Dokumentets dato
14 dec 2004
Dato for offentliggørelse
16 dec 2004 12:48
Cirkulærets nummer
2004-38
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
001009/04-001177
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040012209-regl

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 410 af 2. juni 2003.

 

Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens § 13 fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2005:

 

1. Handlendes forbrug af egne varer

 

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Foreligger der ikke en registrering af eget forbrug, må værdien heraf ansættes skønsmæssigt.

 

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Ligningsrådet fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den pågældende handlende har i sin forretning:

 

Fødevarer

10.700 kr.

Drikkevarer

  3.320 kr.

Tobak

  2.050 kr.

Andet

  3.370 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

 

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

  1.830 kr.

Kød og kødvarer

  2.500 kr.

Fisk og fiskevarer

     570 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

  1.990 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

  1.900 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

  1.500 kr.

Andre fødevarer

     410 kr.

 

 

Drikkevarer:

 

Sodavand o.l.

    980 kr.

Spiritus og likør

    300 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

 1.090 kr.

Øl

    730 kr.

Andre drikkevarer

    220 kr.

 

 

Andet:

 

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

   500 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

   860 kr.

Aviser og tidsskrifter

   670 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

1.340 kr.

 

 

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

 

Beklædning

3.390 kr.

Fodtøj

  760 kr.

 

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

 

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

 

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af cirkulæret, må medregnes efter et konkret skøn.

 

For restauratører m.v. skal cirkulærets satser lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

 

2. Privat andel af telefonudgifter

 

a. Telefon uden for arbejdsstedet

 

En telefon anses skattemæssigt for at være placeret uden for arbejdsstedet, hvis

 

  • telefonen er placeret i hjemmet eller fritidshus og lign.
  • telefonen er placeret i virksomheden, når denne drives fra hjemmet, og der kun er én telefon
  • telefonen er en mobiltelefon, der anvendes delvis privat.

a.1. Abonnementsudgift

 

Erhvervsdrivende kan ikke fradrage abonnementsudgifter til telefon uanset den erhvervsmæssige anvendelse, hvis telefonen anses for at være placeret uden for arbejdsstedet.

Hvis en mobiltelefon tages med hjem, er der formodning for, at den også benyttes privat, og abonnementsudgiften kan ikke fradrages. På tilsvarende måde må en mobiltelefon, som installeres i en firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, formodes at blive benyttet privat.

 

a.2. Samtaleudgift

 

Anvendelse af Ligningsrådets vejledende mindstesats for private samtaleudgifter forudsætter, at den erhvervsdrivende ikke efter de almindelige regler kan fremlægge behørig dokumentation eller sandsynliggøre størrelsen af den erhvervsmæssige samtaleudgift.

 

For erhvervsdrivende, som anvender én eller flere telefoner uden for arbejdsstedet til erhvervsmæssige samtaler, fastsættes mindsteværdien af privatsamtalerne vedrørende telefon nr. 1 til 1.810 kr. ekskl. moms.

 

Værdien af privatsamtalerne vedrørende hver af de øvrige telefoner fastsættes efter et konkret skøn.

 

Hvis den faktiske samtaleudgift ikke overstiger 1.810 kr. ekskl. moms anses hele udgiften for at være privat.

 

b. Telefon på arbejdsstedet

 

Erhvervsdrivende kan fradrage abonnementsudgifter til telefon, selv om telefonen også anvendes privat, hvis telefonen er placeret på arbejdsstedet.

 

For erhvervsdrivende, som benytter en telefon på arbejdsstedet til private samtaler, fastsættes mindsteværdien af de private samtaler til 1.810 kr. ekskl. moms. Såfremt den faktiske samtaleudgift ikke overstiger 1.810 kr. ekskl. moms pr. år, anses hele udgiften for privat.

 

3. Privat andel af elektricitet og varme

 

Privat andel af elektricitet og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

 

Elforbrug

 

Til opvarmning

80 kwh. pr. m²

 

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

 

 

 

Til lys og husholdning

 

 

for lejligheder

2.000 kwh

 

for parcelhuse

4.000 kwh

 

 

Olieforbrug

 

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

 

Gasforbrug

 

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

 

4. Privat hestehold

 

Udgifterne til hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt, ansættes til 2.450 kr. eksklusive merværdiafgift, pr. hest.

 

5. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere.

 

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien heraf.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af dette cirkulære. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Såfremt der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav hertil kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinier:

 

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km. årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse, jf. TSS-cirkulæret om skattefri godtgørelse vedrørende erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9, stk. 5 og § 9 B.

 

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er som følge heraf fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

 

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.

 

 

Ole Kjær

 

/Kim Lohse

 

 

 

 

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 E.B.2.1