SKM 2002.112 LR.

Told - og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Ad 1.

Ligningsrådets anvisning om fradragsbegrænsning for kommanditister og opgørelse af fradragskonto, jf. LV E.F.2.2, gælder for kommanditister, der har indkomst, der ikke er omfattet af reglen om underskudsbegrænsning i personskattelovens § 13, stk.6 om underskud fra en virksomhed der er omfattet af anpartsreglerne i personskattelovens § 4, stk.1, nr. 10, nr. 12 eller nr.13.

Anpartsreglerne gælder for virksomhed, der er anskaffet den 12.maj 1989 eller senere.

Interessenterne i I/S N der efter det oplyste har erhvervet deres anparter i 1982, omfattes således ikke af anpartsreglerne.

Anvisningen om fradragsbegrænsning for kommanditister og opgørelse af fradragskonto blev indført ved SD-cirkulære nr. 443 af d.17.december 1975. Indkomsten fra anparterne i I/S N, der er udbudt i 1982,vil blive omfattet af reglerne om fradragsbegrænsning og opgørelse af fradragskonto efter fradragskontoanvisningen, jf. LV E.F.2.2, hvis interessentskabet omdannes til et kommanditselskab.

Ad 2

Reglerne om fradragsbegrænsning for kommanditister og opgørelse af fradragskonto gælder ikke for interessenter, der hæfter personligt. Reglerne gælder fra det tidspunkt, hvor I/S N er omdannet til et kommanditselskab.

Efter anvisningens pkt.1. kan en kommanditist ved sin indkomstopgørelse ikke samlet fratrække et større beløb end svarende til den hæftelse, der hører til anparten. Anpart i driftsunderskud og skattemæssige af - og nedskrivninger kan alene fratrækkes i det omfang, de modsvares af en positiv saldo på fradragskontoen.

Ved opgørelsen af saldoen på fradragskontoen medtages efter anvisningens pkt.1.a.indskud der kan anses for ansvarlig indskudskapital. Der medregnes såvel indbetalt som skyldigt indskud.

Når I/S N omdannes til et kommanditselskab, skal værdien af indskud af aktiver og passiver i kommanditselskabet efter Styrelsens opfattelse opgøres til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. Denne værdi udgør kommanditisternes hæftelse.

Kommanditistens hæftelse udgøres af:

  • en forholdsmæssig del af kommanditselskabets egenkapital, der svarer til kommanditanparten
  • kommanditistens resthæftelse, det vil sige det beløb, som kommanditisten, ud over det beløb, der er indbetalt ved stiftelsen af kommanditselskabet, har forpligtet sig til at indbetale som ansvarlig kapital.

Opgørelse af saldoen på fradragskontoen:

Det er oplyst, at der endnu ikke foreligger en kommanditselskabsaftale, idet den bindende forhåndsbesked afventes.

Vedrørende opgørelse af størrelsen af egenkapitalen pr. anpart har Styrelsen, Anpartskontrollen, oplyst følgende værdier på grundlag af gennemgang af regnskaber for I/S N. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag af balancen d.31.december 2003.

Der er 1.100 andele i interessentskabet.

Aktiverne er optaget til handelsværdi. Prioritetsgæld er medtaget til nominel værdi.

Andelen af egenkapitalen er opgjort til 36.529 kr. pr. anpart således:

Ejendom 

 70.545 kr.

Aktier i datterselskab 

 454 kr.

Tilgodehavende 

 50 kr.

Likvide beholdninger

 7.554 kr.

Heri fradrages: 

 78.603 kr.

Prioritetsgæld 

 31.696 kr.

Lejedeposita 

 1.382 kr.

Udlodning 

 6.000 kr.

Kreditorer 

 2.996 kr.

 

 42.074 kr.

78.603 kr. ÷ 42.074 kr. = 36.529.kr. pr. anpart.

Det er herved en forudsætning, at ejendommenes handelsværdi svarer til værdierne i regnskabet.

Kontanter og tilgodehavender, optaget til kursværdi, i alt 8,8 mio. kr.

Gældsposter, det vil sige prioritetsgæld og skyldig udlodning, diverse kreditorer, optaget til nominel værdi, i alt 42 mio.kr.

Det er oplyst, at udlodning på 6.600.000 kr. er et beløb, der blev foreslået udloddet på grundlag af regnskabet for 2002/03. Dette blev efter det oplyste vedtaget på interessentskabets generalforsamling i februar 2004.

Hvis beløbet ikke medtages som passivpost ultimo 2003, skal beløbet fragå fradragskontoen i forbindelse med vedtagelsen på generalforsamlingen i februar 2004.

Interessentskabet består af 1.100 anparter a 50.000 kr. Der er indbetalt 15.000 kr. pr. anpart, og der resterer således 35.000 kr. pr. anpart, der tillægges fradragskontoen.

På grundlag af balancen pr.d.31.december 2003 kan kommanditisternes hæftelse opgøres til 36.529 kr. + 35.000 kr. = 71.529  kr. pr. anpart.

Ved omdannelse af selskabet med virkning fra et senere tidspunkt, skal opgørelsen af aktiver og passiver - egenkapitalen pr. anpart - ske på omdannelsestidspunktet efter samme principper som anført ved opgørelsen på grundlag af balancen pr.d.31.december 2003.

Det er herved en forudsætning, at selskabets værdier ved kommanditselskabets etablering er opgjort korrekt.

Det er endvidere en forudsætning, at kommanditisterne efter den kommende kommanditselskabsaftale hæfter over for kommanditselskabet med de nævnte 35.000 kr.

Skattemæssige underskud, der vedrører tiden efter omdannelsen af interessentskabet til kommanditselskab fragår på kommanditisternes fradragskonto.

Ad 3.

Bortfalder, jf. svaret på spørgsmål 2.

Ad 4.

Omdannelse af interessentskabet til et kommanditselskab uden at der sker ændring i deltagernes ejerandele medfører ikke afståelsesbeskatning, jf. SKM2002.112.LR.

Ligningsrådet kan ikke udtale sig generelt om skattemæssige konsekvenser.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.