Dokumentets dato
20 dec 2004
Dato for offentliggørelse
20 dec 2004 15:39
Cirkulærets nummer
2004-42
Ansvarlig fagkontor
Ret; Selskabsomstrukturering
Sagsnummer
99/04-4312-00418
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040013009-regl

Indledning

Ligningsrådet har foretaget ændringer af cirkulærets vilkår 3 og 3.2. som følge af ændringerne af selskabsskattelovens § 31 ved lov nr. 221 af 31. marts 2004, hvorved der blev indført mulighed for, at danske søsterselskaber med fælles moderselskab samt visse aktieselskaber omfattet af § 2, stk. 1, litra a, (fast driftssted) kan opnå sambeskatning, se nærmere selskabsskattelovens § 31, stk. 4 og 5. Der er ligeledes som følge heraf fastsat et nyt vilkår, vilkår 2.12., men herudover er der ikke foretaget ændringer af cirkulæret.

Cirkulæret gælder fra og med indkomståret 2005. Ændringerne af vilkår 3 og 3.2. samt det nye vilkår 2.12. gælder dog for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2004 eller senere.

Ligningsrådet henleder opmærksomheden på, at ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, kan de sambeskattede selskaber, hvis overskydende skat ønskes udbetalt til hovedsøsterselskabet, jf. vilkår 3, indlevere en fuldmagt herom til den skatteansættende myndighed. Foreligger en sådan fuldmagt ikke, må overskydende skat udbetales til det eller de relevante selskab/-er.

Brugere, som ønsker en samlet vejledning om reglerne for sambeskatning af selskaber henvises til Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning for Selskaber og aktionærer, afsnit S.D.4.

Sambeskatning af selskaber mv.

Ligningsrådet har i medfør af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 31 fastsat følgende vedrørende sambeskatning af selskaber, der har virkning fra og med indkomståret 2005. Ændringerne af vilkår 3 og 3.2. samt det nye vilkår 2.12. gælder dog for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2004 eller senere:

Den skatteansættende myndighed er bemyndiget til at tillade sambeskatning.

Når skattelovgivningens bestemmelser om sambeskatning er opfyldt, og når de under punkt 1 angivne betingelser er opfyldt, er selskaber berettiget til sambeskatning på de vilkår, som er angivet under punkt 2.

Betingelser:

1. Selskaberne skal have samme regnskabsår.

1.1. Sambeskatning tillades, uanset at selskabernes regnskabsår ikke begynder samtidigt, hvis blot de slutter samtidigt, og moderselskabet tillige har ejet aktierne eller anparterne i datterselskabet i såvel hele moderselskabets indkomstår som i hele datterselskabets indkomstår.

Ejer moderselskabet aktierne eller anparterne fra datterselskabets stiftelse, tillades sambeskatning, hvis blot selskabernes regnskabsår slutter samtidigt. Det samme gælder, hvis moderselskabet erhverver aktierne eller anparterne i et selskab, som har været uden aktivitet fra dets stiftelse, når bortses fra forrentning af indskudskapitalen.

Ejer moderselskabet aktierne eller anparterne indtil datterselskabets likvidation tillades sambeskatning, hvis blot selskabernes regnskabsår begynder samtidigt.

1.2. Ejerforholdet, jf. selskabsskattelovens § 31, skal have bestået i hele moderselskabets indkomstår, bortset fra tilfælde hvor moderselskabet ejer aktierne eller anparterne fra datterselskabets stiftelse, eller hvor moderselskabet erhverver aktierne eller anparterne i et selskab, som har været uden aktivitet fra dets stiftelse, når bortses fra forrentning af indskudskapitalen, eller hvor moderselskabet ejer aktierne eller anparterne indtil datterselskabets likvidation.

1.3. Fornyet sambeskatning, efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet, tillades kun, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet. Ansøgning om fornyet sambeskatning forelægges Ligningsrådet.

1.4. Ansøgning om sambeskatning fra et givet indkomstår og selvangivelserne for det pågældende indkomstår skal indgives senest inden udløbet af fristen for rettidig selvangivelse. Henstand med indsendelse af ansøgning om sambeskatning og dispensation ved fristoverskridelse af ansøgning om sambeskatning følger de samme regler som henstand med indsendelse af selvangivelse og eftergivelse af skattetillæg ved fristoverskridelse af indsendelse af selvangivelse. Den skatteansættende myndighed er bemyndiget til at træffe afgørelse om dispensation ved fristoverskridelse.

1.5. Hvad angår livsforsikringsselskabers ejendomsdatterselskaber, der omfattes af SEL § 3 A (tidligere § 3, stk. 10) henvises der til SKM2001.521.DEP.

2. Under sambeskatningen - og ved dennes ophør - er de sambeskattede selskaber undergivet de til enhver tid gældende vilkår. For tiden gælder følgende:

Vilkår:

2.1. Der skal hvert år i regnskab eller særligt bilag til selvangivelsen afgives oplysning om moderselskabets aktiebesiddelse i datterselskabet.

2.2. For udbytte fra et af sambeskatningen omfattet datterselskab, der er eller har været hjemmehørende i udlandet, gælder - såfremt udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 - følgende:

Udbyttet fradrages ved moderselskabets indkomstopgørelse i det omfang, udbyttet kan indeholdes i datterselskabets skattepligtige indkomst - opgjort efter danske regler - for det regnskabsår, for hvilket udbyttet er deklareret. Kan udbyttefradrag herefter ikke foretages, indrømmes der moderselskabet lempelse efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 17, stk. 2, eller efter ligningslovens § 33 vedrørende betalt udbytteskat. For det første år under sambeskatningen indrømmes dog ikke udbyttefradrag.

2.3. Det er en betingelse for anvendelse af vilkår 2.2., at det enkelte selskab ejer mindst 20 % af aktiekapitalen i datterselskabet.

Vilkår 2.2. anvendes ikke i det omfang, der efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 32, stk. 12 og 13, sammenholdt med stk. 14, er pligt til at føre en beskatningskonto.

2.4. Underskud fordeles under sambeskatning efter følgende retningslinier:

Er der underskud i et eller flere af de sambeskattede selskaber, fordeles disse underskud forholdsmæssigt på de selskaber, som har overskud for det pågældende år. Underskud, der ikke kan indeholdes i de øvrige selskabers overskud for dette år, fordeles forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til fradrag i de sambeskattede selskabers samlede indkomst for de efterfølgende år.

Ubenyttede underskud fra tidligere år fradrages i medfør af ligningslovens § 15 fortrinsvis i overskud hos det selskab, der har haft underskuddet, idet ældre underskud i de øvrige sambeskattede selskaber dog fradrages forud for selskabets eget underskud for et senere år. Et herudover ubenyttet underskud fra tidligere år fremføres forholdsmæssigt til fradrag i de af sambeskatningen i øvrigt omfattede selskaber, som har overskud.

Ubenyttede underskud i et af selskaberne fra tiden inden sambeskatning kan kun fradrages i overskud hos det selskab, der har haft underskuddet, idet dog underskud fra de øvrige sambeskattede selskaber for det pågældende år fradrages først.

Underskud i udenlandske datterselskaber fra tiden før sambeskatningens indtræden kan ikke fradrages i overskud indtjent efter sambeskatningens indtræden.

2.5. Under sambeskatningen fordeles den på de sambeskattede selskaber hvilende selskabsskat efter en af nedennævnte 3 fordelingsmetoder.

Nettoskatten er skatten efter reduktion for lempelse efter selskabsskattelovens § 17, stk. 2, ligningslovens § 33 eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Det er en forudsætning for anvendelse af den under 2.5.2. nævnte fordelingsmetode, at der gives oplysning om beløb, som overføres mellem selskaberne, enten i en note til selskabernes regnskaber eller i et særligt bilag hertil.

Den én gang valgte metode kan kun ændres efter tilladelse fra skattemyndigheden.

2.5.1. Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles forholdsmæssigt på de her i landet hjemmehørende selskaber, hvis indkomst er positiv.

2.5.2. Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles forholdsmæssigt på de her i landet hjemmehørende selskaber, hvis indkomst er positiv, men herudover skal de her i landet hjemmehørende selskaber, som har opnået en skattebesparelse som følge af overførsel af underskud fra andre af sambeskatningen omfattede selskaber, der er hjemmehørende her i landet, refundere disse andre selskaber et beløb svarende til den opnåede skattebesparelse. Beløbet beregnes ved at gange nettoskatteprocenten med et beløb svarende til det overførte underskud. Er sambeskatningsindkomsten 0 eller negativ, anvendes den gældende selskabsskatteprocent, som er anført i selskabsskattelovens § 17, stk. 1. Beløbet skal ikke medregnes ved underskudsselskabets indkomstopgørelse og kan ikke fradrages ved overskudsselskabets indkomstopgørelse.

2.5.3. Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten posteres i moderselskabet.

2.6. Det påhviler et her i landet hjemmehørende moderselskab, der ønsker et udenlandsk datterselskab inddraget under sambeskatning, at drage omsorg for, at bogføringen m.v. vedrørende det udenlandske selskab tilrettelægges således, at resultatopgørelse og balance kan danne grundlag for ligningen af moderselskabet, og at regnskabsmateriale mv. vedrørende det udenlandske selskab opbevares i overensstemmelse med de her i landet gældende bestemmelser.

Såfremt det udenlandske regnskab ikke er udarbejdet på en sådan måde, at det kan danne grundlag for ligningen, påhviler det moderselskabet, at der vedlægges selvangivelsen et særligt bilag, hvorpå resultatopgørelsen i det udenlandske selskabs årsregnskab omformes til at udvise et resultat opgjort efter dansk lovgivning.

Det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Skattemyndigheden er berettiget til at kræve et regnskab oversat til dansk.

På begæring skal regnskabsmateriale, dokumenter m.v., som har betydning for ligningen, indsendes til dansk skattemyndighed, ligesom der på begæring skal meddeles oplysninger i øvrigt, som har betydning for ligningen.

Såfremt dette vilkår ikke opfyldes, kan tilladelse til sambeskatning med det pågældende udenlandske datterselskab inddrages af skattemyndigheden som hovedregel med virkning for det følgende indkomstår.

2.7. Regnskaber for udenlandske selskaber, der er aflagt i fremmed valuta, omregnes på statustidspunktet til kursen på dette tidspunkt eller til en gennemsnitskurs. Det er den skattepligtige indkomst for det udenlandske selskab - opgjort efter danske regler - der omregnes til danske kroner. Tilladelse til ændring af princip fra gennemsnitskurs til anvendelse af kursen på statustidspunktet træffes af den skatteansættende myndighed.

2.8. Reglerne i afskrivningslovens kapitel 4 om forskudsafskrivning kan ikke anvendes på maskiner m.v. og skibe, når leveringsaftale eller kontrakt om bygning af skibe er indgået af et udenlandsk datterselskab.

2.9. Ved etablering af sambeskatning med et udenlandsk datterselskab fastsættes indgangsværdierne efter skattelovgivningens regler herom. Indgangsværdierne omregnes til kontantværdi for så vidt angår de aktiver, hvor der efter dansk lovgivning er krav herom. Skattemyndigheden er berettiget til at kræve indgangsværdien og handelsværdien dokumenteret.

2.10. Ønskes sambeskatningen bragt til ophør, må selskaberne give meddelelse herom til skattemyndigheden senest inden udløbet af fristen for rettidig selvangivelse for det indkomstår, i hvilket særbeskatning ønskes påbegyndt. Dispensation ved fristoverskridelse for ophør af sambeskatning følger de samme regler som henstand og dispensation ved fristoverskridelse med indsendelse af selvangivelse, jf. betingelse 1.4. Den skatteansættende myndighed er bemyndiget til at træffe afgørelse om dispensation ved fristoverskridelse.

2.11. Ophører sambeskatningen ved datterselskabets likvidation foretages der ikke afsluttende ansættelse af datterselskabet, og datterselskabets eventuelle underskud i den afsluttende regnskabsperiode kan således bringes til fradrag efter de almindelige regler herom, herunder fremføres i medfør af ligningslovens § 15.

Ved ophør af sambeskatning af andre årsager end ved likvidation af datterselskabet kan fremførsel af underskud efter ligningslovens § 15 ikke ske i det omfang, underskuddene har været brugt til fradrag ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, jf. vilkår 2.4.

2.12. Ovenstående betingelser og vilkår finder tilsvarende anvendelse ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4 og 5.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, anses samtlige danske søsterselskaber mv. med fælles moderselskab for moderselskab i relation til vilkår 2.1. og 2.6.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, anses det danske søsterselskab mv., der i henhold til vilkår 3 er udpeget som hovedsøsterselskab, for moderselskab i relation til vilkår 2.2. og 2.5.3. samt selskabsskattelovens § 29 A, stk. 3, og § 29 B, stk. 2.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 5, jf. stk. 1, anses det faste driftssted, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5, for moderselskab i relation til vilkår 2.1., 2.2., 2.5.3. og 2.6. samt selskabsskattelovens § 29 A, stk. 3, og § 29 B, stk. 2.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 5, jf. stk. 4, finder ovenstående vedrørende sambeskatning efter SEL § 31, stk. 4, anvendelse.

3. Ansøgning om sambeskatning skal indsendes til den myndighed, som foretager skatteansættelsen af moderselskabet.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, skal selskaberne mv. udpege et af de danske søsterselskaber til hovedsøsterselskab. Hvis der ikke indgår et dansk søsterselskab i kredsen af danske søsterselskaber mv. med fælles moderselskab udpeges i stedet et af de faste driftssteder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5, til hovedsøsterselskab.

Ansøgning om sambeskatning skal indsendes til den myndighed, som foretager skatteansættelsen af hovedsøsterselskabet.

Valget af hovedsøsterselskab er bindende for de efterfølgende indkomstår.

Hvis det udpegede hovedsøsterselskab, udtræder af sambeskatningskredsen, skal de tilbageværende selskaber mv. udpege et nyt hovedsøsterselskab blandt de tilbageværende danske søsterselskaber mv. med fælles moderselskab. Hvis der ikke indgår et dansk søsterselskab i kredsen af de tilbageværende danske søsterselskaber mv. med fælles moderselskab udpeges i stedet et nyt hovedsøsterselskab blandt de tilbageværende faste driftssteder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5.

Ved sambeskatning med et fast driftssted, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5, jf. stk. 1, skal ansøgning om sambeskatning indsendes til den myndighed, som foretager skatteansættelsen af det faste driftssted.

3.1. Klage over nægtet sambeskatning stiles til Ligningsrådet og indsendes til den regionale told- og skattemyndighed, hvorunder moderselskabet, hovedsøsterselskabet eller det faste driftssted, jf. vilkår 3, hører.
  
Klage over afgørelser om nægtet sambeskatning truffet af en regional told- og skattemyndighed, der er skatteansættende myndighed, eller af ToldSkat Selskabsrevisionen stiles til Ligningsrådet og indsendes til Told- og Skattestyrelsen.

3.2. Skatteansættelsen for de sambeskattede selskaber foretages af den myndighed, som foretager skatteansættelsen af moderselskabet, hovedsøsterselskabet eller det faste driftssted, jf. vilkår 3.

4. Med nærværende cirkulære ophæves cirkulære nr. 169 af 16. december 2003, (TSS-cirkulære 2003-40), som gælder for indkomståret 2004. Dog gælder ændringerne af vilkår 3 og 3.2. samt det nye vilkår 2.12. for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2004 eller senere. Det skal fremhæves, at ændringer i retskilder med forrang frem for cirkulæret, f.eks. love og retspraksis, kan medføre ændringer i cirkulæret, som ikke er indarbejdet.

Ole Kjær
                                                                                                                                   

/Niels Kristensen

 


 

Reference(r)
Selskabsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 S.D.4