Dato for udgivelse
16 dec 2004 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.512.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-0729-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, cigaretter
Resumé

T.2 var sammen med den medtiltalte T.1 ved byretten dømt for forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen ved den 17. marts 2001 og i dagene forud for at unddrage betaling af told og afgifter at have forsøgt at erhverve 360.000 stk. uberigtigede cigaretter indført fra Litauen i et lastvognstog med trailer, idet det var hensigten endelig at udpakke disse på en nærmere angivet adresse i Nordjylland, hvilket imidlertid mislykkedes, da forholdet forinden blev afdækket. T.2. var ved byretten straffet med fængsel i 4 måneder og tilpligtet in solidum med T.1 at betale told og afgifter med 483.077 kr. Under sagens behandling ved landsretten tiltrådte retten såvel af de grunde som byretten havde anført som efter bevisførelsen for landsretten, at T.2 var fundet skyldig om sket. Ved vurderingen af T.2's rolle i sagen kunne landsretten ikke tiltræde, at der var ført bevis for, at T.2 havde en overordnet rolle i forhold til dømte T.1. Landsretten fandt T.2 skyldig i overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jfr. stk. 2, jfr. straffelovens § 21, som anført i anklageskriftet. På baggrund af det anførte - herunder at forholdet blev begået for næsten 3 år siden og ikke er anset for omfattet af straffelovens § 289, og at T.2 under sagen har været varetægtsfængslet fra den 17. marts 2001 til den 10. april 2001 - tiltrådte landsretten, at straffen som sket var fastsat til fængsel i 4 måneder. Landsretten fandt imidlertid under de nævnte omstændigheder, også under hensyn til det oplyste om T.2's forhold, forsvarligt - som det også var sket for T. 1's vedkommende - at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Byrettens dom blev således stadfæstet med den ændring, at T.2' frihedsstraf på 4 måneders fængsel blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffeloven § 21

Vestre Landsrets dom af 26. januar 2004, 2. afdeling, S-0729-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.2
(advokat Torben Voss).

Afsagt af landsdommerne

Bjerg Hansen, Kurt Rasmussen og Karin Haisler Jessen kst.) med domsmænd)

----------

Aalborg byrets dom af 27. november 2002, 5. afdeling, SS 5.03191/02

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T.1 og T.2 ifølge anklageskrift af 1. oktober 2002 til straf forovertrædelse af

forsøg på smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. toldlovens §73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 21,

ved den 17. marts 2001 og i dagene forud for at unddrage betaling af told og afgifter, at have forsøgt at erhverve 360.000 uberigtigede cigaretter indført fra Lithauen i lastvognstog N.N.1 med trailer N.N.2, idet var hensigten endeligt at udpakke disse på adressen ..., Fjordby, hvilket imidlertidig mislykkedes, da forholdet forinden blev afdækket.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af toldlovens § 117, stk. 4, nedlagt påstand om, at de tiltalte dømmes til at betale told og afgifter med 483.077 kr.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at der hos de tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk.2, nr. 1 konfiskeres trailer N.N.2.

Tiltalte T.1 har erkendt sig skyldig.

Tiltalte T.2 har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte T.2 og vidnerne pa. V.1, pa. V.2, pa. V.3, V.4, V.5 og V.6, har forklaret som gengivet i retsbogen.

Der er foretaget personundersøgelse vedrørende tiltalte T.1, og han er fundet egnet til udførelse af samfundstjeneste.

Tiltalte T.1 er tidligere straffet, bl.a.

ved

dom af 30. april 2001 for forsøg på tyveri, med fængsel i 60 dage. Betinget, med prøvetid i 2 år og tilsyn af kriminalforsorgen.

Domsmandsrettens bemærkninger

Vedrørende tiltalte T.1

Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med den forklaring, han afgav i retsmødet den 2. april 2001, og det der i øvrigt er fremkommet under bevisførelsen, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Vedrørende tiltalte T.2

Efter de forklaringer der er afgivet de polititjenestemænd, der foretog observation af traileren og de masteoplysninger, der er tegnet ind på kortet sammenholdt med tiltaltes forklaring, må det lægges til grund, at tiltalte fredag og lørdag den 16. og 17. marts 2001 var særdeles aktiv på motorvejen og rastepladserne syd for Aalborg i forbindelse med trailerens ankomst og flytning. Det må endvidere lægges til grund, at tiltalte sidst på eftermiddagen lørdag kørte sammen med traileren og medtiltalte fra motorvejsfrakørslen til Fjordby, og at han fungerede som vejviser til ... og ....

Retten tilsidesætter tiltaltes forklaring om, at han kørte rundt i området for at finde en bestemt person for medtiltalte, og at deres adskillige korte telefonsamtaler blev brugt til at aftale aftenens forløb.

Når henses hertil og til, at det var tiltalte der havde kendskab til hallen hos ..., at der bag lastbilen blev fundet papirsække uden støv og som stammede fra samme ordre som sække fundet hos tiltalte samt til, at det var tiltalte der havde indkøbt to nye telefoner, som de tiltalte benyttede til deres samtaler, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte havde kendskab til trailerens indhold, og aktivt deltog i forsøget på at bringe traileren til et sikkert sted. Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Vedrørende begge de tiltalte

Efter størrelsen af det unddragne beløb finder retten ikke, at der er grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 289.

Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på, at det var tiltalte T.2 der havde kontakten til Lithauen, ham der havde kendskabet til forholdene hos ..., og at det var ham der på de tidspunkter, hvor traileren blev flyttet foretog de fleste opkald til medtiltalte. Retten har endvidere lagt vægt på, at det var tiltalte T.2, der på det tidspunkt havde økonomisk mulighed for at gennemføre handlen med de mange cigaretter. Tiltalte T.2 findes derfor at have haft en overordnet rolle i forhold til medtiltalte T.1.

Straffen for tiltalte T.1 fastsættes i medfør af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 21, som en samlet straf, jf. straffelovens § 61, stk. 1, der tillige omfatter de ved dom af 30. april 2001 pågældte forhold, til fængsel i 6 måneder. Efter tiltaltes rolle og efter det oplyste om tiltaltes personlige forhold finder retten det upåkrævet, at straffen fuldbyrdes nu. Fuldbyrdelsen af straffen udsættes, i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt, herunder med vilkår om samfundstjeneste i 100 timer, jf. straffelovens § 62, i det anvendelse af sædvanlig betinget dom ikke findes tilstrækkelig.

Straffen for tiltalte T.2 fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1 nr. 1, jf. straffelovens § 21, til fængsel i 4 måneder. Efter tiltaltes rolle og sagens karakter finder retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Efter retsformandens bestemmelse tages påstanden om, at de tiltalte in solidum skal betale told og afgifter med 483.077,00 kr., til følge.

Den nedlagte påstand om konfiskation af den benyttede trailer tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Begge de tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 17. marts 2001 til den 10. april 2001.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår af,

at

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

 

at

tiltalte i en afviklingsperiode på 6 måneder udfører samfundstjeneste i 100 timer,

 

at

tiltalte i afviklingstiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 4 måneder.

Inden 14 dage skal de tiltalte in solidum betale told og afgifter med 483.077,00 kr.

Der konfiskeres en trailer med Lithauisk registreringsnummer N.N.2.

De tiltalte skal hver især betale deres egne forsvarer og i øvrigt betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 26. januar 2004, 2. afdeling, S-0729-03

Retten i Aalborg, 5. afdeling, har den 27. november 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 5.03191/02).

Tiltalte T.2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte T.2 og vidnerne V.2, V.4 og V.7 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Endvidere har dømte T.1 som vidne afgivet forklaring for landsretten.

Tiltalte T.2 har supplerende forklaret, at han havde købt 4 telefoner, da det var meningen, at hans venindes 2 døtre skulle have de 2 af telefonerne. Det var ikke meningen, at nogle af telefonerne skulle smides væk. Det havde han således ikke aftalt med dømte T.1. Han kan ikke give nogen forklaring på, at traileren endte hos ... i Fjordby. Han forsøgte flere gange at ringe til sin lithauiske veninde om morgenen den 17. marts 2001, da det var meningen, at han i den følgende weekend skulle besøge hende i Lithauen. Han kørte efter dømte T.1s bil mod Fjordby den 17. marts 2001 omkring klokken 17, og han gik ud fra, at de skulle have en øl sammen. Han kørte derfor mod et værtshus i Fjordby, der hedder Ølkilden. Han ved ikke, hvor dømte T.1 blev af. For den million, som han vandt i 1993, har han købt en mindre landbrugsejendom, og han har brugt en del af pengene til at modernisere denne. Den erstatning, som han fik udbetalt i 1999, har han bl.a. benyttet til køb af en ejerlejlighed. Han har nu solgt sin landbrugsejendom, og han er for tiden i jobprøvning. Det er hans vurdering, at han kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Han bor alene, og han vil være interesseret i at udføre samfundstjeneste, hvis det skulle blive aktuelt.

Dømte T.1 har forklaret, at han har kendt tiltalte T.2 i mange år. Han hørte, at der havde været foretaget observation på den lastbil, der var på vej med cigaretter. Det var hans mening, at tiltalte T.2 skulle aflede politiets opmærksomhed fra lastbilen. Han bad derfor tiltalte T.2 om at hjælpe med at lede efter en person. Han fortalte ikke tiltalte T.2, at det havde noget med cigaretter at gøre. Han fortalte alene, at de skulle lede efter en mand i en rød personbil, og at han havde mistet telefonnummeret til denne person. Den nævnte person kommer fra København, og det var den person, der havde kontakten til lastbilen. De turde ikke modtage ladningen i København, da de vidste, at lastbilen var under observation. Det var derfor, at vidnet kom ind i billedet, idet han skulle finde et sted at læsse cigaretterne af og sælge dem. Alt dette fortalte han imidlertid intet om til tiltalte T.2. Han kan ikke huske, at han skulle have aftalt med tiltalte T.2, at telefonerne skulle smides ud bagefter. Han havde flere gange tidligere været hos ... i Fjordby, og han vidste, at der ikke var nogen til stede om lørdagen, hvorfor han valgte at omlæsse cigaretterne på dette sted. Det ville kun tage en til to timer at aflæsse cigaretterne. Han havde på dette tidspunkt ikke noget køretøj klar til at køre cigaretterne væk med.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte T.2 er fundet skyldig som sket.

Ved vurderingen af tiltalte T.2s rolle i sagen kan landsretten ikke tiltræde, at der er ført bevis for, at tiltalte T.2 havde en overordnet rolle i forhold til T.1. Efter oplysningerne om lastbilens kørsel i dagene forud for den 17. marts 2001 sammenholdt med forklaringen afgivet af vidnet T.1, kan det ikke udelukkes, at lastbilen blev omdirigeret til området syd for Aalborg, fordi chaufføren var blevet opmærksom på, at han var under observation. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte T.2 hverken i forhold til T.1 eller i øvrigt har spillet nogen fremtrædende rolle i sagen. Hertil kommer, at der alene er rejst tiltale for forsøg på at ville have erhvervet de indsmuglede cigaretter.

Tiltalte T.2 har derfor gjort sig skyldig i overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 21, som anført i anklageskriftet.

Forholdet blev begået for næsten 3 år siden og er ikke anset for omfattet af straffelovens § 289. Tiltalte T.2 har under sagen været varetægtsfængslet fra den 17. marts 2001 til den 10. april 2001.

På baggrund af det anførte tiltrædes det, at straffen som sket er fastsat til fængsel i 4 måneder.

Landsretten finder det imidlertid under de nævnte omstændigheder og under hensyn til det oplyste om tiltalte T.2s personlige forhold, forsvarligt - som det også er sket for dømte T.1 vedkommende - at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

De juridiske dommere tiltræder, at tiltalte T.2 solidarisk med dømte T.1 skal betale told og afgifter med 483.077 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 4.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,

at

tiltalte T.2 i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

 

at

tiltalte T.2 i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

 

at

tiltalte T.2 udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer efter Kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 12 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.