Dato for udgivelse
07 Feb 2005 09:26
SKM-nummer
SKM2005.55.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99704-4339-00560
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fast driftssted, overdragelse, immaterielle rettigheder
Resumé

Ligningsrådet blev i en bindende forhåndsbesked spurgt, hvorvidt en påtænkt overdragelse af ejerskabet til en række patenter og knowhow mellem koncerninterne udenlandske selskaber, hvor det erhvervende selskab var omfattet af sambeskatning med det danske moderselskab, ville være omfattet af ligningslovens § 5 H.

Ligningsrådet fandt i den konkrete sag, at de overdragne aktiviteter ikke udgjorde et fast driftssted, hvorfor den påtænkte overdragelse ikke ville være omfattet af ligningslovens § 5 H.

Reference(r)
Ligningsloven § 5 H
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 S.C.7.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 D.D.2

Det var oplyst, at det danske selskab A i 2003 havde erhvervet samtlige aktier i et udenlandsk selskab B. Størstedelen af de af B ejede immaterielle aktiver påtænktes overdraget til et nystiftet udenlandsk selskab C, som påtænktes inddraget i sambeskatning med A.

Baggrunden for den ønskede overdragelse var, at A ikke ønskede at have rettigheder i det nyerhvervede selskab, idet dette i erstatningsmæssig sammenhæng ansås for at være beliggende i et ”høj-risiko land”.

Ved overdragelsen ville koncernen endvidere opnå den fordel, at B ville kunne anvendes til det formål som virksomheden oprindeligt var købt med henblik på, nemlig at produktudvikle og ikke administrere patenter og lignende administrative funktioner.

Overdragelsen ville blive gennemført som en skattepligtig overdragelse i udlandet. De eksisterende skattemæssige underskud i B ville dog kunne modregnes i en gevinst.

Det var alene ejerskabet til knowhow og patentrettigheder, som påtænktes overdraget. Der ville således ikke blive overført produktudviklingsaktiviteter eller andre former for aktiviteter fra B til C. Derimod ville der blive overført en eller flere personer fra A, der ville være ansvarlige for kontrol etc. med den produktudvikling, som varetages af B og A. C ville således oprette selvstændige kontorfaciliteter.

Baggrunden for at overføre patentrettigheder og knowhow til C var, at A på sigt overvejede at samle de fleste af sine immaterielle rettigheder i et eller flere selskaber beliggende i samme land. C som på forespørgselstidspunktet endnu ikke var stiftet påtænktes inddraget i sambeskatning med virkning for indkomståret 2003

Efter overdragelsen var det hensigten, at såvel B som A skulle fungere som kontraktforsker og -producent for C med henblik på fortsat udvikling af produkter og – med tiden – produktion og markedsføring af produkterne.

Ligningsrådet udtalte, at begrebet fast driftssted skulle fortolkes i overensstemmelse med OECD’s definition i modeloverenskomstens art. 5. Der henvistes til kommentarerne til modeloverenskomsten, hvor det af pkt. 23 og 24 følger, at betjening af et patent eller en knowhow-kontrakt ikke er et fast driftssted, hvis sådanne aktiviteter har en forberedende eller hjælpende karakter. På den anden side vil tilfælde, hvor betjening af patenter og knowhow er et foretagendes formål, medføre, at et fast forretningssted, der udøver sådan virksomhed, udgør et fast driftssted.

Da B primært drev virksomhed med produktudvikling, var besiddelse af patentrettigheder og goodwill ikke selskabets almindelige formål, hvilket efter kommentarerne til modeloverenskomsten førte til, at de overdragne aktiver ikke kunne anses for at udgøre et fast driftssted.

Ligningsrådet fandt i den konkrete sag således, at den påtænkte overdragelse af ejerskabet til patentrettigheder og knowhow fra B til C ikke ville udgøre et fast driftssted, hvorfor LL § 5 H ikke fandt anvendelse på den påtænkte overdragelse.