Dato for udgivelse
16 dec 2004 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.513.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2548-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, udeholdelse, omsætning, strafudmåling
Resumé

T, der havde drevet en hjemmeservice-virksomhed, var i en sag behandlet efter retsplejelovens § 922 tiltalt for overtrædelse af dels skattelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sine selvangivelser for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 til skattemyndighederne at have angivet sine indkomster fra sin virksomhed for lavt med i alt 493.763 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 246.947 kr. i skat, dels overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved i perioden 1. januar 1998 til 31. december 2000 med forsæt til at unddrage staten arbejdsmarkedsbidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget som beskrevet i skatteforholdet, hvorved staten blev unddraget 218.429 kr. i bidrag. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved som indehaver af hjemmeservice-virksomheden med forsæt til afgiftsunddragelse at have angivet salgsmomsen for lavt med 31.640 kr. og købsmomsen for højt med 186.789 kr., hvorved statskassen blev unddraget 218.429 kr. i moms. T var endelig tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, ved i perioden fra den 1. januar 1998 - 31. december 2000 under omstændigheder, der kendetegner forholdet som særlig groft for årene 1999 og 2000 at have undladt at udfærdige regnskab og for årene 1998, 1999 og 2000 at have undladt at føre forretningsbøger, samt at bevare bilag eller andet regnskabsmateriale som foreskrevet ifølge lov, idet bilagsmaterialet blev bortskaffet. T var ved byretten straffet med fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 500.000 kr., således at 30 dage af frihedsstraffen blev gjort betinget. T havde anket dommen til formildelse, navnlig således at straffen blev gjort betinget. Landsretten tiltrådte, at fængselsstraffen og tillægsbøden var fastsat som sket, men efter oplysningerne om T's personlige forhold var det uanset størrelsen af det unddragne beløb forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjenste. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at fængselsstraffen i det hele blev gjort betinget.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 302, stk. 1, nr. 2 og 3

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2004, 12. afdeling, S-2548-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Palle Elholml).

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Eskild Jensen og Laila Nitschke (kst.) med domsmænd

----------

Silkeborg byrets dom af 11. september 2003, SS 1.00453/03

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 22. maj 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattelovens [skattekontrollovens] § 13, stk. 1 - lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001

ved i Fjordby med fortsæt til at unddrage det offentlige skat i sine selvangivelser for indkomståret 1998, 1999 og 2000 til Fjordby Kommune at have angivet sine indkomster fra Ts Hjemmeservice for lavt med i alt 493.763 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 246.947 kr. i skat.

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a - lovbekendtgørelse nr. 694 af 21. august 2002

ved i perioden fra den 1. januar 1998 til den 31. december 2000 i Fjordby, med forsæt til at unddrage staten arbejdsmarkedsbidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget som beskrevet i forhold 1, hvorved staten blev unddraget 39.501 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 - lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 -

ved i perioden fra den 23. marts 1998 til den 2. oktober 2000 i Fjordby, som indehaver af virksomheden Ts Hjemmeservice, med forsæt til afgiftsunddragelse at have angivet salgsmomsen for lavt med kr. 31.640 og købsmomsen for højt med 186.789 kr., hvorved staten blev unddraget 218.429 kr. i moms.

4.

overtrædelse af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3,

ved i perioden fra den 1. januar 1998 til den 31. december 2000 i Fjordby ved under ornstændigheder, der kendetegner forholdet som særlig groft for årene 1999 og 2000 at have undladt at udfærdige regnskab og for årene 1998, 1999 og 2000 at have undladt at føre forretningsbøger, samt at bevare bilag eller andet regnskabsmateriale som foreskrevet ifølge lov, idet bilagsmaterialet blev afskaffet [bortskaffet].

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om tillægsbøde på 500.000 kr.

Tiltalte, der ikke tidligere er straffet, har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens begrundeIse og resultat

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter det unddragne beløbs størrelse til fængsel i 60 dage og efter straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 250.000 kr. jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og straffelovens § 302 .

Forvandlingsstraffen for tiden er fængsel i 60 dage.

Under hensyn til, at tiltalte efter det oplyste i juli 2000 -14 dage efter, at deres fælles barn var blevet født - har mistet sin samlever gennem flere år, således at tiltalte har været eneforsørger siden da, findes 30 dage af frihedsstraffen undtagelsesvis at kunne gøres betinget på de vilkår, der er anført nedenfor, jf. straffelovens § 58 stk. 1.

Efter det unddragne beløbs størrelse er der ikke grund for at fastsætte en helt betinget retsfølge - ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

30 dage af straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte i en prøvetid på 2 år ikke begår nyt strafbart forhold.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 500.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, derunder i salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Palle Elholm, 4.000 kr. med tillæg af moms.

----------

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2004, 12. afdeling, S-2548-03

Retten i Silkeborg har den 11. september 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 1.00453/03).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at frihedsstraffen i det hele gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftet, således at "skattelovens" i forhold 1 erstattes af "skattekontrollovens", og "afskaffet" i slutningen af forhold 4 erstattes af "bortskaffet".

Tiltalte har den 14. maj 2001 vedtaget 10 dagbøder á 200 kr. for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i efteråret fik arbejde som rengøringsassistent i et rengøringsfirma i Fjordby. Hans arbejde ligger i dagtimerne, mens hans søn er i daginstitution. Da han drev hjemmeservicefirma, troede han, at han kunne finde ud af regnskaberne, men det viste sig, at det kunne han ikke.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at fængselsstraffen og tillægsbøden er fastsat som sket, dog at straffelovens § 89 citeres.

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold er det uanset størrelsen af det unddragne beløb forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som anført nedenfor.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at fængselsstraffen i det hele gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 6 måneder fra denne landsretsdom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.