Dato for udgivelse
16 dec 2004 11:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.514.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
24. afdeling, S-1602-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, urigtig selvangivelse, regnskabsfejl
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved af grov uagtsomhed i sine selvangivelser for årene 1993, 1994 og 1995 til skattemyndighederne at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med tilsammen 722.376 kr., idet han undlod at angive en del af sin indkomst stammende fra selvstændig hyrevognsvirksomhed og undlod at angive modtagne dagpengerefusioner med fulde beløb, ligesom han for indkomstårene 1993 og 1994 undlod at angive indkomst stammende fra ejendomsudlejning, alt hvorved det offentlige blev unddraget 442.140 kr. i skat. T var tillige tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved for indkomstårene 1994 og 1995 at have selvangivet beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsfondsbidrag for lavt som angivet i skatteforholdet, alt hvorved det offentlige blev unddraget 31.890 kr. i bidrag. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten af de i dommen anførte grund skyldig efter anklageskriftet og straffen fandtes passende udmål. Byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 210.000 kr., blev stadfæstet. Byretten havde nedsat den takstmæssige bøde på 425.000 kr. under indtryk af forvaltningens passivitet fra efteråret 1997 til januar 1999 og forholdenes alder.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1

Østre Landsrets dom af 3. februar 2004, 24. afdeling, S-1602-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Klaus Ellis Henriques, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lars Lindencrone Petersen, A. F. Wehner, og Birgitte Grønborg Juul (kst.)

----------

Gladsaxe byrets dom af 13. marts 2003, SS1198/2002

Under denne sag tiltales T ifølge anklageskrift af 23. september 2002 fra politimesteren i Gladsaxe til straf for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens §13, stk. 2, jf. stk. 1,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1993, 1994 og 1995 til Københavns kommune groft uagtsomt at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 139.956 kr. i 1993, 274.595 kr. i 1994 og 307.825 i 1995, i alt 722.376 kr., idet han undlod at angive en del af sin indkomst stammede fra selvstændig virksomhed og undlod at angive modtagne dagpengerefusioner med det fulde beløb, ligesom han for indkomstårene 1993 og 1994 undlod at angive indkomst stammede fra udlejning af ejendommen ... i Valby, alt hvorved det offentlige blev unddraget 442.150 kr. i skat.

2.

overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1,

ved for indkomstårene 1994 og 1995 groft uagtsomt at have selvangivet beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsfondsbidrag for lavt som angivet i forhold 1, hvorved det offentlige blev unddraget arbejdmarkedsfondsbidrag med 12.242 kr. i 1994 og 19.648 kr. i 1995, i alt 31.890.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af registreret revisor V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

I kendelse af 13. juni 1997 har skatteforvaltningen ændret tiltaltes skatteansættelser for 1993 og 1994 og i kendelse af 25. september 1997 har skatteforvaltningen ændret skatteansættelsen for 1995. I begge kendelser var det anført, at sagen ville blive overgivet til skatteforvaltningens revisionskontor til behandling af spørgsmålet om strafansvar. Forinden ovennævnte kendelser har der været afholdt møder den 15. maj 1997 og den 23. maj 1997 mellem skatteforvaltningen, tiltalte og dennes revisor V.1. Det fremgår af det første referat, at der er blevet vejledt om forsvarerbistand ligesom spørgsmålet om strafansvar er blevet drøftet. Retten finder det bevist at dette referat er blevet faxet til revisor V.1 ligesom denne jf. referatet af mødet den 23. maj 1997, har godkendt indholdet af referatet af 15. maj 1997. På denne baggrund må retten lægge til grund, at tiltalte har været bekendt med, at en ændret skatteansættelse eventuelt ville blive efterfulgt af en straffesag. På grundlag af revisor V.1s vidneforklaring sammenholdt med mødereferaterne må det endvidere lægges til grund, at der har været forhandlet om den ændrede skatteansættelse for så vidt angår den udeladte omsætning, og at den manglende angivelse af modtagne dagpengerefusioner og lejeindtægter vedrørende ejendommen ... var et faktum tiltalte efter omstændighederne accepterede. Tiltalte har ikke påklaget de ændrede skatteansættelser og tiltalte har betalt skatteværdien af ændringen.

Efter en samlet vurdering af ovennævnte finder retten at tallene i skattevæsenets kendelser af 13. juni 1997 og 23. september 1997 kan danne grundlag for den strafferetlige afgørelse.

Spørgsmålet er herefter om tiltalte har handlet groft uagtsomt. Tiltalte har i den forbindelse forklaret, at han har ført tallene fra de røde køresedler over i regnskabsbøgerne, men at en bekendt har læst dem op. Tiltalte hører dårligt. Tiltalte har lagt tallene sammen. Det fremgår af revisorpåtegningerne for alle 3 indkomstår, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af tiltaltes sammentællinger af kørselsindtægter samt udgiftsbilag. Der er ikke foretaget revision. Det fremgår endvidere af en oversigt over sammentællingsfejl (forhold 1-2, bilag 53), at der samlet for hele perioden har været 169 sammentællingsfejl i tiltaltes favør, 88 i skatteforvaltningens favør ligesom der er 119 situationer hvor der er overført for lidt fra kørebøgerne til regnskabsbøgerne og 27 situationer hvor der er overført for meget. Retten finder at antallet af sammentællingsfejl og antallet og størrelsen af de beløb der er for lidt overført har en sådan karakter, at tiltalte har handlet groft uagtsomt. Det må i den forbindelse være tiltaltes risiko, at han set i relation til sin dårlige hørelse har tilrettelagt arbejdsgangen uhensigtsmæssigt. Tiltalte har endvidere handlet groft uagtsomt ved at have undladt at angive hele det modtagne dagpengerefusionsbeløb og indkomst vedrørende udlejning.

Herefter dømmes tiltalte efter anklageskriftet for så vidt angår forhold 1.

Forhold 2 er afledet af forhold 1 og retten finder at tiltalte har handlet groft uagtsomt, jf, bemærkningerne vedrørende forhold 1.

Udgangspunktet for bødefastsættelsen er en gang de unddragne skatter. Tiltalte har gjort gældende, at der bør ske en nedsættelse af bøden blandt andet fordi forvaltningen intet har foretaget sig fra efteråret 1997 til januar 1999 ligesom alle overtrædelserne er mere end 5 år gamle. Endvidere har tiltalte medvirket til sagens opklaring.

Retten finder, at der med baggrund i forvaltningens passivitet fra efteråret 1997 til januar 1999 og forholdenes alder bør ske en nedsættelse af bøden til 210.000 kr.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, til en bøde på 210.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 210.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal delvis betale sagens omkostninger, herunder et salær på 25.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Klaus Henriques. Herudover tillægges den beskikkede forsvarer, advokat Klaus Henriques et salær på 25.000 kr. med tillæg af moms, der endeligt betales af statskassen.

----------

Østre Landsrets dom af 3. februar 2004, 24. afdeling, S-1602-03

Gladsaxe Rets dom af 13. marts 2003 (SS 1198/2002) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Endvidere er der afgivet forklaring af V.2 og V.3.

Vidnet V.2 har bl.a. forklaret, at han var revisor for tiltalte i ca. 7-8 år, omfattende alle de tre aktuelle indkomstår. Vidnets grundlag for udarbejdelsen af regnskaberne var de bilag, tiltalte afleverede, herunder lønsedler vedrørende tiltaltes chauffører. Vidnet erindrer ikke nu, præcist hvilket regnskabsmateriale han modtog. Så vidt vidnet erindrer, foretog han for et års vedkommende en stikprøvevis kontrol af trafikbøgerne. Vidnet blev ikke orienteret om, at der var en straffesag under opsejling mod tiltalte. Tiltalte foretog hverken løbende bogføring eller afstemning af bankkonti. Vidnet fik udleveret nogle dagpengesedler (refusion) fra tiltalte. Vidnet fik ikke udleveret nogen oversigt (R 75) over årets samlede dagpengerefusion. Vidnet var ikke involveret i oprettelsen af lejekontrakten mellem tiltalte og dennes adoptivsøn.

Vidnet V.3 har bl.a. forklaret, at han, der er tiltaltes adoptivsøn, født i 1970, boede sammen med tiltalte til for ca. 3 år siden. Vidnet har boet sammen med tiltalte i lejligheden ..., 2500 Valby, som han lejede ved lejekontrakt underskrevet den 31. december 1993. Vidnet var ikke klar over, hvorfor der skulle oprettes lejekontrakt med tiltalte. Den blev oprettet på tiltaltes revisors foranstaltning. Vidnet har aldrig betalt husleje til tiltalte, og han ved ikke, hvorfor tiltalte for 1995 selvangav lejeindtægt fra lejligheden.

Landsretten udtaler

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes efter omstændighederne passende fastsat.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.