Dato for udgivelse
16 Dec 2004 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.511.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-3364-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, spiritus, tobaksvarer, strafudmåling
Resumé

T var ved byretten dømt for overtrædelse af toldlovgivningen ved den 4. juli 2002 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at være fundet i besiddelse af 717 flasker uberigtiget spiritus og 56.680 stk. uberigtigede cigaretter, hvorved statskassen var blevet unddraget told og afgifter på i alt 188.386 kr. T blev tillige dømt for overtrædelse af fyrværkeriloven. T blev ved byretten straffet med fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 20.000 kr. vedrørende fyrværkerivarerne, ligesom der skete konfiskation af fyrværkerivarer, og endelig blev T tilpligtet at betale i alt 188.386 kr. i told og afgifter til Toldskat. T havde anket dommen til formildelse, især således at straffen blev gjort betinget. Der blev for landsretten fremlagt lægeattest. Landsretten fast straffen passende udmålt. 3 voterende fandt henset til T's almene tilstand, at han var ustraffet, og at han havde været varetægtsfængslet fra den 5. juli 2002 til den 23. juli 2002, herunder 12 dage i isolation, at straffen på fængsel i 60 dage helt undtagelsesvis kunne gøres betinget uden vilkår om samfundstjeneste. 3 voterende fandt uanset oplysningerne om T's personlige forhold, herunder de helbredsmæssige oplysninger, ikke, at der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget. Dommens bestemmelse om ubetinget frihedsstraf blev herefter, jfr. retsplejelovens § 216, stk. 1, ændret, således at frihedsstraffen blev gjort betinget, medens dommen i øvrigt blev stadfæstet.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2

Østre Landsrets dom af 22. januar 2004, 19. afdeling, S-3364-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lise Holten, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ina Steincke, Norman E. Cleaver og Dorte Paag (kst.) med domsmænd).

----------

Københavns byrets dom af 10. september 2003, 34.28151/03

Politidirektøren i København har under denne sag, der er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922, rejst tiltale mod T for

1.

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2,

ved den 4. juli 2002 på ..., Hvidovre, og i garagen på ... med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at være fundet i besiddelse af 717 flasker uberigtiget spiritus og 56.680 uberigtigede cigaretter, hvorved staten er unddraget told og afgifter på 188.386 kr.,

2.

overtrædelse af lov om fyrværkeri § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 778 af 14. oktober 1999 om fyrværkeri § 26, stk. 1, nr. 5, jf. § 20, stk. 2,

ved senest den 4. juli 2002 på bopælen ..., Hvidovre, samt i en garage på ..., uden tilladelse, at have opbevaret 66 kg. lovligt fyrværkeri, ligesom han opbevarede 5.888 stk. fyrværkeri med større knaldeffekt og 11.506 stk. fyrværkeri med mindre knaldeffekt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 61 kg. fyrværkeri uden knaldeffekt, 5.888 stk. fyrværkeri med større knaldeffekt (koster 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 16) og 11.506 stk. fyrværkeri med mindre knaldeffekt (koster 2, 9, 10, 11,12, 13 og 15).

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, skal betale unddragne told og afgifter på i alt 188.386,00 kr.

Anklageren har endeligt nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på ikke under 20.000,00 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret om forholdene. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, og lov om fyrværkeri § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 778 af 14. oktober 1999 om fyrværkeri § 26, stk. 1, nr. 5, jf. § 20, stk. 2, og straffelovens § 88, stk.2, til fængsel i 60 dage samt en bøde på 20.000 kr. subsidiært fængsel i 14 dage. Retten har ud fra generalpræventive grunde ikke fundet anledning til at gøre straffen betinget herunder med vilkår om samfundstjeneste, og har heller ikke fundet, at tiltaltes helbredsmæssige forhold afgørende tilsiger dette.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 5. juli 2002 til den 23. juli 2002, herunder i isolation fra den 5. juli til den 17. juli 2002.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Påstanden og told og afgifter tages ligeledes til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 20.000,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Hos tiltalte konfiskeres

61 kg. fyrværkeri uden knaldeffekt,
5.888 stk. fyrværkeri med større knaldeffekt, og
11.506 stk. fyrværkeri med mindre knaldeffekt.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale 188.386,00 kr. i told og afgifter.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 5.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Lise Holten.

----------

Østre Landsrets dom af 22. januar 2004, 19. afdeling, S-3364-03

Københavns Byrets 34. afdelings dom af 10. september 2003 (34.28151/03) er anket af tiltalte med påstand om formildelse, især således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen fremlagt lægeattest af 1. december 2003 vedrørende tiltalte. Det fremgår heraf blandt andet:

"...

T lider af sværere hjertesygdom med følger efter hjerteinfarkt (blodprop), ikke-insulinkrævende sukkersyge (NIDDM), forhøjet blodtryk og hyperkolesterolæmi (forhøjede fedtstoffer i blodet). Desuden sværere overvægt og smerter fra muskler og led (bevægeapparatet)

...

Det er meget sandsynligt, at et fængselsophold og deraf følgende psykisk belastning vil kunne forværre Ts medicinske sygdomme samt forværre Ts psykiske tilstand.

..."

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Straffen findes passende udmålt.

3 voterende finder henset til tiltaltes almene helbredstilstand, at han er ustraffet, og at han har været frihedsberøvet fra den 5. juli 2002 til den 23. juli 2002 herunder 12 dage i isolation, at straffen på fængsel i 60 dage helt undtagelsesvis kan gøres betinget uden vilkår om samfundstjeneste.

3 voterende finder uanset oplysningerne om tiltaltes personlige forhold herunder de helbredsmæssige oplysninger ikke, at der er grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget. Disse voterende stemmer for at stadfæste dommen.

Der gives dom efter det for tiltalte gunstigste resultat jf. retsplejelovens § 216, stk. 1.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på et år fra i dag på betingelse af, at T ikke begår nyt strafbart forhold i prøvetiden.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.