åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Med lov nr. 426 af 6.juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre love er LL § 5 H ophævet. Der er bl.a. gennemført nye regler for international sambeskatning i SEL § 31 A. Der henvises til afsnit S.D.4.2.